ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ-ΠΕΛΛΑΣ-ΠΙΕΡΙΑΣ: ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ Η ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΩΣ ΑΝΑΛΟΓΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΕΙ.

syllogos hmathias pellas kai pierias gia eythynh elegktwn 1

06/07/2017

syllogos hmathias pellas kai pierias gia eythynh elegktwn 1

ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Άρθρο 85 (Ευθύνη των Υπουργών)

Τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, καθώς και οι Υφυπουργοί είναι συλλογικώς υπεύθυνοι για τη γενική πολιτική της Κυβέρνησης και καθένας από αυτούς για τις πράξεις ή παραλείψεις της αρμοδιότητάς του, σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων για την ευθύνη των Υπουργών.

Άρθρο 61 (Ανεύθυνο των Βουλευτών)

1. O βoυλευτής δεν καταδιώκεται oύτε εξετάζεται με oπoιoνδήπoτε τρόπo για γνώμη ή ψήφo πoυ έδωσε κατά την άσκηση των βoυλευτικών καθηκόντων.

 

ΝΟΜΟΣ 4342/2015

Άρθρο 61 παρ. 2 (όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρ. 2 του Ν. 4346/2015)

δ. Οι υπάλληλοι και οι προϊστάμενοι της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών και οι υπάλληλοι και προϊστάμενοι της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων που διενεργούν ελέγχους περιουσιακής κατάστασης, καθώς και οι υπάλληλοι και οι προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων που διενεργούν ελέγχους πειθαρχικών παραπτωμάτων, δεν υπέχουν αστική και ποινική ευθύνη για αιτιολογημένη γνώμη ή εισήγηση που διατύπωσαν ή απόφαση που εξέδωσαν, στο πλαίσιο εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, εκτός από την περίπτωση που ενήργησαν με δόλο ή βαρεία αμέλεια ή σε περίπτωση παραβίασης του απορρήτου των πληροφοριών και στοιχείων που περιήλθαν σε γνώση τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, κατά τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 4174/2013 .

ε. Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων δεν υπέχει αστική και ποινική ευθύνη, για αιτιολογημένη γνώμη ή εισήγηση που διατύπωσε ή απόφαση που εξέδωσε στο πλαίσιο εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας κατά την άσκηση των καθηκόντων του, εκτός από την περίπτωση που ενήργησε με δόλο ή βαρεία αμέλεια ή σε περίπτωση παραβίασης του απορρήτου των πληροφοριών και στοιχείων που περιήλθαν σε γνώση του κατά την άσκηση των καθηκόντων του, κατά τις διατάξεις του άρ. 17 του Ν. 4174/2013.

θ. Ειδικά, για τις υποθέσεις του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης 1γ της υποπαραγράφου Δ.7 του Ν. 4336/2015 (Α΄ 94), τα όργανα της Ειδικής Γραμματείας ΣΔΟΕ, συμπεριλαμβανομένου και του Ειδικού Γραμματέα ΣΔΟΕ, δεν υπέχουν αστική ή πειθαρχική ή ποινική ευθύνη για τυχόν παρέλευση του χρόνου παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου προς έλεγχο.

και η βάση της …………………………………………………………………..….

ΝΟΜΟΣ 4342/2015

Άρθρο 61 παρ. 2 (όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρ. 2 του Ν. 4346/2015)

β. Τα όργανα της Φορολογικής Διοίκησης, που είναι αρμόδια για τον έλεγχο και τον βάσει αυτού προσδιορισμό των δημοσίων εσόδων, κατά τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παρούσας παραγράφου, υπέχουν πειθαρχική, αστική και ποινική ευθύνη για την παραγραφή αυτών, μόνον ως προς τις υποθέσεις που προτεραιοποιούνται, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν. 4174/2013 .

Για τις υποθέσεις που τους έχουν ήδη ανατεθεί προς έλεγχο ή για τις οποίες έχει εκδοθεί εντολή ελέγχου κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος υπέχουν πειθαρχική, αστική, και ποινική ευθύνη μόνον για αυτές που θα προτεραιοποιηθούν προς έλεγχο, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν. 4174/2013. Οι ρυθμίσεις της παρούσας παραγράφου δε θα ισχύουν σε περίπτωση που ο έλεγχος δεν ολοκληρωθεί για λόγους ανωτέρας βίας ή χωρίς υπαιτιότητα των οργάνων της Φορολογικής Διοίκησης.

γ. Τα όργανα της Φορολογικής Διοίκησης, στα οποία έχει ανατεθεί η αρμοδιότητα για την επιδίωξη της είσπραξης των δημοσίων εσόδων ή στα καθήκοντα των οποίων ανάγεται η λήψη μέτρων για την αναγκαστική είσπραξη των δημοσίων εσόδων, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παρούσας παραγράφου, υπέχουν πειθαρχική, αστική και ποινική ευθύνη για την παραγραφή, εφόσον δεν έχει διακοπεί η παραγραφή αυτών τουλάχιστον:

i) Με την κοινοποίηση στον οφειλέτη ατομικής ειδοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν. 4174/2013 σε συνδυασμό με το άρθρο 47 του Ν. 4174/2013 ή την περίπτωση η΄ παρ. 1 του άρθρου 138 του Ν. 4270/2014 (Α΄143) ή

ii) με την επιβολή κατάσχεσης χρηματικών ποσών ή απαιτήσεων εις χείρας του οφειλέτη ή τρίτου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 356/1974 (Α΄ 90), όπως ισχύει.

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ Η ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΩΣ ΑΝΑΛΟΓΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΕΙ

ΖΗΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 61 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4342/2015 ΩΣΤΕ:

Τα όργανα της Φορολογικής Διοίκησης, που είναι αρμόδια για τον έλεγχο και τον βάσει αυτού προσδιορισμό των δημοσίων εσόδων, καθώς και τα όργανα της Φορολογικής Διοίκησης, στα οποία έχει ανατεθεί η αρμοδιότητα για την επιδίωξη της είσπραξης των δημοσίων εσόδων, να υπέχουν αστική πειθαρχική και ποινική ευθύνη μόνο στην περίπτωση που ενήργησαν με δόλο ή βαρεία αμέλεια κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                   Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

                       ΝΑΣΙΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ                                                 ΜΑΡΑΜΙΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                        

Κατεβάστε και εκτυπώστε την ανακοίνωση του Συλλόγου Εφοριακών Ν. Ημαθίας – Πέλλας – Πιερίας εδώ