FISCALIS: Πρόγραμμα φορολογικής συνεργασίας της Ε.Ε.

FISCALIS: Πρόγραμμα φορολογικής συνεργασίας της Ε.Ε.

Προϋπολογισμός της ΕΕ: Ευπρόσδεκτη ώθηση στη φορολογική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ κατόπιν επίτευξης της συμφωνίας χρηματοδότησης

Βρυξέλλες, 21 Μαρτίου 2019

Η Επιτροπή εξέφρασε την ικανοποίησή της για την προσωρινή συμφωνία που επιτεύχθηκε σήμερα σχετικά με τη χρηματοδότηση του προγράμματος φορολογικής συνεργασίας της ΕΕ («Fiscalis») στο πλαίσιο της επόμενης ενωσιακής δημοσιονομικής περιόδου 2021-2017.

Η συμφωνία αυτή προετοιμάζει το έδαφος ώστε να συνεχιστεί η ουσιαστική συμβολή του Fiscalis στην υποστήριξη και την εξασφάλιση της στενής φορολογικής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών. Διευκολύνεται επίσης η δημιουργία πιο δίκαιων και πιο αποτελεσματικών φορολογικών συστημάτων και η μείωση του διοικητικού φόρτου για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις εντός της ενιαίας αγοράς της ΕΕ.

Ο επίτροπος Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων, κ. Πιέρ Μοσκοβισί, δήλωσε: «Η σημερινή συμφωνία θα επιτρέψει στο πρόγραμμα Fiscalis να συνεχίσει να στηρίζει τα κράτη μέλη ώστε να συνεργάζονται για την εξεύρεση καινοτόμων λύσεων στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι φορολογικές διοικήσεις. Σε συνδυασμό με τη νέα τεχνολογία, η συνεργασία αυτή μπορεί να έχει εξαιρετικά θετικό αντίκτυπο στη συνολική προσπάθειά μας για την καταπολέμηση της φοροαποφυγής και της φοροδιαφυγής, ούτως ώστε να προστατεύεται παράλληλα η ενιαία αγορά μας. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος Fiscalis μπορεί να είναι μικρός, η προστιθέμενη αξία του όμως είναι μεγάλη.»

Το πρόγραμμα αυτό θα στηρίξει τη συνεργασία μεταξύ των φορολογικών διοικήσεων των κρατών μελών και θα συμβάλει αποτελεσματικότερα στην καταπολέμηση της φορολογικής απάτης, της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής, με τους εξής τρόπους:

  • δημιουργία καλύτερων και περισσότερο συνδεδεμένων συστημάτων ΤΠ, τα οποία κάθε κράτος μέλος θα έπρεπε να αναπτύξει μόνο του σε διαφορετική περίπτωση. Μεταξύ άλλων προβλέπεται η ανάπτυξη και η συντήρηση διαλειτουργικών και αποδοτικών ως προς το κόστος λύσεων ΤΠ για τη στήριξη των φορολογικών αρχών όσον αφορά την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ·
  • ανταλλαγή ορθών πρακτικών και κατάρτιση για την ενίσχυση της αποδοτικότητας: μεταξύ άλλων, θα συμβάλει στην αποφυγή του περιττού διοικητικού φόρτου για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις (συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ) στις διασυνοριακές συναλλαγές και θα αυξήσει σημαντικά τον αριθμό των 423 000 επαγγελματιών του τομέα της φορολογίας που έχουν καταρτιστεί από το 2014·
  • συνεχής και ενισχυμένη υποστήριξη της στενής συνεργασίας μεταξύ των φορολογικών αρχών, ιδίως των κοινών δράσεων στη διαχείριση κινδύνου και τους ελέγχους — από το 2014 έχουν οργανωθεί 1 000 τέτοιες δράσεις μεταξύ των κρατών μελών·
  • προώθηση της ανταγωνιστικότητας της Ένωσης και του θεμιτού ανταγωνισμού, ενίσχυση της καινοτομίας και διευκόλυνση της εφαρμογής νέων οικονομικών μοντέλων.

Επόμενα βήματα

Η προσωρινή αυτή συμφωνία πρέπει τώρα να εγκριθεί επίσημα τόσο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και από το Συμβούλιο, ενώ οι δημοσιονομικές πτυχές υπόκεινται στη συνολική συμφωνία για τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ, τον οποίο πρότεινε η Επιτροπή τον Μάιο 2018.

Ιστορικό

Το πρόγραμμα «Fiscalis» της ΕΕ έχει αποδειχθεί απαραίτητο, συμβάλλοντας στη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των φορολογικών διοικήσεων σε ολόκληρη την ΕΕ, με στόχο την καλύτερη είσπραξη των φόρων και την καταπολέμηση της φορολογικής απάτης. Το πρόγραμμα «Fiscalis», που σχεδιάστηκε αρχικά το 1993 αμιγώς ως πρόγραμμα κατάρτισης και ανταλλαγής φορολογικών υπαλλήλων, έχει αλλάξει το τοπίο της φορολόγησης στην ΕΕ τα τελευταία 20 χρόνια. Παρέχει ένα ευέλικτο και απλό περιβάλλον για τη φορολογική συνεργασία, με σημαντικά οφέλη και σημαντικό αντίκτυπο, παρά το σχετικά περιορισμένο μέγεθός του. Σε έναν μόνο χρόνο (το 2015), βοήθησε τα κράτη μέλη να αξιολογήσουν, μέσω κοινών ενωσιακών ελέγχων, ποσό άνω των 590 εκατ. ευρώ σε φόρους για ενδεχόμενη ανάκτηση.

Η σημερινή συμφωνία εντάσσεται σε μια συγκυρία στην οποία το δημόσιο αίσθημα κατά της φοροαποφυγής είναι υψηλό, καθώς 74 % των πολιτών της ΕΕ ζητούν να αναλάβει δράση η ΕΕ κατά της φοροαποφυγής και της φοροδιαφυγής, ενώ οι κυβερνήσεις των κρατών μελών της ΕΕ πρέπει να αντισταθμίσουν απώλεια 50 και πλέον δισ. ευρώ ετησίως, λόγω της σχετικής με τον φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) απάτης. Ένα ενισχυμένο πρόγραμμα θα συμβάλει στην αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος. Το πρόγραμμα Fiscalis θα παρέχει επίσης υποστήριξη για την αντιμετώπιση των επερχόμενων προκλήσεων της επόμενης δεκαετίας, που εκτείνονται κατά πολύ πέραν των συνόρων της Ένωσης, όπως η ψηφιοποίηση των φορολογικών δραστηριοτήτων, τα νέα οικονομικά μοντέλα ή η διεθνοποίηση των χρηματοδοτικών μέσων.

Για περισσότερες πληροφορίες

Σημείωμα σχετικά με τα προγράμματα «Τελωνεία» και «Fiscalis» [Ιούνιος 2018]

Περισσότερες πληροφορίες για τον προϋπολογισμό της ΕΕ για το μέλλον

Ενημερωτικό δελτίο σχετικά με το πρόγραμμα «Fiscalis» [Ιούνιος 2018]

Νομικά κείμενα για το πρόγραμμα «Fiscalis» θα βρείτε εδώ [Ιούνιος 2018]