ΑΑΔΕ: Θέσπιση διαδικασίας ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ των Οργανικών μονάδων της Α.Α.Δ.Ε.

aade bonus

11/12/2017

aade bonus

Αριθμ. πρωτ.: Δ.Σ.Σ. 159256 ΕΞ 2017 ΕΜΠ
Θέσπιση διαδικασίας βράβευσης των Οργανικών μονάδων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)

Αθήνα, 6 Δεκεμβρίου 2017
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:Δ.Σ.Σ. 159256 ΕΞ2017 ΕΜΠ

(ΦΕΚ Β’ 4284/07.12.2017)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ Α

ΘΕΜΑ: «Θέσπιση διαδικασίας βράβευσης των Οργανικών μονάδων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) και ειδικότερα της παραγράφου 4 του άρθρου 23, της παραγράφου 1 του άρθρου 2, των περιπτώσεων ε΄, ζ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 2, του άρθρου 7, της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 και των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 14, και του άρθρου 41 αυτού.

2. Την υπ’αριθμ. Δ. ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017 (Β΄ 968) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».

3. Την αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β΄ 130 και Β΄ 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» και την αριθμ. Δ6Α 1145867 ΕΞ 2013/25.9.2013 (Β΄ 2417) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α΄ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

4. Την αριθμ. 1 της 20-1-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

5. Το επιχειρησιακό σχέδιο της Α.Α.Δ.Ε, όπως αυτό διαμορφώνεται κατ’ έτος.

6. Την εκάστοτε αξιολόγηση των Οργανικών Μονάδων της Α.Α.Δ.Ε.

7. Την ανάγκη έκδοσης της παρούσας, η οποία συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη και επιτυχέστερη λειτουργία των οργανικών μονάδων της Α.Α.Δ.Ε., καθώς μέσω της βράβευσης αυτών, αναγνωρίζεται η συνεισφορά τους, ενισχύεται η απόδοση αυτών και συνακόλουθα των υπαλλήλων τους, και δημιουργούνται κίνητρα για την περαιτέρω ενίσχυση του έργου της Αρχής, όπως αυτό αποτυπώνεται στους εκάστοτε στρατηγικούς της στόχους.

8. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.),

αποφασίζουμε:

Τη θέσπιση διαδικασίας βράβευσης των Οργανικών μονάδων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) βάσει της αξιολόγησης και μέτρησης της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας αυτών.

Άρθρο 1
Ορισμοί

Οργανικές μονάδες είναι οι μονάδες επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης, Τμήματος ή Γραφείου ή Αυτοτελούς Τμήματος ή Αυτοτελούς Γραφείου της Α.Α.Δ.Ε.
Αποτελεσματικότητα είναι ο βαθμός στον οποίο κάθε Οργανική Μονάδα επιτυγχάνει τους στόχους της, βάσει του επιχειρησιακού σχεδίου της Αρχής.

Αποδοτικότητα είναι ο βαθμός επίτευξης του αποτελέσματος της Οργανικής Μονάδας σε συνάρτηση με τους πόρους αυτής και ιδίως το ανθρώπινο δυναμικό της.

Στόχοι είναι οι ποσοτικοί, οι μη ποσοτικοί και οι υποχρεώσεις κάθε Οργανικής Μονάδας (που λογίζονται ως στόχοι) όπως αυτοί αναγράφονται στο εκάστοτε επιχειρησιακό σχέδιο.

Επιχειρησιακό Σχέδιο είναι η διαδικασία επιμερισμού των στρατηγικών στόχων της Αρχής σε ετήσιους στόχους, δράσεις και έργα.

Άρθρο 2
Κατηγορίες Βραβείων

Καθορίζονται κατηγορίες βραβείων ως εξής:
α. Γενικό βραβείο αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας Οργανικών Μονάδων της Αρχής.
β. Ειδικά βραβεία για την υψηλή απόδοση και την ιδιαίτερη συνεισφορά των Οργανικών Μονάδων στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων της Αρχής και στην εκπλήρωση της αποστολής της ή για την αποκάλυψη σημαντικών περιπτώσεων φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου.
γ. Ειδικά βραβεία για τη συμμετοχή των Οργανικών Μονάδων στην υλοποίηση σημαντικών έργων, εκτός επιχειρησιακού Σχεδίου αλλά σε εκπλήρωση των στρατηγικών στόχων της Αρχής.
δ. Ειδικά βραβεία για την ανταπόκριση Οργανικών Μονάδων σε έκτακτα γεγονότα ή για την ανάληψη πρωτοβουλιών που προάγουν το έργο της Αρχής.
ε. Ειδικά βραβεία για τη διαχείριση υποθέσεων ιδιαίτερης βαρύτητας για τη λειτουργία των οργανικών μονάδων υπό ιδιαίτερες συνθήκες εργασίας.
στ. Ειδικά βραβεία κοινωνικής προσφοράς και περιβαλλοντικής ευαισθησίας.

Άρθρο 3
Μέθοδος Κριτήρια Βράβευσης

Για τη βράβευση των οργανικών μονάδων λαμβάνεται υπόψη:
α. Για την απονομή του γενικού βραβείου, οι Οργανικές Μονάδες αξιολογούνται βάσει της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητάς τους στην επίτευξη των στόχων του επιχειρησιακού σχεδίου.
β. Για την απονομή των ειδικών βραβείων, στην αξιολόγηση μπορούν να λαμβάνονται υπόψη ειδικότερα κριτήρια όπως:
αα. Ιδιαίτερες συνθήκες εκτέλεσης του έργου των Οργανικών Μονάδων.
ββ. Ιδιαιτέρως σημαντικά αποτελέσματα.
γγ. Σημαντικές πρωτοβουλίες καινοτομίες οι οποίες προάγουν το έργο της Αρχής.
δδ. Επιτυχής εκπλήρωση κατά ανάθεση έργων ή δράσεων πέραν του προκαθορισμένου έργου.
εε. Ανάληψη πρωτοβουλιών κοινωνικής προσφοράς και περιβαλλοντικής ευαισθησίας.

Άρθρο 4
Είδη βραβείων

Οι Οργανικές Μονάδες βραβεύονται με βραβεία χρηματικά ή μη.

Στην περίπτωση απονομής χρηματικού βραβείου σε οργανική μονάδα, στην σχετική αξιολόγησης θα ορίζεται και ο τρόπος περαιτέρω κατανομής του ποσού αυτού στους υπηρετούντες της βραβευόμενης Οργανικής Μονάδας.

Αρμόδια Υπηρεσία για την ανάπτυξη, εφαρμογή της μεθοδολογίας αξιολόγησης και βράβευσης των οργανικών μονάδων είναι η Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού.
Ειδικότερα, στην περίπτωση απονομής χρηματικών βραβείων, αρμόδιες υπηρεσίες για την υλοποίηση είναι η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και η Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού της Α.Α.Δ.Ε.

Άρθρο 5
Αρμόδιο όργανο για την απονομή των βραβείων

Αρμόδιο όργανο για την απονομή των βραβείων είναι ο Διοικητής της Α.Α.Δ.Ε.

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Γεώργιος Πιτσιλής