Τι ψάχνει η εφορία σε θυρίδες και δάνεια

Εφορία - Άνοιγμα θυρίδων

Το αν ένας φορολογούμενος διαθέτει μισθωμένη τραπεζική θυρίδα καθώς και το πώς “συμπεριφέρεται” στα δάνεια που έχει λάβει από τράπεζες θεωρούνται από το υπουργείο Οικονομικών κρίσιμες πληροφορίες για τους ελέγχους καταπολέμησης της φοροδιαφυγής.

Με απόφαση του υπουργείου Οικονομικών οι τράπεζες, όταν τους ζητηθεί από τις φορολογικές υπηρεσίες, θα πρέπει να παράσχουν εκτός από τις βασικές πληροφορίες για τους λογαριασμούς και τις καταθέσεις- επενδύσεις που διαθέτει κάθε φορολογούμενος και τα στοιχεία για τυχόν μισθωμένες τραπεζικές θυρίδες που διαθέτει όπως και την αναλυτική κίνηση των δανείων που έχει λάβει.

Επιπλέον θα πρέπει να δίνονται στις φορολογικές υπηρεσίες και τα στοιχεία τυχόν λογαριασμών που διαθέτει σε ειδικούς φορείς πληρωμών, όπως είναι οι λογαριασμοί τύπου “κουμπαρά” για την πραγματοποίηση αγορών μέσω διαδικτύου. Πλέον με την διεύρυνση των δεδομένων που θα αποστέλλουν οι τράπεζες, η φορολογική διοίκηση θα έχει στη διάθεσή της τα εξής στοιχεία των φορολογούμενων:

– τον αριθμό των τραπεζικών λογαριασμών καταθέσεων, τα υπόλοιπα και τις κινήσεις τους για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που ζητείται

– τις προθεσμιακές καταθέσεις των φορολογούμενων με τα αναλυτικά ποσά τους

– τα δάνεια που έχουν χορηγηθεί σε κάθε φορολογούμενο καθώς και την ανάλυση των πληρωμών και μεταβολών που έχουν γίνει για αυτά.

– τους επενδυτικούς λογαριασμούς που τηρεί κάθε φορολογούμενος σε τράπεζες, όπως είναι οι λογαριασμοί χρεογράφων κάθε είδους

– των μισθωμένων τραπεζικών θυρίδων που έχει ο φορολογούμενος σε κάθε τράπεζα

– των λογαριασμών πληρωμών που διαθέτει σε ειδικούς φορείς πληρωμών

Τα παραπάνω δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν από τις φορολογικές υπηρεσίες για μια σειρά ελέγχων και διαδικασιών που έχουν ως κοινό στόχο την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και την ενίσχυση των φορολογικών εσόδων. Ειδικότερα, τα στοιχεία χρησιμοποιούνται:]

– για τον έλεγχο και τον υπολογισμό της λεγόμενης αδικαιολόγητης προσαύξησης περιουσίας των φορολογούμενων. Με βάση τα στοιχεία οι ελεγκτικές υπηρεσίες, όπως το Κέντρο Φορολογούμενων Μεγάλου Πλούτου υπολογίζουν το ποσό των καθαρών εισροών στους τραπεζικούς ή επενδυτικούς λογαριασμούς του ελεγχόμενου σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο, όπως για παράδειγμα για τρία έτη. Στη συνέχεια συγκρίνουν το ποσό των καθαρών εισροών με τα εισοδήματα που έχει δηλώσει ο φορολογούμενος στις φορολογικές του δηλώσεις,

Εφόσον υπάρχει αρνητική απόκλιση, δηλαδή χαμηλότερα δηλωθέντα εισοδήματα από τα ποσά που κατατέθηκαν στους τραπεζικούς ή επενδυτικούς λογαριασμούς του ελεγχόμενου τότε η διαφορά θεωρείται αδικαιολόγητη προσαύξηση περιουσίας η οποία φορολογείται με την κλίμακα φορολόγησης που ίσχυε κατά το έτος απόκτησης του εισοδήματος μαζί με τις νόμιμες επιβαρύνσεις εκπρόθεσμης καταβολής.

Στον υπολογισμό της αδικαιολόγητης προσαύξησης περιουσίας θα μπορεί να προσμετράται και το περιεχόμενο τραπεζικών θυρίδων που θα ανοίγουν κατόπιν απόφασης της φορολογικής διοίκησης στις περιπτώσεις ενδείξεων μεγάλης φοροδιαφυγής (π.χ. άνω των 150.000 ευρώ)

– τον εντοπισμό φορολογούμενων οι οποίοι θα τεθούν στο μικροσκόπιο του φορολογικού ελέγχου. Με βάση τα στοιχεία από το Μητρώο Καταθετών η φορολογική διοίκηση θα σταθμίζει μια σειρά παραγόντων προκειμένου να εκδώσει εντολή φορολογικού ελέγχου για έναν φορολογούμενο. Για παράδειγμα, η μίσθωση τραπεζικής θυρίδας σε συνδυασμό με την άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος και την ύπαρξη πολλαπλών τραπεζικών λογαριασμών με αξιόλογες κινήσεις ποσών θα μπορούσε να αποτελεί κριτήριο για την έκδοση εντολής φορολογικού ελέγχου για αδικαιολόγητη προσαύξηση περιουσίας

– φορολογούμενοι οι οποίοι προχωρούν σε αποπληρωμή δανείων ολική ή μερική ή απλώς εξυπηρετούν δάνειο που έχουν λάβει και δεν δηλώνουν τη δαπάνη προκειμένου να αποφύγουν το σχετικό τεκμήριο διαβίωσης

– την αποτελεσματικότερη πολιορκία φορολογούμενων οι οποίοι έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο αλλά η φορολογική διοίκηση δεν μπορεί να εντοπίσει εισοδήματά ή καταθέσεις τους προκειμένου να προχωρήσει σε κατασχέσεις. Η εφορία με την κατάλληλη χρήση του θεσμικού πλαισίου θα επιχειρεί να δεσμεύει το περιεχόμενο τραπεζικών θυρίδων προκειμένου να αποπληρώνονται ληξιπρόθεσμες οφειλές των φορολογούμενων. Για τη συγκεκριμένη παρέμβαση, σύμφωνα με πληροφορίες από τη φορολογική διοίκηση, απαιτείται αλλαγή του θεσμικού πλαισίου.

Πηγή: www.capital.gr