ΟΙ ΝΕΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ – ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ.

nees antikeimenikes axies

13/06/2018

 nees antikeimenikes axies

Δείτε και κατεβάστε ολόκληρη την απόφαση εδώ

ΠΟΛ.1113/2018
Αναπροσαρμογή των τιμών εκκίνησης που προβλέπονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 της αριθμ. 1067780/82/Γ0013/09.06.1994 (Β΄ 549) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των με οποιαδήποτε αιτία μεταβιβαζομένων ακινήτων, που βρίσκονται σε περιοχές εντός σχεδίου όλης της Χώρας κατά το αντικειμενικό σύστημα

ΠΟΛ 1113/2018

(ΦΕΚ Β’ 2192/12-06-2018)

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 41 του ν. 1249/1982 (Α΄ 43) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και του άρθρου 46 του ν. 4509/2017 (Α΄ 201) όπως ισχύει.
β) Της παραγράφου 8 του άρθρου 24 του ν. 1828/1989 (Α΄ 2).
γ) Του άρθρου 77 του Π.Δ.142/2017 (Α΄ 181).
δ) Του μέρους Β, άρθρου 3, παρ. Γ, υποπαρ. v, του ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις-Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της συμφωνίας» (Α΄ 94).
ε) Του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 116).

2. Την αριθμ. ΥΠΟΙΚ 0010218 ΕΞ 2016/14.11.2016 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου» (Β΄ 3696).

3. Την αριθμ. ΕΜΠ 227/0004/04.04.2018 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Διορισμός του Αθανασίου Δημάκη του Παναγιώτη στη θέση του μετακλητού Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 195).

4. Την απόφαση 1067780/82/Γ0013/09.06.94 ΠΟΛ.1149 (Β΄ 549) όπως ισχύει σήμερα, με την οποία τροποποιούνται, βελτιώνονται και κωδικοποιούνται οι διατάξεις που αφορούν τη φορολογητέα αξία μεταβιβαζομένων με οποιαδήποτε αιτία ακινήτων εντός σχεδίου, κατά το αντικειμενικό σύστημα.

5. Την απόφαση ΠΟΛ.1009/18.1.2016 (Β΄ 48), με θέμα «Αναπροσαρμογή τιμών του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των με οποιαδήποτε αιτία μεταβιβαζομένων ακινήτων, που βρίσκονται σε περιοχές εντός σχεδίου όλων των περιφερειών της Χώρας», με την οποία αναπροσαρμόστηκαν οι τιμές που είχαν καθοριστεί με τις 1020564/487/00ΤΥ/Δ΄/ 27-02-2007 ΠΟΛ.1034 (Β΄ 269) και 1175023/3752/00ΤΥ/Δ΄/28-12-2010 ΠΟΛ.1200 (Β΄ 2038) αποφάσεις του Υπ. Οικονομικών.

6. Την απόφαση ΠΟΛ.1128/2017 (Β΄ 2894), με θέμα «Ανακαθορισμός των τιμών ζώνης του αντικειμενικού συστήματος προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των με οποιαδήποτε αιτία μεταβιβαζομένων ακινήτων, που βρίσκονται στη Β΄ Ζώνη της Δημοτικής Ενότητας Ραφήνας του Δήμου Ραφήνας Πικερμίου της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής».

7. Την απόφαση ΠΟΛ.1163/31-10-2017 (Β΄ 3882), με θέμα «Ανακαθορισμός των τιμών ζώνης του αντικειμενικού συστήματος προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των με οποιαδήποτε αιτία μεταβιβαζομένων ακινήτων, που βρίσκονται στις Ζώνες Β΄ και ΣΤ΄ της Δημοτικής Ενότητας Ψυχικού του Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού της Περιφερειακής Ενότητας Βόρειου Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής».

8. Την απόφαση ΠΟΛ.1180/22-11-2017 (Β΄ 4317), με θέμα «Ανακαθορισμός των τιμών ζώνης του αντικειμενικού συστήματος προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των με οποιαδήποτε αιτία μεταβιβαζομένων ακινήτων, που βρίσκονται στις Α΄ και Γ΄ Ζώνες της Δημοτικής Ενότητας Φιλοθέης του Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού της Περιφερειακής Ενότητας Βόρειου Τομέα Αθηνών».

9. Την απόφαση ΠΟΛ.1181/2017 (Β΄ 4317), με θέμα «Ανακαθορισμός των τιμών ζώνης του αντικειμενικού συστήματος προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των με οποιαδήποτε αιτία μεταβιβαζομένων ακινήτων, που βρίσκονται στις Ζώνες Α΄ των οικισμών α)Επταλόφου, β) Λιλαίας και γ) Πολυδρόσου, της Δημοτικής Ενότητας Παρνασσού, του Δήμου Δελφών, της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδος, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».

10. Την αριθμ. ΓΓΔΠ 0020593 ΕΞ 2017/28.12.2017 πρόσκληση της Γενικής Γραμματέως Δημόσιας Περιουσίας με θέμα «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος από πιστοποιημένους εκτιμητές, εγγεγραμμένους στο Μητρώο πιστοποιημένων εκτιμητών στο πεδίο ακινήτων του Υπουργείου Οικονομικών, για σύνταξη εισήγησης για τον καθορισμό των τιμών εκκίνησης που προβλέπονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 της με αριθμό 1067780/82/ Γ0013/09.06.1994 (Β΄ 549) απόφασης Υπουργού Οικονομικών, όπως ισχύει.» (ΑΔΑ: ΩΝΖΝΗΓΡ7).

11. Την ΠΟΛ.1005/11.01.2018 απόφαση Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός της διαδικασίας και των λοιπών απαιτούμενων λεπτομερειών για τον καθορισμό των τιμών εκκίνησης που προβλέπονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 της με αριθμ.  1067780/82/ Γ0013/09.06.1994 (Β΄ 549) απόφασης Υπουργού Οικονομικών, από τους πιστοποιημένους εκτιμητές εγγεγραμμένους στο Μητρώο πιστοποιημένων εκτιμητών στο πεδίο ακινήτων του Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 46 του ν.4509/2017» (Β΄ 20), όπως ισχύει.

12. Την αριθμ. ΓΓΔΠ 0001472 ΕΞ 2018/25.01.2018 πρόσκληση της Γενικής Γραμματέως Δημόσιας Περιουσίας με θέμα «Συμπληρωματική της Α.Π. ΓΓΔΠ 0020593 ΕΞ2 017/28.12.2017 (ΑΔΑ: ΩΝΖΝΗ-ΓΡ7)
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος από πιστοποιημένους εκτιμητές, εγγεγραμμένους στο Μητρώο πιστοποιημένων εκτιμητών στο πεδίο ακινήτων του Υπουργείου Οικονομικών, για σύνταξη εισήγησης για τον καθορισμό των τιμών εκκίνησης που προβλέπονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 της 1067780/82/ Γ0013/09.06.1994 (Β΄ 549) απόφασης Υπουργού Οικονομικών, όπως ισχύει.» (ΑΔΑ: ΩΙΠΘΗ-ΩΟΟ).

13. Την αριθμ. ΔΤΥΔ 0003215 ΕΞ 2018/23.02.2018 υπουργική απόφαση με θέμα «Ανάθεση σε πιστοποιημένους εκτιμητές, εγγεγραμμένους στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών στο πεδίο των ακινήτων του Υπουργείου Οικονομικών, της σύνταξης εισήγησης για τον καθορισμό των τιμών εκκίνησης που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 1 της 1067780/82/ Γ0013/09.06.1994 (Β΄ 549) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 46 του ν. 4509/2017 (Α΄ 201).» (ΑΔΑ:ΨΡ1ΡΗ-Π79.

14. Την αριθμ. 2/28478/0004/13.04.2018 απόφαση Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας για τη μελέτη θεμάτων σχετικά με τον προσδιορισμό των τιμών εκκίνησης του άρθρου 41 του ν. 1249/1982» (ΑΔΑ: 7ΣΤΘΗ-ΝΜΤ).

15. Την αριθμ. 2/15199/0004/08.03.2018 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Συγκρότηση και ορισμός μελών της Τριμελούς Δευτεροβάθμιας Επιτροπής της παρ. 1Β του άρθρου 41 του ν. 1249/1982 (Α΄ 43), όπως ισχύει» (ΑΔΑ: 7Α7ΚΗ-Ρ1Τ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

16. Την αριθμ. 2/28503/0004/23.05.2018 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών της επιστημονικής Επιτροπής της παρ. 1Β του άρθρου 41 του ν. 1249/1982 (Α΄ 43), όπως ισχύει» (ΑΔΑ: 6ΟΩ0Η-ΚΩΗ), όπως ισχύει.

17. Τις εισηγήσεις των εκτιμητών του Μητρώου Πιστοποιημένων Εκτιμητών του Υπουργείου Οικονομικών που κατατέθηκαν σύμφωνα με την ΠΟΛ.1005/2018 (Β΄ 20) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

18. Το από 31.05.2018 πόρισμα της ομάδας εργασίας που συστάθηκε για τη μελέτη θεμάτων σχετικά με τον προσδιορισμό των τιμών εκκίνησης του άρθρου 41 του ν. 1249/1982, όπως προβλέπεται στην αριθμ. 2/28478/0004/13.04.2018 απόφαση Υπουργού Οικονομικών.

19. Την ΠΟΛ.1108/2018 (Β΄ 2129) απόφαση της Υφυπουργού Οικονομικών με θέμα «Ρύθμιση ζητημάτων σχετικά με τις περιπτώσεις για τις οποίες επιλαμβάνεται η Επιτροπή της παραγράφου 1Β του άρθρου 41 του ν. 1249/1982 (Α΄ 43), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, τη μεθοδολογία λειτουργίας της Επιτροπής και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια».

20. Το από 11/06/2018 πόρισμα της Τριμελούς Δευτεροβάθμιας Επιτροπής της παρ. 1Β του άρθρου 41 του ν. 1249/1982 (Α΄ 43), όπως ισχύει.

21. Το από 8/6/2018 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που εστάλη στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών από το Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Περιουσίας.

22. Τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής ή τμήματος αυτής, όπως συνθήκες περιβάλλοντος και θέας, εξυπηρέτηση (υποδομή, συγκοινωνία, κ.λπ.), εμπορικότητα δρόμων, πολεοδομικές ρυθμίσεις (συντελεστής δόμησης οικοπέδου).

23. Τις ιδιαιτερότητες των ακινήτων, όπως χρήση (οικόπεδο, διαμέρισμα, κατάστημα, αποθήκη κ.λπ.), πρόσοψη (σε αίθριο, σε πλατεία κ.λπ.), όροφος, επιφάνεια, παλαιότητα κτιρίου, συνιδιοκτησία, ειδικές συνθήκες (σεισμός, πλημμύρα, πυρκαγιά, απαλλοτρίωση κ.λπ.), δέσμευση (διατηρητέα κτίρια, αρχαιολογική έρευνα κ.λπ.).

24. Το γεγονός ότι δεν δημιουργείται δαπάνη για τον κρατικό προϋπολογισμό,

αποφασίζουμε:

1. Αναπροσαρμόζουμε τις τιμές εκκίνησης που προβλέπονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 της με αριθμ.  1067780/82/ Γ0013/09.06.1994 (Β΄ 549) απόφασης Υπουργού Οικονομικών οι οποίες είχαν καθοριστεί με τις με αριθ. πρωτ. ΠΟΛ.1009/18.1.2016 (Β΄ 48), ΠΟΛ.1128/2017 (Β΄ 2894), ΠΟΛ.1163/31-10-2017 (Β΄ 3882), ΠΟΛ.1180/22-11-2017 (Β΄ 4317), ΠΟΛ.1181/22-11-2017 (Β΄ 4317), αποφάσεις, όπως αυτές ισχύουν σήμερα, για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των εντός σχεδίου πόλης ή ορίων οικισμού ακινήτων, που μεταβιβάζονται με επαχθή αιτία ή αιτία θανάτου, δωρεά, γονική παροχή και αναφέρονται στις ζώνες που περιλαμβάνονται στα αντίστοιχα βιβλία τιμών που συνοδεύουν τις με αριθ. πρωτ. 1020564/487/00ΤΥ/Δ΄/ 27-02-2007, ΠΟΛ.1034 (Β΄ 269), και 1175023/3752/00ΤΥ/ Δ΄/28-12-2010, ΠΟΛ.1200 (Β΄ 2038) αποφάσεις, όπως αυτές εμφαίνονται στον Πίνακα Τιμών εκκίνησης (Τ.Ζ.) που ακολουθεί και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης. Οι τιμές των συντελεστών εμπορικότητας (Σ.Ε.), οικοπέδου (Σ.Ο.), οι πίνακες τιμής οικοπέδου (Τ.Ο.) και συντελεστή εκμετάλλευσης ισογείου (Κ) καθώς και τα διαγράμματα στα οποία απεικονίζονται οι ζώνες τιμών παραμένουν ως έχουν.

2. Για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των ακινήτων τα οποία αναφέρονται στην παράγραφο 1 της απόφασης αυτής εφαρμόζονται οι διατάξεις της με αρ. πρωτ. 1067780/82/ Γ0013/09.06.1994  ΠΟΛ.1149 (Β΄ 549) απόφασης, όπως αυτή ισχύει σήμερα.

3. Για τον υπολογισμό της φορολογητέας αξίας των κτισμάτων των ειδικών κατηγοριών κτιρίων της με αριθμ. πρωτ. 1129485/479/Γ0013/3-12-1996 ΠΟΛ.1310 (Β΄ 1155) απόφασης Υπ. Οικονομικών εφαρμόζονται οι τιμές αφετηρίας όπως ορίστηκαν με την αριθμ. 1020562/ 486/00ΤΥ/Δ΄/27-02-2007 ΠΟΛ.1033 (Β΄ 268) απόφαση  

Πίνακας τιμών εκκίνησης (Τ.Ζ.)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΖΩΝΗ ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΟΞΑΤΟΥ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ A 600
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΟΞΑΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ A 700
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΟΞΑΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Β 650
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΟΞΑΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Γ 600
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΟΞΑΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ο.Ε.Κ. ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ A 600
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΟΞΑΤΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΑΓΟΡΑΣ A 600
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΟΞΑΤΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ A 750
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΟΞΑΤΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ Β 650
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΟΞΑΤΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ Γ 650
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΟΞΑΤΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ A 700
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΟΞΑΤΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ Β 650
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΟΞΑΤΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ Γ 650
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΟΞΑΤΟΥ ΚΑΛΑΜΩΝΑ ΚΑΛΑΜΩΝΑ A 600
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΟΞΑΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ ΑΝΩ ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ A 600
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΟΞΑΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ ΚΑΤΩ ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ A 600
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΟΞΑΤΟΥ ΚΥΡΙΩΝ ΒΑΘΥΣΠΗΛΟΥ A 550
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΟΞΑΤΟΥ ΚΥΡΙΩΝ ΒΑΘΥΧΩΡΙΟΥ A 550
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΟΞΑΤΟΥ ΚΥΡΙΩΝ ΕΥΡΥΠΕΔΟΥ A 550
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΟΞΑΤΟΥ ΚΥΡΙΩΝ ΚΥΡΓΙΩΝ A 600
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΟΞΑΤΟΥ ΚΥΡΙΩΝ ΥΨΗΛΟΥ A 550
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΟΞΑΤΟΥ ΝΕΡΟΦΡΑΚΤΗ ΝΕΡΟΦΡΑΚΤΗ A 600
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΟΞΑΤΟΥ ΠΗΓΑΔΙΩΝ ΑΙΓΕΙΡΟΥ A 350
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΟΞΑΤΟΥ ΠΗΓΑΔΙΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΩΝ A 350
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΟΞΑΤΟΥ ΠΗΓΑΔΙΩΝ ΠΗΓΑΔΙΩΝ A 550
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΟΞΑΤΟΥ ΦΤΕΛΙΑΣ ΦΤΕΛΙΑΣ A 600
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ   ΣΙΔΗΡΟΝΕΡΟΥ A 500
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ   ΣΚΑΛΩΤΗΣ A 450
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ A 650
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ A 900
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ B 900
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ Γ 850
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ Δ 800
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ E 850
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ Z 600
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ H 650
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ ΣΤ 650
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ ΝΕΑΣ ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ A 650
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ A 600
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΣ A 600
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΖΩΝΗ ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ ΟΙΚΟΔ. ΣΥΝ. ΠΑΝΟΡΑΜΑ A 1.050
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΛΟΥ ΑΓΡΟΥ ΚΑΛΟΣ ΑΓΡΟΣ A 600
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ ΚΟΥΔΟΥΝΙΑ A 600
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ ΔΕΝΔΡΑΚΙΑ A 550
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ ΛΙΒΑΔΕΡΟ A 550
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ ΜΑΚΡΥΠΛΑΓΙΟΥ ΜΑΚΡΥΠΛΑΓΙ A 500
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΥ ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΣ A 650
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΟΥ ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΟΥ A 650
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΣ A 550
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ A 650
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΣ A 600
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ ΝΙΚΟΤΣΑΡΑ ΝΙΚΟΤΣΑΡΑ A 600
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΣ A 700
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΣ B 650
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΧΩΡΙΣΤΗ A 700
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΧΩΡΙΣΤΗ B 650
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΑΧΛΑΔΕΑΣ ΑΧΛΑΔΕΑΣ A 550
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΒΑΘΥΤΟΠΟΥ ΒΑΘΥΤΟΠΟΥ A 600
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΒΩΛΑΚΑ ΒΩΛΑΚΑ A 600
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΓΡΑΝΙΤΟΥ ΓΡΑΝΙΤΟΥ A 650
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΔΑΣΩΤΟΥ ΔΑΣΩΤΟΥ A 550
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΕΞΟΧΗΣ ΕΞΟΧΗΣ A 550
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΚΑΤΑΦΥΤΟΥ ΚΑΤΑΦΥΤΟΥ A 500
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΚΑΤΩ ΒΡΟΝΤΟΥΣ ΚΑΤΩ ΒΡΟΝΤΟΥΣ A 550
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ A 600
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΛΕΥΚΟΓΕΙΩΝ ΛΕΥΚΟΓΕΙΩΝ A 450
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΜΙΚΡΟΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ ΜΙΚΡΟΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ A 450
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΜΙΚΡΟΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ ΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ A 400
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΜΙΚΡΟΜΗΛΕΑΣ ΜΙΚΡΟΜΗΛΕΑΣ A 500
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΟΧΥΡΟΥ ΟΧΥΡΟΥ A 500
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΠΑΓΟΝΕΡΙΟΥ ΠΑΓΟΝΕΡΙΟΥ (ΠΑΡΑΔ.) A 550
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ (ΠΑΡΑΔ.) A 500
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΠΟΤΑΜΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ A 500
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΧΡΥΣΟΚΕΦΑΛΟΥ ΧΡΥΣΟΚΕΦΑΛΟΥ A 550
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΑΔΡΙΑΝΗΣ ΑΔΡΙΑΝΗ A 650
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΑΔΡΙΑΝΗΣ ΑΔΡΙΑΝΗ B 600
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΑΝΩ ΠΥΞΑΡΙ ΑΝΩ ΠΥΞΑΡΙ A 450
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΑΝΩ ΠΥΞΑΡΙ ΓΥΡΟΣ A 450
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΑΝΩ ΠΥΞΑΡΙ ΤΕΙΧΟΣ A 450
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΑΝΩ ΠΥΞΑΡΙ ΥΨΗΛΟΚΑΣΤΡΟ A 450
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΖΩΝΗ ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΘΟΛΟΥ ΘΟΛΟΣ A 400
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΘΟΛΟΥ ΚΑΤΩ ΘΟΛΟΣ A 500
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΘΟΛΟΥ ΚΡΗΝΗ A 400
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΘΟΛΟΥ ΣΤΕΡΝΑ A 400
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΜΑΡΜΑΡΙΑ A 600
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΜΙΚΡΟΛΙΒΑΔΙ A 550
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ A 600
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΑΗΔΟΝΟΚΑΣΤΡΟ A 500
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΚΑΠΝΟΦΥΤΟ A 500
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΚΑΡΠΟΦΟΡΟ A 500
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΜΕΣΟΧΩΡΙ A 500
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΞΑΓΝΑΝΤΟ A 500
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ A 600
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟ A 500
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΠΟΛΥΝΕΡΙ A 500
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΤΕΜΕΝΟΣ A 500
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΘΑΜΝΩΤΟ A 450
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΣ A 450
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΠΕΛΕΚΗΤΗ A 450
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ A 500
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΠΡΙΝΟΛΟΦΟΣ A 450
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΠΛΑΤΑΝΟΒΡΥΣΗΣ ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΑ A 550
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΠΛΑΤΑΝΟΒΡΥΣΗΣ ΠΛΑΤΑΝΟΒΡΥΣΗ A 550
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΠΛΑΤΑΝΟΒΡΥΣΗΣ ΤΕΡΨΙΘΕΑ A 550
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΠΛΑΤΑΝΟΒΡΥΣΗΣ ΧΑΜΟΚΕΡΑΣΑ A 550
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΠΤΕΛΕΑΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΠΤΕΛΕΑ A 600
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΣΙΛΛΗΣ ΠΡΑΣΙΝΑΔΑ A 450
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΡΑΧΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΡΑΧΗΣ A 550
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ A 600
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ A 650
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ A 500
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ ΚΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ A 550
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ A 600
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΩΝ ΑΓΓΙΤΗ A 600
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΩΝ ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΩΝ A 650
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΩΝ ΠΗΓΩΝ A 650
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗΣ ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗ A 650
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΜΕΓΑΛΟΚΑΜΠΟΣ ΜΕΓΑΛΟΚΑΜΠΟΣ A 600
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΜΙΚΡΟΚΑΜΠΟΣ ΜΙΚΡΟΚΑΜΠΟΣ A 550
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΜΙΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΙΚΡΟΠΟΛΕΩΣ A 600
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΖΩΝΗ ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ A 550
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΠΕΡΙΧΩΡΑΣ ΠΕΡΙΧΩΡΑ A 600
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ A 600
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ A 600
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ A 750
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ B 750
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ Γ 650
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΠΥΡΓΩΝ ΠΥΡΓΩΝ A 550
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΣΙΤΑΓΡΩΝ ΣΙΤΑΓΡΟΙ A 650
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ-ΠΟΝΤΙΩΝ A 700
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ-ΠΟΝΤΙΩΝ B 650
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗΣ ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗΣ A 500
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΕΒΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ A 1.300
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΕΒΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ B 1.100
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΕΒΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Γ 1.100
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΕΒΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ 950
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΕΒΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ E 850
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΕΒΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ E1 800
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΕΒΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ E2 850
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΕΒΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ E3 800
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΕΒΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΝΕΑΣ ΧΙΛΗΣ A 950
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΕΒΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΝΕΑΣ ΧΙΛΗΣ B 800
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΕΒΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΝΕΑΣ ΧΙΛΗΣ Γ 800
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΕΒΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΦΕΡΩΝ ΦΕΡΩΝ A 600
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΕΒΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΦΕΡΩΝ ΦΕΡΩΝ B 550
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΕΒΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΦΕΡΩΝ ΦΕΡΩΝ Γ 550
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΕΒΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΦΕΡΩΝ ΦΕΡΩΝ Δ 500
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΕΒΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΦΕΡΩΝ ΦΕΡΩΝ E 500
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΕΒΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΦΕΡΩΝ ΦΕΡΩΝ ΣΤ 450
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΕΒΡΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ A 650
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΕΒΡΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ B 650
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΕΒΡΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Γ 650
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΕΒΡΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Δ 650
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΕΒΡΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ E 650
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΕΒΡΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Z 600
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΕΒΡΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ H 550
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΕΒΡΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Θ 550
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΕΒΡΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Ι 550
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΕΒΡΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ IA 500
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΕΒΡΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ IB 500
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΖΩΝΗ ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΕΒΡΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΙΓ 500
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΕΒΡΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΙΔ 500
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΕΒΡΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΣΤ 600
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΕΒΡΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ A 850
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΕΒΡΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ Β 800
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΕΒΡΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ Γ 800
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΕΒΡΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ Δ 750
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΕΒΡΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ Ε 750
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΕΒΡΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ Ζ 700
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΕΒΡΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ Η 650
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΕΒΡΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ Θ 650
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΕΒΡΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ Ι 600
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΕΒΡΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ ΙΑ 600
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΕΒΡΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ IB 600
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΕΒΡΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ ΙΓ 600
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΕΒΡΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ ΙΔ 600
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΕΒΡΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ ΙΕ 500
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΕΒΡΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ ΙΖ 550
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΕΒΡΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ ΙΗ 550
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΕΒΡΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ ΙΟ 500
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΕΒΡΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ ΙΣΤ 600
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΕΒΡΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ ΣΤ 650
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΕΒΡΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ   ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ A 650
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΕΒΡΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ   ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ Β 550
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΕΒΡΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ   ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ Γ 500
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΕΒΡΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ A 550
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΕΒΡΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ Β 550
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΕΒΡΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ Γ 500
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΕΒΡΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ Δ 500
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΕΒΡΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ Ε 450
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΘΑΣΟΥ ΘΑΣΟΥ ΘΑΣΟΥ ΘΑΣΟΥ A 1.100
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΘΑΣΟΥ ΘΑΣΟΥ ΘΑΣΟΥ ΘΑΣΟΥ Β 1.100
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΘΑΣΟΥ ΘΑΣΟΥ ΘΑΣΟΥ ΘΑΣΟΥ Γ 900
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΘΑΣΟΥ ΘΑΣΟΥ ΘΑΣΟΥ ΘΑΣΟΥ Δ 750
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΘΑΣΟΥ ΘΑΣΟΥ ΘΑΣΟΥ ΘΑΣΟΥ Ε 750
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΘΑΣΟΥ ΘΑΣΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΛΣΤΡΙΔΑΣ A 850
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΘΑΣΟΥ ΘΑΣΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ A 750
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΘΑΣΟΥ ΘΑΣΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΚΟΙΝΥΡΑ A 1.050
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΘΑΣΟΥ ΘΑΣΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΚΟΙΝΥΡΑ Β 1.000
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΘΑΣΟΥ ΘΑΣΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΚΡΗΝΗ A 1.000
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΖΩΝΗ ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΘΑΣΟΥ ΘΑΣΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΚΡΗΝΗ Β 900
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΘΑΣΟΥ ΘΑΣΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΠΟΤΟΣ A 1.000
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΘΑΣΟΥ ΘΑΣΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΠΟΤΟΣ Β 1.000
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΘΑΣΟΥ ΘΑΣΟΥ ΚΑΛΛΙΡΑΧΗΣ ΚΑΛΛΙΡΑΧΗΣ A 700
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΘΑΣΟΥ ΘΑΣΟΥ ΚΑΛΛΙΡΑΧΗΣ ΣΚΑΛΑ ΚΑΛΛΙΡΑΧΗΣ A 1.500
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΘΑΣΟΥ ΘΑΣΟΥ ΚΑΛΛΙΡΑΧΗΣ ΣΚΑΛΑ ΚΑΛΛΙΡΑΧΗΣ Β 1.000
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΘΑΣΟΥ ΘΑΣΟΥ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ ΛΙΜΕΝΑΡΙΑ -ΚΑΛΥΒΙΑ A 950
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΘΑΣΟΥ ΘΑΣΟΥ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ ΛΙΜΕΝΑΡΙΑ -ΚΑΛΥΒΙΑ Β 850
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΘΑΣΟΥ ΘΑΣΟΥ ΜΑΡΙΩΝ ΜΑΡΙΕΣ A 600
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΘΑΣΟΥ ΘΑΣΟΥ ΜΑΡΙΩΝ ΣΚΑΛΑΜΑΡΙΩΝ A 750
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΘΑΣΟΥ ΘΑΣΟΥ ΜΑΡΙΩΝ ΣΚΑΛΑΜΑΡΙΩΝ Β 650
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΘΑΣΟΥ ΘΑΣΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ A 800
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΘΑΣΟΥ ΘΑΣΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΚΑΛΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ (ΧΡΥΣΗ ΑΜΜΟΥΔΙΑ) A 1.150
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΘΑΣΟΥ ΘΑΣΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΚΑΛΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ (ΧΡΥΣΗ ΑΜΜΟΥΔΙΑ) Β 1.050
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΘΑΣΟΥ ΘΑΣΟΥ ΠΟΤΑΜΙΑΣ ΠΟΤΑΜΙΑΣ A 900
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΘΑΣΟΥ ΘΑΣΟΥ ΠΟΤΑΜΙΑΣ ΣΚΑΛΑ ΠΟΤΑΜΙΑΣ (ΛΕΥΚΗ) A 1.150
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΘΑΣΟΥ ΘΑΣΟΥ ΠΟΤΑΜΙΑΣ ΣΚΑΛΑ ΠΟΤΑΜΙΑΣ (ΛΕΥΚΗ) B 1.000
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΘΑΣΟΥ ΘΑΣΟΥ ΠΡΙΝΟΥ ΔΑΣΑΚΙ ΠΡΙΝΟΥ A 1.150
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΘΑΣΟΥ ΘΑΣΟΥ ΠΡΙΝΟΥ ΔΑΣΑΚΙ ΠΡΙΝΟΥ B 750
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΘΑΣΟΥ ΘΑΣΟΥ ΠΡΙΝΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΡΙΝΟΥ (ΚΑΖΑΒΙΤΙ) A 700
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΘΑΣΟΥ ΘΑΣΟΥ ΠΡΙΝΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΠΡΙΝΟΥ (ΚΑΖΑΒΙΤΙ) A 700
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΘΑΣΟΥ ΘΑΣΟΥ ΠΡΙΝΟΥ ΟΡΜΟΥ ΠΡΙΝΟΥ (ΣΚΑΛΑ ΠΡΙΝΟΥ) A 1.100
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΘΑΣΟΥ ΘΑΣΟΥ ΠΡΙΝΟΥ ΟΡΜΟΥ ΠΡΙΝΟΥ (ΣΚΑΛΑ ΠΡΙΝΟΥ) B 750
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΘΑΣΟΥ ΘΑΣΟΥ ΠΡΙΝΟΥ ΠΡΙΝΟΥ (ΚΑΛΥΒΙΑ) A 700
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΘΑΣΟΥ ΘΑΣΟΥ ΡΑΧΩΝΙΟΥ ΡΑΧΩΝΙΟΥ -ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ A 700
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΘΑΣΟΥ ΘΑΣΟΥ ΡΑΧΩΝΙΟΥ ΣΚΑΛΑ ΡΑΧΩΝΙΟΥ A 1.050
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΘΑΣΟΥ ΘΑΣΟΥ ΡΑΧΩΝΙΟΥ ΣΚΑΛΑ ΡΑΧΩΝΙΟΥ B 850
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΘΑΣΟΥ ΘΑΣΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΣΚΑΛΑ ΣΩΤΗΡΟΣ A 900
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΘΑΣΟΥ ΘΑΣΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΣΚΑΛΑ ΣΩΤΗΡΟΣ B 750
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΘΑΣΟΥ ΘΑΣΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΣΩΤΗΡΟΣ A 700
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΟΣ ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΟΣ A 750
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΟΣ ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΟΣ B 650
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ A 600
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΖΥΓΟΥ ΖΥΓΟΥ (ΠΑΡΑΔ.) A 700
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΖΥΓΟΥ ΝΕΟΥΖΥΓΟΥ A 650
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΣΠΡΗΣ ΑΜΜΟΥ A 600
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ A 1.550
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ B 1.450
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Γ1 1.300
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Γ2 1.300
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΖΩΝΗ ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Δ 1.400
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Ε 1.300
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Ζ 1.250
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Η 1.050
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Θ 1.150
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Ι1 1.100
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Ι2 1.050
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Ι3 1.050
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΙΑ 1.050
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ IB 1.050
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΙΓ 1.050
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΙΔ 1.000
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΙΖ 950
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΙΗ1 900
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΙΗ2 900
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΙΘ 900
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΙΣΤΑ 1.050
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΙΣΤΒ 900
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Κ 900
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑ 900
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΒ 1.000
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΓ 900
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΔ 850
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΕ 900
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΕ1 850
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΖ 1.050
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΙ 900
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΣΤ 900
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Λ 750
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΛΑ 750
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΛΒ 750
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΛΓ 1.000
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΛΔ 1.000
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΤ 1.200
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΛΗΟΥ A 1.850
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΛΗΟΥ Β 1.500
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΛΗΟΥ Γ 1.350
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΛΗΟΥ Δ 1.150
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΚΟΡΥΦΩΝ (ΠΑΡΑΔ.) A 600
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΡΗΝΙΔΩΝ ΚΡΗΝΙΔΩΝ A 850
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΖΩΝΗ ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΡΗΝΙΔΩΝ ΚΡΗΝΙΔΩΝ Β 750
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΡΗΝΙΔΩΝ ΚΡΗΝΙΔΩΝ Γ 650
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΡΗΝΙΔΩΝ ΚΡΗΝΙΔΩΝ Δ 600
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ A 650
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΛΙΜΝΙΩΝ ΒΟΥΝΟΧΩΡΙΟΥ A 550
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΛΙΜΝΙΩΝ ΛΙΜΝΙΩΝ A 500
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΛΙΜΝΙΩΝ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ A 500
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΛΥΔΙΑΣ ΛΥΔΙΑΣ A 600
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΝΕΑΣΚΑΡΒΑΛΗΣ ΛΕΥΚΗΣ A 600
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΝΕΑΣΚΑΡΒΑΛΗΣ ΝΕΑΣ ΚΑΡΒΑΛΗΣ A 750
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΝΕΑΣΚΑΡΒΑΛΗΣ ΝΕΑΣ ΚΑΡΒΑΛΗΣ B 650
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ (ΠΑΡΑΔ.) A 650
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΟΛΥΝΕΡΟΥ ΚΡΑΝΟΧΩΡΙΟΥ A 600
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΟΛΥΝΕΡΟΥ ΠΟΛΥΝΕΡΟΥ A 600
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΟΛΥΣΤΥΛΟΥ ΔΑΤΟΥ A 600
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΟΛΥΣΤΥΛΟΥ ΠΟΛΥΣΤΥΛΟΥ A 600
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΦΙΛΙΠΠΩΝ ΦΙΛΙΠΠΩΝ A 600
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΧΑΛΚΕΡΟΥ ΧΑΛΚΕΡΟΥ A 600
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΝΕΣΤΟΥ ΑΒΡΑΜΥΛΙΑΣ ΑΒΡΑΜΥΛΙΑΣ A 600
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΝΕΣΤΟΥ ΑΒΡΑΜΥΛΙΑΣ ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑΣ A 600
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΝΕΣΤΟΥ ΑΓΙΑΣΜΑΤΟΣ ΑΓΙΑΣΜΑΤΟΣ A 600
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΝΕΣΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ A 550
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΝΕΣΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΣΚΟΠΟΥ A 550
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΝΕΣΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΑ ΓΕΡΟΝΤΑ A 600
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΝΕΣΤΟΥ ΓΡΑΒΟΥΝΗΣ ΓΡΑΒΟΥΝΗΣ A 650
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΝΕΣΤΟΥ ΓΡΑΒΟΥΝΗΣ ΓΡΑΒΟΥΝΗΣ B 600
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΝΕΣΤΟΥ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ A 600
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΝΕΣΤΟΥ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ ΕΚΛΕΚΤΟΥ A 600
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΝΕΣΤΟΥ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ ΝΕΑΣ ΚΡΗΝΗΣ A 600
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΝΕΣΤΟΥ ΔΙΠΟΤΑΜΟΥ ΔΙΠΟΤΑΜΟΥ A 450
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΝΕΣΤΟΥ ΔΥΣΒΑΤΟΥ ΔΥΣΒΑΤΟΥ A 600
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΝΕΣΤΟΥ ΔΥΣΒΑΤΟΥ ΣΤΕΓΝΟΥ A 550
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΝΕΣΤΟΥ ΕΛΑΦΟΧΩΡΙΟΥ ΕΛΑΦΟΧΩΡΙΟΥ A 550
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΝΕΣΤΟΥ ΕΡΑΤΕΙΝΟΥ ΕΡΑΤΕΙΝΟΥ A 450
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΝΕΣΤΟΥ ΖΑΡΚΑΔΙΑΣ ΕΚΑΛΗΣ A 600
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΝΕΣΤΟΥ ΖΑΡΚΑΔΙΑΣ ΖΑΡΚΑΔΙΑΣ A 700
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΝΕΣΤΟΥ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ A 900
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΝΕΣΤΟΥ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ B 900
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΝΕΣΤΟΥ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ Γ 900
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΝΕΣΤΟΥ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ Δ 850
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΖΩΝΗ ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΝΕΣΤΟΥ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ A 700
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΝΕΣΤΟΥ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ ΧΑΙΔΕΥΤΟΥ A 800
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΝΕΣΤΟΥ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ ΧΑΙΔΕΥΤΟΥ Β 700
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΝΕΣΤΟΥ ΚΕΧΡΟΚΑΜΠΟΥ ΚΕΧΡΟΚΑΜΠΟΥ (ΠΑΡΑΔ.) A 550
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΝΕΣΤΟΥ ΛΕΚΑΝΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ A 600
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΝΕΣΤΟΥ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ (ΠΑΡΑΔ.) A 600
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΝΕΣΤΟΥ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ ΝΙΚΗΤΩΝ A 500
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΝΕΣΤΟΥ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ A 550
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΝΕΣΤΟΥ ΝΕΑΣ ΚΑΡΥΑΣ ΝΕΑΣ ΚΑΡΥΑΣ A 600
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΝΕΣΤΟΥ ΝΕΑΣ ΚΑΡΥΑΣ ΝΕΑΣ ΚΑΡΥΑΣ B 550
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΝΕΣΤΟΥ ΞΕΡΙΑ ΝΕΟΥ ΞΕΡΙΑ ( & ΞΕΡΙΑ ) A 550
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΝΕΣΤΟΥ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ A 600
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΝΕΣΤΟΥ ΠΕΡΝΗΣ ΠΕΡΝΗΣ A 600
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΝΕΣΤΟΥ ΠΕΤΡΟΠΗΓΗΣ ΠΕΤΡΟΠΗΓΗΣ A 600
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΝΕΣΤΟΥ ΠΗΓΩΝ ΠΗΓΩΝ A 600
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΝΕΣΤΟΥ ΠΛΑΤΑΜΩΝΟΣ ΠΛΑΤΑΜΩΝΟΣ (ΠΑΡΑΔ.) A 600
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΝΕΣΤΟΥ ΠΟΝΤΟΛΙΒΑΔΟΥ ΑΝΩΠΟΝΤΟΛΙΒΑΔΟΥ A 550
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΝΕΣΤΟΥ ΠΟΝΤΟΛΙΒΑΔΟΥ ΝΕΑΣ ΚΩΜΗΣ A 550
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΝΕΣΤΟΥ ΠΟΝΤΟΛΙΒΑΔΟΥ ΠΟΝΤΟΛΙΒΑΔΟΥ A 600
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΝΕΣΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ A 800
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΝΕΣΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ B 700
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΝΕΣΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ Γ 650
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΝΕΣΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ Δ 600
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΝΕΣΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ E 600
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΝΕΣΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ Z 550
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΝΕΣΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ H 550
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΝΕΣΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ Θ 550
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΝΕΣΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ ΣΤ 550
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΝΕΣΤΟΥ ΧΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ ΧΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ A 600
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΝΕΣΤΟΥ ΧΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ ΧΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ B 550
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ A 650
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΑΚΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΑΚΡΟΠΟΤΑΜΟΥ A 650
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΑΜΙΣΙΑΝΩΝ ΑΜΙΣΙΑΝΩΝ A 650
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΑΝΤΙΦΙΛΙΠΠΩΝ ΑΝΤΙΦΙΛΙΠΠΩΝ A 650
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΑΥΛΗΣ ΑΥΛΗΣ A 500
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΓΑΛΗΨΟΥ ΓΑΛΗΨΟΥ A 600
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΝΗΣ A 550
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ (ΠΑΡΑΔ.) A 600
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ A 600
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΚΡΟΒΟΥΝΙΟΥ A 500
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΖΩΝΗ ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΕΞΟΧΗΣ A 450
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΧΟΡΤΟΚΟΠΙΟΥ A 450
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ A 800
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ Β 700
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ Γ 700
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ 650
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ A 700
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΚΑΡΙΑΝΗΣ ΚΑΡΙΑΝΗΣ A 700
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΚΗΠΙΩΝ ΚΗΠΙΩΝ (ΠΑΡΑΔ.) A 550
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΜΑΤΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΜΑΤΟΣ A 700
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (ΠΑΡΑΔ.) A 650
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΥΡΓΟΧΩΡΙΟΥ (ΠΑΡΑΔ.) A 650
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΜΕΣΙΑΣ ΜΕΛΙΣΣΑΣ A 600
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΜΕΣΙΑΣ ΜΕΣΙΑΣ A 600
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΜΕΣΟΡΟΠΗΣ ΜΕΣΟΡΟΠΗΣ (ΠΑΡΑΔ.) A 600
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΜΟΥΣΘΕΝΗΣ ΜΟΥΣΘΕΝΗΣ (ΠΑΡΑΔ.) A 600
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΜΥΡΤΟΦΥΤΟΥ ΜΥΡΤΟΦΥΤΟΥ A 600
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΝΕΑΣ ΗΡΑΚΛΙΤΣΗΣ ΝΕΑΣ ΗΡΑΚΛΙΤΣΗΣ A 1.450
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΝΕΑΣ ΗΡΑΚΛΙΤΣΗΣ ΝΕΑΣ ΗΡΑΚΛΙΤΣΗΣ B 1.250
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΝΕΑΣ ΗΡΑΚΛΙΤΣΗΣ ΝΕΑΣ ΗΡΑΚΛΙΤΣΗΣ Γ 1.050
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΝΕΑΣ ΗΡΑΚΛΙΤΣΗΣ ΝΕΑΣ ΗΡΑΚΛΙΤΣΗΣ Δ 950
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΝΕΑΣ ΗΡΑΚΛΙΤΣΗΣ ΝΕΑΣ ΗΡΑΚΛΙΤΣΗΣ E 1.000
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΝΕΑΣ ΗΡΑΚΛΙΤΣΗΣ ΝΕΑΣ ΗΡΑΚΛΙΤΣΗΣ ΣΤ 950
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ A 1.150
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ B 1.100
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ Γ 1.000
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ Δ 1.100
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ E 1.000
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ Z 900
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ H 900
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ Θ 900
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ Ι 800
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΣΤ 1.000
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΝΙΚΗΣΙΑΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ A 600
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΝΙΚΗΣΙΑΝΗΣ ΝΙΚΗΣΙΑΝΗΣ A 600
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΟΡΦΑΝΙΟΥ ΑΛΕΥΡΟΥ A 950
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΟΡΦΑΝΙΟΥ ΑΛΕΥΡΟΥ B 800
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΟΡΦΑΝΙΟΥ ΑΛΕΥΡΟΥ Γ 700
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΟΡΦΑΝΙΟΥ ΑΛΕΥΡΟΥ Δ 700
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΟΡΦΑΝΙΟΥ ΟΡΦΑΝΙΟΥ A 650
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΖΩΝΗ ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΟΡΦΑΝΙΟΥ ΠΕΛΤΑ A 850
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΟΡΦΑΝΙΟΥ ΠΕΛΤΑ Β 750
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΟΦΡΥΝΙΟΥ ΟΦΡΥΝΙΟΥ A 650
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ (ΠΑΡΑΔ.) A 600
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΠΛΑΤΑΝΟΤΟΠΟΥ ΠΛΑΤΑΝΟΤΟΠΟΥ A 550
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΠΟΔΟΧΩΡΙΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΡΙΟΥ A 600
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΠΟΔΟΧΩΡΙΟΥ ΠΟΔΟΧΩΡΙΟΥ (ΠΑΡΑΔ.) A 600
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ ΔΗΜΑΡΑ A 550
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗ A 550
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ ΜΕΣΟΤΟΠΟΥ A 550
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ A 550
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΦΩΛΕΑΣ ΦΩΛΕΑΣ A 600
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΧΡΥΣΟΚΑΣΤΡΟΥ ΧΡΥΣΟΚΑΣΤΡΟΥ (ΠΑΡΑΔ.) A 600
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ A 600
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΒΕΛΟΝΗΣ A 600
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΓΚΙΩΝΑΣ A 550
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΒΔΗΡΩΝ (ΛΕΥΚΙΠΠΟΥ) A 650
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΠΕΖΟΥΛΑΣ A 550
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΑΒΔΗΡΩΝ ΓΕΝΙΣΕΑΣ ΒΑΦΑΙΙΚΩΝ A 600
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΑΒΔΗΡΩΝ ΓΕΝΙΣΕΑΣ ΓΕΝΙΣΕΑΣ A 600
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΑΒΔΗΡΩΝ ΔΙΟΜΗΔΕΙΑΣ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ A 600
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΑΒΔΗΡΩΝ ΔΙΟΜΗΔΕΙΑΣ ΔΙΟΜΗΔΕΙΑΣ A 600
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΑΒΔΗΡΩΝ ΔΙΟΜΗΔΕΙΑΣ ΝΕΟΥ ΖΥΓΟΥ A 600
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΑΒΔΗΡΩΝ ΔΙΟΜΗΔΕΙΑΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΖΥΓΟΥ A 600
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΑΒΔΗΡΩΝ ΔΙΟΜΗΔΕΙΑΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΑΤΡΑΜΙΟΥ A 600
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΑΒΔΗΡΩΝ ΔΙΟΜΗΔΕΙΑΣ ΠΕΤΕΙΝΟΥ A 600
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΑΒΔΗΡΩΝ ΔΙΟΜΗΔΕΙΑΣ ΤΕΚΤΩΝΟΣ A 600
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΑΒΔΗΡΩΝ ΔΙΟΜΗΔΕΙΑΣ ΦΕΛΩΝΗΣ A 600
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΑΒΔΗΡΩΝ ΚΟΥΤΣΟΥ ΚΟΥΤΣΟΥ A 550
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΑΒΔΗΡΩΝ ΚΟΥΤΣΟΥ ΣΥΔΙΝΗΣ A 550
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΑΒΔΗΡΩΝ ΜΑΓΙΚΟΥ ΑΛΚΥΟΝΗΣ A 550
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΑΒΔΗΡΩΝ ΜΑΓΙΚΟΥ ΜΑΓΙΚΟΥ A 550
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΑΒΔΗΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ ΜΑΝΔΡΑΣ A 600
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΑΒΔΗΡΩΝ ΜΥΡΩΔΑΤΟΥ ΜΥΡΩΔΑΤΟΥ A 550
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΑΒΔΗΡΩΝ ΝΕΑΣ ΚΕΣΣΑΝΗΣ ΝΕΑΣ ΚΕΣΣΑΝΗΣ A 600
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΑΒΔΗΡΩΝ ΝΕΑΣ ΚΕΣΣΑΝΗΣ Π. ΛΑΓΟΣ A 650
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΑΒΔΗΡΩΝ ΝΕΑΣ ΚΕΣΣΑΝΗΣ ΠΟΤΑΜΙΑΣ A 550
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΑΒΔΗΡΩΝ ΠΗΓΑΔΙΩΝ ΠΗΓΑΔΙΩΝ A 600
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΑΒΔΗΡΩΝ ΠΟΛΥΣΙΤΟΥ ΠΟΛΥΣΙΤΟΥ A 550
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΑΒΔΗΡΩΝ ΣΕΛΕΡΟΥ ΑΚΑΡΠΟΥ A 600
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΖΩΝΗ ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΑΒΔΗΡΩΝ ΣΕΛΕΡΟΥ ΒΕΛΟΧΩΡΙΟΥ A 600
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΑΒΔΗΡΩΝ ΣΕΛΕΡΟΥ ΓΡΗΓΟΡΟΥ A 600
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΑΒΔΗΡΩΝ ΣΕΛΕΡΟΥ ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑΣ A 600
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΑΒΔΗΡΩΝ ΣΕΛΕΡΟΥ ΡΥΜΗΣ A 550
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΑΒΔΗΡΩΝ ΣΕΛΕΡΟΥ ΣΕΛΕΡΟΥ A 650
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΑΒΔΗΡΩΝ ΣΕΛΕΡΟΥ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ A 600
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΑΒΔΗΡΩΝ ΣΕΛΕΡΟΥ ΦΙΛΙΩΝ A 600
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΑΒΔΗΡΩΝ ΣΕΛΙΝΟΥ ΣΕΛΙΝΟΥ A 600
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΑΒΔΗΡΩΝ ΣΟΥΝΙΟΥ ΣΟΥΝΙΟΥ A 600
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΜΥΚΗΣ ΕΧΙΝΟΥ ΕΧΙΝΟΥ A 600
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΜΥΚΗΣ ΕΧΙΝΟΥ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ A 600
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΜΥΚΗΣ ΘΕΡΜΩΝ ΔΙΑΣΠΑΡΤΟ A 550
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΜΥΚΗΣ ΘΕΡΜΩΝ ΘΕΡΜΩΝ A 550
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΜΥΚΗΣ ΘΕΡΜΩΝ ΘΕΡΜΩΝ ΑΝΩ A 600
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΜΥΚΗΣ ΘΕΡΜΩΝ ΘΕΡΜΩΝ ΜΕΣΩΝ A 600
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΜΥΚΗΣ ΘΕΡΜΩΝ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ A 600
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΜΥΚΗΣ ΘΕΡΜΩΝ ΚΙΔΑΡΙΣ A 500
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΜΥΚΗΣ ΘΕΡΜΩΝ ΚΟΤΤΑΝΗΣ A 550
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΜΥΚΗΣ ΘΕΡΜΩΝ ΜΕΔΟΥΣΑΣ A 550
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΜΥΚΗΣ ΚΟΤΥΛΗΣ ΑΙΜΟΝΙΟΥ A 550
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΜΥΚΗΣ ΚΟΤΥΛΗΣ ΔΗΜΑΡΙΟΥ A 550
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΜΥΚΗΣ ΚΟΤΥΛΗΣ ΚΟΤΥΛΗΣ A 550
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΜΥΚΗΣ ΚΟΤΥΛΗΣ ΠΑΧΝΗΣ A 600
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΜΥΚΗΣ ΜΥΚΗΣ ΑΙΩΡΑΣ A 500
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΜΥΚΗΣ ΜΥΚΗΣ ΑΛΜΑΤΟΣ A 500
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΜΥΚΗΣ ΜΥΚΗΣ ΑΝΩ ΚΙΡΡΑΣ A 450
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΜΥΚΗΣ ΜΥΚΗΣ ΑΧΛΑΔΙΑΣ A 400
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΜΥΚΗΣ ΜΥΚΗΣ ΓΛΑΥΚΗΣ A 600
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΜΥΚΗΣ ΜΥΚΗΣ ΓΟΡΓΟΝΑΣ A 500
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΜΥΚΗΣ ΜΥΚΗΣ ΔΙΑΦΟΡΟΥ A 450
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΜΥΚΗΣ ΜΥΚΗΣ ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΟΥ A 450
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΜΥΚΗΣ ΜΥΚΗΣ ΚΑΠΝΟΑΝΘΟΥ A 400
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΜΥΚΗΣ ΜΥΚΗΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΥ A 600
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΜΥΚΗΣ ΜΥΚΗΣ ΚΙΡΡΑΣ A 500
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΜΥΚΗΣ ΜΥΚΗΣ ΚΟΡΥΦΗΣ A 400
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΜΥΚΗΣ ΜΥΚΗΣ ΚΟΤΙΝΟΥ A 450
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΜΥΚΗΣ ΜΥΚΗΣ ΚΟΥΤΣΟΜΥΤΗ A 500
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΜΥΚΗΣ ΜΥΚΗΣ ΚΡΑΝΙΑΣ A 400
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΜΥΚΗΣ ΜΥΚΗΣ ΜΑΝΤΑΙΝΑΣ A 500
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΜΥΚΗΣ ΜΥΚΗΣ ΜΥΚΗΣ A 600
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΖΩΝΗ ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΜΥΚΗΣ ΜΥΚΗΣ ΟΑΣΕΩΣ A 450
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΜΥΚΗΣ ΜΥΚΗΣ ΠΑΝΕΡΙΟΥ A 450
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΜΥΚΗΣ ΜΥΚΗΣ ΠΡΟΣΗΛΙΟΥ A 500
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΜΥΚΗΣ ΜΥΚΗΣ ΠΥΡΓΟΥ A 450
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΜΥΚΗΣ ΜΥΚΗΣ ΡΑΧΗΣ A 400
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΜΥΚΗΣ ΜΥΚΗΣ ΣΙΡΟΚΟΥ A 500
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΜΥΚΗΣ ΜΥΚΗΣ ΣΜΙΝΘΗΣ A 550
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΜΥΚΗΣ ΜΥΚΗΣ ΣΟΥΛΑΣ A 450
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΜΥΚΗΣ ΜΥΚΗΣ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΟΣ A 500
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΜΥΚΗΣ ΜΥΚΗΣ ΤΡΙΓΩΝΟΥ A 500
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΜΥΚΗΣ ΜΥΚΗΣ ΧΡΥΣΟΥ A 500
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΜΥΚΗΣ ΣΑΤΡΩΝ ΑΚΡΑΙΟΥ A 500
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΜΥΚΗΣ ΣΑΤΡΩΝ ΓΙΔΟΤΟΠΟΥ A 500
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΜΥΚΗΣ ΣΑΤΡΩΝ ΔΟΥΡΓΟΥΤΙΟΥ A 500
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΜΥΚΗΣ ΣΑΤΡΩΝ ΚΑΛΟΤΥΧΟΥ A 500
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΜΥΚΗΣ ΣΑΤΡΩΝ ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΥ A 500
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΜΥΚΗΣ ΣΑΤΡΩΝ ΛΥΚΟΤΟΠΟΥ A 500
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΜΥΚΗΣ ΣΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΣΚΙΟΥ A 500
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΜΥΚΗΣ ΣΑΤΡΩΝ ΠΟΤΑΜΟΧΩΡΙΟΥ A 550
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΜΥΚΗΣ ΣΑΤΡΩΝ ΡΕΜΑΤΙΑΣ A 550
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΜΥΚΗΣ ΣΑΤΡΩΝ ΣΑΤΡΩΝ A 600
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΜΥΚΗΣ ΣΑΤΡΩΝ ΤΕΜΕΝΟΥΣ A 550
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΜΥΚΗΣ ΣΑΤΡΩΝ ΤΣΑΛΑΠΕΤΕΙΝΟΥ A 500
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΜΥΚΗΣ ΩΡΑΙΟΥ ΒΑΣΙΛΟΧΩΡΙΟΥ A 500
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΜΥΚΗΣ ΩΡΑΙΟΥ ΘΕΟΤΟΚΟΥ A 550
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΜΥΚΗΣ ΩΡΑΙΟΥ ΚΥΚΝΟΥ A 550
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΜΥΚΗΣ ΩΡΑΙΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ A 550
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΜΥΚΗΣ ΩΡΑΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ A 500
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΜΥΚΗΣ ΩΡΑΙΟΥ ΩΡΑΙΟΥ A 550
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΓΕΡΑΚΑ ΓΕΡΑΚΑ A 500
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΓΕΡΑΚΑ ΙΣΑΙΑΣ A 500
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΓΕΡΑΚΑ ΜΕΓΑ ΕΥΜΟΙΡΟΥ A 500
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΓΕΡΑΚΑ ΟΡΕΣΤΙΝΗΣ A 500
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΓΕΡΑΚΑ ΠΙΛΗΜΑΤΟΣ A 500
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΔΑΦΝΩΝΟΣ ΔΑΦΝΩΝΟΣ A 550
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΕΥΜΟΙΡΟΥ ΕΥΜΟΙΡΟΥ A 750
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΕΥΜΟΙΡΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΟΥ A 550
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΕΥΜΟΙΡΟΥ ΛΕΥΚΗΣ A 650
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΕΥΜΟΙΡΟΥ ΝΕΑΣ ΜΟΡΣΙΝΗΣ A 750
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΕΥΜΟΙΡΟΥ ΠΑΛΑΙΑΣ ΜΟΡΣΙΝΗΣ A 750
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΖΩΝΗ ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΕΥΜΟΙΡΟΥ ΠΕΤΡΟΧΩΡΙΟΥ A 650
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΡΥΟΦΥΤΟΥ ΑΝΩ ΚΑΡΥΟΦΥΤΟΥ A 500
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΡΥΟΦΥΤΟΥ ΚΑΣΤΑΝΙΤΗ A 450
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΡΥΟΦΥΤΟΥ ΚΑΤΩ ΚΑΡΥΟΦΥΤΟΥ(ΠΑΡΑΔ.) A 500
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΡΥΟΦΥΤΟΥ ΛΕΙΒΑΔΙΤΗ A 500
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ ΑΛΙΚΟΧΩΡΙΟΥ A 450
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ ΑΝΘΗΡΟΥ A 450
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ ΑΣΚΥΡΩΝ A 450
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ ΓΙΑΛΙΣΤΕΡΟΥ A 450
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ ΕΡΑΝΟΥ A 450
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ ΚΕΤΙΚΙΟΥ A 450
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ A 750
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ ΛΙΒΑΔΙΟΥ A 450
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ ΠΕΛΕΚΗΤΟΥ A 450
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ ΠΟΡΤΑΣ A 450
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ ΠΡΙΟΝΙΟΥ A 450
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ ΥΔΡΟΧΩΡΙΟΥ A 450
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΚΟΜΝΗΝΩΝ ΚΟΜΝΗΝΩΝ A 600
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΑΝΩ ΙΩΝΙΚΟΥ A 550
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΛΥΒΑΣ A 500
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΤΩ ΙΩΝΙΚΟΥ A 550
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ A 550
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΣΙΔΗΡΟΠΕΤΡΑΣ A 500
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ A 550
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ A 1.100
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ B 1.050
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ Γ 950
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ Δ 950
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ E 800
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ Z 850
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ H 800
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ Θ 950
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ Ι 850
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ IA 700
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ IB 750
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΙΓ 900
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΣΤ 900
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΧΡΥΣΑΣ A 900
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΠΑΣΧΑΛΙΑΣ ΔΡΥΜΙΑΣ A 500
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΠΑΣΧΑΛΙΑΣ ΜΥΡΤΟΥΣΣΑΣ A 500
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΖΩΝΗ ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΠΑΣΧΑΛΙΑΣ ΠΑΣΧΑΛΙΑΣ A 500
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΠΑΣΧΑΛΙΑΣ ΧΑΛΕΠΙΟΥ A 500
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ A 500
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΛΥΚΟΔΡΟΜΙΟΥ A 550
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ A 550
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ A 650
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΑΒΑΤΟΥ ΑΒΑΤΟΥ A 600
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΓΑΛΑΝΗΣ ΓΑΛΑΝΗΣ A 600
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΕΞΟΧΗΣ ΒΑΝΙΑΝΟΥ A 600
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΕΞΟΧΗΣ ΔΑΦΝΗΣ A 600
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΕΞΟΧΗΣ ΕΞΟΧΗΣ A 600
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΕΞΟΧΗΣ ΚΟΣΣΟΥ A 600
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΕΞΟΧΗΣ ΚΥΨΕΛΗΣ A 600
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΕΞΟΧΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΣ A 600
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΕΞΟΧΗΣ ΝΕΑΣ ΑΜΙΣΟΥ A 600
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΕΡΑΣΜΙΟΥ ΔΑΣΟΧΩΡΙΟΥ A 600
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΕΡΑΣΜΙΟΥ ΝΕΟΥ ΕΡΑΣΜΙΟΥ A 600
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΕΡΑΣΜΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΡΑΣΜΙΟΥ A 600
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΕΥΛΑΛΟΥ ΔΕΚΑΡΧΟΥ A 600
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΕΥΛΑΛΟΥ ΕΥΛΑΛΟΥ A 650
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΕΥΛΑΛΟΥ ΗΛΙΟΚΕΝΤΗΜΑΤΟΣ A 550
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΕΥΛΑΛΟΥ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ A 600
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΕΥΛΑΛΟΥ ΚΥΡΝΟΥ A 600
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΕΥΛΑΛΟΥ ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΟΥ A 600
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΕΥΛΑΛΟΥ ΟΡΦΑΝΟΥ A 600
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΕΥΛΑΛΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΟΛΒΙΟΥ A 550
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΜΑΓΓΑΝΩΝ ΜΑΓΓΑΝΩΝ A 600
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΟΛΒΙΟΥ ΝΕΟΥ ΟΛΒΙΟΥ A 600
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΤΟΞΟΤΩΝ ΑΓΕΛΗΣ A 400
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΤΟΞΟΤΩΝ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ A 500
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΤΟΞΟΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ A 500
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΤΟΞΟΤΩΝ ΚΟΣΜΗΤΗΣ A 500
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΤΟΞΟΤΩΝ ΜΕΓΑ ΤΥΜΠΑΝΟΥ A 550
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΤΟΞΟΤΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΤΥΜΠΑΝΟΥ A 500
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΤΟΞΟΤΩΝ ΠΟΙΜΝΗΣ A 500
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΤΟΞΟΤΩΝ ΣΕΜΕΛΗΣ A 400
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΤΟΞΟΤΩΝ ΤΟΞΟΤΩΝ A 600
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ ΑΓΙΟΧΩΡΙΟΥ ΑΓΙΟΧΩΡΙΟΥ A 500
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ ΑΓΡΑΣ ΑΓΡΑΣ A 500
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ ΑΝΩ ΔΡΟΣΙΝΗΣ ΑΝΩ ΔΡΟΣΙΝΗΣ A 500
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΖΩΝΗ ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ ΑΡΑΤΟΥ ΑΡΑΤΟΥ A 600
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ ΑΡΔΕΙΑΣ ΑΡΔΕΙΑΣ A 450
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ ΑΡΡΙΑΝΩΝ ΑΡΡΙΑΝΩΝ A 600
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ ΑΡΧΟΝΤΙΚΩΝ ΑΡΧΟΝΤΙΚΩΝ A 500
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ ΒΡΑΓΙΑΣ ΒΡΑΓΙΑΣ A 600
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ ΔΑΡΜΕΝΗΣ ΔΑΡΜΕΝΗΣ A 550
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ ΔΕΙΛΙΝΩΝ ΔΕΙΛΙΝΩΝ A 550
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ ΔΟΚΟΥ ΔΟΚΟΥ A 500
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ ΔΡΟΣΙΑΣ ΔΡΟΣΙΑΣ A 500
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ ΔΡΥΜΗΣ ΔΡΥΜΗΣ A 500
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ ΕΣΟΧΗΣ ΕΣΟΧΗΣ A 450
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ ΗΠΙΟΥ ΗΠΙΟΥ A 500
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ ΚΑΤΩ ΔΡΟΣΙΝΗΣ ΚΑΤΩ ΔΡΟΣΙΝΗΣ A 450
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ ΚΕΧΡΟΥ ΑΝΩ ΚΑΜΠΗΣ A 450
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ ΚΕΧΡΟΥ ΒΟΥΡΛΩΝ A 450
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ ΚΕΧΡΟΥ ΚΑΤΩ ΚΑΜΠΗΣ A 450
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ ΚΕΧΡΟΥ ΚΕΡΑΣΙΑΣ A 450
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ ΚΕΧΡΟΥ ΚΕΧΡΟΥ A 550
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ ΚΕΧΡΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΚΕΧΡΟΥ A 450
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ ΚΕΧΡΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ A 450
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ ΚΕΧΡΟΥ ΤΣΟΥΚΚΑΣ A 450
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ ΚΕΧΡΟΥ ΧΑΜΗΛΟΥ A 450
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ ΚΕΧΡΟΥ ΧΑΡΑΔΡΑΣ A 450
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ ΚΕΧΡΟΥ ΧΛΟΗΣ A 500
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ ΚΙΝΥΡΩΝ ΚΙΝΥΡΩΝ A 550
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ ΛΑΜΠΡΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ A 500
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ A 550
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΠΙΣΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΠΙΣΤΟΥ A 550
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ ΜΥΣΤΑΚΑ ΜΥΣΤΑΚΑ A 550
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ ΝΕΔΑΣ ΝΕΔΑΣ A 550
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ ΝΕΟΥ ΚΑΛΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΝΕΟΥ ΚΑΛΛΥΝΤΗΡΙΟΥ A 500
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ ΝΕΥΡΩΝ ΝΕΥΡΩΝ A 600
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ ΝΙΚΗΤΩΝ ΝΙΚΗΤΩΝ A 550
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ ΟΜΗΡΙΚΟΥ ΟΜΗΡΙΚΟΥ A 550
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ ΟΡΓΑΝΗΣ ΑΝΩ ΚΑΡΔΑΜΟΥ A 450
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ ΟΡΓΑΝΗΣ ΒΥΡΣΙΝΗΣ A 450
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ ΟΡΓΑΝΗΣ ΔΡΑΝΙΑΣ A 450
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ ΟΡΓΑΝΗΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ A 450
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ ΟΡΓΑΝΗΣ ΚΑΡΔΑΜΟΥ A 450
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ ΟΡΓΑΝΗΣ ΚΑΤΩ ΒΥΡΣΙΝΗΣ A 450
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΖΩΝΗ ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ ΟΡΓΑΝΗΣ ΚΟΒΑΛΟΥ A 450
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ ΟΡΓΑΝΗΣ ΚΥΜΗΣ A 450
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ ΟΡΓΑΝΗΣ ΜΥΡΤΙΣΚΗΣ A 450
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ ΟΡΓΑΝΗΣ ΟΡΓΑΝΗΣ A 550
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ ΟΡΓΑΝΗΣ ΣΜΙΓΑΔΑΣ A 450