Χαρτόσημο: Οι συνηθέστερες πράξεις που υπάγονται σε αναλογικό τέλος. Συντελεστές, είδος πράξης και σχέση συμβαλλομένων

Χαρτόσημο: Οι συνηθέστερες πράξεις που υπάγονται σε αναλογικό τέλος. Συντελεστές, είδος πράξης και σχέση συμβαλλομένων

Με την εγκύκλιο 2062/2023 κοινοποιείται πίνακας με παράθεση, με αλφαβητική σειρά, των συνηθέστερων πράξεων υπαγόμενων σε χαρτόσημο, με ποσοστό του αναλογούντος τέλους ανά είδος πράξης και σχέσης και τις σχετικές διατάξεις του Κ.Ν.Χ.Τ. που διέπουν κάθε μια από αυτές.

Α. Γενικά

1. Τα τέλη χαρτοσήμου επιβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28 της 28.7.1931 «Περί Κώδικος των νόμων περί τελών χαρτοσήμου» (Κ.Ν.Τ.Χ.) και διέπονται από τις αρχές της τυπικότητας, της εδαφικότητας των συναλλαγών, της αυτοτέλειας και της μη διπλής επιβάρυνσης.

2. Ειδικότερα, τα τέλη χαρτοσήμου επιβάλλονται στα συντασσόμενα έγγραφα τα οποία καταρτίζονται στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή και υφίστανται υποχρεώσεις εκτελεστέες στην Ελλάδα (πχ εγγραφή υποθήκης, μεταφορά χρημάτων από δάνειο στην Ελλάδα, εξόφληση δανείου από την Ελλάδα κλπ).
Περαιτέρω, κάθε συναλλαγή ή πράξη ή σχέση κλπ αντιμετωπίζεται αυτοτελώς, ανεξάρτητα αν εμφανίζεται καταρτιζόμενη σε ένα έγγραφο μαζί με άλλες συναλλαγές, ενώ δεν επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου δύο φορές για την ίδια αιτία. Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 12 του ν.δ. 3717/1957 (Α’ 131) ορίζεται ότι η αληθής έννοια των διατάξεων της νομοθεσίας των τελών χαρτοσήμου είναι ότι ως έγγραφο το οποίο αποδεικνύει τη σύμβαση, πράξη κλπ που υπάγεται σε τέλος χαρτοσήμου, λογίζεται και κάθε εγγραφή στα βιβλία, η οποία υποβάλλεται στο κατά περίπτωση οφειλόμενο τέλος.

3. Η επιβολή του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, του Φόρου στη Συγκέντρωση Κεφαλαίων ή του Ειδικού Φόρου Τραπεζικών Εργασιών αποκλείει την επιβολή τελών χαρτοσήμου. Επισημαίνεται ότι, για τις πράξεις στις οποίες επιβαλλόταν Ειδικός Φόρος Τραπεζικών Εργασιών ακόμα και μετά την κατάργησή του με την παρ.3 του άρθρου 8 του ν. 2459/1997 (Α’ 17) δεν επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου.
Τα τέλη χαρτοσήμου προσαυξάνονται κατά 20% με την εισφορά ΟΓΑ σύμφωνα με το εδάφιο Γ της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 4169/1961 (Α’ 81), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 6 του ν.δ. 4435/1964 (Α’ 217).

Β. Υποχρέωση επιβολής τελών χαρτοσήμου σε παρεπόμενα σύμφωνα

4. Σε περίπτωση κατάρτισης παρεπόμενου συμφώνου για ασφάλιση κύριας σχέσης, δηλαδή συμφωνίας η οποία δεν είναι αυθύπαρκτη αλλά εξαρτάται από κύρια συμφωνία όπως υποθήκη, ενέχυρο, εγγύηση, ποινική ρήτρα, για την υπαγωγή της ή μη σε τέλος χαρτοσήμου, ελέγχεται αν η κύρια σχέση που ασφαλίζει εμπίπτει στις διατάξεις του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, του Φόρου στη Συγκέντρωση Κεφαλαίων ή του Ειδικού Φόρου Τραπεζικών Εργασιών, αν είναι απαλλασσόμενη από τέλος χαρτοσήμου ή αν η κύρια σχέση υπήχθη στο προσήκον τέλος χαρτοσήμου.
Εφόσον τα παρεπόμενα σύμφωνα ασφαλίζουν απαιτήσεις που προέρχονται από σχέσεις που υπόκεινται στις διατάξεις του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, του Φόρου στη Συγκέντρωση Κεφαλαίων ή του Ειδικού Φόρου Τραπεζικών Εργασιών ή απαλλάσσεται η κύρια σχέση από το τέλος χαρτοσήμου ή η κύρια σχέση έχει υπαχθεί σε τέλος χαρτοσήμου 3,6% , το παρεπόμενο σύμφωνο δεν υπάγεται σε τέλος χαρτοσήμου.

5. Σε περίπτωση που η κύρια σχέση υπήχθη σε ελαφρύτερο τέλος χαρτοσήμου, για το παρεπόμενο σύμφωνο προς ασφάλιση της κύριας σχέσης καταβάλλεται η διαφορά.
Σε περίπτωση που η κύρια σχέση υπεβλήθη στο κατά το άρθρο 12 του Κ.Ν.Τ.Χ. (3,6%) και το παρεπόμενο σύμφωνο συμφωνείται με το ίδιο έγγραφο τότε το παρεπόμενο δεν υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου (περ. ε, της παρ. 1 του άρθρου 13 του Κ.Ν.Τ.Χ.).

6. Ειδικά, η εγγραφή υποθήκης που προκύπτει από νόμο ή δικαστική απόφαση υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου εκτός κι αν ισχύει ειδική απαλλακτική διάταξη (παρ.2 αρ.12 του ν. 1111/1943 (Α’10/1944)).

Γ. Υπόχρεο πρόσωπο και τρόπος απόδοσης τελών χαρτοσήμου

7. Υπόχρεος απόδοσης των τελών χαρτοσήμου έναντι του Δημοσίου, καθίσταται εις ολόκληρο έκαστος των συμβαλλομένων, με εξαίρεση ορισμένες περιπτώσεις όπου από τις διατάξεις ορίζεται συγκεκριμένο πρόσωπο όπως για παράδειγμα επί μισθωμάτων ακινήτων (περ. ζ και η, της παρ.2 του άρθρου 13 του Κ.Ν.Τ.Χ.).

8. Το βαρυνόμενο πρόσωπο με το τέλος χαρτοσήμου ορίζεται κατά κανόνα κατόπιν της συμφωνίας των συμβαλλομένων με εξαίρεση τις περιπτώσεις που ορίζεται ρητά στις διατάξεις του Κ.Ν.Τ.Χ.. Σε διαφορετική περίπτωση, εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα (άρθρα 425 και 527). Ο υπόχρεος απόδοσης δεν συμπίπτει απαραίτητα με το πρόσωπο που θα επιβαρυνθεί με τη δαπάνη των τελών χαρτοσήμου.

9. Στην περίπτωση, ωστόσο, που ένα εκ των συμβαλλομένων προσώπων είναι απαλλασσόμενο από τα τέλη χαρτοσήμου (υποκειμενική απαλλαγή), το βάρος της δαπάνης του τέλους χαρτοσήμου τη φέρει εξ ολοκλήρου ο αντισυμβαλλόμενος, εφόσον δεν απαλλάσσεται και αυτός. Στην περίπτωση που απαλλάσσονται και οι δυο υποκειμενικά ή απαλλάσσεται η σχέση, δεν οφείλεται τέλος χαρτοσήμου.

10. Επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις όπου ο ένας εκ των συμβαλλομένων είναι Δημόσιο, Δήμοι /Κοινότητες, ΝΠΔΔ, η σχέση υπάγεται πάντα στο τέλος 3,6% σύμφωνα με την περ. δ της παρ.1 του άρθρου 13 του Κ.Ν.Τ.Χ.. Σε περίπτωση που συμβάλλεται Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. με οποιονδήποτε πλην των προσώπων του προηγούμενου εδαφίου, η σχέση υπάγεται στο αναλογικό τέλος 2,4% σύμφωνα με την διάταξη της περ. α της παρ. 1 του άρθρου 15 του Κ.Ν.Τ.Χ..

11. Το τέλος χαρτοσήμου αποδίδεται:

α. με το έντυπο Α 200, συνυποβάλλοντας το έγγραφο το οποίο πρόκειται να χαρτοσημανθεί, στη Φορολογική Διοίκηση από τα υπόχρεα πρόσωπα, ψηφιακά, μέσω της Εφαρμογής Ψηφιακής Υποδοχής και Διαχείρισης Αιτημάτων «Τα Αιτήματά μου», στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ (myaade.gov.gr) σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στην υπό στοιχεία Α.1054/2022 απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ.

β. μέσω της ψηφιακής εφαρμογής e-Παράβολο για τα πάγια και τα αναλογικά τέλη χαρτοσήμου, όπως αυτά αναφέρονται στην υπ ‘αριθ. Ε.2044/2023 εγκύκλιο του Διοικητή της ΑΑΔΕ.

Δ. Πίνακας τελών χαρτοσήμου των κυριότερων εγγράφων

12. Προς διευκόλυνση ανάγνωσης του πίνακα:
Αστική σχέση: όταν συμβάλλονται κυρίως αστικές μη κερδοσκοπικές, ιδιώτες, οποιοσδήποτε με Δημόσιο, Δήμοι/Κοινότητες, ΝΠΔΔ, εμπορικές εταιρείες για πράξεις που δεν αφορούν την ασκούμενη από αυτούς εμπορία.
Εμπορική σχέση: όταν συμβάλλονται κυρίως εμπορικές εταιρείες αποκλειστικά για την ασκούμενη από αυτούς εμπορία, καθώς και Α.Ε., Ε.Π.Ε. Ι.Κ.Ε. με οποιονδήποτε τρίτο (με εξαίρεση το Δημόσιο, Δήμοι/Κοινότητες, ΝΠΔΔ).

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΩΝ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Α/Α Α/Α ΥΠΟΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΣΧΕΣΗΣ ή ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΤ/ΣΤΗΣ ΤΧ ΣΥΝΤ/ΣΤΗΣ ΤΧ ΜΕ ΟΓΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
1 Αμοιβές
1.1 Αμοιβές προσώπων που δεν είναι υποκείμενα στον ΦΠΑ και δεν δημιουργούνται δεσμοί εξάρτησης 3,00% 3,60% ΚΝΤΧ, άρθρο 15ε παρ.6
1.2 Για συμμετοχή σε συμβούλια, επιτροπές, διοικήσεις ή διευθύνσεις εταιρειών κ.λπ., καταβαλλόμενες από το Δημόσιο, Δήμους, Κοινότητες, ΝΠΔΔ, ιδρύματα, σωματεία, επιτροπές, Α.Ε. κ.λπ. 1,00% 1,20% ΚΝΤΧ, άρθρο 15ε παρ.7
1.3 Μελών Δ.Σ. Α.Ε. 1,00% 1,20% ΚΝΤΧ, άρθρο 15ε παρ.7
1.4 Συγγραφέων, δημόσιων υπαλλήλων για πώληση των βιβλίων τους που οι ίδιοι εκδίδουν
1.4.1 Αστική σχέση 3,00% 3,60% ΚΝΤΧ, άρθρο 13 παρ. 1α,δ
1.4.2 Εμπορική σχέση 2,00% 2,40% ΚΝΤΧ, άρθρο 15 παρ. 1α
2 Αναγνώριση χρέους
(Εφόσον η σχέση στην οποία αναφέρεται δεν υπήχθη στο προσήκον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου ή δεν απαλλάσσεται ή η αναγνώριση είναι αναιτιώδης, δηλαδή δεν αναφέρεται σε τι αφορά το χρέος)
2.1 Αστική σχέση 3,00% 3,60% ΚΝΤΧ, άρθρο 13 παρ. 1α

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΩΝ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Α/Α Α/Α ΥΠΟΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΣΧΕΣΗΣ ή ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΤ/ΣΤΗΣ ΤΧ ΣΥΝΤ/ΣΤΗΣ ΤΧ ΜΕ ΟΓΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
2.2 Εμπορική σχέση 2,00% 2,40% ΚΝΤΧ, άρθρο 15 παρ. 1α
3 Αναδοχή χρέους
3.1 Αστική σχέση 3,00% 3,60% ΚΝΤΧ, άρθρο 13 παρ. 1α
3.2 Εμπορική σχέση 2,00% 2,40% ΚΝΤΧ, άρθρο 15 παρ. 1α
3.4 Αναδοχή χρέους που εμπίπτει στο καθεστώς του ΦΠΑ (όταν γίνεται από επιτηδευματία με αντάλλαγμα) ΚΦΠΑ(Κώδικας Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, ν. 2859/2000, Α’ 248), άρθρο 63 παρ. 1β’
4 Αναλήψεις – καταθέσεις
4.1 Χρημάτων από εταίρους ή μετόχους ή από εμπορικές εν γένει εταιρείες ή επιχειρήσεις, εφόσον δεν ανάγονται σε σύμβαση, πράξη κ.λπ. που υποβλήθηκε στα οικεία τέλη χαρτοσήμου ή απαλλάχθηκε των τελών αυτών 1,00% 1,20% ΚΤΧ, άρθρο 15 παρ. 5γ
Απολήψεις εταίρου μεγαλύτερες των αναλογούντων σε αυτόν κερδών υπόκεινται κατά τη διαφορά σε τέλος 1,00% 1,20% ΚΝΤΧ, άρθρο 15 παρ. 5γ
4.2 Ποσών από εταίρους έναντι κερδών, κατά το μέρος που τελικά υπερβαίνει τα αναλογούντα κέρδη 1,00% 1,20% ΚΝΤΧ, άρθρο 15 παρ. 5γ
5 Απόγραφα εκτελεστών δικαστικών αποφάσεων
5.1 Που επιδικάζουν απαιτήσεις, οι οποίες απορρέουν από συμβάσεις ή σχέσεις ιδιωτικού δικαίου 3,00% 3,60% ΚΝΤΧ, άρθρο 13 παρ. 1γ
5.2 Που απορρέουν από συμβάσεις και σχέσεις εμπορικής φύσης 2,00% 2,40% ΚΝΤΧ, άρθρο 15 παρ. 1β

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΩΝ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Α/Α Α/Α ΥΠΟΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΣΧΕΣΗΣ ή ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΤ/ΣΤΗΣ ΤΧ ΣΥΝΤ/ΣΤΗΣ ΤΧ ΜΕ ΟΓΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
5.3 Που επιδικάζουν απαιτήσεις από ποινικό αδίκημα 3,00% 3,60% ΚΝΤΧ, άρθρο 28 παρ. 9
6 Αποδείξεις
6.1 Πληρωμής ασφαλίστρων οδικής βοήθειας 2,00% 2,40% ΚΝΤΧ, άρθρο 15 παρ. 16α
6.2 Καταβολής διατροφής 3,00% 3,60% ΚΝΤΧ, άρθρο 13 παρ. 3
6.3 Πληρωμής υποτροφιών 3,00% 3,60% ΚΝΤΧ, άρθρο 13 παρ. 3 &4
6.4 Που αφορούν υποτροφίες που καταβάλλονται από κληροδοτήματα 2,00% 2,40% ΚΝΤΧ, άρθρο 15 παρ. 11
6.5 Που δίδονται σε δημόσια, δημοτικά και κοινοτικά ταμεία και ταμεία ΝΠΔΔ 3,00% 3,60% ΚΝΤΧ, άρθρο 13 παρ. 4
6.6 Που εκδίδονται από δημόσια ταμεία για την είσπραξη εσόδων τους 2,00% 2,40% ΚΝΤΧ, άρθρο 15 παρ. 19
6.7 Που εκδίδονται από δημόσια ταμεία για είσπραξη αυτοτελών προστίμων (π.χ. ΚΦΔ, ΚΕΔΕ) 2,00% 2,40% ΚΝΤΧ, άρθρο 15 παρ. 19
6.8 Που εκδίδονται από ταμεία ΝΠΔΔ για την είσπραξη εσόδων τους 2,00% 2,40% ν.187/1943(Α’ 15

6)

6.9 Που εκδίδονται από Ιερούς Ναούς για την είσπραξη εσόδων από ιεροτελεστίες 2,00% 2,40% ν.187/1943 (Α 156)
6.10 Πληρωμής δικαιωμάτων εγγραφής ή συνδρομών των μελών σωματείων, συλλόγων ή άλλων ενώσεων και οργανισμών 2,00% 2,40% ν.δ.60/1946 (Α’ 257)
6.11 Εξόφλησης κληρονομιών και κληροδοτημάτων 2,00% 2,40% ΚΝΤΧ, άρθρο 15 παρ. 11
7 Αποζημιώσεις
7.1 Που καταβάλλονται σε δικηγόρους λόγω καταγγελίας σύμβασης 3,00% 3,60% ΚΝΤΧ, άρθρο 13 παρ. 3

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΩΝ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Α/Α Α/Α ΥΠΟΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΣΧΕΣΗΣ ή ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΤ/ΣΤΗΣ ΤΧ ΣΥΝΤ/ΣΤΗΣ ΤΧ ΜΕ ΟΓΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
7.2 Που καταβάλλονται για όλες τις επιτάξεις από όλες τις στρατιωτικές και πολιτικές αρχές 1,50% 1,80% α.ν.2914/1941, άρθρο 1 παρ.1 ν.δ.1033/1942 (Α’ 32), άρθρο 4 παρ.

1

7.3 Που καταβάλλονται από το Δημόσιο σε τρίτους κατόπιν δικαστικής απόφασης για ατυχήματα ή ζημιές 3,00% 3,60% ΚΝΤΧ, άρθρο 13 παρ. 4
7.4 Που καταβάλλονται για αυθαίρετη κατάληψη και χρήση ακινήτου 3,00% 3,60% ΚΝΤΧ, άρθρο 13 παρ. 3
7.5 Που καταβάλλονται από τον εκμισθωτή ακινήτου σε μισθωτή που αποχωρεί από το μίσθιο ή αντίστροφα (ανεξάρτητα από το είδος της μίσθωσης):
7.5.1 Εάν καταβάλλονται εκ του νόμου 3,00% 3,60% ΚΝΤΧ, άρθρο 13 παρ. 3&4
7.5.2 Εάν καταβάλλονται συμβατικά
7.5.2.1 Αστική σχέση 3,00% 3,60% ΚΝΤΧ, άρθρο 13 παρ. 1α & 1δ
7.5.2.2 Εμπορική σχέση 2,00% 2,40% ΚΝΤΧ, άρθρο 15 παρ. 1α
7.5.2.3 Που δίνονται λόγω λύσης του γάμου 3,00% 3,60% ΚΝΤΧ, άρθρο 13 παρ. 1α
7.5.2.4 Για παράλειψη προαγωγής ή πρόσληψης στο Δημόσιο 3,00% 3,60% ΚΝΤΧ, άρθρο 13 παρ. 4
7.5.2.5 Που καταβάλλονται για πρακτική άσκηση μισθωτών στη ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) 3,00% 3,60% ΚΝΤΧ, άρθρο 13 παρ. 4
7.5.2.6 Που καταβάλλονται για πράξη ή παράλειψη του Δημοσίου 3,00% 3,60% ΚΝΤΧ, άρθρο 13 παρ. 4
7.5.2.7 Που καταβάλλονται λόγω μείωσης της αξίας εναπομείναντος τιμήματος ακινήτου 3,00% 3,60% ΚΝΤΧ, άρθρο 13 παρ. 4
7.5.2.8 Που καταβάλλονται σε αγρότες για την καταστροφή της σοδειάς τους από την εκτέλεση δημόσιων έργων 3,00% 3,60% ΚΝΤΧ, άρθρο 13 παρ. 4

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΩΝ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Α/Α Α/Α ΥΠΟΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΣΧΕΣΗΣ ή ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΤ/ΣΤΗΣ ΤΧ ΣΥΝΤ/ΣΤΗΣ ΤΧ ΜΕ ΟΓΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
7.5.2.9 Που καταβάλλονται από επιτηδευματία σε τρίτον για την αναπλήρωση της αξίας απολεσθέντος, κλαπέντος ή καταστραφέντος επενδυτικού αγαθού 3,00% 3,60% ΚΝΤΧ, άρθρο 13 παρ. 3
7.5.2.10 Που καταβάλλονται από τον μισθωτή ακινήτου στον εκμισθωτή για αυθαίρετη παρακράτηση του μισθίου 3,00% 3,60% ΚΝΤΧ, άρθρο 13 παρ. 3
7.5.2.11 Δημοτικών συμβούλων 1,00% 1,20% ΚΝΤΧ, άρθρο 15ε παρ. 7
7.5.2.12 Που καταβάλλει εταιρεία σε πελάτες της για αποκατάσταση ζημίας που τους προξένησε από υπαιτιότητά της 3,00% 3,60% ΚΝΤΧ, άρθρο 13 παρ. 3
7.5.2.13 Λόγω ηθικής βλάβης 3,00% 3,60% ΚΝΤΧ, άρθρο 13 παρ. 3
8 Αστικές εταιρείες μη κερδοσκοπικές (δεν εμπίπτουν στο Φ.Σ.Κ)
8.1 Σύσταση – Αύξηση Αστικής Εταιρείας μη κερδοσκοπικής 3,00% 3,60% ΚΝΤΧ, άρθρο 13 παρ. 1α
9  

 

Άφεση χρέους
(Εφόσον η σχέση στην οποία αναφέρεται δεν υπήχθη στο προσήκον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου ή δεν απαλλάσσεται ή η αναγνώριση είναι αναιτιώδης, δηλαδή δεν αναφέρεται σε τι αφορά το χρέος)
9.1 Αστική σχέση 3,00% 3,60% ΚΝΤΧ, άρθρο 13 παρ. 1α
9.2 Εμπορική σχέση 2,00% 2,40% ΚΝΤΧ, άρθρο 15 παρ. 1α
10 Αφηρημένη υπόσχεση χρέους
10.1 Αστική σχέση 3,00% 3,60% ΚΝΤΧ, άρθρο 13 παρ. 1α
10.2 Εμπορική σχέση 2,00% 2,40% ΚΝΤΧ, άρθρο 15 παρ. 1α
11 Δάνεια (συμπεριλαμβανομένου τα δάνεια σε είδος)
11.1 Αστικής φύσεως 3,00% 3,60% ΚΝΤΧ, άρθρο 13 παρ. 1α, δ
11.2 Εμπορικής φύσεως 2,00% 2,40% ΚΝΤΧ, άρθρο 15 παρ. 1α

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΩΝ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Α/Α Α/Α ΥΠΟΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΣΧΕΣΗΣ ή ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΤ/ΣΤΗΣ ΤΧ ΣΥΝΤ/ΣΤΗΣ ΤΧ ΜΕ ΟΓΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
11.3 Μεταξύ εμπόρου και ιδιώτη 3,00% 3,60% ΚΝΤΧ, άρθρο 13 παρ. 1α
11.4 Μεταξύ εμπόρων εφόσον δεν αφορούν την, από αυτούς, ασκουμένη εμπορία 3,00% 3,60% ΚΝΤΧ, άρθρο 13 παρ. 1α
11.5 Μεταξύ ιδιωτών 3,00% 3,60% ΚΝΤΧ, άρθρο 13 παρ. 1α
11.6 Μεταξύ Δημοσίου και Ν.Π.Δ.Δ. 3,00% 3,60% ΚΝΤΧ, άρθρο 13 παρ. 1δ
11.7 Μεταξύ Ν.Π.Δ.Δ. 3,00% 3,60% ΚΝΤΧ, άρθρο 13 παρ. 1δ
11.8 Μεταξύ του Δημοσίου, Δήμων και Κοινοτήτων, Ν.Π.Δ.Δ. και οιουδήποτε τρίτου, έστω και Α.Ε. ή ΕΠΕ ή Ι.Κ.Ε. 3,00% 3,60% ΚΝΤΧ, άρθρο 13 παρ. 1δ
11.9 Ετερόρρυθμων Εταίρων ή μελών ΕΠΕ από ή προς οιονδήποτε πλην, ΑΕ, ΕΠΕ και ΙΚΕ 3,00% 3,60% ΚΝΤΧ, άρθρο 13 παρ. 1δ
11.10 Μεταξύ εμπόρων ή εμπορικών εταιριών, εφόσον αφορούν την ασκουμένη, από τα πρόσωπα, αυτά εμπορία 2,00% 2,40% ΚΝΤΧ, άρθρο 15 παρ. 1α
11.11 Μεταξύ Α.Ε., ΕΠΕ, Ι.Κ.Ε. και οιουδήποτε τρίτου, πλην του Δημοσίου, Δήμων/ Κοινοτήτων Ν.Π.Δ.Δ. 2,00% 2,40% ΚΝΤΧ, άρθρο 15 παρ. 1α
11.12 Προς υπαλλήλους υπό μορφή προκαταβολών οι οποίες εξοφλούνται με μηνιαίες κρατήσεις από τις αποδοχές
11.12.1 Αστική σχέση 3,00% 3,60% ΚΝΤΧ, άρθρο 13 παρ. 1α
11.12.2 Εμπορική σχέση 2,00% 2,40% ΚΝΤΧ, άρθρο 15 παρ. 1α
11.13 Απλά ή χρεωλυτικά ή σε ανοιχτό λογαριασμό με υποθήκη ασφαλιζόμενα 3,00% 3,60% ΚΝΤΧ, άρθρο 13 παρ. 1στ
11.14 Επί ασφαλιστηρίων ζωής χορηγούμενα από ασφαλιστική εταιρεία 1,00% 1,20% ΚΝΤΧ, άρθρο 15 παρ. 16β

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΩΝ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Α/Α Α/Α ΥΠΟΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΣΧΕΣΗΣ ή ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΤ/ΣΤΗΣ ΤΧ ΣΥΝΤ/ΣΤΗΣ ΤΧ ΜΕ ΟΓΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
11.15 Συναπτόμενα στην αλλοδαπή, εφόσον υπάρχουν πράξεις εκτελεστέες στην Ελλάδα
11.15.1 Αστική σχέση 3,00% 3,60% ΚΝΤΧ, άρθρο 13 παρ. 1α
11.15.2 Εμπορική σχέση 2,00% 2,40% ΚΝΤΧ, άρθρο 15 παρ. 1α
11.16 Η εξόφληση τόκων στην ημεδαπή δανείου συναφθέντος στην αλλοδαπή
11.16.1 Αστική σχέση 3,00% 3,60% ΚΝΤΧ, άρθρο 13 παρ. 1α
11.16.2 Εμπορική σχέση 2,00% 2,40% ΚΝΤΧ, άρθρο 15 παρ. 1α
11.17
11.18 Δανειακοί τρεχούμενοι δοσοληπτικοί λογαριασμοί, στο μεγαλύτερο χρεωστικό ή πιστωτικό υπόλοιπο ή στο άνοιγμα (άθροισμα) των μεγαλύτερων αυτών υπολοίπων σε περίπτωση εναλλαγής:
11.18.1 Ομόρρυθμων εταίρων 2,00% 2,40% ΚΝΤΧ, άρθρο 15 παρ. 1 α και 5γ
11.18.2 Ετερορρύθμων εταίρων 3,00% 3,60% ΚΝΤΧ, άρθρο 13 παρ. 1α άρθρο 15 παρ. 5γ
11.18.3 Α.Ε., Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε. 2,00% 2,40% ΚΝΤΧ, άρθρο 15 παρ. 1α&5γ
11.18.4 Στις λοιπές περιπτώσεις (ανάλογα με την ιδιότητα των συναλλασσόμενων)
11.18.4.1 Αστική σχέση 3,00% 3,60% ΚΝΤΧ, άρθρο 13 παρ. 1α
11.18.4.2 Εμπορική σχέση 2,00% 2,40% ΚΝΤΧ, άρθρο 15 παρ. 1α
11.18 Χορηγούμενα από το ενεχυροδανειστήρι ο επ’ ενεχύρω τιμαλφών αντικειμένων 3,00% 3,60% ΚΝΤΧ, άρθρο 13 παρ. 1δ
11.20 Χορηγούμενα από τα μετοχικά ταμεία και ταμεία αλληλοβοήθειας των πολεμικών υπουργείων προς τους μετόχους τους 2,00% 2,40% ν.δ.1938/1942 (Α’ 32),άρθρο 17 παρ. 2
12 Διανομή
12.1 Κληρονομιάς, κληροδοσίας και οποιοσδήποτε κοινής περιουσίας που αφορά κινητά πράγματα 2,00% 2,40% ΚΝΤΧ, άρθρο 15 παρ. 11

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΩΝ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Α/Α Α/Α ΥΠΟΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΣΧΕΣΗΣ ή ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΤ/ΣΤΗΣ ΤΧ ΣΥΝΤ/ΣΤΗΣ ΤΧ ΜΕ ΟΓΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
13 Έγγραφα σε διαταγή
13.1 Εγγραφα σε διαταγή πλην τραπεζιτικών επιταγών, συναλλαγματικών και γραμματίων σε διαταγή 2,00% 2,40% ΚΝΤΧ, άρθρο 15 παρ. 9
14 Εγγραφές στα βιβλία των επιτηδευματιών
14.1 Εγγραφή που αποδεικνύει δάνειο από ομόρρυθμο εταίρο σε Ο.Ε. ή αντίστροφα 2,00% 2,40% ΚΝΤΧ, άρθρο 15 παρ. 1α
14.2 Εγγραφή που αποδεικνύει δάνειο από ομόρρυθμο εταίρο σε Ε.Ε. ή αντίστροφα 2,00% 2,40% ΚΝΤΧ, άρθρο 15 παρ. 1α
14.3 Εγγραφή που αποδεικνύει δάνειο από τρίτο πρόσωπο (έμπορο) σε Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή αντίστροφα 2,00% 2,40% ΚΝΤΧ, άρθρο 15 παρ. 1α
14.4 Εγγραφή που αποδεικνύει δάνειο από τρίτο πρόσωπο (μη έμπορο) σε Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή αντίστροφα 3,00% 3,60% ΚΝΤΧ, άρθρο 13 παρ. 1α
14.5 Εγγραφή που αποδεικνύει δάνειο από μέλος Ε.Π.Ε. ή μέτοχο Α.Ε. στην Ε.Π.Ε. ή Α.Ε. ή αντίστροφα 2,00% 2,40% ΚΝΤΧ, άρθρο 15 παρ. 1α
14.6 Εγγραφή που αποδεικνύει δάνειο από τρίτο πρόσωπο (όχι Δημόσιο ή ΝΠΔΔ) σε Ε.Π.Ε. ή Α.Ε. ή αντίστροφα 2,00% 2,40% ΚΝΤΧ, άρθρο 15 παρ. 1α
14.7 Εγγραφή που αποδεικνύει δάνειο από τρίτο πρόσωπο (Δημόσιο ή ΝΠΔΔ) σε Ε.Π.Ε. ή Α.Ε. ή αντίστροφα 3,00% 3,60% ΚΝΤΧ, άρθρο 13 παρ. 1α
14.8 Εγγραφή που αποδεικνύει δάνειο από μέλος κοινοπραξίας (έμπορο) ή από άλλο πρόσωπο έμπορο, εφόσον όλα τα μέλη της είναι έμποροι, στην κοινοπραξία ή αντίστροφα 2,00% 2,40% ΚΝΤΧ, άρθρο 15 παρ. 1α

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΩΝ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Α/Α Α/Α ΥΠΟΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΣΧΕΣΗΣ ή ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΤ/ΣΤΗΣ ΤΧ ΣΥΝΤ/ΣΤΗΣ ΤΧ ΜΕ ΟΓΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
14.9 Εγγραφή που αποδεικνύει δάνειο από Ε.Π.Ε. ή Α.Ε. σε κοινοπραξία ή αντίστροφα 2,00% 2,40% ΚΝΤΧ, άρθρο 15 παρ. 1α
14.10 Εγγραφή που αποδεικνύει δάνειο από ιδιώτη (όχι έμπορο)σε κοινοπραξία ή αντίστροφα, πλην της περίπτωσης που όλα τα μέλη της κοινοπραξίας είναι Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. 3,00% 3,60% ΚΝΤΧ, άρθρο 13 παρ. 1α
14.11 Εγγραφή που αποδεικνύει δάνειο από ιδιώτη (έμπορο)σε κοινοπραξία, εφόσον όλα τα μέλη της είναι Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. ή άλλοι έμποροι 2,00% 2,40% ΚΝΤΧ, άρθρο 15 παρ. 1α
14.12 Εγγραφή που αποδεικνύει δάνειο σε ατομική επιχείρηση (έμπορο) από Α.Ε., Ε.Π.Ε. ή άλλο έμπορο ή αντίστροφα 2,00% 2,40% ΚΝΤΧ, άρθρο 15 παρ. 1α
14.13 Εγγραφή που αποδεικνύει δάνειο σε ατομική επιχείρηση από φυσικό πρόσωπο μη έμπορο ή αντίστροφα 3,00% 3,60% ΚΝΤΧ, άρθρο 13 παρ. 1α
15 Εκχώρηση απαίτησης
15.1 Αστική σχέση 3,00% 3,60% ΚΝΤΧ, άρθρο 13 παρ. 1α
15.2 Εμπορική σχέση 2,00% 2,40% ΚΝΤΧ, άρθρο 15 παρ. 1α
15.3 Για εξασφάλιση άλλης σχέσης (κύριας) Αντιμετωπίζεται ως παρεπόμενο σύμφωνο
16 Ενέγγυος πίστωση
16.1 Γενικά 1,00% 1,20% ΚΝΤΧ, άρθρο 15 παρ. 1α (περ.Β’ των εξαιρέσεων)

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΩΝ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Α/Α Α/Α ΥΠΟΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΣΧΕΣΗΣ ή ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΤ/ΣΤΗΣ ΤΧ ΣΥΝΤ/ΣΤΗΣ ΤΧ ΜΕ ΟΓΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
16.2 Αφορώσα σιτηρά, καπνά και σταφίδες 0,50% 0,60% ΚΝΤΧ, άρθρο 15 παρ. 1α (περ.Β’ των εξαιρέσεων)
17 Επιδοτήσεις – επιχορηγήσεις και οικονομικές ενισχύσεις
17.1 Που καταβάλλονται σε εκπαιδευόμενους που παρακολουθούν εκπαιδευτικά προγράμματα 3,00% 3,60% ΚΝΤΧ, άρθρο 13 παρ. 3&4
17.2 Που καταβάλλονται από το Δημόσιο γενικά, εφόσον δεν αποτελούν αντικείμενο του ΦΠΑ ή δεν απαλλάσσονται από τα τέλη χαρτοσήμου με ειδική διάταξη 3,00% 3,60% ΚΝΤΧ, άρθρο 13 παρ. 4
18 Επιταγές τραπεζικές
18.1 Πινάκια 2,5%0 0,30% ν.1957/1991 (Α’ 114), άρθρο 11 παρ. 1
19 Κατάπτωση εγγυητικής επιστολής
19.1 Υπερ του Ελληνικού Δημοσίου 2,00% 2,40% ΚΝΤΧ, άρθρο 15 παρ. 19
19.2 Υπερ τρίτων 3,00% 3,60% ΚΝΤΧ, άρθρο 13 παρ. 3
20 Κοινωνίες κερδοσκοπικές
20.1 Λογοδοσία επιτρόπων, κηδεμόνων, δικαστικών, αντιληπτόρων ή προσωρινών διαχειριστών και εντολοδόχων προς τον εντολέα ή η εξόφληση αυτών, με την προϋπόθεση ότι για τα δαπανηθέντα ή τα εισπραχθέντα από τον εντολοδόχο χρηματικά ποσά δεν υπάρχουν δικαιολογητικά (π.χ. εξοφλητικές αποδείξεις σημανθέντα κατά την έκδοσή τους με το προσήκον αναλογικό τέλος ή υπαχθέντα στο καθεστώς του ΦΠΑ) 2,00% 2,40% ΚΝΤΧ, άρθρο 15 παρ. 12

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΩΝ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Α/Α Α/Α ΥΠΟΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΣΧΕΣΗΣ ή ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΤ/ΣΤΗΣ ΤΧ ΣΥΝΤ/ΣΤΗΣ ΤΧ ΜΕ ΟΓΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
21 Μεταγραφές
21.1 Μεταγραφή πράξης υποκείμενης σε αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 1,00% 1,20% ΚΝΤΧ, άρθρο 15 παρ. 13
22 Μίσθωση
22.1 Ακινήτων (μισθώματα) πλην κατοικιών 3,00% 3,60% ΚΝΤΧ, άρθρο 15 παρ. 2
22.2 Πράγματος κινητού από εκμισθωτή που δεν είναι υποκείμενος στον ΦΠΑ
22.2.1 Αστική σχέση 3,00% 3,60% ΚΝΤΧ, άρθρο 13 παρ. 1α
22.2.2 Εμπορική σχέση 2,00% 2,40% ΚΝΤΧ, άρθρο 15 παρ. 1α
22.3 Πλωτών μέσων από εκμισθωτή που δεν είναι υποκείμενος στον ΦΠΑ 2,00% 2,40% ΚΝΤΧ, άρθρο 15 παρ. 10
23 Παρεπόμενα σύμφωνα (εγγύηση κ.λπ.) που ασφαλίζουν συμβάσεις υποκείμενες σε αναλογικό τέλος χαρτοσήμου, σε περίπτωση κατάπτωσης
23.1 Αστική σχέση 3,00% 3,60% ΚΝΤΧ, άρθρο 13 παρ. 1α
23.2 Εμπορική σχέση 2,00% 2,40% ΚΝΤΧ, άρθρο 15 παρ. 1α
24 Παροχή υπηρεσιών από Δημόσιο, Δήμους, Κοινότητες και ΝΠΔΔ ενεργούμενων στα πλαίσια της αποστολής τους
24.1 Παροχή υπηρεσιών από Δημόσιο, Δήμους, Κοινότητες και ΝΠΔΔ ενεργούμενων στα πλαίσια της αποστολής τους 3,00% 3,60% ΚΝΤΧ, άρθρο 15ε παρ. 2
25 Προκαταβολές χρημάτων που χορηγούνται από τους εργοδότες ή τους ασφαλιστικούς οργανισμούς στους υπαλλήλους ή τους ασφαλισμένους τους έναντι των αποδοχών τους αν εξοφλούνται δια μηνιαίων κρατήσεων εκ των αποδοχών
25.1 Αστική σχέση 3,00% 3,60% ΚΝΤΧ, άρθρο 13 παρ. 1α
25.2 Εμπορική σχέση 2,00% 2,40% ΚΝΤΧ, άρθρο 15 παρ. 1α

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΩΝ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Α/Α Α/Α ΥΠΟΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΣΧΕΣΗΣ ή ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΤ/ΣΤΗΣ ΤΧ ΣΥΝΤ/ΣΤΗΣ ΤΧ ΜΕ ΟΓΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
26 Προσύμφωνα
26.1 Εάν κατά τη συνομολόγηση του προσυμφώνου λαμβάνει χώρα καταβολή ποσού ιδίως λόγω αρραβώνα, εφόσον η οριστική σύμβαση υπόκειται σε αναλογικό τέλος χαρτοσήμου:
26.1.1 Αστική σχέση 3,00% 3,60% ΚΝΤΧ, άρθρο 13 παρ. 1ζ
26.1.2 Εμπορική σχέση 2,00% 2,40% ΚΝΤΧ, άρθρο 15 παρ. 1β
26.2 Ακύρωση προσυμφώνου με κοινή συναίνεση των συμβαλλόμενων και επιστροφή τού, κατά την κατάρτιση του προσυμφώνου, καταβληθέντος αρραβώνα επί του επιστρεφόμενου ποσού:
26.2.1 Αστική σχέση 3,00% 3,60% ΚΝΤΧ, άρθρο 13 παρ. 1α
26.2.2 Εμπορική σχέση 2,00% 2,40% ΚΝΤΧ, άρθρο 15 παρ. 1α
27 Πώληση
27.1 Κινητού πράγματος από ιδιώτη σε άλλους ιδιώτες ή έμπορους 3,00% 3,60% ΚΝΤΧ, άρθρο 13 παρ. 1α
27.2 Κινητού πράγματος από ιδιώτη σε Α.Ε. ή Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. 2,00% 2,40% ΚΝΤΧ, άρθρο 15 παρ. 1α
27.3 Κινητού πράγματος από ιδιώτη στο Δημόσιο, Δήμους, Κοινότητες ή ΝΠΔΔ 3,00% 3,60% ΚΝΤΧ, άρθρο 13 παρ. 1δ
27.4 Πλωτών μέσων από ιδιώτη σε οποιονδήποτε που δεν εμπίπτει σε φόρο μεταβίβασης 2,00% 2,40% ΚΝΤΧ, άρθρο 15 παρ. 10
27.5 Πλοίου από ιδιώτη που δεν υπόκειται σε φόρο μεταβίβασης 2,00% 2,40% ΚΝΤΧ, άρθρο 15 παρ. 10
27.6 Επιχείρησης ως συνόλου, κλάδου ή μέρους αυτής 2,00% 2,40% ΚΝΤΧ, άρθρο 15 παρ. 1α
28 Συμβάσεις ποδοσφαιριστών με ΠΑΕ και αναγνωρισμένα αθλητικά σωματεία
28.1 λόγω μεταγραφής ή λόγω ανανέωσης του συμβολαίου συνεργασίας 1,00% 1,20% ν.1160/1981 (Α’ 147), άρθρο 5 παρ. 15

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΩΝ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Α/Α Α/Α ΥΠΟΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΣΧΕΣΗΣ ή ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΤ/ΣΤΗΣ ΤΧ ΣΥΝΤ/ΣΤΗΣ ΤΧ ΜΕ ΟΓΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
29 Συμβάσεις υπό αίρεση
29.1 Υπό αίρεση Το κατά περίπτωση οφειλόμενο τέλος χαρτοσήμου για την χωρίς αίρεση αντίστοιχη σύμβαση Η κατά περίπτωση προβλέπουσα τη χαρτοσήμανση της χωρίς αίρεση αντίστοιχης σύμβασης
30 Συμβιβασμός
30.1 Αστικής φύσεως 3,00% 3,60% ΚΝΤΧ, άρθρο 13 παρ. 1α, άρθρο

όγδοο του β.δ.6/7.6.1951 (Α’ 168)

30.2 Εμπορικής φύσεως 2,00% 2,40% ΚΝΤΧ, άρθρο 15 παρ. 1α, άρθρο όγδοο του β.δ.. 6/7.6.1951 (Α 168)
30.2.2 Επί συμβιβασμών μετά του Δημοσίου, των Δήμων, Κοινοτήτων, των Ν.Π.Δ.Δ., των Ιερών Ναών, των Ιερών Μονών, των θρησκευτικών, εθνωφελών, κοινωφελών, φιλανθρωπικών, εκπαιδευτικών και νοσηλευτικών ιδρυμάτων ή οργανισμών, των ημεδαπών τραπεζών και των εγκαταστημένων στην Ελλάδα αλλοδαπών τραπεζών το τέλος χαρτοσήμου υπολογίζεται στο ποσό, που καταβάλλεται τελικά στον συμβιβαστικά ικανοποιούμενο 2,40% ή 3,60% Άρθρο όγδοο του β.δ.. 6/7.6.1951
31 Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
31.1 Οι εξοφλήσεις χρηματικών ενταλμάτων ή παρακαταθηκών οποιονδήποτε και κάθε συναλλαγή του ΤΠΚΔ μετά τρίτων, εφόσον εκ της φύσεως της σχέσης που εξοφλείται εν όλω ή εν μέρει δια του ποσού του εντάλματος ή της παρακαταθήκης δεν προβλέπεται βαρύτερο τέλος ή ελαφρύτερο ή ατέλεια. 2,00% 2,40% ΚΝΤΧ, άρθρο 15 παρ. 17

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΩΝ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Α/Α Α/Α ΥΠΟΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΣΧΕΣΗΣ ή ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΤ/ΣΤΗΣ ΤΧ ΣΥΝΤ/ΣΤΗΣ ΤΧ ΜΕ ΟΓΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
32 Τόκοι
32.1 Υπερημερίας (ανεξαρτήτως της σχέσης από την οποία απορρέουν εκτός και αν υπάρχει ειδική απαλλακτική διάταξη) 3,00% 3,60% ΚΝΤΧ, άρθρο 13 παρ. 3
32.2 Συμβατικοί τόκοι
32.2.1 Αστική σχέση 3,00% 3,60% ΚΝΤΧ, άρθρο 13 παρ. 1α
32.2.2 Εμπορική σχέση 2,00% 2,40% ΚΝΤΧ, άρθρο 15 παρ. 1α
33 Τρεχούμενοι δοσοληπτικοί λογαριασμοί (δανειακοί)
33.1 Ομόρρυθμων εταίρων 2,00% 2,40% ΚΝΤΧ, άρθρο 15 παρ. 1α
33.2 Ετερόρρυθμων εταίρων 3,00% 3,60% ΚΝΤΧ, άρθρο 13 παρ. 1α
33.3 Α.Ε., Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε. 2,00% 2,40% ΚΝΤΧ, άρθρο 15 παρ. 1α
33.4 Λοιπών περιπτώσεων ανάλογα με την ιδιότητα των συμβαλλόμενων
33.4.1 Αστική σχέση 3,00% 3,60% ΚΝΤΧ, άρθρο 13 παρ. 1α
33.4.2 Εμπορική σχέση 2,00% 2,40% ΚΝΤΧ, άρθρο 15 παρ. 1α
34 Υποθήκη
34.1 Προς ασφάλεια συμβάσεων για τις οποίες δεν θεσπίζεται ατέλεια από τα τέλη χαρτοσήμου με ειδική διάταξη νόμου 3,00% 3,60% ΚΝΤΧ, άρθρο 15 παρ. 1δ
34.2 Προς ασφάλεια δανείων ή πιστώσεων χορηγούμενων από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο σε ανώνυμες βιομηχανικές εταιρείες 2,00% 2,40% ΚΝΤΧ, άρθρο 15 παρ. 1ε

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΩΝ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Α/Α Α/Α ΥΠΟΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΣΧΕΣΗΣ ή ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΤ/ΣΤΗΣ ΤΧ ΣΥΝΤ/ΣΤΗΣ ΤΧ ΜΕ ΟΓΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
35 Υποσχετικές επιστολές
35.1 Εάν αποτελούν έγγραφα εις διαταγή εκτός από συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγή και τραπεζικές επιταγές 2,00% 2,40% ΚΝΤΧ, άρθρο 15 παρ. 9
35.2 Εάν αποτελούν συμβάσεις αφηρημένες
35.2.1 Αστική σχέση 3,00% 3,60% ΚΝΤΧ, άρθρο 13 παρ. 1α
35.2.2 Εμπορική σχέση 2,00% 2,40% ΚΝΤΧ, άρθρο 15 παρ. 1α