Καταστατικό Συλλόγου

ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  ΣΤΙΣ  ΔΗΜΟΣΙΕΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

 

     ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΝΟΜΩΝ  ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ,  ΚΙΛΚΙΣ  &  ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Κ  Α  Τ  Α  Σ  Τ  Α  Τ  Ι  Κ  Ο

 Άρθρο 1:

Επωνυμία  –  Έδρα  –  Σφραγίδα

– Ιδρύεται σωματείο εργαζομένων στις φορολογικές Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ) που υπηρετούν στους νομούς Θεσ/νίκης  – Κιλκίς  – Χαλκιδικής, με επωνυμία ‘’ ΣΥΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΜΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  –  ΚΙΛΚΙΣ  – ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ’’.

 1. – Το σωματείο έχει στρογγυλή σφραγίδα, επάνω στην οποία είναι κυκλικά γραμμένες οι λέξεις  ‘’ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ Δ.Ο.Υ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  –  ΚΙΛΚΙΣ  –  ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ’’  και στο κέντρο γραμμένο το έτος, που δημιουργήθηκε για πρώτη φορά το Σωματείο, δηλαδή το έτος 1986.
 2. – Έδρα του Συλλόγου ορίζεται η πόλη της Θεσ/νίκης.

 Άρθρο 2:

Σκοποί του Σωματείου

 1. – Η μελέτη, διαφύλαξη και προαγωγή των επαγγελματικών, οικονομικών, κοινωνικοασφαλιστικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων και δικαιωμάτων των μελών του.
 2. – Η ανάπτυξη πνεύματος συναδελφικής αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του και των άλλων εργαζομένων, καθώς και η συνεργασία με τα λοιπά πρωτοβάθμια ομοιοεπαγγελματικά σωματεία, που ανήκουν στην Ομοσπονδία ΠΟΕ-Δ.Ο.Υ.
 3. – Η βελτίωση των συνθηκών εργασίας και η ανάπτυξη του μορφωτικού και πολιτιστικού επιπέδου των μελών.
 4. – Η προάσπιση των δημοκρατικών θεσμών και των συνδικαλιστικών ελευθεριών, ο σεβασμός των διεθνών συμβάσεων εργασίας, η ενότητα του συνδικαλιστικού κινήματος, η συμβολή στην απόδοση κοινωνικής δικαιοσύνης στην προάσπιση της ειρήνης και στην ευημερία των λαών.
 1. – Η βελτίωση των σχέσεων των υπαλλήλων του Κλάδου με κοινωνικό σύνολο
 2. – Η διασφάλιση και κατοχύρωση της προσωπικής αξιοπρέπειας των μελών και του κύρους του  Κλάδου.

Άρθρο 3:

Μέσα για την πραγματοποίηση των σκοπών

Η πραγματοποίηση των σκοπών του Σωματείου επιτυγχάνεται με τα ακόλουθα μέσα:

 1. – Συγκεντρώνει τις γνώμες των μελών του και τις συζητεί.
 2. – Αγωνίζεται για την κατοχύρωση και διεύρυνση των κατακτήσεων του Κλάδου με διαμαρτυρίες, καταγγελίες, ψηφίσματα, στάσεις εργασίας, απεργίες κι όλα τα νόμιμα μέσα.
 3. – Διαφωτίζει κι ενημερώνει την κοινή γνώμη και τα όργανα της Πολιτείας για τα προβλήματα που απασχολούν τον Κλάδο.
 4. – Επικοινωνεί και συνεργάζεται με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των άλλων εργαζομένων.
 5. – Εκδίδει πληροφορικό έντυπο, με το οποίο πληροφορεί, ενημερώνει και καθοδηγεί τα μέλη του και την κοινή γνώμη.
 6. – Πραγματοποιεί  κοινωνικές εκδηλώσεις, όπως ομιλίες διαλέξεις, ταξίδια, εκδρομές, συνεστιάσεις κ.λ.π.
 7. – Συμμετέχει και συνεργάζεται με ευρύτερους συνδικαλιστικούς οργανισμούς Δημοσίων Υπαλλήλων, για την υλοποίηση των σκοπών του, διατηρώντας της αυτονομία του.
 8. – Ιδρύει και λειτουργεί λέσχες, βιβλιοθήκες, σχολές, πρατήρια κ.λ.π.
 9. – Συνιστά ή συμμετέχει σε εξυπηρετικούς συνεταιρισμούς – ταμεία αλληλοβοήθειας – απεργιακό ταμείο, για την ενίσχυση των μελών του και σε περίπτωση ίδρυσής τους, η λειτουργία καθορίζεται από κανονισμό με ευθύνη του Δ.Σ.
 10. – Συμμετέχει ουσιαστικά σε όλες τις αποφάσεις που αφορούν τα μέλη τους και ειδικότερα οι εκπρόσωποι του συμμετέχουν σε νομοπαρασκευαστικές επιτροπές και υπηρεσιακά Συμβούλια ή άλλα όργανα, που έχουν αποφασιστική αρμοδιότητα σε θέματα σχετικά με την επαγγελματική εξέλιξη, την ηθικοκοινωνική υπόσταση των μελών του, την φορολογική νομοθεσία και την οργάνωση των σχετικών μ΄ αυτήν υπηρεσιών.
 11. – Συμβάλλει στην επιτυχία των σκοπών του με κάθε νόμιμο μέσο.

Άρθρο 4:

Μέλη – Δικαιώματα – Υποχρεώσεις – Αποχώρηση – Διαγραφή

 1. Μέλη του συλλόγου έχουν δικαίωμα να γίνουν οι εργαζόμενοι (μόνιμοι και δόκιμοι) στις Δ.Ο.Υ. , στο Σ.Δ.Ο.Ε. ,στο  Π.Ε.Κ , καθώς και οι φύλακες, καθαρίστριες, οδηγοί, με σχέση εργασίας Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου αορίστου χρόνου που υπηρετούν στους Νομούς ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΚΙΛΚΙΣ – ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ. Επίσης μέλη του Συλλόγου γίνονται και τεχνικοί (Μηχανικοί – υπομηχανικοί – εργοδηγοί) και όσοι εκ των προαναφερθέντων εργαζομένων υπηρετούν στις Κτηματικές Υπηρεσίες των ανωτέρου Νόμων και είναι μόνιμοι υπάλληλοι Υπουργείου Οικονομικών.
 2. – Για να γίνει κάποιος μέλος του Σωματείου απαιτείται να υποβάλει απλή αίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο.
 3. – Το Δ.Σ υποχρεούται μέσα σ΄ ένα μήνα να περατώσει τη διαδικασία εγγραφής. Με την προέλευση του μήνα, η ιδιότητα του μέλους αποκτάται αυτοδίκαια.
 4. – Οι εγγραφόμενοι στο σωματείο κατά τις προηγούμενες παραγράφους, παύουν αυτόματα να είναι μέλη κάθε άλλου παρεμφερούς επαγγελματικού σωματείου και έχουν την υποχρέωση να προσφέρουν κάθε βοήθεια για την ευόδωση των σκοπών του, να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις των οργάνων και να συμμετέχουν στην όλη δραστηριότητα του σωματείου .
 5. – Τα μέλη του σωματείου έχουν δικαίωμα να παίρνουν μέρος στις Γ.Σ., να εκφράζουν ελεύθερα τις απόψεις τους, να αξιώνουν την πραγματοποίηση των σκοπών του σωματείου, να συμβάλλουν στην υλοποίησή τους  και να ελέγχουν τις ενέργειες των οργάνων του σωματείου.
 6. – Επίσης τα μέλη του σωματείου εφόσον είναι ταμιακά εντάξει , έχουν δικαίωμα να ελέγχουν τη Διοίκηση και τα άλλα όργανα του σωματείου, τους αντιπροσώπους για τα ανώτερα συνδικαλιστικά όργανα και να εκλέγονται σ΄ αυτά.
 7. – Διαγραφή μέλους μπορεί να γίνει με πρόταση του Δ.Σ ή του 1/5 των μελών προς τη Γ.Σ., η οποία και αποφασίζει για την διαγραφή με πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων μελών, ορίζοντας συγχρόνως και τη διάρκεια της διαγραφής .

         Πρόταση διαγραφής μπορεί να στηριχθεί μόνο:

     α) όταν μέλος βεβαιωμένα αντιτίθεται στους σκοπούς του Συλλόγου ή

         αναπτύσσει αντισυνδικαλιστική δράση,

     β) όταν συστηματικά παρακωλύει τη λειτουργία του Συλλόγου,

     γ) όταν παραβαίνει τις διατάξεις του Καταστατικού του.

Η απόφαση της Γ.Σ για τη διαγραφή λαμβάνεται, αφού προηγουμένως   δοθεί η ευκαιρία στο υπόλοιπο μέλος ν΄ απολογηθεί εγγράφως και να αντικρούσει τις κατηγορίες σε βάρος του.

 1. – Σταματά αυτοδίκαια να είναι μέλος του Συλλόγου ο υπάλληλος, ο

      οποίος :

    α) με οποιοδήποτε τρόπο αποβάλλει την ιδιότητα του φοροτεχνικού

        υπαλλήλου , λόγω παραίτησης, οριστικής απόλυσης, αμετάκλητης

        καταδίκης, μετάταξης ή αποχώρησης λόγω ορίου ηλικίας,

    β) μετατέθηκε σε Δ.Ο.Υ εκτός των νομών Θεσ/νίκης ,  Κιλκίς και Χαλκιδικής

        με εξαίρεση την περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 12 του παρόντος.

9.- Κάθε μέλος του Συλλόγου , που δεν εκπλήρωσε τις οικονομικές του

      υποχρεώσεις για δύο συνεχή χρόνια, διαγράφεται με απόφαση του  Δ.Σ

      και επαναγράφεται  αυτοδίκαια μόλις καταβάλλει όλες τις προηγούμενες

      οφειλές προς το Συμβούλιο.

Άρθρο 5:

Πόροι  –  Διαχειριστική Περίοδος

1.- Πόροι του σωματείου είναι:

    α)Το δικαίωμα εγγραφής κάθε μέλους ορίζεται στις 500 δρχ.

        (πεντακόσιες δραχμές)

    β) Η τακτική μηνιαία συνδρομή των μελών που ανέρχεται σε 350 δρχ

        (τριακόσιες πενήντα δραχμές).Το ποσό της συνδρομής που

        αυτομειώνεται μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, μπορεί να

        παρακρατείται από τον εκκαθαριστή  των αποδοχών , ύστερα από

        υπεύθυνη δήλωση του μέλους.

     γ) Οι έκτακτες συνδρομές των μελών, που γίνονται με απόφαση του Δ.Σ

         και αποδίδονται όλες στο σωματείο, εκτός αν η απόφαση του Δ.Σ

         ορίζεται διαφορετικά

     δ) Κάθε νόμιμο έσοδο που περιέρχεται στο ταμείο του σωματείου, Δωρεές

         και Επιχορηγήσεις προς το σωματείο γίνονται πάντοτε επώνυμα και

         κατόπιν εγκρίσεως του Δ.Σ απαγορεύεται να δέχεται το σωματείο

         εισφορές από κομματικές ή άλλες πολιτικές οργανώσεις

 1. -Η διαχειριστική περίοδος είναι ετήσια. Αρχίζει από την 1 Γενάρη και

      λήγει την 31 Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Ο οικονομικός απολογισμός του

      σωματείου συντάσσεται και υποβάλλεται για έγκριση στην εκλογο-

      απολογιστική Γ.Σ.

΄Αρθρο 6:

Όργανα του σωματείου είναι:

      α) Η Γενική Συνέλευση των μελών (Γ.Σ)

      β) Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ)

      Γ)  Η Ελεγκτική Επιτροπή

Άρθρο 7:

Γενική Συνέλευση (Γ.Σ)

Η Γενική Συνέλευση είναι ανώτερο όργανο , το οποίο αποφασίζει για κάθε θέμα, που αφορά την οργάνωση και τη δράση του σωματείου, καθώς και για κάθε ζήτημα, που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό. Ειδικότερα:

 1. – Ελέγχει τη δράση του Δ.Σ και ελέγχει τα συλλογικά όργανα του          Σωματείου.
 2. – Επικυρώνει ή τροποποιεί την ημερήσια διάταξη που προτείνει το Δ.Σ με απόλυτη πλειοψηφία.
 3. – Αποφασίζει για κάθε θέμα που αναγράφεται στην ημερήσια διάταξη. Επίσης για κάθε νέο θέμα, που μπαίνει για συζήτηση, πριν από την έναρξη των διαδικασιών , ύστερα από πρόταση οποιουδήποτε μέλους και σχετική απόφαση του 1/3 των παρόντων το θέμα αυτό μπαίνει στο τέλος της ημερήσιας διάταξης , εκτός αν η Γ.Σ με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων αποφασίσει διαφορετικά.
 4. – Αποφασίζει για την έγκριση ή μη της λογοδοσίας του Δ.Σ του οικονομικού απολογισμού και προϋπολογισμού και τροποποιεί το καταστατικό σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σχετικό άρθρο του παρόντος καταστατικού.
 5. – Εκλέγει με φανερή ψηφοφορία μεταξύ των μελών της, τον Πρόεδρο που διευθύνει τις εργασίες της, το πρώτο και δεύτερο αναπληρωτή του, που τον αντικαθιστούν όταν χρειαστεί. Ο Δε δεύτερος εκτελεί και χρέη γραμματέα στο Προεδρείο. Μέχρι της εκλογής του Προέδρου της Γ.Σ διευθύνει ο Πρόεδρος του Δ.Σ ή νόμιμος αναπληρωτής.
 6. – Δικαίωμα συμμετοχής στις Γ.Σ και στις ψηφοφορίες έχουν μόνο τα ταμιακά τακτοποιημένα μέλη, μέχρι τη σύγκλησή τους.
 7. – Η απαρτία της Γ.Σ διαπιστώνεται και ελέγχεται πριν από την εκλογή του Προέδρου αυτής και ισχύει για όλη τη διάρκεια της.
 8. – Οι αποφάσεις της Γ.Σ λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, με ανάταση των χεριών. Εκτός από τις περιπτώσεις. Όπου σύμφωνα με το παρόν καταστατικό και το νόμο ορίζεται διαφορετικά. Για θέματα εμπιστοσύνης ως και κήρυξη απεργίας, απαιτείται μυστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.
 9. – Οι αποφάσεις της Γ.Σ καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικών της Γ.Σ και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους Γραμματείς.

10.- Οι  Γ.Σ διακρίνονται σε τακτικές και έκτακτες.

Άρθρο 8:

Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις

 1. – Οι τακτικές Γ.Σ συγκαλούνται στην έδρα του σωματείου
 2. – Η τακτική Γενική Συνέλευση γίνεται κάθε χρόνο, και συγκεκριμένα

     εντός του μηνός Σεπτεμβρίου.

           Την ίδια χρονιά που γίνονται οι εκλογές του Συλλόγου η Τακτική

             Γενική Συνέλευση μπορεί  να είναι και η εκλογοαπολογιστική . Η Γ.Σ           

                     έχει απαρτία όταν παρευρίσκονται το 1/4 ταμειακά τακτοποιημένων  

             μελών.

          Δεν έχει δικαίωμα ψήφου, υπάλληλος που μετατέθηκε από Δ.Ο.Υ που

            ανήκει σε άλλο πρωτοβάθμιο σωματείο, εφόσον δεν πέρασαν δύο

            μήνες από τότε που ψήφισε στο σωματείο από το οποίο προέρχεται

            μέχρι την ημέρα των εκλογών.

            Αντίθετα διατηρεί το δικαίωμα ψήφου, υπάλληλος που μετατέθηκε σε

            Δ.Ο.Υ εκτός των νομών Θεσ/νίκης , Κιλκίς και Χαλκιδικής, εφόσον δεν

  πέρασαν δύο μήνες από την μετάθεσή του.

  Η προθεσμία δύο μηνών αρχίζει από την άφιξη ή αποχώρηση του

  υπαλλήλου κατά περίπτωση.

3.-  Αν δεν πραγματοποιηθεί απαρτία κατά την πρώτη Γ.Σ συγκαλείται

  νέα μέσα σε διάστημα 2-15 ημερών με τα ίδια θέματα και παρόντες το

  1/5 των ταμιακά τακτοποιημένων μελών. Αν και πάλι δεν σημειωθεί

   απαρτία συγκαλείται για Τρίτη φορά μέσα σε διάστημα 2-15 ημερών

   με τα ίδια θέματα οπότε αρκεί η παρουσία του 1/6 των ταμιακά

   τακτοποιημένων μελών.

      4.-  Όλα τα εγγραμμένα μέλη του σωματείου ειδοποιούνται με γραπτή

      ανακοίνωση για τις Γ.Σ δέκα μέρες (10) νωρίτερα. Ταυτόχρονα το Δ.Σ

      ενημερώνει εγγράφως και το δευτεροβάθμιο όργανο το οποίο μπορεί

      να παρευρίσκεται με εκπροσώπους του στις Γενικές Συνελεύσεις.

      5.- Στις προσκλήσεις και ανακοινώσεις, αναγράφονται τα προς συζήτηση

     θέματα , ο τόπος και ο χρόνος σύγκλησης της δεύτερης Γ.Σ σε

     περίπτωση που η πρώτη δεν έχει απαρτία.

Άρθρο 9:

Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις

 1. – Οι έκτακτες Γ.Σ συγκαλούνται από το Δ.Σ οποτεδήποτε ή μετά από αίτηση του 1/10 των ταμιακά τακτοποιημένων μελών.
 2. – Σε περίπτωση υποβολής αίτησης των μελών, σύμφωνα με την παράγραφο ένα (1) του παρόντος άρθρου, το Δ.Σ είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει έκτακτη Γ.Σ, μέσα σε είκοσι μέρες (20) από την υποβολή της αίτησης και όχι λιγότερες από δέκα (10).
 3. – Η έκτακτη Γ.Σ προτάσσει και συζητά πάντοτε τα θέματα για τα οποία συγκλήθηκε.
 4. – Οι έκτακτες Γ.Σ ακολουθούν τις τακτικές σε ζητήματα απαρτίας και διαδικασίας.

Άρθρο 10:

Αρχαιρεσίες

 1. – Οι αρχαιρεσίες για την εκλογή των οργάνων του σωματείου προκηρύσσονται από τη Γ.Σ μέσα στις προθεσμίες, που ορίζει το Καταστατικό. Τα έξοδα των εκλογών βαρύνουν το σωματείο. Την ευθύνη για την διενέργεια των εκλογών έχει η κεντρική εφορευτική επιτροπή, η οποία εκλέγεται στην εκλογοαπολογιστική Γ.Σ με το σύστημα της απλής αναλογικής.
 2. – Οι εκλογικοί κατάλογοι για κάθε εκλογικό τμήμα περιλαμβάνουν εύλογο αριθμό μελών.

Άρθρο 11:

Εφορευτικές Επιτροπές (Ε.Ε)

 1. – Τα μέλη των εφορευτικών Επιτροπών απαγορεύεται να είναι και υποψήφιοι.
 2. – Η κάθε Εφορευτική Επιτροπή, προεδρευόμενη από το δικαστικό αντιπρόσωπο, παραλαμβάνει τη σφραγίδα του σωματείου από τον Πρόεδρο της Γ.Σ ή του Δ.Σ προβαίνει στη σφράγιση και έλεγχο της κάλπης ,ελέγχει την ύπαρξη δικαιώματος ψήφου, το εκλογικό συνδικαλιστικό βιβλιάριο ή το βιβλιάριο νοσηλείας και την ταυτότητα των προσερχόμενων στην ψηφοφορία, συντάσσει κατάλογο ψηφισάντων, όπου υπογράφουν οι ψηφίσαντες, μονογράφει τους σφραγισμένους φακέλους, πριν ριχθούν στην κάλπη, κηρύσσει το τέλος της ψηφοφορίας, αποσφραγίζει την κάλπη, καταμετράει τους φακέλους σε σύγκριση με τον αριθμό των ψηφισάντων, αποσφραγίζει αυτούς, ελέγχει την εγκυρότητα των ψηφοδελτίων και καταμετράει αυτά κατά συνδυασμό ή μεμονωμένο υποψήφιο, όπως και τους σταυρούς προτίμησης κάθε υποψήφιου χωριστά για το Δ.Σ , το Δευτεροβάθμιο όργανο, την ελεγκτική επιτροπή και καταχωρεί τα αποτελέσματα σε πρακτικό.  Το πρακτικό κάθε Εφορευτικής Επιτροπής μαζί με τα ψηφοδέλτια, την κατάσταση ψηφισάντων και τους φακέλους τοποθετούνται σε ειδικό φάκελο, που σφραγίζεται με ισπανικό κερί και μονογράφεται από την Ε.Ε και το δικαστικό αντιπρόσωπο. Ο σφραγισμένος φάκελος μεταφέρεται ή αποστέλλεται με ευθύνη της Ε.Ε το αργότερο εντός της επόμενης στην Κεντρική  Εφορευτική Επιτροπή . Η παραλαβή των σφραγισμένων φακέλων γίνεται από την Κ.Ε.Ε παρουσία του δικαστικού αντιπροσώπου. Η Κ.Ε.Ε εκτός από τα παραπάνω, μετά την παραλαβή όλων των φακέλων των Ε.Ε προσδιορίζει τα εκλογικά μέτρα και ανακηρύσσει τους επιτυχόντες και αναπληρωματικούς για το Δ.Σ, τους αντιπροσώπους για το δευτεροβάθμιο όργανο και την ελεγκτική επιτροπή.
 3. – Η εφορευτική Επιτροπή κάθε εκλογικού τμήματος υποχρεούται να παρατείνει την ψηφοφορία εφ΄ όσον περιμένουν στη σειρά να ψηφίσουν εργαζόμενοι-μέλη του Συλλόγου.
 4. – Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει πρακτικό, σε τρία αντίγραφα για τα αποτελέσματα, αναφέροντας τους επιτυχόντες των ψηφισάντων, τα εξαγχθέντα κατά περίπτωση εκλογικά μέτρα, τις τυχόν υποβληθείσες εντάσεις και γενικά όλα τα στοιχεία των αρχαιρεσιών. Το πρακτικό υπογράφεται και σφραγίζεται από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, ένα Δε αντίγραφο αυτού επισυνάπτεται στο βιβλίο πρακτικών.
 5. – Μέσα σε έξι (6) μέρες από την εκλογοαπολογιστική Γ.Σ ή Ε.Ε παραλαμβάνει από το Δ.Σ τους εκλογικούς καταλόγους και προβαίνει στον έλεγχο και τη σφράγισή τους.
 6. – Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή καθορίζει τον τύπο, το μέγεθος και το χρώμα του ψηφοδελτίου. Τα ψηφοδέλτια τυπώνονται ή πολυγραφούνται ή φωτοαντιγράφονται ή δακτυλογραφούνται με την ευθύνη και τη φροντίδα της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής. Τα βάρη βαρύνουν το σωματείο.
 7. – Η  Κ.Ε.Ε υποχρεούται για εφαρμογή κάθε διάταξης, του παρόντος καταστατικού, που αφορά την εκλογική διαδικασία , εφ’ όσον αυτή δεν αντιβαίνει στο νόμο. Η Κεντρική Ε.Ε  μπορεί να έκδοση ανακοίνωση με οδηγίες προς τα μέλη για να διευκολυνθεί η εκλογική διαδικασία.

Άρθρο 12:

Εκλογή Δ.Σ -Ελεγκτικής Επιτροπής-Αντιπροσώπων για το δευτεροβάθμιο

 1. – Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του Δ.Σ της Ελεγκτικής Επιτροπής και των αντιπροσώπων  για  το δευτεροβάθμιο όργανο, καθώς και των αντιπροσώπων για το Συνέδριο της ΕΔΟΘ, διενεργούνται με μυστική ψηφοφορία.  Δικαίωμα  ψήφου έχουν όλα τα ταμιακά τακτοποιημένα μέλη. Δεν έχει δικαίωμα ψήφου , υπάλληλος που μετατέθηκε από Δ.Ο.Υ που ανήκει σε άλλο πρωτοβάθμιο σωματείο, εφόσον δεν πέρασαν δύο μήνες από τότε που ψήφισε στο σωματείο από το οποίο προέρχεται μέχρι την ημέρα των εκλογών. Αντίθετα διατηρεί το δικαίωμα ψήφου, υπάλληλος που μετατέθηκε σε Δ.Ο.Υ εκτός των νομών Θεσ/νίκης , Κιλκίς και Χαλκιδικής, εφόσον δεν πέρασαν δύο μήνες από την μετάθεσή του. Η προθεσμία δύο μηνών αρχίζει από την άφιξη ή αποχώρηση του υπαλλήλου κατά περίπτωση.
 2. – Οι υποψηφιότητες για τις αρχαιρεσίες υποβάλλονται στην Κεντρική Ε.Ε και σταματούν το αργότερο έξι (6) ολόκληρα εικοσιτετράωρα , οριν από την ημέρα των εκλογών. Οι αιτήσεις υποψηφιοτήτων συνοδεύονται υποχρεωτικά με παράβολο πεντακοσίων (500) δραχμών, που μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση της Γ.Σ.
 3. – Οι υποψήφιοι για την ελεγκτική επιτροπή δεν μπορεί να είναι υποψήφιοι ταυτόχρονα για το Δ.Σ.
 4. – Οι υποψήφιοι μπορούν να κατέρχονται μεμονωμένοι καθένας με δικό του ψηφοδέλτιο ή να συμμετέχουν σε συνδυασμούς.
 5. – Στους εκλογικούς καταλόγους εγγράφονται όσοι έγιναν μέλη μέχρι και την έναρξη της εκλογοαπολογιστικής συνέλευσης.
 6. – Ειδική πινακίδα, με τους αριθμούς των διεκδικούμενων εδρών χωριστά για κάθε όργανο, καθώς και τους ανώτερους επιτρεπόμενους σταυρούς προτίμησης κατά περίπτωση, παραμένει αναρτημένη σε εμφανές σημείο του χώρου διεξαγωγής της ψηφοφορίας καθόλη τη διάρκεια της ή αναγράφεται στο ψηφοδέλτιο. Στην περίπτωση οι εφορευτικές επιτροπές υποχρεούνται να ανακοινώσουν στους προσερχόμενους τους παραπάνω αριθμούς.
 7. – Κάθε συνδυασμός ή μεμονωμένος υποψήφιος λαβαίνει μέρος στις εκλογές με δικό του ψηφοδέλτιο. Στο ψηφοδέλτιο κάθε συνδυασμός και κάτω από τον τίτλο ‘’ Για το Δ.Σ ‘’ αναγράφονται οι αντίστοιχοι υποψήφιοι με αλφαβητική σειρά των ονομάτων τους. Ακολουθούν κάτω από τον τίτλο ‘’ Για την ελεγκτική Επιτροπή’’ οι αντίστοιχοι υποψήφιοι με αλφαβητική σειρά των ονομάτων τους. Οι αντιπρόσωποι για το συνέδριο της Π.ΟΕ-Δ.Ο.Υ σε ξεχωριστό ψηφοδέλτιο με τους αντίστοιχους υποψήφιους του συνδυασμού με αλφαβητική σειρά των ονομάτων.                                     Οι εκλογές για ανάδειξη Δ.Σ , Ελεγκτικής Επιτροπής, αντιπροσώπων στην Ομοσπονδία εκλέγεται στην ίδια εκλογή.
 8. – Κάθε μέλος υποχρεούται να ψηφίσει τους υποψήφιους ενός συνδυασμού ή ένα μόνο μεμονωμένο υποψήφιο. Οι σταυροί προτίμησης δεν μπορεί να είναι περισσότεροι από το σύνολο των εδρών ή των αντιπροσώπων.  Εφόσον ένα ψηφοδέλτιο φέρει περισσότερους σταυρούς προτίμησης καταμετρείται στο συνδυασμό και λαμβάνεται σαν να μην έχει κανένα σταυρό. Για μεμονωμένους υποψήφιους δεν είναι απαραίτητοι οι σταυροί προτίμησης.
 9. – Η ανακήρυξη των επιτυχόντων και των αναπληρωματικών για το Δ.Σ, το Δευτεροβάθμιο και την Ελεγκτική Επιτροπή , γίνεται από την Κεντρική  Εφορευτική Επιτροπή με το σύστημα της απλής αναλογικής, ως ακολούθως:                                                                                                 Οι έδρες του Διοικητικού Συμβουλίου, της ελεγκτικής επιτροπής και ο αριθμός των αντιπροσώπων κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών και των χωριστών υποψηφίων ανάλογα με την εκλογική τους δύναμη . Το σύνολο των εγκύρων ψηφοδελτίων διαιρείται με τον αριθμό των εδρών του Διοικητικού Συμβουλίου ή της ελεγκτικής επιτροπής ή με τον αριθμό των αντιπροσώπων που εκλέγονται.                                                                  Το πηλίκο αυτής της διαίρεσης , παραλειπόμενου του κλάσματος, αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες στο διοικητικό συμβούλιο ή την ελεγκτική επιτροπή και εκλέγει τόσους αντιπροσώπους, όσες φορές χωρεί το εκλογικό μέτρο στον αριθμό των εγκύρων ψηφοδελτίων, που έλαβε.                                                             Οι έδρες που μένουν αδιάθετες και ο αριθμός των αντιπροσώπων που δεν καλύπτεται, σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων κατανέμονται από μια στους συνδυασμούς εκείνους που έχουν καταλάβει τουλάχιστον μια έδρα ή έχουν εκλέξει έναν αντιπρόσωπο και οι οποίοι συγκεντρώνουν υπόλοιπο των ψηφοδελτίων μεγαλύτερο από το 1/3 του εκλογικού μέτρου και που πλησιάζουν περισσότερο το εκλογικό μέτρο.     Οι έδρες που μένουν αδιάθετες ή ο αριθμός των αντιπροσώπων που δεν καλύπτεται και μετά την εφαρμογή των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών, που έχουν το μεγαλύτερο υπόλοιπο των ψηφοδελτίων, από μια έδρα ή από έναν αντιπρόσωπο.                                                                                                Σε περίπτωση ισοδυναμίας γίνεται κλήρωση.

10.- Μεμονωμένος υποψήφιος, που έλαβε τον ίδιο αριθμό ψήφων από το εκλογικό μέτρο, καταλαμβάνει μια έδρα στο όργανο, για το οποίο είχε θέσει υποψηφιότητα.

11.- Συνδυασμός, που περιλαμβάνει υποψήφιους λιγότερους από τις έδρες που του ανήκουν, καταλαμβάνει τόσες έδρες ή εκλέγει μόνο τόσους αντιπροσώπους, όσοι και οι υποψήφιοί του.

Άρθρο 13:

Διοικητικό  Συμβούλιο – Συγκρότηση  – Καθήκοντα

 1. – Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από 11 μέλη και η θητεία του είναι τριετής, αρχόμενη από την ημέρα εκλογής του και είναι υπεύθυνο για την υλοποίηση των αποφάσεων των Γ.Σ
 2. – Το Δ.Σ συνέρχεται για συγκρότηση σε σώμα το αργότερο μέσα σε δέκα (10) από την μέρα των αρχαιρεσιών. Το πρώτο Δ.Σ συγκαλείται από τον πρώτο πλειοψηφίσαντα σύμβουλο του πλειοψηφίσαντος συνδυασμού, ο οποίος προεδρεύει μέχρι της εκλογές του Προέδρου.
 3. – Το Δ.Σ συνεδριάζει τακτικά μια φορά το μήνα και έκτακτα όταν το ζητήσει ο Πρόεδρος ή με έγγραφη αίτηση πέντε τουλάχιστον  σύμβουλοι. Όταν το Δ.Σ  συγκαλείται μετά από αίτηση, ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει Δ.Σ μέσα σε έξι (6) Μέρες. Σε αντίθεση περίπτωση, τα μέλη που υπογράφουν την αίτηση κοινοποιούν αυτή σ΄ όλα τα μέλη του Συμβουλίου, ορίζοντας ταυτόχρονα τη μέρα και την ώρα της σύγκλησης του Δ.Σ, οπότε και συνεδριάζει νόμιμα εφόσον υπάρχει απαρτία. Σε περίπτωση απουσίας Προέδρου και Αντιπροέδρου στη συνεδρίαση αυτή προεδρεύει ένα , μέλος, που εκλέγεται με απόφαση των μελών.
 4. – Μέλος του Δ.Σ που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις συνεχείς τακτικές συνεδριάσεις αντικαθίσταται, μετά από απόφαση του Δ.Σ από τον επόμενο αναπληρωματικό του συνδυασμού του.
 5. – Σε περίπτωση παραίτησης μέλους του Δ.Σ, τη θέση του καταλαμβάνει ο πρώτος αναπληρωματικός του συνδυασμού του. Εφόσον δεν υπάρχει αναπληρωματικός για τη θέση του παραιτηθέντος μέλους του Δ.Σ ή έδρα μένει κενή. Αν οι κενές θέσεις υπερβούν το 50% του συνόλου των εδρών, γίνονται αρχαιρεσίες.
 6. – Το Δ.Σ είναι σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον έξι (6) από τα μέλη του και οι αποφάσεις παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.  Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου ή του αναπληρωτού του.
 7. – Το Δ.Σ εκλέγει με μυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γραμματέα τον Οργανωτικό Γραμματέα και τον Ταμία.
 8. – Ο Πρόεδρος συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ θέτει τα προβλήματα σε ψηφοφορία, κηρύσσει την έναρξη και λήξη των συνεδριάσεων, εκπροσωπεί, μαζί με τον Γ. Γραμματέα το σωματείο στα Δικαστήρια και σ΄ όλες  τις σχέσεις και σε θέματα σχετικά με την διαχείριση της περιουσίας του, υπογράφει κάθε  εξερχόμενο έγγραφο ή ανακοίνωση, ελέγχει και υπογράφει πρώτος τα  πρακτικά, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη με τον Γ. Γραμματέα, υπογράφει με τον ταμία τα εντάλματα πληρωμών, μεριμνά για την υλοποίηση των αποφάσεων του Δ.Σ για τη σωστή λειτουργία του σωματείου και των επιτροπών δουλειάς. Με έγκριση του Δ.Σ συνεργάζεται με άλλους συν/κούς φορείς,  προγραμματίζει επισκέψεις – συνεντεύξεις – διαλέξεις και γενικά διάφορες εκδηλώσεις του σωματείου, που συντελούν στην προώθηση των αιτημάτων και το ανέβασμα του επιπέδου και γενικότερα έχει όλες τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα, που απορρέουν απ τον τίτλο του.                                          Εισηγείται τα θέματα στο Δ.Σ συντάσσει τις ανακοινώσεις και κάθε κείμενο που εξέρχεται στα πλαίσια των αποφάσεων του Δ.Σ.                                 Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει τον αναπληρώνει σ΄ όλα τα καθήκοντα ο Αντιπρόεδρος.
 9. – Ο Αντιπρόεδρος συνεργάζεται με τον Πρόεδρο του Δ.Σ, για την εκτέλεση των αποφάσεων και τον αναπληρώνει σ΄ όλα τα καθήκοντα σε περίπτωση απουσίας.

10.- Ο Γεν. Γραμματέας είναι υπεύθυνος για τη φύλαξη της σφραγίδας, των αρχείων και των βιβλίων του σωματείου που προβλέπονται από το νόμο. Είναι υπεύθυνος για την ορθή σύνταξη των πρακτικών και για την υπογραφή τους απ΄ όλα τα μέλη. Προσυπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο τα εξερχόμενα έγγραφα, φροντίζει για την δακτυλογράφηση των κειμένων, συντάσσει του εκλογικούς καταλόγους, βοηθούμενος από τον ταμία και τον οργανωτικό γραμματέα. Επίσης, εποπτεύει την τήρηση του Μητρώου των μελών, είναι υπεύθυνος απέναντι στο Δ.Σ για την τακτική ενημέρωσή τους.

11.- Ο οργανωτικός Γραμματέας είναι υπεύθυνος για την διεξαγωγή της αλληλογραφίας, τη διεκπεραίωση όλων των εντύπων του σωματείου, την καταγραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων και την τήρηση αρχείου δημοσιευμάτων, που αφορούν το σωματείο. Προετοιμάζει τις παραστάσεις, διαλέξεις, επισκέψεις και γενικά τις εκδηλώσεις του σωματείου και βοηθά τον Γ.Γ στο έργο του.

Άρθρο 14:

Καθήκοντα Ταμία

 1. – Ο ταμίας είναι υπεύθυνος για την χρηματική περιουσία του Σωματείου και την υπόλοιπη κινητή περιουσία.                                                             Εισπράττει απ΄ ευθείας ο ίδιος όσα οφείλονται στο σωματείο ή διατίθενται για το σωματείο από οποιαδήποτε πηγή.                                                               Είναι υπόλογος και  έχει ποινική και αστική ευθύνη για κάθε απώλεια χρημάτων ή πληρωμή χωρίς εντάλματα. Καταθέτει στην Τράπεζα όλες τις εισπράξεις του σωματείου , μπορεί Δε να κρατάει στα χέρια του για τις τρέχουσες δαπάνες του σωματείου ποσά μέχρι δρχ 100.000 εκατό χιλιάδες, αναπροσαρμοζόμενο με απόφαση του            Δ.Σ . Κάνει τις αναλήψεις των χρημάτων από την Τράπεζα με επιταγή προσωπογραφόμενη από τον Πρόεδρο.                                                        Ενεργεί τις πληρωμές για τις τρέχουσες ανάγκες με εντάλματα προσυπογραφόμενα  από τον  Πρόεδρο, που παίρνει την έγκριση του Δ.Σ.  Υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο σύντομη κατά τετράμηνο ή οποτεδήποτε του ζητηθεί απ΄ αυτό έκθεση για την οικονομική κατάσταση του Σωματείου.                                                                                               Συντάσσει τον ισολογισμό της διαχείρισης που πέρασε και τον γενικό προϋπολογισμό του επόμενου χρόνου και τα υποβάλλει για επικύρωση στο Διοικητικό Συμβούλιο και μετά για έγκριση στη Γ.Σ που αποφασίζει τελικά.
 2. – Ο ταμίας είναι υπεύθυνος για τη σωστή τήρηση και ενημέρωση του βιβλίου εισπράξεων και πληρωμών. Σε περίπτωση κωλύματος του ταμία τον αναπληρώνει ένα μέλος του Δ.Σ οριζόμενο απ΄ αυτό.
 3. – Ο ταμίας ελέγχεται από το Δ.Σ για την καλή διαχείριση της περιουσίας του σωματείου.

Άρθρο 15:

Ελεγκτική Επιτροπή

 1. – Η ελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία τακτικά μέλη και ένα αναπληρωματικό , που εκλέγονται, ταυτόχρονα και για τον ίδιο χρόνο με τα΄ άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους αντιπροσώπους κ.λ.π.
 2. – Η ελεγκτική Επιτροπή κατά την πρώτη μετά την εκλογή της συνεδρίασης, που συγκαλεί το μέλος, που πλειοψήφησε μέσα σε δέκα (10) μέρες και σε αδράνεια ή άρνηση του οποιοδήποτε μέλος της, εκλέγει τον πρόεδρο της. Τα μέλη της ελεγκτικής επιτροπής δικαιούνται οποτεδήποτε να ελέγχουν τα βιβλία, τα δικαιολογητικά, βιβλιάρια καταθέσεων και μετρητά ταμείου.
 3. – Η ελεγκτική επιτροπή υποχρεούται να εμφανίζει κατά τη διάρκεια της απολογιστικής συνέλευσης συνοπτική έκθεση ελέγχου της διαχείρισης του σωματείου.
 4. – Η ελεγκτική επιτροπή τηρεί βιβλίο πρακτικών και εκθέσεων, όπου καταχωρεί τα πρακτικά των ελέγχων που διενεργεί,

Άρθρο 16:

Αντιπρόσωποι Δημόσιας Οικονομικής Μονάδας (Δ.Ο.Υ)

 1. – Σε κάθε Δ.Ο.Υ μπορεί να εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία ένας αντιπρόσωπος αυτής, μέλος του Σωματείου , του οποίου η θητεία είναι ετήσια.
 2. – Οι εκλογικές διαδικασίες, τα καθήκοντα, οι αρμοδιότητες και κάθε σχετικό με τη λειτουργία των αντιπροσώπων καθορίζονται με εσωτερικό κανονισμό που καταρτίζεται από το Δ.Σ

Άρθρο 17:

Τροποποίηση  Καταστατικού  –  Διάλυση Σωματείου

 1. – Τροποποίηση του καταστατικού μπορεί να κάνει μόνο η Γ.Σ των μελών και όπως ορίζει ο νόμος.
 2. – Το σωματείο διαλύεται αν τα μέλη του μειωθούν σε αριθμό μικρότερο των είκοσι (20) ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και όπως ορίζει ο νόμος.
 3. – Σε περίπτωση διαλύσεως του σωματείου γίνεται εκκαθάριση σύμφωνα  με τις σχετικές διατάξεις του Α.Κ. Τα περιουσιακά στοιχεία περιέχονται στην Π.Ο.Ε-Δ.Ο.Υ.

Άρθρο 18:

 1. – Για την απόκτηση κινητής ή ακίνητης περιουσίας απαιτείται απόφαση Γ.Σ. Για την απόκτηση κινητής περιουσίας αξίας μέχρι δρχ. 750.000 αρκεί απόφαση του Δ.Σ.
 2. – Απαγορεύεται η ανάμιξη της κινητής και ακίνητης περιουσίας σε κερδοσκοπικές επιχειρήσεις.

Άρθρο 19:

Γενικές Διατάξεις

 1. – Το σωματείο μπορεί να προσχωρεί σε ένωση με άλλο δημοσιοϋπαλληλικό σωματείο ή και σε ενώσεις σωματείων ιδίου Υπουργείου με πρόταση του Δ.Σ και απόφαση της Γ.Σ, όπως ορίζει ο νόμος 1264/82. Το σωματείο είναι μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Π.Ο.Ε – Δ.Ο.Υ).
 2. – Ο αριθμός των αντιπροσώπων που εκλέγονται για την Π.Ο.Ε – Δ.Ο.Υ καθορίζεται από τον εκλογικό μέτρο που αναφέρεται στο καταστατικό της.
 3. – Το σωματείο υποχρεούται να καταβάλλει στην Π.Ο.Ε – Δ.Ο.Υ τις οικονομικές συνδρομές. Το ποσό συνδρομής και η διαδικασία καταβολής ορίζεται από το καταστατικό της Π.Ο.Ε – Δ.Ο.Υ.

Άρθρο 20:

  Ο Σύλλογος γιορτάζει την Πρωτομαγιά σαν παγκόσμια ημέρα ταξικών αγώνων των εργαζομένων για την προβολή των αιτημάτων τους.

Επίσης γιορτάζει την ημέρα του Πολυτεχνείου σαν ημέρα μνήμης.

Άρθρο 21 :

Μεταβατικές Διατάξεις

 1. – Μετά την έγκριση του παρόντος καταστατικού παραμένει ως  διοίκηση το υπάρχον Δ.Σ με την σημερινή σύνθεση και την δέσμευση, όπως το αργότερο 15.10.99 προκηρύξει αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Δ.Σ και αντιπροσώπων για το συνέδριο της ομοσπονδίας.

Άρθρο 22:

 1. – Τμήμα Πολιτιστικό, η ευθύνη της λειτουργίας του οποίου ανατίθεται σε επταμελή Διοικούσα Επιτροπή, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
 2. – Με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να δημιουργηθούν και άλλα τμήματα στο Σύλλογο.
 3. – Οι αποφάσεις των ως άνω Διοικήσεων του Πολιτιστικού τμήματος κ.λ.π είναι εισηγητικού χαρακτήρα προς το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα να αποφασίζει για το θέμα.
 4. – Οι διαχειριστές των ανωτέρω επιτροπών λογοδοτούν στο Διοικητικό Συμβούλιο και στην Ελεγκτική Επιτροπή οποτεδήποτε τους ζητηθεί.

Το πολιτιστικό Τμήμα καθώς και όποιο άλλο τμήμα δημιουργηθεί στο μέλλον διοικούνται από κανονισμούς λειτουργίας που εκδίδει το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 23:

 1. – Το παρόν καταστατικό, αποτελούμενο από είκοσι τρία άρθρα, αναγνώσθηκε, ψηφίστηκε στην Γ.Σ την 24 Μαίου 1999.
 2. – Η ισχύς του παρόντος καταστατικού αρχίζει από την επόμενη μέρα της νομότυπης δημοσίευσης του στα βιβλία του Πρωτοδικείου Θεσ/νίκης.

                                                                            ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 24.05.99

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ                                     Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Γ.Σ

                                                     ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΤΗΣ Γ.Σ