ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ στην ειδική γραμματεία ΣΔΟΕ.

sdoe metataxeis

03/07/2017

sdoe metataxeis

Αριθμ. πρωτ.: 2/40342/0004/2017
Ανακοίνωση-πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις στην Ειδική Γραμματεία Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών

Αθήνα, 29 Ιουνίου 2017
Αριθμ. Πρωτ.: 2/ 40342 /0004

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β’

Ταχ. Δ/νση:Πανεπιστημίου 37
101 65 ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες:

Τηλέφωνο:210-33.38.362-238
Fax:210-33.38.329

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΩΜΑΤΟΣ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ (Σ.Δ.Ο.Ε.) ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ    

Η Ειδική Γραμματεία Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών, προκειμένου να καλύψει τις ιδιαίτερα αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες σε προσωπικό στην Κεντρική Υπηρεσία Σ.Δ.Ο.Ε. Αθηνών, στην Περιφερειακή Διεύθυνση Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος Αττικής-Αιγαίου και στην Περιφερειακή Διεύθυνση Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης (Θεσσαλονίκη), προτίθεται να τις ενισχύσει με μετάταξη υπαλλήλων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 18 και 19 του ν. 4440/2016 (Α’224), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, των άρθρων 71, 73 και 74 του ν.3528/2007 (Α’26), των άρθρων 10 και 19 του ν. 3801/2009 (Α’163), του άρθρου 68 παρ. 1 του ν. 4002/2011 (Α’180), του άρθρου 6 του ν. 3613/2007 (Α’ 263) και του άρθρου 35 παρ. 5 του ν. 4024/2011 (Α’226), όπως ισχύουν, σε κενές οργανικές θέσεις ή με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχουν οι υπάλληλοι.

Οι μετατάξεις θα πραγματοποιηθούν ύστερα από γνώμη του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών, κατόπιν συνεκτίμησης των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων, της προϋπηρεσίας, της εμπειρίας και εν γένει της προσωπικότητάς τους. Για την συνεκτίμηση της προσωπικότητας αλλά και της εργασιακής τους εμπειρίας, ενδέχεται οι αιτούντες υποψήφιοι να κληθούν σε συνέντευξη ενώπιον του ως άνω Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι μόνιμοι και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλοι Υπουργείων ή άλλων δημοσίων Υπηρεσιών ή Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και ανεξαρτήτων αρχών, κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. και Δ.Ε.Κ.Ο. που δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο και στις οποίες το Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού τους κεφαλαίου και αποτελούν φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως καταγράφονται στο Μητρώο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (www.statistics.gr), για τους οποίους έχουν παρέλθει πέντε έτη από το διορισμό τους ή από προηγούμενη μετάταξη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 71 του ν. 3528/2007 ή άλλες ειδικές διατάξεις, με εξαίρεση τις διατάξεις που προβλέπουν τη μετάταξη σε παραμεθόριες περιοχές ή αμοιβαία μετάταξη υπαλλήλων.

Επισημαίνεται ότι στο πεδίο εφαρμογής της παραπάνω διάταξης δεν εμπίπτουν οι υπάλληλοι των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι δικαστικοί υπάλληλοι και οι υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Επίσης, εξαιρούνται από δικαίωμα συμμετοχής οι υπάλληλοι των δημοτικών και κοινοτικών επιχειρήσεων, οι οποίες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 του ν. 1892/1990 (Α’101), είναι εκτός δημοσίου τομέα και, συνεπώς, δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 3613/2007 (Α’263), καθώς και οι υπάλληλοι που υπηρετούν σε νοσηλευτικά ιδρύματα του Ε.Σ.Υ. και το προσωπικό του Ε.Κ.Α.Β., σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 71 του ν. 3918/2011 (Α’31) και του άρθρου 50 του ν. 4368/2016 (Α’21), όπως αντικαταστάθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 68 του ν. 4370/2016 (Α’37).

Σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 2/46993/ΔΠΓΚ/28-6-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης του Υπουργείου Οικονομικών γνωστοποιείται ότι η προκαλούμενη δαπάνη από τις εν λόγω μετατάξεις θα μπορέσει να αντιμετωπισθεί στο πλαίσιο διαχείρισης των πιστώσεων του Κρατικού Προϋπολογισμού, υπό τις προϋποθέσεις που τίθενται στο άρθρο 15 του ν. 4440/2016 (Α’ 224).

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας λήψης απόφασης (Υπηρεσιακό Συμβούλιο) και πριν την έκδοση της σχετικής απόφασης μετάταξης, θα ζητηθεί η κατά το άρθρο 68 του ν. 4002/2011 απαιτούμενη έγκριση πλήρωσης των ζητούμενων θέσεων με μετάταξη από την Επιτροπή που προβλέπεται στο άρθρο 2 παρ. 1 της υπ’ αριθ. 33/2006 Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου (ΠΥΣ), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 26 παρ. 4 του ν. 4325/2015 (Α’47).

Η υπηρεσία θα καλύψει κατά προτεραιότητα τις κενές οργανικές της θέσεις και μόνο για τις περιπτώσεις που δεν υπάρχει κενή οργανική θέση η μετάταξη θα ολοκληρωθεί με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχουν οι υπάλληλοι, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 35 παρ. 5 του ν. 4024/2011 (Α’ 226), όπως ισχύει.

Οι υποψήφιοι προς μετάταξη υπάλληλοι για όλες τις θέσεις πρέπει να κατέχουν τα απαιτούμενα τυπικά ανά κλάδο προσόντα, αλλά και τα πρόσθετα κατά τα οριζόμενα στα π.δ. 50/2001 και Π.Δ. 111/2014, όπως ισχύουν.

Για τις Κατηγορίες/Κλάδους ΠΕ/ΤΕ- Εφοριακών/Τελωνειακών επιπροσθέτως θα συνεκτιμηθούν:
• Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών, συναφείς με τα ζητούμενα από την παρούσα πρόσκληση πτυχία ή και διδακτορικό.
• Γνώσεις διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων καθώς και η γνώση της συναφούς κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας.
• Οι γνώσεις νομοθεσίας των δημοσίων έργων / προμηθειών / παροχής υπηρεσιών ή γνώση νομοθεσίας κρατικών ενισχύσεων.
• Εμπειρία σε ελεγκτικές εργασίες, τουλάχιστον τριών ετών μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών ή εμπειρία ενός έτους ως ελεγκτής σε δημοσιονομικό έλεγχο ή συναφές αντικείμενο.
• Γνώση επιπλέον ξένης γλώσσας

Ο αριθμός των προς κάλυψη θέσεων ανέρχεται σε εβδομήντα οκτώ (78) και η κατανομή των θέσεων ανά κλάδο και Διεύθυνση περιγράφονται στον συνημμένο Πίνακα.

Οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι καλούνται, μέσα στην αποκλειστική προθεσμία που ορίζεται παρακάτω, να υποβάλουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:
1. Αίτηση μετάταξης, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα, με υποχρεωτική αναγραφή της θέσης που τους ενδιαφέρει
2. Βιογραφικό Σημείωμα, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα
3. Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα βεβαιώνεται ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στο Βιογραφικό Σημείωμα είναι αληθή
4. Ευκρινή Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών και αποδεικτικών χειρισμού Η/Υ
5. Ευκρινές Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
6. Αναλυτικό πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών της υπηρεσίας τους, από το οποίο να προκύπτουν:
– οι ημερομηνίες διορισμού και ανάληψης υπηρεσίας, η κατηγορία εκπαίδευσης και ο κλάδος προσωπικού του/της υποψηφίου, οι τοποθετήσεις σε επιμέρους τμήματα της υπηρεσίας ή η ανάθεση καθηκόντων (εργασιακή εμπειρία), ο βαθμός που κατέχει και το τρέχον μισθολογικό κλιμάκιο,
– η βαθμολογία των εκθέσεων αξιολόγησης των τελευταίων πέντε (5) ετών,
– το σύνολο των αναρρωτικών αδειών της τελευταίας πενταετίας,
– ότι δεν τους έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή και δεν εκκρεμεί σε βάρος τους πειθαρχική δίωξη
– ότι δεν έχουν οποιοδήποτε κώλυμα μετάταξης από γενική ή ειδική διάταξη νόμου και
– η επιβεβαίωση της ολοκλήρωσης του ελέγχου γνησιότητας των περιεχομένων του υπηρεσιακού φακέλου του/της υποψηφίου.
7. Επιπροσθέτως, στην περίπτωση μετάταξης βάσει του άρθρου 6 του ν. 3613/2007, οι υπάλληλοι των κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. και των Δ.Ε.Κ.Ο. θα πρέπει να προσκομίσουν πρόσθετα, κατά περίπτωση:
α. Οι υπάλληλοι των κρατικών Ν.Π.Ι.Δ., βεβαίωση του νομικού προσώπου σχετικά με το νομικό καθεστώς που το διέπει, ήτοι ότι ανήκει στο κράτος ή επιχορηγείται τακτικώς, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις από κρατικούς πόρους κατά 51% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού του.
β. Οι υπάλληλοι των Δ.Ε.Κ.Ο., βεβαίωση από την οικεία υπηρεσία, από την οποία να προκύπτει ότι δεν είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο και ότι το δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού της κεφαλαίου, σύμφωνα με την Π.Ι.Δ.Δ./Β/18.21/775/οικ.34663/21-12-2007 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.

Η κατάθεση των αιτήσεων θα γίνει μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) μήνα, με έναρξη την Δευτέρα 3 Ιουλίου 2017 έως την Τετάρτη 2 Αυγούστου 2017, είτε αυτοπροσώπως, καθημερινά, εργάσιμες ημέρες και ώρες στο γραφείο Πρωτοκόλλου του Υπουργείου Οικονομικών (Πανεπιστημίου 37, Τ.Κ. 101 65, Αθήνα, α’ όροφος, γραφείο 101), είτε ταχυδρομικώς επί αποδείξει στην διεύθυνση:
Υπουργείο Οικονομικών Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης Αυτοτελής Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης, Τμήμα Β’ Πανεπιστημίου 37, Τ.Κ. 101 65 Αθήνα
με την ένδειξη:
«Αίτηση συμμετοχής στην αριθ. πρωτ. 2/40342/0004/29.6.2017 Ανακοίνωση – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις» εντός της ως άνω οριζόμενης προθεσμίας. Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται από την ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου επί του φακέλου, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του/της υποψηφίου.

Η αίτηση υποψηφιότητας κοινοποιείται ταυτόχρονα και στην οικεία Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, στην οποία υπάγονται οι ενδιαφερόμενοι, ενώ προκειμένου για υπαλλήλους Ν.Π.Δ.Δ., η αίτηση κοινοποιείται υποχρεωτικά στο εποπτεύον Υπουργείο. Η εν λόγω κοινοποίηση θα πρέπει να προκύπτει από την αίτηση του/της υπαλλήλου.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης (τηλ.210-3338238 και 210-3338362).

Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και δεν είναι δεσμευτική για την υπηρεσία.

Οι υπηρεσίες, στις οποίες αποστέλλεται η παρούσα ανακοίνωση – πρόσκληση, παρακαλούνται να την κοινοποιήσουν σε όλους τους υπαλλήλους τους που ανήκουν στις ανωτέρω κατηγορίες και κλάδους καθώς και στα ΝΠΔΔ που εποπτεύουν.

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών και στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, παρακαλείται επιπρόσθετα, για την ανάρτησή της στον διαδικτυακό του τόπο.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ
 
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Γραφείου Γραμματείας και Αρχείου

Κατεβάστε την πρόσκληση με τα συννημένα (αίτηση μετάταξης, βιογραφικό σημείωμα, πίνακας θέσεων) εδώ