ΕΙΚΟΝΙΚΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ: Υποβολή δηλώσεων Φόρων βάσει του Ν. 4446/2016 για περιπτώσεις έκδοσης ή λήψης εικονικών τιμολογίων.

eikonika timologia n. 4446 2016

09/02/2017

eikonika timologia n. 4446 2016 

Το πλαίσιο του Ν.4446/2016 για «Οικειοθελή Αποκάλυψη Φορολογητέας Ύλης Παρελθόντων Ετών» (άρθρα 57-61) μεταξύ των άλλων παρέχει ελκυστικά κίνητρα για την υποβολή δηλώσεων στις περιπτώσεις επιχειρήσεων που εξέδωσαν ή έλαβαν εικονικά τιμολόγια.

Σχετικές διατάξεις Ν. 4446/2016

Άρθρο 59 Ευεργετήματα από την υπαγωγή στη ρύθμιση
«1. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις δεν επιβάλλονται τα πρόστιμα των άρθρων 58, 58 Α και 59 του Ν. 4174/2013 ή του άρθρου 7 του Ν. 4337/2015 (Α΄ 129) ή του άρθρου 6 του Ν. 2523/1997 ή άλλων διατάξεων, ούτε άλλες φορολογικές, διοικητικές ή ποινικές κυρώσεις και μέτρα τόσο για τη φορολογητέα ύλη που προκύπτει από τις ως άνω υποβαλλόμενες δηλώσεις όσο και για τις φορολογικές παραβάσεις που αποκαθίστανται με τις δηλώσεις αυτές. Ειδικώς, τυχόν επιβληθέντα διασφαλιστικά μέτρα αίρονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 46 του Ν.4174/2013, και στην περίπτωση που από τα αποτελέσματα του φορολογικού ελέγχου δεν προκύπτει διαφοροποίηση της φορολογικής οφειλής σε σχέση με τις υποβληθείσες κατά τα ανωτέρω δηλώσεις, τα μέτρα αίρονται μετά την καταβολή της οφειλής κατά τα οριζόμενα στις ως άνω διατάξεις.»

Ερμηνευτική εγκύκλιος ΠΟΛ.1009/2017

«Άρθρο 59 Ευεργετήματα από την υπαγωγή στη ρύθμιση

Σε όσους υπαχθούν στη ρύθμιση δεν επιβάλλονται τα πρόστιμα των άρθρων 58, 58Α και 59 του Ν. 4174/2013 , για χρήσεις μετά την 1.1.2014, ούτε του άρθρου 7 του Ν. 4337/2015 ή του άρθρου 6 του Ν. 2523/1997 ή άλλων διατάξεων, ούτε άλλες φορολογικές, διοικητικές ή ποινικές κυρώσεις και μέτρα συμπεριλαμβανομένων και των διατάξεων της υποπερ. α΄ της περ. ιη΄ του άρθρου 3 του Ν. 3691/2008 , (αδίκημα φοροδιαφυγής) για τη φορολογητέα ύλη που περιλαμβάνεται στις ως άνω υποβαλλόμενες δηλώσεις ή για τις παραβάσεις που αποκαθίστανται με τις δηλώσεις αυτές, εφόσον υποβληθούν δηλώσεις για όλες τις φορολογίες για τις οποίες υπάρχει σχετική υποχρέωση για τη συγκεκριμένη φορολογητέα ύλη.

Για τυχόν υποβληθείσες μηνυτήριες αναφορές λόγω έκδοσης οριστικών πράξεων διορθωτικού προσδιορισμού, οι οποίες δεν είχαν κοινοποιηθεί κατά την ημερομηνία κατάθεσης του Ν. 4446/2016, ενημερώνεται άμεσα ο εισαγγελέας για την υποβολή δηλώσεων σύμφωνα με τη ρύθμιση και τη συνεπακόλουθη τροποποίηση των εκδοθεισών πράξεων.
Εάν έχουν επιβληθεί διασφαλιστικά μέτρα των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 46 ΚΦΔ , αυτά αίρονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο αυτό και στην ΠΟΛ. 1282/31.12.2013 (Β΄54) Απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε., όπως αυτή ισχύει. Εάν από τα αποτελέσματα του φορολογικού ελέγχου δεν προκύπτει διαφοροποίηση της φορολογικής οφειλής σε σχέση με τις υποβληθείσες δηλώσεις, τα διασφαλιστικά μέτρα αίρονται, εφόσον καταβληθεί η οφειλή σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 46 ΚΦΔ και στην ΠΟΛ. 1282/31.12.2013 (Β΄54) Απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε., όπως αυτή ισχύει.
Η υποβολή δηλώσεων κατά τα ως άνω δεν αποτελεί αφ΄ εαυτής κριτήριο επιλογής προς έλεγχο κατ΄ άρθρο 26 ΚΦΔ, δηλαδή το γεγονός ότι ο φορολογούμενος επέλεξε να υπαχθεί στη ρύθμιση δεν δύναται να αποτελεί αφ εαυτού κριτήριο επιλογής του για έλεγχο.»

Κατωτέρω παρατίθενται οι σχετικές αναφερόμενες παραπάνω διατάξεις:

Ι. Για υποθέσεις χρήσεων έως 31.12.2013

Δεν επιβάλλονται τα πρόστιμα των παρακάτω περιπτώσεων

Άρθρο 6 Ν. 2523/1997:

“1. Στο Φ.Π.Α. όταν μετά από έλεγχο αποδειχθεί ότι ο υποκείμενος στο φόρο, ως λήπτης εικονικού φορολογικού στοιχείου ή στοιχείου το οποίο νόθευσε αυτός ή άλλοι για λογαριασμό του, διενήργησε έκπτωση φόρου εισροών ή έλαβε επιστροφή φόρου, σύμφωνα με τις διατάξεις περί Φ.Π.Α., ή ως εκδότης δεν απέδωσε φόρο, με βάση πλαστά, εικονικά ή νοθευμένα φορολογικά στοιχεία, επιβάλλεται ειδικό πρόστιμο ισόποσο με το τριπλάσιο του φόρου που εξέπεσε ή που επιστράφηκε ή δεν απέδωσε, ανεξάρτητα αν δεν προκύπτει τελικά ποσό φόρου για καταβολή.
Το πρόστιμο αυτό επιβάλλεται και στα πρόσωπα του άρθρου 41 του Κώδικα Φ.Π.Α. που έλαβαν επιστροφή φόρου με βάση πλαστά, εικονικά ή νοθευμένα φορολογικά στοιχεία που εξέδωσαν οι ίδιοι.
To ως άνω πρόστιμο επιβάλλεται, ανεξάρτητα αν μετά την ημερομηνία έκδοσης της οικείας εντολής ελέγχου υποβληθεί εκπρόθεσμη αρχική ή συμπληρωματική περιοδική ή εκκαθαριστική δήλωση.
(H παρ.1 του άρθρου 6 καταργήθηκε με την παρ.2 του άρθρου 66 του Ν.4174/2013 (ΦΕΚ Α΄170/26-07-2013) και σύμφωνα με το ίδιο άρθρο του ιδίου νόμου έπαψε να ισχύει από 26/07/2013 και μετά).
2. Η έννοια των πλαστών και εικονικών στοιχείων ορίζεται από τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 19 του παρόντος νόμου.”

Ν. 4337/2015

Άρθρο 7 Μεταβατικές διατάξεις για τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

(Ενδιαφέρον για τις περιπτώσεις χρήσεων έως 31.12.2013 έχουν οι παρακάτω παράγραφοι του άρθρου 7) ……………………………………………………………………………………….

3. Για τις παραβάσεις των διατάξεων του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992, Α΄ 84) και του Κ.Φ.Α.Σ. (Ν. 4093/2012, Α΄ 222), που διαπράχθηκαν μέχρι την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 54 και 55 του Ν. 4174/2013 και κατά την κατάθεση του παρόντος δεν έχουν εκδοθεί οι οριστικές πράξεις επιβολής προστίμων, δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.2523/1997 , αλλά επιβάλλονται τα κατωτέρω πρόστιμα:
α) Για παραβάσεις έκδοσης πλαστών στοιχείων ποσό ίσο με το 50% της αξίας κάθε στοιχείου.
β) Για παραβάσεις που αφορούν έκδοση εικονικών ή λήψη εικονικών στοιχείων ή νόθευση αυτών, καθώς και καταχώρηση στα βιβλία αγορών ή εξόδων χωρίς παραστατικά, ποσό ίσο με το 40% της αξίας κάθε στοιχείου. Εάν η αξία του στοιχείου είναι μερικώς εικονική ποσό ίσο με το 40% του μέρους της εικονικής αξίας.
γ) Όταν δεν δύναται να προσδιορισθεί η μερικώς εικονική αξία, ποσό ίσο με το 20% της αξίας του στοιχείου.
δ) Όταν η εικονικότητα ανάγεται αποκλειστικά στο πρόσωπο του εκδότη, ποσό ίσο με το 20% της αξίας του στοιχείου.
ε) Στην περίπτωση λήπτη εικονικού φορολογικού στοιχείου, ποσό 10% της αξίας του στοιχείου για κάθε παράβαση, εφόσον η λήψη του στοιχείου δεν είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση του φόρου εισοδήματος του οικείου φορολογικού έτους.
στ) Για παραβάσεις που αφορούν μη έκδοση ή ανακριβή έκδοση στοιχείων ή άλλες παραβάσεις που έχουν σαν αποτέλεσμα την απόκρυψη της συναλλαγής ή μέρους αυτής, η δε αποκρυβείσα αξία είναι μεγαλύτερη των χιλίων διακοσίων (1.200) ευρώ, ποσό ίσο με το 25% της αξίας της συναλλαγής ή του μέρους της αποκρυβείσας (μη εμφανισθείσας) αξίας για κάθε παράβαση.
ζ) Για τις λοιπές παραβάσεις, που δεν υπάγονται σε μια εκ των ανωτέρω περιπτώσεων ποσό ίσο με το 1/3 του οριζόμενου από τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.2523/1997, επιβαλλόμενου προστίμου, κατά περίπτωση, για κάθε παράβαση.

…………………………………………………………………………………..

6. Οι διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 2523/1997 (Α΄179), που εφαρμόζονται για παραβάσεις που διαπράχθηκαν στο χρονικό διάστημα μέχρι την έναρξη ισχύος των άρθρων 54 και 55 του Ν. 4174/2013 καταργούνται από τη δημοσίευση του παρόντος. Οι παράγραφοι 30 , 32 , 33 , 34 και 48 του άρθρου 66 του Ν. 4174/2013 , κατά το μέρος που αφορούν τις ως άνω παραβάσεις, καταργούνται από τη δημοσίευση του παρόντος

…………………………………………………………………………………………………………………….

8. Η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 55 του Ν. 4174/2013 συνεχίζει να εφαρμόζεται για παραβάσεις που διαπράχθηκαν μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος και για τις οποίες δεν έχουν εκδοθεί οριστικές πράξεις επιβολής προστίμων.»

…………………………………………………………………………………………..

Περίπτωση δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 55 του Ν. 4174/2013

«δ) Στο Φ.Π.Α., όταν μετά από έλεγχο αποδειχθεί ότι ο υποκείμενος στο φόρο, ως λήπτης εικονικού φορολογικού στοιχείου ή στοιχείου το οποίο νόθευσε αυτός ή άλλοι για λογαριασμό του, διενήργησε έκπτωση φόρου εισροών ή έλαβε επιστροφή φόρου, σύμφωνα με τις διατάξεις περί Φ.Π.Α., ή ως εκδότης δεν απέδωσε φόρο, με βάση πλαστά, εικονικά ή νοθευμένα φορολογικά στοιχεία, επιβάλλεται πρόστιμο ισόποσο με το πενήντα τοις εκατό (50%) του φόρου που εξέπεσε ή που επιστράφηκε ή δεν απέδωσε, ανεξάρτητα αν δεν προκύπτει τελικά ποσό φόρου για καταβολή.
Το πρόστιμο αυτό επιβάλλεται και στα πρόσωπα που έλαβαν επιστροφή φόρου με βάση πλαστά, εικονικά ή νοθευμένα φορολογικά στοιχεία που εξέδωσαν οι ίδιοι.»

Οι παραπάνω διατάξεις λοιπόν δεν έχουν εφαρμογή επί υποβολής δηλώσεων αρχικών ή τροποποιητικών του άρθρου 57 του Ν. 4446/2016. Δηλαδή για υποθέσεις που επιχειρήσεις έχουν εμπλακεί σε έκδοση ή λήψη εικονικών τιμολογίων κατ΄αρχάς με την υποβολή των δηλώσεων δεν θα επιβληθούν ούτε πρόστιμα του Κ.Β.Σ. (Βλέπε παραπάνω παρ. 3 άρθρου 7 του Ν.4337/2015), ούτε πρόστιμα για ΦΠΑ (Βλέπε παραπάνω άρθρο 6 του Ν. 2523/1997 και περ. δ της παραγράφου 2 του άρθρου 55 του Ν.4174/2013).

Επίσης κατά ρητή αναφορά της παρ.1 του άρθρου 59 του Ν. 4446/2016 δεν θα τύχουν εφαρμογής ούτε άλλες φορολογικές, διοικητικές ή ποινικές κυρώσεις και μέτρα τόσο για τη φορολογητέα ύλη που προκύπτει από τις ως άνω υποβαλλόμενες δηλώσεις όσο και για τις φορολογικές παραβάσεις που αποκαθίστανται με τις δηλώσεις αυτές. Δηλαδή δεν θα τύχουν εφαρμογής οι διατάξεις του Κεφαλαίου Γ του Ν. 2523/1997 (Άλλες κυρώσεις που περιλαμβάνουν μεταξύ των άλλων Διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου σε περίπτωση φοροδιαφυγής, Λοιπές διοικητικές κυρώσεις), και των άρθρων 66 – 70 του Ν. 4174/2013 που περιλαμβάνουν διατάξεις για Εγκλήματα φοροδιαφυγής κ.λπ.). Τέλος κατά ρητή αναφορά της εγκ. ΠΟΛ.1009/2017 δεν εφαρμόζονται και τα των διατάξεων της υποπερ. α’ της περ. ιη’ του άρθρου 3 του Ν.3691/2008(Τα αδικήματα: α) της φοροδιαφυγής, που προβλέπονται στο άρθρο 17, στο άρθρο 18 με την εξαίρεση της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 και του άρθρου 19 με την εξαίρεση της περίπτωσης του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του Ν.2523/1997(Α΄ 179), όπως ισχύουν,).

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να εξετάσουμε σε σχέση με την λήψη ή έκδοση εικονικών στοιχείων τον σε πολλές περιπτώσεις χαρακτηρισμό των βιβλίων του λήπτη ή εκδότη ως ανακριβών και τον συνεπεία αυτού εξωλογιστικό προσδιορισμό των φορολογητέων αποτελεσμάτων του υποκειμένου προσώπου.

Κατά την περ. γ της παρ. 4 του άρθρου 30 του Π.Δ. 186/1992 και περαιτέρω το προτελευταίο εδάφιο της παραγράφου αυτής:

“4. Tα βιβλία και τα στοιχεία της δεύτερης και τρίτης κατηγορίας κρίνονται ανακριβή όταν ο υπόχρεος διαζευκτικά ή αθροιστικά:
…………………………………………………………………………………………
γ) δεν εκδίδει ή εκδίδει ανακριβήή εικονικά ή πλαστά ως προς την ποσότητα ή την αξία ή τον αντισυμβαλλόμενο φορολογικά στοιχεία διακίνησης ή αξίας, ή λαμβάνει ανακριβή ή εικονικά ως προςτην ποσότητα ή την αξία τέτοια στοιχεία,
………………………………………………………………………………………..
Οι πράξεις ή οι παραλείψεις της παραγράφου αυτής, για να συνεπάγονται εξωλογιστικό προσδιορισμό των αποτελεσμάτων, πρέπει να είναι μεγάλης έκτασης, ώστε να τα επηρεάζουν σημαντικά ή να καθιστούν αντικειμενικά αδύνατο το λογιστικό έλεγχο των φορολογικών υποχρεώσεων, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων των δύο τελευταίων εδαφίων της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού για τις πράξεις ή παραλείψεις των περιπτώσεων στ΄ και θ΄ της παραγράφου αυτής.»

Σε πολλές περιπτώσεις λοιπόν ο φορολογικός έλεγχος βάσει των παραπάνω διατάξεων προβαίνει σε εξωλογιστικό προσδιορισμό των αποτελεσμάτων.

Κατά την άποψή μας λόγω του ότι η έκδοση ή λήψη εικονικών στοιχείων αφορά σε παράβαση (Άρθρο 5 Ν. 2523/1997 Πρόστιμα για παραβάσεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) – Αντικειμενικό σύστημα, Αρθρο 55 Ν.4174/2013 Παραβάσεις Φοροδιαφυγής ) και καθώς κατά ρητή διάταξη του άρθρου 59 του Ν.4446/2016 («οι φορολογικές παραβάσεις που αποκαθίστανται με τις δηλώσεις αυτές»), με την υποβολή των σχετικών δηλώσεων φόρου εισοδήματος και Φ.Π.Α.αποκαθίσταται μεταξύ των άλλων και η παράβαση της «έκδοσης ή λήψης εικονικών στοιχείων». Καθώς λοιπόν κατά το γράμμα της διάταξης του άρθρου 59 δεν επιβάλλονται άλλες κυρώσεις δεν συντρέχει περίπτωση χαρακτηρισμού των βιβλίων ως ανακριβών και περαιτέρω τυχόν προσδιορισμός των φορολογικών αποτελεσμάτων εξωλογιστικά. Ενισχυτικό της άποψής μας είναι ότι δεν επιβάλλονται τα πρόστιμα έκδοσης ή λήψης εικονικών στοιχείων του άρθρου 7 του Ν. 4337/2015, του άρθρου 6 του Ν.2523/1997 και της περίπτωσης δ της παραγράφου 2 του άρθρου 55 του Ν.4174/2013, πράγμα που σημαίνει αποκατάσταση και της παράβασης έκδοσης ή λήψης εικονικών.

Επισημαίνεται ότι η «θεραπεία»της ανακρίβειας για την περίπτωση των εικονικών, δεν συνεπάγεται και τη«θεραπεία» της ανακρίβειας γενικώς, καθώς μπορεί να υπάρχουν και άλλες παραβάσεις (λ.χ. μη τήρηση ή μη διαφύλαξη ή μη επίδειξη στον έλεγχο βιβλίων και στοιχείων, μη εμφάνιση εσόδων ή εξόδων, εμφάνιση αθροιστικών λαθών, μη καταχώρηση ή ανακριβής καταχώρηση στο βιβλίο απογραφών αποθεμάτων κ.λπ.)

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΛΗΨΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΏΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ

Έστω η ανώνυμη εταιρεία Χ είχε λάβει το έτος 2008 εικονικά στο σύνολό τους τιμολόγια αξίας 100.000 €. Για τη χρήση αυτή έχει εκδοθεί εντολή ελέγχου μέχρι την 12-12-2016 (ημερομηνία κατάθεσης του Ν. 4446/2016 στη Βουλή) πλην όμως δεν έχει περαιωθεί ακόμη ο έλεγχος ούτε έχει ληφθεί σημείωμα προσωρινού διορθωτικού προσδιορισμού. Υποβάλλοντας η εν λόγω εταιρεία τροποποιητικές δηλώσεις βάσει του Ν. 4446/2016 για φόρο εισοδήματος και Φ.Π.Α. θα αποδώσει τα εξής ποσά:

Για φόρο εισοδήματος

Υποχρέωση 100.000 € * Συντελεστής φόρου 2008 25% = 25.000 €

Πλέον προσαυξήσεις λόγω του ότι αφορά σε ήδη κοινοποιηθείσα εντολή ελέγχου

Προσαύξηση βάσει παρ. 4α του άρθρου 58 13%

Πλέον προσαύξηση συντελεστή 13% επί 5% (υποβολή δήλωσης το 2009) ήτοι 13%*1,05 = 14% (στρογγυλοποίηση).

Υποχρέωση από φόρο εισοδήματος (25.000*1,14) 28.500 €

Επίσης ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ για Φ.Π.Α. καθώς είχε γίνει έκπτωση με βάση εικονικά τιμολόγια:

Υποχρέωση 100.000 € *Συντελεστής ΦΠΑ 2008 19% 19.000 €

Πλέον προσαύξηση συντελεστή 13% επί 6% (Υποβολή δήλωσης 2008) ήτοι 13%*1,06 = 14% (στρογγυλοποίηση)

Υποχρέωση από Φ.Π.Α. (19.000*1,14) 21.660 €

Για την περίπτωση αυτή οι δηλώσεις πρέπει να υποβληθούν εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από τη δημοσίευση του Ν. 4446/2016 (22-12-2016) ήτοι μέχρι τις 22-2-2017.

Η υποβολή των παραπάνω δηλώσεων μπορεί να γίνει και μετά τις εξήντα (60) ημέρες. Στην περίπτωση αυτή και εφόσον δεν έχει εν τω μεταξύ κοινοποιηθεί το σημείωμα προσωρινού προσδιορισμού θα επιβληθεί προσαύξηση με ποσοστό 15% (αντί 13%).

Ως εκ τούτου στο παραπάνω παράδειγμα θα προέκυπταν:

Υποχρέωση 100.000 € * Συντελεστής φόρου 2008 25% = 25.000 €

Προσαύξηση βάσει παρ. 4β του άρθρου 58 15%

Πλέον προσαύξηση συντελεστή 15% επί 5% ήτοι 15%*1,05 = 16% (στρογγυλοποίηση)

Υποχρέωση από φόρο εισοδήματος(25.000*1,16) 29.000 €

Επίσης ΥΠΟΧΡΈΩΣΗ για Φ.Π.Α. καθώς είχε γίνει έκπτωση με βάση εικονικά τιμολόγια

Υποχρέωση 100.000 € *Συντελεστής ΦΠΑ 2008 19% 19.000 €

Πλέον προσαύξηση συντελεστή 15% επί 6% ήτοι 15%*1,06 = 16% (στρογγυλοποίηση)

Υποχρέωση από Φ.Π.Α. (19.000*1,16) 22.040 €

Στην περίπτωση όμως που μετά τις 60 ημέρες έχει κοινοποιηθεί το σημείωμα προσωρινού διορθωτικού προσδιορισμού θα επιβληθεί προσαύξηση με ποσοστό 30%.

Ως εκ τούτου στο παραπάνω παράδειγμα θα προέκυπταν:

Υποχρέωση 100.000 € * Συντελεστής φόρου 2008 25% = 25.000 €

Προσαύξηση βάσει παρ. 4β του άρθρου 58 30%

Πλέον προσαύξηση συντελεστή 30% επί 5% ήτοι 30%*1,05 = 32% (στρογγυλοποίηση)

Υποχρέωση από φόρο εισοδήματος (25.000*1,32) 33.000 €

Επίσης ΥΠΟΧΡΈΩΣΗ για Φ.Π.Α. καθώς είχε γίνει έκπτωση με βάση εικονικά τιμολόγια

Υποχρέωση 100.000 € *Συντελεστής ΦΠΑ 2008 19% 19.000 €

Πλέον προσαύξηση συντελεστή 30% επί 6% ήτοι 30%*1,06 = 32% (στρογγυλοποίηση)

Υποχρέωση από Φ.Π.Α. (19.000*1,32) 25.080 €

Βλέπουμε λοιπόν ότι ακόμη και στην τελευταία αυτή επαχθέστερη των περιπτώσεων η εν λόγω Α.Ε. καταβάλλοντας ένα ποσό της τάξης των 58.080 € (33.000+ 25.080) περαιώνει κάθε υποχρέωση σε σχέση με τα εικονικά αυτά τιμολόγια. Σημειωτέον ότι αν είχε περαιώσει τα εικονικά αυτά με το άρθρο 12 παρ. 6 του Ν. 3888/2010 θα είχε επιβαρυνθεί με ποσό 55.000 € (100.000 * 55%) που είναι κατώτερο των δύο πρώτων περιπτώσεων (όταν δεν έχει κοινοποιηθεί σημείωμα προσωρινού προσδιορισμού).

Για να δούμε το μέγεθος της ωφέλειας από την ένταξη στις διατάξεις του Νόμου και την υποβολή των δηλώσεων υπολογίζουμε παρακάτω τα ελάχιστα ποσά που θα προκύψουν για την περίπτωση αυτή από τον έλεγχο.

Α) Πρόστιμο βάσει παρ. 3 του άρθρου 7 του Ν. 4337/2015

100.000 * 40% = 40.000 €

Β) Πρόστιμο Φ.Π.Α. βάσει της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 55 του Ν. 4174/2013 (Υπαγωγή βάσει και της παρ. 32 του άρθρου 72 του Ν. 4174/2013)

Φ.Π.Α 19.000 * 50% = 9.500

Γ) Καταλογισμός ΦΠΑ που εξεπέσθη με βάση εικονικά τιμολόγια

19.000 + 19.000 *120% = 41.800 €

(Βάσει παρ. 2 άρθρου 1 Ν.2523/1997 Προσαύξηση για ανακριβή δήλωση ΦΠΑ 3% κατά μήνα . Λόγω παρέλευσης διαστήματος άνω των 60 μηνών η προσαύξηση περιορίζεται στο 120% βάσει της παρ.4β του άρθρου 2 του Ν. 2523/1997)

Δ) Καταλογισμός φόρου εισοδήματος λόγω έκπτωσης δαπανών με εικονικά τιμολόγια:

100.000*25% = 25.000 + 25.000*120% = 55.000 €

(Βάσει παρ. 1 άρθρου 1 Ν.2523/1997 Προσαύξηση για ανακριβή δήλωση Φόρου Εισοδήματος 2% κατά μήνα . Λόγω παρέλευσης διαστήματος άνω των 60 μηνών η προσαύξηση περιορίζεται στο 120% βάσει της παρ. 4β του άρθρου 2 του Ν. 2523/1997)

Λίαν επιεικώς λοιπόν στην καλύτερη των περιπτώσεων, καθώς μπορεί να υπάρξει και επαχθέστερο σενάριο στην περίπτωση εξωλογιστικού προσδιορισμού των αποτελεσμάτων εφόσον η οντότητα αυτή δεν ενταχθεί στην ρύθμιση του Νόμου αυτού για υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων, προκύπτει υποχρέωση συνολικού ποσού (40.000 +9.500 + 41.800 + 55.000) € 146.300.

Σημειωτέον επίσης ότι υπάρχει καιτο ενδεχόμενο επιβολής της κύρωσης του άρθρου 8 παρ. 12 του Ν. 1882/1990 ύψους€ 19.000 (ο Φ.Π.Α. εφόσον δεν αποδόθηκε από τον εκδότη των στοιχείων).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ : Εφόσον μέχρι την 12-12-2016 είχε κοινοποιηθεί σημείωμα προσωρινού προσδιορισμού καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αρχικών – τροποποιητικών δηλώσεων είναι η 7-2-2017 (Αρθρο 58 Ν. 4449/2017).

ΙΙ. Για υποθέσεις χρήσεων μετά την 1.1.2014

Δεν επιβάλλονται τα πρόστιμα των παρακάτω περιπτώσεων:

Άρθρο 58 Ν. 4174/2013

Αναφέρεται σε πρόστιμα που επιβάλλονται με βάση το διορθωτικό προσδιορισμό φόρου που πραγματοποιήθηκε από τη Φορολογική Διοίκηση, ως ποσοστό επί της διαφοράς:

«(10%)του ποσού της διαφοράς, εάν το εν λόγω ποσό ανέρχεται σε ποσοστό από πέντε (5%)έως είκοσι (20%) τοις εκατό του φόρου που προκύπτει με βάση τη φορολογική δήλωση, (25%) του ποσού της διαφοράς, αν το εν λόγω ποσό υπερβαίνει το ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) έως πενήντα τοις εκατό (50%) του φόρου που προκύπτει με βάση τη φορολογική δήλωση και (50%) του ποσού της διαφοράς, αν το εν λόγω ποσό υπερβαίνει σε ποσοστό το πενήντα τοις εκατό (50%) του φόρου που προκύπτει με βάση τη φορολογική δήλωση.»

Άρθρο 58α Ν. 4174/2013

Αναφέρεται σε πρόστιμα σε σχέση με τον Φ.Π.Α για παραβάσεις που διαπιστώνονται κατόπιν ελέγχου. Ενδιαφέρον για την εξεταζόμενη περίπτωση έχει η παρ. 2 αυτού.

«2. Σε κάθε περίπτωση όπου διαπιστώνεται, η υποβολή ανακριβών δηλώσεων ή η μη υποβολή δηλώσεων, υποβολή δηλώσεων, με συνέπεια τη μη απόδοση ή τη μειωμένη απόδοση ή την επιπλέον έκπτωση ή επιστροφή ΦΠΑ, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) επί του ποσού του φόρου που θα προέκυπτε από την μη υποβληθείσα δήλωση ή επί της διαφοράς,αντίστοιχα.»

Άρθρο 59 Ν. 4174/2013

“Για παραβάσεις σχετικές με παρακρατούμενους φόρους οι οποίες διαπιστώνονται κατόπιν ελέγχου, επιβάλλονται τα ακόλουθα πρόστιμα:
1. Σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης παρακρατούμενου φόρου από την οποία θα προέκυπτε υποχρέωση απόδοσης φόρου επιβάλλεται πρόστιμο ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) επί του ποσού του φόρου που αναλογεί στη μη υποβληθείσα δήλωση.
2. Σε περίπτωση υποβολής ανακριβούς δήλωσης παρακρατούμενου φόρου επιβάλλεται πρόστιμο ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%)επί της διαφοράς του φόρου.”

Επίσης δεν επιβάλλονται τα πρόστιμα του άρθρου 7 Μεταβατικές διατάξεις για τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας του Ν.4337/2015

(Ενδιαφέρον για τις περιπτώσεις χρήσεων μετά την 1.1.2014 έχουν οι παρακάτω παράγραφοι)

3. Για τις παραβάσεις των διατάξεων του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992, Α΄ 84) και του Κ.Φ.Α.Σ. (Ν. 4093/2012, Α΄ 222), που διαπράχθηκαν μέχρι την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 54 και 55 του Ν. 4174/2013 και κατά την κατάθεση του παρόντος δεν έχουν εκδοθεί οι οριστικές πράξεις επιβολής προστίμων, δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.2523/1997, αλλά επιβάλλονται τα κατωτέρω πρόστιμα:
α) Για παραβάσεις έκδοσης πλαστών στοιχείων ποσό ίσο με το 50% της αξίας κάθε στοιχείου.
β) Για παραβάσεις που αφορούν έκδοση εικονικών ή λήψη εικονικών στοιχείων ή νόθευση αυτών, καθώς και καταχώρηση στα βιβλία αγορών ή εξόδων χωρίς παραστατικά, ποσό ίσο με το 40% της αξίας κάθε στοιχείου. Εάν η αξία του στοιχείου είναι μερικώς εικονική ποσό ίσο με το 40% του μέρους της εικονικής αξίας.
γ) Όταν δεν δύναται να προσδιορισθεί η μερικώς εικονική αξία, ποσό ίσο με το 20% της αξίας του στοιχείου.
δ) Όταν η εικονικότητα ανάγεται αποκλειστικά στο πρόσωπο του εκδότη, ποσό ίσο με το 20% της αξίας του στοιχείου.
ε) Στην περίπτωση λήπτη εικονικού φορολογικού στοιχείου, ποσό 10% της αξίας του στοιχείου για κάθε παράβαση, εφόσον η λήψη του στοιχείου δεν είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση του φόρου εισοδήματος του οικείου φορολογικού έτους.
στ) Για παραβάσεις που αφορούν μη έκδοση ή ανακριβή έκδοση στοιχείων ή άλλες παραβάσεις που έχουν σαν αποτέλεσμα την απόκρυψη της συναλλαγής ή μέρους αυτής, η δε αποκρυβείσα αξία είναι μεγαλύτερη των χιλίων διακοσίων (1.200) ευρώ, ποσό ίσο με το 25% της αξίας της συναλλαγής ή του μέρους της αποκρυβείσας (μη εμφανισθείσας) αξίας για κάθε παράβαση.
ζ) Για τις λοιπές παραβάσεις, που δεν υπάγονται σε μια εκ των ανωτέρω περιπτώσεων ποσό ίσο με το 1/3 του οριζόμενου από τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.2523/1997, επιβαλλόμενου προστίμου, κατά περίπτωση, για κάθε παράβαση.

………………………………………………………………………………………

5. Οι παράγραφοι 3 και 4 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται για παραβάσεις που διαπράχθηκαν μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος και για τις οποίες είχαν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 55 του Ν. 4174/2013 (Α΄170)

(Σ.Σ. Βάσειτων παραπάνω λοιπόν πρόστιμα για εικονικά πλαστά επιβάλλονται για παραβάσειςπου έχουν διαπραχθεί μέχρι 17-10-2015. )

………………………………………………………………………………………..

8. Η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 55 του Ν. 4174/2013 συνεχίζει να εφαρμόζεται για παραβάσεις που διαπράχθηκαν μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος και για τις οποίες δεν έχουν εκδοθεί οριστικές πράξεις επιβολής προστίμων.

Περίπτωση δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 55 του Ν. 4174/2013

«δ)Στο Φ.Π.Α., όταν μετά από έλεγχο αποδειχθεί ότι ο υποκείμενος στο φόρο, ως λήπτης εικονικού φορολογικού στοιχείου ή στοιχείου το οποίο νόθευσε αυτός ή άλλοι για λογαριασμό του, διενήργησε έκπτωση φόρου εισροών ή έλαβε επιστροφή φόρου, σύμφωνα με τις διατάξεις περί Φ.Π.Α., ή ως εκδότης δεν απέδωσε φόρο, με βάση πλαστά, εικονικά ή νοθευμένα φορολογικά στοιχεία, επιβάλλεται πρόστιμο ισόποσο με το πενήντα τοις εκατό (50%) του φόρου που εξέπεσε ή που επιστράφηκε ή δεν απέδωσε, ανεξάρτητα αν δεν προκύπτει τελικά ποσό φόρου για καταβολή.
Το πρόστιμο αυτό επιβάλλεται και στα πρόσωπα που έλαβαν επιστροφή φόρου με βάση πλαστά, εικονικά ή νοθευμένα φορολογικά στοιχεία που εξέδωσαν οι ίδιοι.»

(Σ.Σ.Βάσει των παραπάνω λοιπόν πρόστιμα Φ.Π.Α. για εικονικά πλαστά επιβάλλονται για παραβάσεις που έχουν διαπραχθεί μέχρι 17-10-2015.)

Επίσης κατά ρητή αναφορά της παρ.1 τουάρθρου 59 του Ν. 4446/2016δεν θα τύχουν εφαρμογής ούτε άλλες φορολογικές, διοικητικές ή ποινικές κυρώσεις και μέτρα τόσο για τη φορολογητέα ύλη που προκύπτει από τις ως άνω υποβαλλόμενες δηλώσεις όσο και για τις φορολογικές παραβάσεις που αποκαθίστανται με τις δηλώσεις αυτές. Δηλαδή δεν θα τύχουν εφαρμογής οι διατάξεις των άρθρων 66 – 70 του Ν.4174/2013 που περιλαμβάνουν διατάξεις για Εγκλήματα φοροδιαφυγής κ.λπ.). Τέλος κατά ρητή αναφορά της εγκ. ΠΟΛ.1009/2017 δεν εφαρμόζονται και τα των διατάξεων της υποπερ. α’ της περ. ιη’ του άρθρου 3 του Ν.3691/2008 (Τα αδικήματα: α) της φοροδιαφυγής, που προβλέπονται στο άρθρο 17, στο άρθρο 18 με την εξαίρεση της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 και του άρθρου 19 με την εξαίρεση της περίπτωσης του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του Ν. 2523/1997(Α΄ 179), όπως ισχύουν).

Για δηλώσεις που αφορούν σε χρήσεις, έτη ή υποθέσεις από την 1.1.2014 και εφεξής υπολογίζεται ο τόκος του άρθρου 53 του Ν. 4174/2013 και το πρόστιμο του άρθρου 54 του ίδιου νόμου, εφόσον προκύπτει φόρος, τέλος ή εισφορά προς καταβολή.

Ο τόκος του άρθρου 53 προσδιορίζεται με ποσοστό 0,73% κατά μήνα (ΠΟΛ. 1252/2015)

Όσον αφορά τα πρόστιμα του άρθρου 54 με την εξεταζόμενη περίπτωση σχετίζονται οι περιπτώσεις γ και δ της παρ. 2 αυτού.

«γ) διακόσια πενήντα (250) ευρώ, για κάθε παράβαση των περιπτώσεων β΄, γ΄, δ΄ και στ της παραγράφου 1, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης βιβλίων και στοιχείων με βάση απλοποιημένα λογιστικά πρότυπα και
δ) πεντακόσια (500) ευρώ, για κάθε παράβαση των περιπτώσεων β΄, γ΄, δ΄ και στ΄ της παραγράφου 1, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης βιβλίων και στοιχείων με βάση πλήρη λογιστικά πρότυπα.»

Οι περιπτώσεις β, γ, δ και στ της παραγράφου 1 του Ν.4174/2013 αφορούν σε φορολογούμενο που:

«β) δεν υποβάλλει ή υποβάλλει εκπρόθεσμα φορολογική δήλωση,
γ) δεν υποβάλλει ή υποβάλει εκπρόθεσμα δήλωση παρακράτησης φόρου,
δ) δεν ανταποκριθεί σε αίτημα της Φορολογικής Διοίκησης για παροχή πληροφοριών ή στοιχείων,
………………………………………………………………………………….
στ) δεν γνωστοποιήσει στη Φορολογική Διοίκησητο διορισμό του φορολογικού εκπροσώπου του,»

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΛΗΨΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΏΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ

Έστω η ανώνυμη εταιρεία Χ είχε λάβει τον Ιούνιο του 2014 ένα εικονικό στο σύνολό του τιμολόγιο αξίας 100.000 €. Για τη χρήση αυτή δεν έχει εκδοθεί εντολή ελέγχου μέχρι την 12-12-2016 (ημερομηνία κατάθεσης του Ν. 4446/2016 στη Βουλή). Υποβάλλοντας η εν λόγω εταιρεία τροποποιητικές δηλώσεις για φόρο εισοδήματος και Φ.Π.Α. έστω έως την 31-3-2017 θα αποδώσει τα εξής ποσά:

Για φόρο εισοδήματος (Εστω ότι ηαρχική δήλωση είχε υποβληθεί την 30/6/2015 και με αυτήν είχε προκύψει φόρος εισοδήματος 80.000 €)

Υποχρέωση βάσει τροποποιητικής

100.000 € * Συντελεστής φόρου2014 26% = 26.000 €

Τόκοι εκπρόθεσμης υποβολής (21μήνες * 0,73) = 15,33%

Φόρος + Τόκοι((26.000+(26.000*15,33%)) = 29.985,80

Πλέον Πρόστιμο άρθρου 54 Ν. 4174/2013 500,00

Υποχρέωση από φόρο εισοδήματος 30.485,80 €

Σημείωση: Κατά την άποψή μας για την υποβολή δηλώσεων που αφορούν σε χρήσεις από 1.1.2014 και μετά δεν ισχύουν οι στρογγυλοποιήσεις στην πλησιέστερη ακέραιη μονάδα, καθώς κατά την διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 61, αυτές αναφέρονται σε πρόσθετους φόρους μόνο και όχι και σε τόκους.

Για Φ.Π.Α (Έστω ότι η αρχική δήλωση υποχρέωσης του μηνός Ιουνίου 2014 είχε υποβληθεί κανονικά εντός του Ιουλίου του 2014.

Υποχρέωση βάσει τροποποιητικής

100.000 € * ΣυντελεστήςΦ.Π.Α. 23% = 23.000 €

Τόκοι εκπρόθεσμης υποβολής (32 μήνες * 0,73) = 23,36%

Φόρος + Τόκοι((23.000+(23.000*23,36%)) = 28.372,80

Σημειωτέον ότι βάσει της ΠΟΛ.1252/2015 «Τα πρόστιμα του άρθρου 54 δεν επιβάλλονται σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης ΦΠΑ ή δήλωσης παρακρατούμενου φόρου, εφόσον η σχετική αρχική δήλωση έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα (άρθρο 54 παρ. 2).»

Εφόσον η επιχείρηση αυτή δεν υποβάλει τις ως άνω δηλώσεις και προκύψουν τα παραπάνω τον Ιούλιο του 2017, βάσει ελέγχου, τότε θα επιβαρυνθεί με τα εξής ποσά:

Υποχρέωση για φόρο εισοδήματος:

100.000 € * Συντελεστής φόρου2014 26% = 26.000 €

Τόκοι εκπρόθεσμης υποβολής (25 μήνες * 0,73) = 18,25%

26.000*18,25% = 4.745 €

Πλέον Πρόστιμο ανακριβούς δήλωσης άρθρου 58 Ν. 4174/2013

Ποσοστό διορθωτικού προσδιορισμού φόρου σε σχέση με το φόρο της φορολογικής δήλωσης 26.000/80.000 = 32,50%. Άρα ποσοστό προστίμου επί της διαφοράς των 26.000 € βάσει της περ. β της παρ. 1 του άρθρου 58, 25%

Συνεπώς πρόστιμο = 26.000*25% = 6.500 €

Τελική επιβάρυνση από Φόρο Εισοδήματος:

Φόρος 26.000 + Τόκοι Αρθρου 53,26.000*18,25% + Πρόστιμο άρθρο 58, 26.000*25% = 26.000 + 4.745+6.500 = 37.245 €

Σημειωτέον ότι: “Επειδή σωρεύονται περισσότερα πρόστιμα που επιβάλλονται για την ίδια παράβαση,υπερισχύει η διάταξη που προβλέπει το μεγαλύτερο πρόστιμο (άρθρο 62 παρ. 6), και στην περίπτωση αυτή θα επιβάλλεται το μεγαλύτερο κάθε φορά πρόστιμο μεταξύ αυτών, δηλαδή του άρθρου 54 παρ. 2 και του άρθρου 58 παρ. 2. (ΠΟΛ. 1252/2015)

Υποχρέωση από Φ.Π.Α.

100.000 € * ΣυντελεστήςΦ.Π.Α. 23% = 23.000 €

Τόκοι εκπρόθεσμης υποβολής (36 μήνες * 0,73) = 26,28%

Συνεπώς τόκοι εκπρόθεσμης υποβολής =23.000 * 26,28% = 6.044,40

Πλέον Πρόστιμο ανακριβούς δήλωσης άρθρου 58Α Ν. 4174/2013 50%

Συνεπώς πρόστιμο = 23.000*50% = 11.500 €

Τελική επιβάρυνση από Φ.Π.Α.

Φόρος 23.000 + Τόκοι Αρθρου 53,23.000*26,28% + Πρόστιμο άρθρου 58Α, 23.000*50% = 23.000 + 6.044,40+11.500 = 40.544,40 €

Πλέον Πρόστιμο άρθρου 7 παρ. 3 περ. β Ν.4337/2015 (Πρόστιμο λήψης εικονικού ) 40%

Συνεπώς επιβάρυνση 100.000 * 40%= 40.000 €

Πλέον Πρόστιμο περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 55 του Ν. 4174/2013 (Πρόστιμο για Φ.Π.Α. λόγω λήψης εικονικού)

Συνεπώς επιβάρυνση 23.000 * 50% = 11.500 €

Συνολική επιβάρυνση: Εισόδημα €37.245 + Φ.Π.Α € 40.544,40 + Πρόστιμο άρθρου 7 Ν. 4337/2015 € 40.000 + Πρόστιμο άρθρου 55 παρ. 2 περ. β Ν.4174/2013 € 11.500 = 129.289,40.

Και για την περίπτωση αυτή υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής της κύρωσης του άρθρου 8 παρ. 12 του Ν.1882/1990.

Στο ίδιο πλαίσιο θα κινηθεί και ο εκδότης εικονικών ο οποίος δεν είχε συμπεριλάβει την αξία αυτών στο φορολογητέο εισόδημά του και δεν είχε αποδώσει τον αναλογούντα ΦΠΑ αυτών. Υποβάλλοντας λοιπόν ο εκδότης τις σχετικές δηλώσεις και αποδίδοντας τα σχετικά ποσά φόρου εισοδήματος και Φ.Π.Α. αποφεύγει νόμιμα όλες τις προβλεπόμενες από τη φορολογική νομοθεσία κυρώσεις για την παράβαση της έκδοσης των εικονικών.

Όμως πρόβλημα δημιουργείται για την περίπτωση που είχε μεν διαπραχθεί η παράβαση της έκδοσης εικονικών, πλην όμως ο εκδότης είχε συμπεριλάβει στο φορολογητέο εισόδημά του την αξία αυτών και είχε αποδώσει κανονικά τον αναλογούντα ΦΠΑ αυτών. Ενώ ο πρώτος λοιπόν ο οποίος θα υποβάλει βάσει του Ν.4446/2016 τις σχετικές δηλώσεις αποκαθιστά όλες τις φορολογικές παραβάσεις που έχουν σχέση με την έκδοση των συγκεκριμένων εικονικών, ο δεύτερος αν και «συνεπέστερος» του πρώτου, μη υποβάλλοντας δηλώσεις λόγω μη ύπαρξης ποσών για απόδοση, θα εξακολουθήσει να χαρακτηρίζεται ως «φορολογικός παραβάτης» και κάποια στιγμή θα υποστεί τις νόμιμες κυρώσεις. Αυτό επειδή κατά ρητή διάταξη του άρθρου 59 οι φορολογικές παραβάσεις αποκαθίστανται με τις δηλώσεις αυτές. Συνεπώς σε κάθε περίπτωση ο δεύτερος θα πρέπει να υποβάλει τις σχετικές δηλώσεις. Μια λύση για την περίπτωση αυτή θα ήταν να υποβληθούν οι σχετικές δηλώσεις Φόρου Εισοδήματος και Φ.Π.Α. χωρίς ποσά προς απόδοση με συνυποβολή σημειώματος στο οποίο να γίνεται αναφορά στο λόγο υποβολής και περαιτέρω αναγραφή σε αυτό των στοιχείων των εικονικών παραστατικών (αριθμός στοιχείου, ημερομηνία, στοιχεία λήπτη, ποσό, ΦΠΑ).

Τελειώνοντας συνιστούμε την σε κάθε περίπτωση προσφυγή του κάθε ενδιαφερόμενου στις σχετικές διατάξεις και στις εγκυκλίους ΠΟΛ.1006/2017 και ΠΟΛ.1009/2017, καθώς εμπεριέχουν περαιτέρω οδηγίες και σημαντικές λεπτομέρειες.

Πηγή: www.e-forologia.gr