Οι Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης και Οικονομικών Συμφερόντων για το 2014

pothen esxes 2

05/10/2015

 pothen esxes 2

     Με την απόφαση 12244/24.9.15 της Προέδρου της Βουλής, καθορίστηκε το περιεχόμενο του ειδικού εντύπου δήλωσης περιουσιακής κατάστασης των προσώπων που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ έως και κδ΄, κζ΄, λα΄ έως και μγ΄, με΄, μστ΄ και μζ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 3213/2003, όπως ισχύει, καθώς και το περιεχόμενο του εντύπου δήλωσης οικονομικών συμφερόντων. Στα συνημμένα έντυπα που επισυνάπτονται στο έγγραφο εμφανίζονται το ειδικό έντυπο δήλωσης περιουσιακής κατάστασης κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213/2003, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 223 του Ν. 4281/2014, καθώς και το έντυπο δήλωσης οικονομικών συμφερόντων κατά το άρθρο 229 του Ν. 4281/2014 και υποβάλλονται σύμφωνα με τον νόμο μέσα σε ενενήντα ημέρες από το τέλος υποβολής των δηλώσεων φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων και ειδικά φέτος έως και την 30ή Νοεμβρίου 2015. Είμαστε σε αναμονή του καθορισμού του τρόπου υποβολής (ηλεκτρονικού ή χειρόγραφου που ίσχυε έως σήμερα) και της Διεύθυνσης αποστολής των εντύπων.

      Περαιτέρω, θα πρέπει να δοθούν διευκρινήσεις κατά πόσον οι εκδοθείσες κατά καιρούς οδηγίες από την προηγούμενη Αρχή που υποβαλλόταν οι Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης, δηλαδή η Αρχή Ξεπλύματος Βρώμικου Χρήματος επί της ηγεσίας του κ. Νικολούδη, συνεχίζουν να υφίστανται. Κυρίως αναφερόμαστε σε αναγραφή μόνο των περιουσιακών στοιχείων στα οποία υπήρξε μεταβολή έως και την 31/12/2014 (όπως γινόταν στο προηγούμενο καθεστώς πριν την εφαρμογή του Ν. 4281/2014) ή του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων που κατέχει κάποιος. Από τις οδηγίες που δίνονται στο τέλος του εντύπου της δήλωσης, προκύπτει πως αυτή τουλάχιστον η διευθέτηση εξακολουθεί να ισχύει.

        Τέλος, θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι για πρώτη φορά φέτος θα περιγραφούν τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία απέκτησε ο υπόχρεος στο διάστημα 1/1 έως και 31/12/2014 και όχι αυτά που διέθετε έως και την ημέρα υποβολής της Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης, σύμφωνα με τον αρχικό Ν. 3213/2003. Να υπενθυμίσουμε ότι με το προηγούμενο νομοθετικό καθεστώς είχαν δημιουργηθεί σοβαρά προβλήματα, ειδικά ως προς το ύψος των καταθέσεων κάποιου, επειδή συνήθως κάποιος δήλωνε το ύψος των τραπεζικών του καταθέσεων αλλά και των άλλων περιουσιακών του στοιχείων (π.χ. κτήση ακινήτου) κατά την 31/12 του αναφερόμενου έτους, ενώ θα έπρεπε να συμπεριλάβει και αυτά που είχε αποκτήσει μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης, δηλαδή έως και εννέα μήνες μεταγενέστερα. Τέλος να σημειώσουμε ότι οι Δημόσιοι Υπάλληλοι στο σύνολό τους, υποβάλουν την δήλωση στον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, στις ίδιες προθεσμίες.

Από τις αλλαγές που παρατηρήσαμε στο νέο έντυπο της περιουσιακής κατάστασης, σημειώνουμε ότι:

 • Στον πίνακα αξιών και τίτλων που διαθέτει ο υπόχρεος, αναγράφεται και ο Χειριστής Μερίδας Επενδυτή
 • Στον πίνακα ακινήτων και εμπραγμάτων δικαιωμάτων σε αυτά, οι υφιστάμενες στήλες εμφανώς αναφέρονται σε ακίνητα ημεδαπής (δεν αναφέρεται χώρα, αναφέρονται ο Νομός ο Δήμος ή η Κοινότητα). Παράλληλα όμως, σαφώς αναφέρεται στις σημειώσεις ότι «Η Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης περιέχει, λεπτομερώς τα υφιστάμενα κατά την 31 Δεκεμβρίου του προηγουμένου έτους περιουσιακά στοιχεία στην ημεδαπή και την αλλοδαπή». Θεωρούμε ότι ο υπόχρεος, εκτός αν δοθούν συμπληρωματικές οδηγίες, θα πρέπει να αντικαταστήσει το νομό με τη χώρα της αλλοδαπής, αναφερόμενος και στον αντίστοιχο Δήμο (Municipality)
 • Στον πίνακα τραπεζικών καταθέσεων του υπόχρεου, αναφέρεται πλέον υποχρεωτικά ο αριθμός του τραπεζικού λογαριασμού (έως τώρα ήταν προαιρετικός), το νόμισμα κατάθεσης και η χώρα που τηρείται ο καταθετικός λογαριασμός, σε περίπτωση καταθέσεων στην αλλοδαπή
 • Στις συμμετοχές του υπόχρεου σε επιχειρήσεις, αναγράφεται το εισφερθέν κεφάλαιο σε ευρώ
 • Η δήλωση συνοδεύεται και με αντίγραφο του τελευταίου Ε9. Να σημειώσουμε ότι το πρώτο έντυπο Ε9 υποβλήθηκε στις φορολογικές αρχές το 2005, ήταν χειρόγραφο και σε περίπτωση που δεν υπήρξε τροποποίηση στην ακίνητη περιουσιακή κατάσταση κάποιου στην Ελλάδα, δεν υπήρξε νεότερη υποβολή.

Όσον αφορά τη Δήλωση Οικονομικών Συμφερόντων που συνυποβάλλεται με τη Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης για πρώτη φορά φέτος, παρατηρούμε ότι:

 • Συμπληρώνεται το σύνολο των Επαγγελματικών δραστηριοτήτων του υπόχρεου
 • Δηλώνεται η συμμετοχή του υπόχρεου σε θέσεις Διοίκησης στα νομικά πρόσωπα και στις Νομικές Οντότητες που συμμετέχει
 • Δηλώνεται οποιαδήποτε αμειβόμενη τακτική δραστηριότητα του υπόχρεου
 • Δηλώνεται οποιαδήποτε αμειβόμενη περιστασιακή δραστηριότητα του υπόχρεου εάν η συνολική αμοιβή υπερβαίνει τα  ανά ημερολογιακό έτος
 • Δηλώνεται οποιαδήποτε συμμετοχή σε εταιρεία ή σύμπραξη που ενδέχεται να έχει επιπτώσεις επί της Δημόσιας Πολιτικής ή οποιαδήποτε συμμετοχή με δυνατότητα σημαντικής επιρροής
 • Για πρόσωπα που υπηρετούν σε αιρετή Δημόσια θέση, δηλώνεται οποιαδήποτε οικονομική υποστήριξη που τους δόθηκε σε σχέση με την θέση αυτή και υπερβαίνει τα τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ (Η υποστήριξη αναφέρεται είτε σε προσωπικό, είτε σε υλικούς πόρους)
 • Δηλώνονται από τον υπόχρεο οποιαδήποτε άλλα οικονομικά συμφέροντα που μπορεί να επηρεάζουν την εκτέλεση των καθηκόντων του.

Δείτε τα έντυπα της Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης και Δήλωσης Οικονομικών Συμφερόντων εδώ

Διαβάστε την εγκύκλιο του Γενικού Επιθεωτητή Δημόσιας Διοίκησης εδώ

Διαβάστε το άρθρο του περιοδικού “E-MAGAZINE” by ESPILON 7 εδώ

Πηγή: www.e-forologia.gr