Το ΣΔΟΕ αποκτά αρμοδιότητα διεξαγωγής ελέγχων για τον εντοπισμό ΑΔΗΛΩΤΗΣ και ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – Κατατέθηκε η τροπολογία.

sdoe 5

27/09/2017

sdoe 5

Κατατέθηκε η τροπολογία στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο «Κύρωση της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμοδίων Αρχών για την Ανταλλαγή Εκθέσεων ανά Χώρα και διατάξεις εφαρμογής» με την οποία δίνεται και στο ΣΔΟΕ αρμοδιότητα διεξαγωγής ελέγχων για τον εντοπισμό αδήλωτης και ανασφάλιστης εργασίας.

Με την εν λόγω τροπολογία προτείνεται η τροποποίηση των άρθρων 14 και 15 του Ν.4144/2013, ώστε να συμπεριληφθούν στους ελεγκτικούς μηχανισμούς διαπίστωσης της εφαρμογής κείμενων διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας και οι υπηρεσίες της Ειδικής Γραμματείας, Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε.).

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας η προτεινόμενη διάταξη αποσκοπεί στην ενδυνάμωση του ελεγκτικού μηχανισμού στον τομέα της αδήλωτης εργασίας όπου παρατηρούνται υψηλά ποσοστά παραβατικότητας, με τη συνδρομή της Ειδικής Γραμματείας Σ.Δ.Ο.Ε. στο έργο των αρμόδιων Υπηρεσιών του ΕΦΚΑ και του ΣΕΠΕ, κατά τη διενέργεια ελέγχων τήρησης των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στην προστασία του δημόσιου συμφέροντος και της κοινωνίας.

Η θέσπιση ως άνω παράλληλης αρμοδιότητας της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. καθίσταται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς η Υπηρεσία διαθέτει στελέχη με μεγάλη ελεγκτική εμπειρία σε συναφείς τομείς.

Δείτε την τροπολογία εδώ.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας:

Ενισχύεται και αναβαθμίζεται η συνεργασία του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ) με το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) για την καταπολέμηση της αδήλωτης και ανασφάλιστης εργασίας, με την ψήφιση σχετικής τροπολογίας τις επόμενες ημέρες, την οποία επεξεργάστηκαν από κοινού το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και το Υπουργείο Οικονομικών.

Η ρύθμιση αποσκοπεί στην ενδυνάμωση του ελεγκτικού μηχανισμού στον τομέα της αδήλωτης εργασίας, καθόσον η Ειδική Γραμματεία Σ.Δ.Ο.Ε. θα συνδράμει σημαντικά στο έργο των αρμόδιων Υπηρεσιών του ΕΦΚΑ και του ΣΕΠΕ.

Οι ελεγκτές του ΣΔΟΕ αντιμετωπίζουν σε καθημερινή βάση, κατά τη διενέργεια ελέγχων, φαινόμενα παραβίασης της εργατικής νομοθεσίας και συγκεκριμένα φαινόμενα αδήλωτης εργασίας. Για τη γρήγορη αντιμετώπιση τέτοιου είδους περιστατικών, κρίθηκε ως απαραίτητη η ενίσχυση του νομοθετικού πλαισίου, το οποίο θα διευκολύνει και θα επιταχύνει τις προβλεπόμενες διαδικασίες. 

Υπενθυμίζεται εξάλλου ότι βρίσκεται σε εξέλιξη το πιλοτικό πρόγραμμα αντιμετώπισης της αδήλωτης εργασίας στην Ελλάδα, όπου για πρώτη φορά μεικτά κλιμάκια τεσσάρων ελεγκτικών μηχανισμών, ΣΕΠΕ, ΕΦΚΑ, Οικονομική Αστυνομία και ΣΔΟΕ, συνεργάστηκαν τόσο σε επίπεδο επιτόπιων ελέγχων όσο και σε επίπεδο ανταλλαγής και διασταύρωσης δεδομένων και πληροφοριών.