Έντυπο Ν: Οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης Νομικών Προσώπων φορολογικού έτους 2022

Έντυπο Ν: Οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης Νομικών Προσώπων φορολογικού έτους 2022

Κοινοποιήθηκε η νέα εγκύκλιος 2034/2023 της ΑΑΔΕ με τις οδηγίες συμπλήρωσης του εντύπου Ν για το φορολογικό έτος 2022.

Περιεχόμενο της εγκυκλίου είναι η αναλυτική αναφορά στα εισοδήματα που καταχωρούνται στους κωδικούς του εντύπου Ν.

Διαρθρώνεται στις ακόλουθες ενότητες:
Ι. Γενικά (παρ. 1 – 2),
ΙΙ. Φορολογική αναμόρφωση αποτελεσμάτων – Συμπλήρωση πινάκων (παρ. 3 – 87)
ΙΙΙ. Εκκαθάριση φόρου (παρ. 88 – 103)
IV. Κωδικοί που συμπληρώνονται από τις τραπεζικές επιχειρήσεις (παρ. 104 – 105)


ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η εγκύκλιος αφορά τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες του άρθρου 45 του ν. 4172/2013 (Κώδικα Φορολογία Εισοδήματος – Κ.Φ.Ε.).

Σε συνέχεια της Α.1063/2023 Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε., με την οποία ορίσθηκε ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων φορολογικού έτους 2022, γίνονται γνωστά τα ακόλουθα:

ΓΕΝΙΚΑ

Το έντυπο φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2022 είναι ενιαίο για όλα τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες του άρθρου 45 του Κ.Φ.Ε., ανεξάρτητα από την κατηγορία τήρησης των βιβλίων (απλογραφικά ή διπλογραφικά) ή τον τρόπο σύνταξης των οικονομικών τους καταστάσεων (με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα ή Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα). Παρόλα αυτά, κατά την υποβολή με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου της δήλωσης δεν επιτρέπεται η συμπλήρωση όλων των κωδικών και πινάκων, αλλά συμπληρώνονται μόνο αυτοί που αφορούν στα συγκεκριμένα νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες με βάση την εξής κατηγοριοποίηση:
α) Νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες με απλογραφικά βιβλία
β) Νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες με διπλογραφικά βιβλία
γ) Νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
δ) Νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που συντάσσουν οικονομικές καταστάσεις με βάση τα Δ.Λ.Π. ή με βάση τα Ε.Λ.Π.

Στην ηλεκτρονική εφαρμογή υποβολής των δηλώσεων έκαστου φορολογικού έτους, συμπληρώνονται οι κωδικοί που ορίζονται στο υπόδειγμα «ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ», το οποίο επισυνάπτεται ως παράρτημα της Α.1063/2023 απόφασης για τον τύπο και το περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων σύμφωνα με τις οδηγίες.

Δείτε την εγκύκλιο 2034/2023