Η απόφαση για το νέο Ε3 και την κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης φορ. έτους 2017 (ΠΟΛ. 1044/2018).

aade entypo E3

14/03/2018

aade entypo E3 

ΠΟΛ.1044/2018
Τύπος και περιεχόμενο της «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ» -Έντυπο Ε3

Αθήνα, 6 Μαρτίου 2018
ΠΟΛ.1044/06-03-2018

(ΦΕΚ Β’ 880/13.3.2018)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
A.A.Δ.Ε.
I. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ A΄, B΄
II. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡ. ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄, Ζ΄

Ταχ. Δ/νση :Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Β. Δασουράς, Μ. Χαπίδης
Θ. Κακλαμάνης
Τηλέφωνο :210 3375315-6
210 3375311-312
Fax : 210 3375001

ΠΟΛ 1044/2018

ΘΕΜΑ: Τύπος και περιεχόμενο της «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ» – Έντυπο Ε3.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 67 και 68 του ν. 4172/2013 (Α’ 167), όπως ισχύουν,
β) των άρθρων 6 και 18 του ν. 4174/2013 (Α’ 170), όπως ισχύουν,
γ) της παραγράφου 5 του άρθρου 18 του ν. 2753/1999 (Α’ 249), όπως ισχύουν,
δ) του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 (Α’ 94) και ειδικότερα του άρθρου 7, της παραγράφου 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού, όπως ισχύουν,
ε) των άρθρων 8, 21, 29, 47, 58, 59, 60, 64, 69, 70, 71 και 72 του ν. 4172/2013, όπως ισχύουν,
στ) των άρθρων 5, 10, 11, 15, 19, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 και 41 του ν. 4174/2013, όπως ισχύουν,
ζ) της παραγράφου 3 του άρθρου 38 του ν. 2873/2000 (Α’ 285), όπως ισχύουν,
η) των άρθρων 7 και 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του ν. 2690/1999 (Α’ 45),
θ) της παραγράφου 10 του άρθρου 4 και της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του ν. 3522/2006 (Α’ 276), όπως ισχύουν,
ι) της ΠΟΛ.1008/19.1.2011 Α.Υ.Ο. (Β’ 136), που αφορά τον καθορισμό ορίων ακαθάριστων εσόδων επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών, πάνω από τα οποία υφίσταται υποχρέωση υπογραφής των δηλώσεων από λογιστή φοροτεχνικό,
ια) της αριθ. Δ. ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017 (Β’ 968 και Β΄ 1238) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β΄130 και Β’ 372) κοινής απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α’ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν.

3. Την αριθμ. 1/20.01.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, και την αριθ. 39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.».

4. Την ανάγκη ομοιόμορφης εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων από τους υπόχρεους, όπως ορίζονται στην παράγραφο 1 των άρθρων 67 και 68 του ν. 4172/2013.

5. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.),

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Ορίζουμε για το φορολογικό έτος 2017 και επόμενα τον τύπο και το περιεχόμενο της «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ» (έντυπο Ε3) καθώς και της κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης που τη συνοδεύει ως το συνημμένο παράρτημα της παρούσας.

2. Η κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα συνυποβάλλεται με τις εμπρόθεσμες και εκπρόθεσμες αρχικές και τροποποιητικές δηλώσεις με τα έντυπα «Ε1» (Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος φυσικών προσώπων) και «Ν» (Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων) υποχρεωτικά με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας ή σε χειρόγραφη μορφή στη Δ.Ο.Υ. κατά περίπτωση.

3. Στις περιπτώσεις συζύγων και φυσικών προσώπων που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης και υποβάλλουν κοινή δήλωση για τα εισοδήματά τους, το έντυπο Ε3 υποβάλλεται για καθένα από τους συζύγους/μέλη συμφώνου συμβίωσης όπου αυτό απαιτείται από τα επιμέρους εισοδήματά τους.

4. Σε περίπτωση διακοπής εργασιών και έναρξης εντός του ίδιου φορολογικού έτους, υποβάλλεται μία (1) κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα για όλο το φορολογικό έτος.

5. Δεν προβλέπεται η υποβολή του εντύπου Ε3 με επιφύλαξη, καθόσον η επιφύλαξη αφορά αποκλειστικά το περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1 ή Ν, κατά περίπτωση).

6. Η κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα υποβάλλεται μία φορά για το σύνολο της επιχείρησης ανεξαρτήτως αριθμού υποκαταστημάτων και κλάδων.

7. Ο υπόχρεος σε υποβολή κατάστασης οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα συμπληρώνει τους πίνακες εκείνους που τον αφορούν.

8. Οποιαδήποτε μεταβολή που επήλθε στην κατάσταση της επιχείρησης μέσα στο φορολογικό έτος δεν μπορεί να δηλωθεί στο έντυπο Ε3 εάν προηγουμένως δεν έχει δηλωθεί στο Τμήμα Μητρώου και Εγγραφής Φορολογουμένων της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.

9. Προκειμένου για φυσικά πρόσωπα, η κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα συνυποβάλλεται από τους αποκτώντες εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα για τις ανάγκες λογιστικού προσδιορισμού του αποτελέσματος, ανεξάρτητα της υποχρέωσης της τήρησης κατάλληλων λογιστικών αρχείων (βιβλία και στοιχεία), σύμφωνα με τα λογιστικά πρότυπα που προβλέπονται στην ελληνική νομοθεσία.

10. Για τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, το έντυπο Ε3 υποβάλλεται όταν έχουν εισόδημα από επιχειρηματικές συναλλαγές, ενώ στην περίπτωση που έχουν εισόδημα μόνο από κεφάλαιο και υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου, το έντυπο αυτό υποβάλλεται χωρίς να αναγράφονται ποσά.

11. Για τις ναυτικές εταιρείες του ν. 959/1979, τα γραφεία αλλοδαπών ναυτιλιακών επιχειρήσεων που εγκαθίστανται στην Ελλάδα βάσει των διατάξεων του άρθρου 25 του ν. 27/1975 και τις ημεδαπές επιχειρήσεις που υπάγονται στις ίδιες διατάξεις, το έντυπο Ε3 υποβάλλεται μόνο όταν αποκτούν φορολογητέο εισόδημα.

12. Η υποβολή εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης για συμπλήρωση ή μεταβολή αμιγώς πληροφοριακών στοιχείων της κατάστασης οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα, δηλαδή στοιχείων που δεν επηρεάζουν το φορολογικό αποτέλεσμα της επιχείρησης, δεν επισύρει τις προβλεπόμενες κυρώσεις του Κ.Φ.Δ.

Άρθρο 2

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

 

Δείτε και κατεβάστε:

– Το νέο έντυπο Ε3 εδώ

– Την κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης εδώ

 

Διαφορές της Κατάστασης Φορολογικής αναμόρφωσης από το προηγούμενο έντυπο

Με αφορμή την κοινοποίηση της ΠΟΛ. 1044/13-3-2018 για τον τύπο και το περιεχόμενο του εντύπου Ε3 και της κατάστασης Φορολογικής αναμόρφωσης παραθέτουμε τις διαφορές της νέας κατάστασης Φορολογικής αναμόρφωσης σε σχέση με το προηγούμενο έντυπο.

Συγκεκριμένα, έχουν προστεθεί νέες κατηγορίες δαπανών (κωδικοί 24, 25, 26). Έχει μεταβληθεί η σειρά με την οποία παρατίθενται κάποιες κατηγορίες δαπανών (κωδικοί 14 έως 23), χωρίς άλλη ουσιαστική αλλαγή.

Στον παρακάτω συγκριτικό πίνακα απεικονίζονται οι σχετικές διαφορές.

Πίνακας Ι

Νέο έντυπο

Περσινό έντυπο

1.

Τόκοι από δάνεια που λαμβάνει η επιχείρηση από τρίτους 
(περ. α’ άρθρου 23)

2001

1.

Τόκοι από δάνεια που λαμβάνει η επιχείρηση από τρίτους 
(περ. α’ άρθρου 23)

2001

2.

Δαπάνη για αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών άνω 500 ευρώ χωρίς τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής 
(περ.β’ άρθρου 23)

2002

2.

Δαπάνη για αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών άνω 500 ευρώ χωρίς τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής 
(περ.β’ άρθρου 23)

2002

3.

Μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές 
(περ.γ’ άρθρου 23)

2003

3.

Μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές
(περ.γ’ άρθρου 23)

2003

4.

Μη εκπιπτόμενες προβλέψεις 
(περ.δ’ άρθρου 23)

2004

4.

Μη εκπιπτόμενες προβλέψεις 
(περ.δ’ άρθρου 23)

2004

5.

Πρόστιμα, ποινές και προσαυξήσεις 
(περ.ε’ άρθρου 23)

2005

5.

Πρόστιμα, ποινές και προσαυξήσεις 
(περ.ε’ άρθρου 23)

2005

6.

Παροχή ή λήψη αμοιβών σε χρήμα ή είδος που συνιστούν ποινικό αδίκημα 
(περ. στ’ άρθρου 23)

2006

6.

Παροχή ή λήψη αμοιβών σε χρήμα ή είδος που συνιστούν ποινικό αδίκημα 
(περ. στ’ άρθρου 23)

2006

7.

Φόροι-τέλη που δεν εκπίπτουν 
(περ.ζ’ άρθρου 23)

2007

7.

Φόροι-τέλη που δεν εκπίπτουν 
(περ.ζ’ άρθρου 23)

2007

8.

Τεκμαρτό μίσθωμα κατά το μέτρο που υπερβαίνει το 3% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου 
(περ. η’ άρθρου 23)

2008

8.

Τεκμαρτό μίσθωμα κατά το μέτρο που υπερβαίνει το 3% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου 
(περ. η’ άρθρου 23)

2008

9.

Δαπάνες για οργάνωση και διεξαγωγή ενημερωτικών ημερίδων και συναντήσεων 
(περ.θ’ άρθρου 23)

2009

9.

Δαπάνες για οργάνωση και διεξαγωγή ενημερωτικών ημερίδων και συναντήσεων
(περ.θ’ άρθρου 23)

2009

10.

Δαπάνες για διεξαγωγή εορταστικών εκδηλώσεων (περιπτ.ι’ άρθρου 23)

2010

10.

Δαπάνες για διεξαγωγή εορταστικών εκδηλώσεων 
(περιπτ.ι’ άρθρου 23)

2010

11.

Δαπάνες ψυγαγωγίας 
(περ. ια’ άρθρου 23)

2011

11.

Δαπάνες ψυγαγωγίας 
(περ. ια’ άρθρου 23)

2011

12.

Προσωπικές καταναλωτικές δαπάνες 
(περιπτ.ιβ΄ άρθρου 23)

2012

12.

Προσωπικές καταναλωτικές δαπάνες 
(περιπτ.ιβ΄ άρθρου 23)

2012

13.

Δαπάνες προς φορολογικούς κατοίκους με έδρα σε κράτος μη συνεργάσιμο ή με προνομιακό φορολογικό καθεστώς
(περ. ιγ’ άρθρου 23)

2013

13.

Δαπάνες προς φορολογικούς κατοίκους με έδρα σε κράτος μη συνεργάσιμο ή με προνομιακό φορολογικό καθεστώς
(περ. ιγ’ άρθρου 23)

2013

14.

Δαπάνες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο εργασιακής σχέσης όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4172/2013, εφόσον η τμηματική ή ολική εξόφληση δεν έχει πραγματοποιηθεί με τη χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών 
(περ. ιδ’ άρθρου 23)

2023

14.

Δαπάνες που αφορούν ενδοομιλικά μερισμάτα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 48
(παρ.4 άρθρου 48)

2014

15.

Λοιπές δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση

2020

15.

Μη εκπτιπτόμενες δαπάνες τόκων-Υποκεφαλαιοδότηση (άρθρο 49 ν.4172/2013)

2015

16.

Δαπάνες που αφορούν ενδοομιλικά μερισμάτα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 48 (παρ.4 άρθρου 48)

2014

16.

Μη εκπτιπτόμενες δαπάνες αποσβέσεων από υπεραξία λόγω συγχώνευσης 
(άρθρα 52 & 54 ν.4172/2013)

2016

17.

Μη εκπτιπτόμενες δαπάνες τόκων-Υποκεφαλαιοδότηση 
(άρθρο 49 ν.4172/2013)

2015

17.

Δαπάνες φορέων Γενικής Κυβέρνησης που αφορούν έσοδα απαλλασσόμενα της φορολογίας

2017

18.

Μη εκπτιπτόμενες δαπάνες αποσβέσεων από υπεραξία λόγω συγχώνευσης 
(άρθρα 52 & 54 ν.4172/2013)

2016

18.

Δαπάνες ναυτιλιακών επιχ/σεων που αφορούν έσοδα απαλλασσόμενα της φορολογίας

2018

19.

Δαπάνες φορέων Γενικής Κυβέρνησης που αφορούν έσοδα απαλλασσόμενα της φορολογίας

2017

19.

Δαπάνες απαλλασσόμενων Ν.Π

2019

20.

Δαπάνες ναυτιλιακών επιχ/σεων που αφορούν έσοδα απαλλασσόμενα της φορολογίας

2018

20.

Λοιπές δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση

2020

21.

Δαπάνες απαλλασσόμενων Ν.Π

2019

21.

Δαπάνες αστικών μη κερδοσκοπικών εταιρειών που αφορούν έσοδα μη υποκείμενα στο φόρο

2021

22.

Δαπάνες αστικών μη κερδοσκοπικών εταιρειών που αφορούν έσοδα μη υποκείμενα στο φόρο

2021

22.

Δαπάνες Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) που αφορούν έσοδα απαλλασσόμενα της φορολογίας

2022

23.

Δαπάνες Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) που αφορούν έσοδα απαλλασσόμενα της φορολογίας

2022

23.

Δαπάνες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο εργασιακής σχέσης όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4172/2013, εφόσον η τμηματική ή ολική εξόφληση δεν έχει πραγματοποιηθεί με τη χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών 
(περ. ιδ’ άρθρου 23)

2023

24.

Ζημία χρήσης των εταιρειών που λειτουργούν ως σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης του ν. 2939/2001.

2024

…………..

……

25.

Υπερβάλλον ποσό δαπανών πολιτιστικών χορηγιών (άρθρο 12 παρ. 1 ν. 3525/2007)

2025

26.

Δαπάνες επένδυσης κινηματογραφικής παραγωγής (άρθρο 8 ν. 3905/2010)

2026

….

……………

……

Πίνακας ΙΙΙ – Κατάσταση αποδοθέντων και οφειλόμενων φόρων εισοδήματος και έμμεσων φόρων (ΦΠΑ, κλπ)

Καταργήθηκε και στην θέση του υπάρχει το παρακάτω κείμενο – υπεύθυνη δήλωση:

“Δηλώνω υπεύθυνα ότι έχουν υποβληθεί ορθά όλες οι δηλώσεις παρακρατούμενου φόρου εισοδήματος και απόδοσης των έμμεσων φόρων (παρ. 3 άρθρου 38 Ν.2873/2000).