ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Α.Α.Δ.Ε. ΣΤΟ ΥΠ.ΟΙΚ. ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ.

27/07/2017

poedoy

Αθήνα 26.7.2017
Αρ. Πρωτ.: 1133

ΠΡΟΣ: ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ και ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΣΣΕΣ

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,

Στην συνάντηση της ΠΟΕ-ΔΟΥ με την Υφυπουργό Οικονομικών κα Παπανάτσιου που πραγματοποιήθηκε στις 12.7.2017, ανάμεσα στα θέματα που τέθηκαν από την ΠΟΕ ΔΟΥ ήταν και η διατήρηση της προσωπικής διαφοράς, στην περίπτωση μετάταξης υπαλλήλων από την ΑΑΔΕ στο ΥΠ.ΟΙΚ και αντίστροφα.

Η Υφυπουργός είχε δεσμευθεί να διερευνήσει το θέμα και ως απάντηση μας διαβίβασε σχετικό απαντητικό έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους προς την Ειδική Γραμματεία του ΣΔΟΕ το οποίο και διαβιβάζουμε συνημμένο σε όλες και όλους τους συναδέλφους του ΥΠΟΙΚ και της ΑΑΔΕ για ενημέρωση.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΥΦΑΝΤΗ ΕΙΡΗΝΗ

Κατεβάστε και εκτυπώστε την ανακοίνωση της ΠΟΕ – ΔΟΥ εδώ

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ:

Αρ. πρωτ. 2/55436/ΔΕΠ
Παρέχονται πληροφορίες

Αθήνα, 21/7/2017
Αρ. Πρωτ. 2/55436/ΔΕΠ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
και ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΊΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ: Γ’

Πανεπιστημίου 37
101 65 – Αθήνα
Πληροφορίες: Π. Μποζίκη
210 33 38 537
fax: 210 33 38 208

ΘΕΜΑ: «Παρέχονται πληροφορίες».

ΣΧΕΤ: Το αρ. πρωτ. 1965/19-7-2017 έγγραφο σας.

Σε απάντηση του ανωτέρω εγγράφου, από πλευράς δικής μας αρμοδιότητας, σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του αρθρ. 27 του κεφ Β’ του ν 4354/2015 ορίζεται ρητώς ότι «Σε περίπτωση μετάταξης ή μεταφοράς του υπαλλήλου σε άλλο φορέα, η προσωπική διαφορά του παρόντος άρθρου παύει να καταβάλλεται»

Επίσης σύμφωνα με την αρ. 2/33123/0022/12.4.2012 (ΑΔΑ: Β4Ω2Η-ΕΟΧ) εγκύκλιο του Υπουργού Οικονομικών, εφόσον οι υπάλληλοι που μετατάσσονται παραμένουν στον ίδιο φορέα, εξακολουθούν να λαμβάνουν τις αποδοχές τους, όπως αυτές είχαν διαμορφωθεί κατά την ημερομηνία μετάταξής τους και οι οποίες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν 4024/2011, αποτελούνται τόσο από το βασικό μισθό, όσο και από τα τυχόν καταβαλλόμενα επιδόματα, συμπεριλαμβανομένης και της υπερβάλλουσας μείωσης που χορηγείται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 29 του ίδιου νόμου.

Κατόπιν των ανωτέρω οι υπάλληλοι που θα μεταταχθούν από υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών στην Ε.Γ ΣΔΟΕ η οποία ανήκει οργανικά στο εν λόγω Υπουργείο (άρθρο 2 περ. ε’ «Διάρθρωση Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών» του Π.Δ 114/2014) θα διατηρήσουν την προσωπική διαφορά ενώ στους υπαλλήλους που προέρχονται από άλλες Υπηρεσίες πλην του Υπουργείου Οικονομικών δεν θα διατηρηθεί η τυχόν καταβαλλόμενη προσωπική διαφορά. 

Τέλος όσον αφορά στην περίπτωση μετάταξης υπαλλήλων από τη νεοσύστατη Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στην Ε.Γ ΣΔΟΕ, έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής:

Η Ανεξάρτητη Αρχή σύμφωνα με τον ιδρυτικό της νόμο (4389/2016 και τον αρ. πρωτ. Δ.ΟΡΓ.Α 1063420 ΕΞ 2017/27.4.2017 Κανονισμό Λειτουργίας της, που δημοσιεύθηκε στο αρ. ΦΕΚ Β’ 1579/9-5-2017, απολαμβάνει λειτουργικής ανεξαρτησίας διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας και δεν υπόκειται σε έλεγχο ή εποπτεία από κυβερνητικά όργανα, κρατικούς φορείς ή άλλες διοικητικές αρχές παρά μόνο σε κοινοβουλευτικό έλεγχο.

Ωστόσο η ανωτέρω Αρχή, αποτελεί συνέχεια της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, η οποία ανήκε οργανικά στο Υπουργείο Οικονομικών, επανδρώθηκε από το προσωπικό της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, το οποίο ενσωματώθηκε στο σύνολο του, ως προσωπικό της Ανεξάρτητης Αρχής, ασκεί όλες τις αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, γενικές και ειδικές διατάξεις που ίσχυαν για ΓΓΔΕ, τις υπηρεσίες και το προσωπικό αυτής κατά την 1.1.2017, ισχύουν και για τις υπηρεσίες και για το προσωπικό της Αρχής ανάλογα, υλοποιεί και εφαρμόζει τις νομικές διατάξεις για τα ζητήματα φορολογικής και τελωνειακής πολιτικής που εισαγάγει προς ψήφιση στη βουλή ο Υπουργός Οικονομικών, ενώ ο Υπουργός Οικονομικών ασκεί μια σειρά από αρμοδιότητες σε σχέση με την Ανεξάρτητη Αρχή (ν. 4389/2016, άρθρο 10 παρ. 1, 3, 4, 5, άρθρο 11 παρ. 1). Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 4389/2016, που αφορά «Προϋπολογισμό και Οικονομική Διαχείριση» παρ. 3 «Ο προϋπολογισμός της Αρχής υποβάλλεται στο Γ.Λ.Κ, μέσω της Κύριας Κεντρικής Οικονομικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 54 του ν. 4270/2014».

Κατόπιν των ανωτέρω, κατά την άποψη της Υπηρεσίας μας δύναται να θεωρηθεί η μετάταξη των υπαλλήλων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων προς την Ε.Γ.ΣΔΟΕ και τανάπαλιν, ως μετάταξη στον ίδιο φορέα και επομένως διατηρείται η προσωπική διαφορά, καθόσον δεν συντρέχουν συνθήκες εφαρμογής της παρ. 4 του αρθρ. 27 του ν. 4354/2015..

Η Προϊστάμενη της Διεύθυνσης
ΤΟΥΡΚΟΛΙΑ ΑΘΗΝΑΙΣ