ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

«ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση υπαλλήλου στην Εuνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών»

ΣΧΕΤ.: Η με αριθ. πρωτ. 472/12-03-2021 Πρόσκληση της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών

Σας κοινοποιούμε την ανωτέρω σχετική πρόσκληση σύμφωνα με την οποία η Εθνική Σχολή
Δικαστικών Λειτουργών προτίθεται να στελεχώσει τη δημιουργούμενη μονάδα εσωτερικού ελέγχου.

Παρακαλούνται οι Προϊστάμενοι να ενημερώσουν εγγράφως όλους τους υπαλλήλους.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την αίτηση απόσπασης (σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα) μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά έως 22 Μαρτίου 2021.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: info@esdi.gr, είτε μέσω ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή με ταυτόχρονη κοινοποίηση στη Διεύθυνση  Ανθρώπινου Δυναμικού της Α.Α.Δ.Ε στο e-mail: p.theologou@aade.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 2310 494104.

Κατεβάστε την πρόσκληση και την αίτηση