ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΥΠ. ΟΙΚ & ΑΑΔΕ ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΝΕΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟΥ, ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΥΠ. ΟΙΚ & ΑΑΔΕ ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΝΕΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟΥ, ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 52 – ΤΗΛ:2310286789 – FAX: 2310275347 – 54 635 – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

www.eforiakos.com, email: info@eforiakos.com

Θεσ/νίκη, 18-5-2021

                                                                                                               Αρ. Πρωτ.: 22

 

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟ, ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ.

  1. Παρατηρήσεις σχετικά με την κανονιστική απόφαση «Καθορισμός της μεθοδολογίας, των κριτηρίων και της διαδικασίας αξιολόγησης και βαθμολόγησης των Θέσεων Εργασίας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων κατ’ εφαρμογή του άρθρου 28 του Ν.4389/2016 (Α΄94)».

Α) Θα πρέπει να αναβαθμολογηθούν συγκεκριμένα Περιγράμματα Θέσεων Εργασίας, όπου είναι προφανές ότι δεν έχουν αξιολογηθεί σωστά με βάση το είδος της εργασίας σε συγκεκριμένα αντικείμενα, όπως ο υπάλληλος του ΓΕΦ, ο υπάλληλος του Ταμείου και των Παρακαταθηκών, ο υπάλληλος διαχείρισης θεμάτων Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών, οι υπάλληλοι Γραμματειών αποκεντρωμένων και περιφερειακών υπηρεσιών, οι υπόλογοι και οι δευτερεύοντες διατάκτες, οι Προϊστάμενοι Διοικητικής και Μηχανογραφικής υποστήριξης κ.α.

Β) Στο άρθρο 5 της παραπάνω απόφασης αναφέρεται ότι δεν θίγονται οι διατάξεις των άρθρων 25 και 26 του ν. 4369/2016  (Α΄33/2016)  για τους υπαλλήλους της Α.Α.Δ.Ε., σε περιπτώσεις κινητικότητας από και προς την Α.Α.Δ.Ε..

Συγκεκριμένα, ανεξάρτητα από το ειδικό βαθμολόγιο των θέσεων εργασίας της Α.Α.Δ.Ε., που αφορά την εσωτερική διάρθρωση των Θέσεων Εργασίας των υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε., εξακολουθεί να ισχύει παράλληλα η βαθμολογική διάρθρωση και η βαθμολογική ένταξη των υπαλλήλων, σύμφωνα με τα άρθρα 25 και 26 του ως άνω νόμου.

Η διακριτική μεταχείριση των νέων συναδέλφων που θα προσλαμβάνονται στην Α.Α.Δ.Ε. και για τους οποίους στα τυπικά προσόντα που περιγράφονται σε κάθε ΠΘΕ, η απαιτούμενη εμπειρία δεν θα περιλαμβάνει τον χρόνο της δόκιμης περιόδου προϋπηρεσίας, κάτι το οποίο σημαίνει ότι για να θεωρηθούν έμπειροι υπάλληλοι θα απαιτείται η πάροδος τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών αποτελεί άνιση μεταχείριση και έρχεται σε αντίθεση με το πνεύμα του ν. 4369/2016, στον οποίο η δόκιμη περίοδος, αποτελεί πραγματικό χρόνο άσκησης υπηρεσίας και οδηγεί σε άνοδο βαθμού.

  1. Παρατηρήσεις σχετικά με την κανονιστική απόφαση «Καθορισμός της διαδικασίας κατάταξης των υπαλλήλων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) σε Βαθμούς Θέσης Εργασίας (Β.Θ.Ε.) και υπηρεσιακής εξέλιξης αυτών, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 28 του Ν.4389/2016 (Α΄94)».

Α) Στην παράγρ. 1 του άρθρου 3 «Κατάταξη Υπαλλήλων σε Θέση Εργασίας» αναφέρει ότι στα τυπικά προσόντα που περιγράφονται σε κάθε ΠΘΕ, η απαιτούμενη εμπειρία δεν περιλαμβάνει τον χρόνο της δόκιμης περιόδου προϋπηρεσίας. Σχετικά με την πρόβλεψη αυτή, εφόσον η Διοίκηση επιμείνει στην εφαρμογή της θα προτείνουμε την δικαστική προσφυγή κατά της κανονιστικής απόφασης, καθώς αποτελεί αρνητική διακριτική μεταχείριση των νεοεισερχόμενων συναδέλφων, αφού για να θεωρηθούν έμπειροι υπάλληλοι θα απαιτείται η πάροδος τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών, μη λαμβάνοντας υπόψη την δόκιμη περίοδο, η οποία αποτελεί χρόνο πραγματικής υπηρεσίας με όλες τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις ενός υπαλλήλου.

Περιπλέκει δύο διαφορετικά πράγματα, την δοκιμαστική υπηρεσία των δύο (2) ετών κατά την οποία οι δημόσιοι υπάλληλοι που διορίζονται σε οργανικές θέσεις, μπορούν να απολύονται για λόγους που ανάγονται στην υπηρεσία τους, μετά από απόφαση του υπηρεσιακού συμβουλίου και την απόκτηση εμπειρίας που αποτελεί πραγματικό γεγονός, από την στιγμή που ο υπάλληλος τοποθετηθεί σε μια υπηρεσία και σε συγκεκριμένο περίγραμμα θέσης και εργάζεται και θα πρέπει να συμπληρώσει τα απαραίτητα έτη για να μετακινηθεί σε άλλο περίγραμμα θέσης.

Β) Στην παράγρ. 5 του άρθρου 3 «Κατάταξη Υπαλλήλων σε Θέση Εργασίας» αναφέρεται ότι «για την κατάταξη υπαλλήλων που διορίζονται στην Α.Α.Δ.Ε., κατόπιν προκήρυξης του Α.Σ.Ε.Π που θέτει ως απαραίτητο προσόν διορισμού στην Α.Α.Δ.Ε την εμπειρία, ο χρόνος εμπειρίας που μοριοδοτήθηκε συνυπολογίζεται στον απαιτούμενο ελάχιστο χρόνο εμπειρίας για την κατάταξη σε Θέση Εργασίας, εφόσον η εν λόγω εμπειρία είναι συναφής με τις απαιτήσεις της συγκεκριμένης θέσης.». Να διευκρινιστεί αν αυτό σημαίνει ότι σε έναν διαγωνισμό όπου η εμπειρία π.χ. σε λογιστικό αντικείμενο, θα αποτελεί απαραίτητο προσόν και θα έχει μοριοδοτηθεί, αν θα σημαίνει ότι ο υπάλληλος αναλαμβάνοντας υπηρεσία π.χ. στο ΦΠΑ, θα θεωρείται έμπειρος υπάλληλος.

Γ) Στην παραγρ. 9 του άρθρου 3 αναφέρεται ότι «για την κατάταξη του υπαλλήλου σε θέση ανωτέρου βαθμού, πλην των θέσεων Εργασίας ειδικής βαρύτητας, απαιτείται να πληρούνται σωρευτικά οι κάτωθι προϋποθέσεις:

α) Να πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

β) Η κατάταξη να διενεργείται εντός δέκα (10) ημερών από την ολοκλήρωση της αξιολόγησης του υπαλλήλου για την τελευταία αξιολογική του περίοδο, και το αποτέλεσμα αυτής να είναι μεγαλύτερο του 90%. 

γ) Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης του υπαλλήλου για την αμέσως προηγούμενη αξιολογική περίοδο, να είναι επίσης μεγαλύτερο του 90%.»

Καταρχήν, θα έπρεπε η Διοίκηση να δώσει στην διαβούλευση και την πρόταση της για τον τρόπο μετακίνησης σε θέσεις Εργασίας Ειδικής Βαρύτητας. Προφανώς είναι κάτι το οποίο βρίσκεται σε διεργασία και θα έπρεπε να γνωστοποιηθεί στους συναδέλφους. Ζητάμε εφόσον η Διοίκηση έχει ετοιμάσει τέτοια πρόταση να την δώσει για διαβούλευση.

Επιπλέον, θεωρούμε το ποσοστό του 90%, το οποίο αντιστοιχεί σύμφωνα με το σχέδιο της κανονιστικής για την αξιολόγηση σε άριστη απόδοση του υπαλλήλου και μάλιστα επι δύο (2) συναπτά έτη υπερβολικό και προβληματικό και ζητάμε να μετατραπεί στο επίπεδο του επαρκής που αντιστοιχεί σε βαθμολογία από 60 έως  70 (επαρκής κατοχή αυτής της ικανότητας). Η βαθμολογία του 90% και πάνω για την κατάταξη του υπαλλήλου σε θέση ανώτερου βαθμού, τον αφήνει εκτεθειμένο στις αξιολογήσεις των δύο ιεραρχικά προϊστάμενων του, κατά τη σειρά της οργανικής διάρθρωσης, αφού οι δικές τους βαθμολογίες είναι οι μόνες που ουσιαστικά προσμετρούνται.  Έτσι η καθημερινή σχέση με τους Προϊσταμένους μπορεί να του επιτρέψει ή του απαγορεύσει την άνοδο σε ανώτερο βαθμό. Περαιτέρω, πολλοί Προϊστάμενοι ενώ έχει λήξει η θητεία τους εδώ και χρόνια συνεχίζουν να υπηρετούν στις θέσεις τους, λόγω «αδυναμίας» της υπηρεσίας να προχωρήσει σε προκήρυξη των θέσεων τους και επομένως οι ίδιοι ενώ αξιολογούν τους υφισταμένους τους, οι ίδιοι δεν αξιολογούνται.

Τέλος, δεν διευκρινίζεται τι συμβαίνει με τις περιπτώσεις συναδέλφων οι οποίοι σήμερα υπηρετούν λόγω υπηρεσιακών αναγκών σε θέσεις με χαμηλό βαθμό π.χ. στην Γραμματεία μιας Δ.Ο.Υ. και θέλει να μετακινηθεί σε άλλο περίγραμμα θέσης με μεγαλύτερο βαθμό π.χ. στο ΦΠΑ. Θα πρέπει ο συνάδελφος αυτός να έχει σε 2 αξιολογικές περιόδους άριστη απόδοση όπως προβλέπεται στην συγκεκριμένο άρθρο; Αυτό θα είναι ανεξάρτητο από τα χρόνια υπηρεσίας του και που έχει υπηρετήσει; Για παράδειγμα αν πριν την Γραμματεία ήταν στον έλεγχό ή σε τμήμα Εισοδήματος δεν θα μπορεί να μετακινηθεί άμεσα;

Οι συνάδελφοι που έχουν θεωρηθεί έμπειροι σε ένα αντικείμενο μέσα στην Υπηρεσία και παρότι διαθέτουν τα τυπικά προσόντα και το ελάχιστο απαιτούμενο επίπεδο επάρκειας ως προς τις ικανότητες που προβλέπονται στο συγκεκριμένο Π.Θ.Ε., εφόσον για λόγους υπηρεσιακών αναγκών υπηρετούν σε Π.Θ.Ε. χαμηλότερου βαθμού από αυτό που δύνανται να βρίσκονται, θα πρέπει με αίτηση τους να μετακινηθούν στα περιγράμματα που θα αιτηθούν, πρίν την εφαρμογή του ειδικού μισθολογίου. Υπάρχει πλήθος πραγματικών παραδειγμάτων όπου συνάδελφοι με υψηλά προσόντα, χρόνια εμπειρίας σε πολλά αντικείμενα έχουν τοποθετηθεί σε θέσεις Γραμματείας ή Ταμείου και αλλού, λόγω υπηρεσιακών αναγκών. Δεν μπορεί αυτοί οι συνάδελφοι να τιμωρηθούν, για το γεγονός ότι κλήθηκαν από την Υπηρεσία να υπηρετήσουν στις συγκεκριμένες θέσεις. 

Δ) Στην παραγρ. 3α του άρθρου 5 προβλέπονται οι περιπτώσεις όπου υπάλληλοι παρέχουν τις υπηρεσίες τους με οποιονδήποτε τρόπο σε Υπηρεσίες εκτός της Αρχής, είτε έχουν αποκτήσει την ιδιότητα αιρετών Ο.Τ.Α. με πλήρη απαλλαγή καθηκόντων, είτε λαμβάνουν άδεια άνευ αποδοχών και ο χρόνος της αδείας τους δεν λογίζεται ως πραγματική δημόσια υπηρεσία.

Προβλέπεται ότι μετά την άρση των ως άνω λόγων, οι υπάλληλοι των παραπάνω περιπτώσεων κατατάσσονται από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας στην οποία ανήκουν, σε Θέση Εργασίας και στο βαθμό της Θέσης αυτής σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 4 της παρούσας απόφασης, χωρίς να δεσμεύει η τυχόν κατάταξη στην προηγούμενη θέση εργασίας.

Το σημείο αυτό πρέπει να διορθωθεί και η προηγούμενη θέση εργασίας να δεσμεύει την εκ νέου κατάταξη, εκτός των θέσεων ευθύνης, αφού αν καταταχθεί σε κατώτερο βαθμό θα πρέπει να περάσουν δύο χρόνια για να καταταχθεί σε ανώτερο βαθμό, που κατείχε προηγουμένως και αφού αξιολογηθεί επαρκώς. Οι συνάδελφοι αυτοί επιλέγουν να υπηρετήσουν σε άλλες θέσεις για να προσφέρουν στην κοινωνία από άλλη θέση ή βρίσκονται σε άδεια άνευ αποδοχών λόγω σοβαρών προσωπικών θεμάτων. Δεν θα πρέπει η αντιμετώπιση από την Διοίκηση να είναι τιμωρητική απέναντι τους.

Ε) Στην παρ. 5 του άρθρου 9 προβλέπεται ότι «Σε περιπτώσεις οργανωτικών αλλαγών ή συμπλήρωσης ορισμένου χρόνου παραμονής σε συγκεκριμένη Οργανική Μονάδα επιτρέπονται με απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. οι μετακινήσεις υπαλλήλων σε νέες Θέσεις Εργασίας ή/και Θέσεις σε Οργανική Μονάδα τουλάχιστον ίδιου βαθμού με τη Θέση Εργασίας από τις οποίες μετακινούνται.». Η συγκεκριμένη παράγραφος θα πρέπει να διαγραφεί, αφού για το συγκεκριμένο θέμα υπήρξε και παλαιότερα πρόβλεψη (rotation) στο οποίο αντέδρασε σύσσωμος ο κλάδος και το απέρριψε. Ακόμα και σαν πρόθεση όμως από την Διοίκηση, η συγκεκριμένη πρόβλεψη είναι έωλη αφού δεν διευκρινίζει κανένα κριτήριο ή προϋπόθεση για το πώς θα γίνονται οι μετακινήσεις αυτές. 

ΣΤ) Στην παραγρ. 1 του άρθρου 11 προβλέπεται τι γίνεται με τις περιπτώσεις  Προϊσταμένων που απαλλάσσονται, διακόπτεται ή λήγει η θητεία τους. Ενώ υπάρχει η μέριμνα να είναι τουλάχιστον ίδιου βαθμού με αυτήν που κατείχε πριν τοποθετηθεί σε Θέση Ευθύνης, συμπεριλαμβανομένων και των θέσεων ειδικής βαρύτητας, θα πρέπει να υπάρξει και η πρόβλεψη να τοποθετείται εφόσον το επιθυμεί σε περίγραμμα ελεγκτή βεβαίωσης ή αναγκαστικής είσπραξης, ανεξάρτητα αν κατείχε τέτοια θέση προηγουμένως.

Ζ) Στο άρθρο 13 σχετικά με την Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης προβλέπεται ότι «Η Ειδική Επιτροπή συγκροτείται από τα μέλη (υπηρεσιακά και αιρετά) του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου του κλάδου του υπαλλήλου, τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού και τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης που προΐσταται της Οργανικής Μονάδας στην οποία υπηρετεί ο υπάλληλος ή τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού & Οργάνωσης στις λοιπές περιπτώσεις, ο οποίος προεδρεύει.». Θα πρέπει ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού και ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης που προΐσταται της Οργανικής Μονάδας στην οποία υπηρετεί ο υπάλληλος ή ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού & Οργάνωσης να παρίστανται ως εισηγητές, χωρίς δικαίωμα ψήφου. Δικαίωμα ψήφου να έχουν μόνο τα μέλη του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου του κλάδου του υπαλλήλου.

Η) Θα πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη στις μεταβατικές διατάξεις ώστε συνάδελφοι που κατέχουν τυπικά προσόντα και μπορούν να καταταχθούν σε υψηλότερης βαθμολογίας περιγράμματα θέσεων, από αυτά που βρίσκονται σήμερα για παράδειγμα ο υπάλληλος γραμματείας μιας Δ.Ο.Υ., που επιθυμεί να τοποθετηθεί σε κάποιο περίγραμμα με βαθμό Θ ή Ι, ανάλογα με χρόνο υπηρεσίας του, να μετακινηθεί  με αίτηση του πριν την εφαρμογή της κανονιστικής απόφασης και του νέου μισθολογίου. Εφόσον προκύψουν κενές θέσεις χαμηλής βαθμολογίας ύστερα από την εφαρμογή της κατάταξης, να εφαρμοστεί η πρόβλεψη της παραγρ. 5 του άρθρου 12 της παρούσας.

Οι συνάδελφοι Εφοριακοί δεν προσλήφθηκαν για να υπηρετούν σε θέσεις γραμματείας ή ταμείου, αλλά τοποθετήθηκαν εκεί λόγω υπηρεσιακών αναγκών. Αφού η θεσμοθέτηση του βαθμολογίου, σημαίνει διαφορετική μισθολογική αντιμετώπιση για τις θέσεις αυτές, εφόσον οι συνάδελφοι το επιθυμούν και διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα, θα πρέπει να μετακινηθούν άμεσα σε άλλα περιγράμματα.

Θ) Δεν προβλέπεται τι θα γίνεται όταν συνάδελφοι θα κάνουν αιτήσεις για να μετακινηθούν σε κενή θέση εργασίας βάση του άρθρου 9 αλλά προκύπτει η πρόβλεψη της παραγρ. 2 του άρθρου 8 όπου αναφέρεται ότι «Η αλλαγή Θέσης Εργασίας ή/και η αλλαγή Θέσης σε Οργανική Μονάδα της Α.Α.Δ.Ε. επιτρέπεται, εφόσον ο αριθμός των υπαλλήλων που κατέχουν τις σχετικές Θέσεις Εργασίας, που αντιστοιχούν στα Π.Θ.Ε. προέλευσης και υποδοχής, βρίσκεται εντός του επιτρεπτού ορίου, όπως αυτό θα καθοριστεί μετά την αναλυτική κατανομή των οργανικών θέσεων σε Π.Θ.Ε. από την αρμόδια Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού και σχετική απόφαση του Διοικητή.». Θα πρέπει να τεθεί όριο ότι η πρόβλεψη αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αιτιολογία για την απόρριψη μίας μετακίνησης έως μία (1) φορά και το επόμενο έτος, οι αιτήσεις συναδέλφων που απορρίφθηκαν για τον παραπάνω λόγο να πραγματοποιούνται κατά προτεραιότητα. Μέσα στο διάστημα αυτό η Διοίκηση θα πρέπει να βρει λύση για την στελέχωση της Υπηρεσίας, ώστε να μπορεί ο συνάδελφος να μετακινηθεί εφόσον κάνει εκ νέου αίτηση.

Ι) Τέλος, ζητάμε κάθε μετακίνηση μεταξύ περιγραμμάτων θέσεων εργασίας, είτε σε ανώτερο, είτε στον ίδιο, είτε σε κατώτερο βαθμό να εξετάζονται από το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο, για να ελέγχεται η τήρηση των διαδικασιών και να αποφεύγονται ενστάσεις από συναδέλφους.

 

  1. Παρατηρήσεις σχετικά με την κανονιστική απόφαση «Καθορισμός της οργάνων, των κριτηρίων και της διαδικασίας Διαχείρισης Απόδοσης των υπαλλήλων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94)»

Α) Στο άρθρο 6 περιγράφεται η διαδικασία για την στοχοθεσία των υπαλλήλων. Έχουμε επανειλημμένα εκφράσει την αντίθεση με τον καταμερισμό των στόχων σε ατομικό επίπεδο. Η στοχοθεσία σε Δημόσιες Αρχές σύμφωνα και με την διεθνή βιβλιογραφία αποτελεί ένα προβληματικό πεδίο, αφού δεν παράγουν προϊόντα αλλά εκπληρώνουν υποχρεώσεις και μάλιστα βαρύνουσας ευθύνης. Στην συγκεκριμένη περίπτωση, η ΑΑΔΕ είναι υπεύθυνη για τον προσδιορισμό, τη βεβαίωση και την είσπραξη των φορολογικών, τελωνειακών και λοιπών δημοσίων εσόδων. Αυτό σημαίνει ότι το αποτέλεσμα της εργασίας της είναι πολύπλοκο, προσανατολισμένο στις διαδικασίες και συνυφασμένο με την πολιτική και οικονομική κατάσταση της χώρας. Το διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον και οι περιορισμοί που επιβάλλουν οι νόμοι, οι αποφάσεις των δικαστηρίων και οι συνταγματικές επιταγές επηρεάζουν καθημερινά την εργασία και μπορεί να συνεπάγεται μείωση στην παραγωγικότητα και απόκλιση από τεθέντες στόχους, η οποία δεν συνδέεται με το επίπεδο της παρεχόμενης εργασίας των υπαλλήλων. Η στοχοθεσία με ατομικές ποσοτικές παραμέτρους συχνά εκτρέπει από την προσοχή στην ποιότητα της εργασίας.

Πρόταση μας είναι η στοχοθεσία να υπάρχει σε επίπεδο Οργανικής Μονάδας και να μην επιμερίζεται ατομικά.

Β) Όπου αναφέρεται στην κανονιστική απόφαση, η πρόβλεψη της ποσοτικής αξιολόγησης αυτή να προκύπτει από τον βαθμό επίτευξης των τεθέντων στόχων σε επίπεδο Οργανικής Μονάδας.

Γ) Στην παράγρ. 3 του άρθρου 21 δεν διευκρινίζεται αν η τοποθέτηση σε διαφορετική Θέση Εργασίας εντός της Α.Α.Δ.Ε., θα είναι σε ίδιου ή κατώτερου βαθμού. Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι θα είναι ίδιου βαθμού.

Δ) Στο άρθρο 25 σχετικά με την Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης προβλέπεται ότι «συνιστάται Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων η οποία αποτελείται από τα μέλη (υπηρεσιακά και αιρετά) του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου του κλάδου του υπαλλήλου, τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού και τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης που προΐσταται της Οργανικής Μονάδας στην οποία υπηρετεί ο υπάλληλος, ή στις λοιπές περιπτώσεις τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης, ο οποίος προεδρεύει». Θα πρέπει ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού και ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης που προΐσταται της Οργανικής Μονάδας στην οποία υπηρετεί ο υπάλληλος να παρίστανται ως εισηγητές, χωρίς δικαίωμα ψήφου. Δικαίωμα ψήφου να έχουν μόνο τα μέλη του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου του κλάδου του υπαλλήλου.

Ε) Στην υποπαρ. β της παρ. 3 του άρθρου 26 προβλέπεται ότι «Με μεταγενέστερη απόφαση του Διοικητή και κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Συμβουλίου  Διοίκησης, δύναται  να καθορίζονται  οι Θέσεις Εργασίας της Α.Α.Δ.Ε. οι κάτοχοι των οποίων θα αξιολογηθούν ποσοτικά με ατομική στοχοθεσία, η οποία συμμετέχει στην τελική αξιολόγηση με ποσοστό 15%.» Η πρόβλεψη αυτή θα πρέπει να διαγραφεί, προφανώς είναι γραμμένη εκ παραδρομής. Ειδάλλως αντιβαίνει σε κάθε λογική χρηστής διοίκησης, να τίθενται ατομικοί στόχοι αφού έχει ολοκληρωθεί η αξιολογική περίοδος ή αφού έχει διανυθεί το ½ μιας αξιολογικής περιόδου.

ΣΤ) Θα πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη ότι ούτε για το 2021 δεν θα υπάρχουν ατομικοί στόχοι αφού ήδη έχουμε διανύσει το μισό έτος.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος               Ο Γεν. Γραμματέας   

Κούπκας Μιχαήλ      Παπαποστόλου Μενέλαος

Κατεβάστε και εκτυπώστε την επιστολή του συλλόγου στη διαβούλευση για το βαθμολόγιο, την κινητικότητα και την αξιολόγηση εδώ