ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΝ ΔΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ & ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΝ Δ.Ο.Υ.

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1126918 ΕΞ 2020/27-10-2020 (Β’ 4781) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), ως προς τον ανακαθορισμό του χρόνου έναρξης λειτουργίας των Ελεγκτικών Κέντρων (ΕΛ.ΚΕ.) της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.), καθώς και της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1111028 ΕΞ 2019/05-08-2019 (Β’ 3207) όμοιας, ως προς την αναστολή της συγχώνευσης της Δ.Ο.Υ. Α’ Θεσσαλονίκης, Α’- Β’ τάξεως, στη Δ.Ο.Υ. Ιωνίας Θεσσαλονίκης, Α’- Β’ τάξεως και της Δ.Ο.Υ. Η’ Θεσσαλονίκης, Α’- Β’ τάξεως, στη Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς, Α’- Β’ τάξεως

Σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση:

  • Ανακαθορισμός του χρόνου έναρξης λειτουργίας των 6 Ελεγκτικών Κέντρων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, από 23/04/2021 σε 01/11/2021.
  • Αναστολή της συγχώνευσης της Δ.Ο.Υ. Α’ Θεσσαλονίκης, στη Δ.Ο.Υ. Ιωνίας Θεσσαλονίκης και της Δ.Ο.Υ. Η’ Θεσσαλονίκης, στη Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς, έως την 01/11/2021.

Δείτε την αναλυτικά απόφαση εδώ