Διαδικασία διάκρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο σε εισπράξιμες και ανεπίδεκτες είσπραξης.

xreh

13/07/2016

xreh

Δόθηκε στη δημοσιότητα η με αριθμό ΠΟΛ. 1089/8.7.2016 εγκύκλιος διαταγή που αποτελεί τροποποίηση της απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ. 1259/2013 εγκυκλίου διαταγής, με θέμα «Διαδικασία διάκρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο σε εισπράξιμες και ανεπίδεκτες είσπραξης – Εκχώρηση αρμοδιοτήτων Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων και καθορισμός αρμοδίων οργάνων».

Σύμφωνα με την εγκύκλιο διαταγή τα κριτήρια και οι προϋποθέσειςγια το χαρακτηρισμό οφειλετών ως ανεπίδεκτων είσπραξης, προϋποθέτει:

1. Να έχουν ολοκληρωθεί οι έρευνες με βάση τα εκάστοτε πρόσφορα διαθέσιμα ηλεκτρονικά μέσα της φορολογικής διοίκησης και από τις έρευνες αυτές να μην διαπιστώθηκε η ύπαρξη περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη και των συνυπόχρεων προσώπων.

2. Να έχει υποβληθεί αίτηση ποινικής δίωξης κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 1882/1990

3. Να έχει πραγματοποιηθεί έλεγχος από ειδικά οριζόμενο ελεγκτή της αρμόδιας υπηρεσίας της Φορολογικής Διοίκησης, ο οποίος να πιστοποιεί, με βάση ειδικά αιτιολογημένη έκθεση ελέγχου, ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις των προηγούμενων περιπτώσεων και ότι είναι αντικειμενικά αδύνατη η είσπραξη των οφειλών από τον οφειλέτη και τα συνυπόχρεα πρόσωπα

Η συνδρομή των προϋποθέσεων για το χαρακτηρισμό οφειλής ως ανεπίδεκτης είσπραξης πιστοποιείται με ειδικά αιτιολογημένη έκθεση ελέγχου, η οποία πιστοποιεί ότι:

1. Λήφθηκαν όλα τα προβλεπόμενα ασφαλιστικά, διοικητικά, δικαστικά και αναγκαστικά μέτρα σε βάρος του οφειλέτη

2. Διενεργήθηκε εκτεταμένη έρευνα για τον εντοπισμό κάθε κινητής ή ακίνητης περιουσίας

3. Διερευνήθηκε και διαπιστώθηκε ότι δεν υπόκεινται σε διάρρηξη, λόγω καταδολίευσης, μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη

4. Ολοκληρώθηκε η έρευνα για τον εντοπισμό χρηματικών απαιτήσεων, όπως μισθωμάτων, μισθών, συντάξεων, απόληψη τόκων από το εξωτερικό κλπ.

5. Διερευνήθηκε κάθε στοιχείο που περιλαμβάνεται στα εκάστοτε πρόσφορα διαθέσιμα ηλεκτρονικά μέσα στη Φορολογική Διοίκηση

Περαιτέρω, στην προϋφιστάμενη ΠΟΛ. 1259/2013 εγκύκλιο διαταγή, προστίθεται άρθρο 4Α, που έπεται του άρθρου 4 αυτής με θέμα «Διαδικασία δέσμευσης και λοιπά θέματα»

Δείτε την εγκύκλιο διαταγή ΠΟΛ. 1089/8.7.2016 στην on-line Τράπεζα.

Πηγή: www.e-forologia.gr