ΠΟΙΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ παρατείνονται με την νέα απόφαση για ΠΑΡΑΤΑΣΗ έως 21.7.2017 – ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΣΕΙΣ.

paratash forologikwn dhlwsewn 3

18/07/2017

paratash forologikwn dhlwsewn 3

Με την απόφαση ΠΟΛ. 1094/2017 αρχικά, παρατάθηκε η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων (φυσικών και νομικών προσώπων) ως εξής:

α) Οι δηλώσεις φυσικών προσώπων του άρθρου 3 του νόμου 4172/2013 των οποίων η καταληκτική ημερομηνία υποβολής ήταν μέχρι την 30η Ιουνίου 2017.  Η νέα καταληκτική ημερομηνία είναι η 17η Ιουλίου 2017 ημέρα Δευτέρα.

β) Οι δηλώσεις φυσικών προσώπων που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες τα οποία τηρούν απλογραφικά βιβλία. Η νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής αυτών είναι 16η Αυγούστου 2017 ημέρα Τετάρτη (παρατείνεται στην επόμενη εργάσιμη λόγο της αργίας του Δεκαπενταύγουστου).

γ) Οι δηλώσεις των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013, που δεν έχουν υποβληθεί μέχρι τη 29η Ιουνίου 2017 και των οποίων η προθεσμία υποβολής δεν έχει λήξει. Η νέα καταληκτική ημερομηνία είναι η 17η Ιουλίου 2017 ημέρα Δευτέρα.

Σημείωση : Υπενθυμίζουμε ότι και η παράταση η οποία είχε δοθεί το 2016 με την ΠΟΛ.1105/15.7.2016 είχε ακριβώς το ίδιο κείμενο.

δ) Επιπλέον σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 21 του ν.4174/2016 (3. Ο Φάκελος Τεκμηρίωσης, που αποτελείται κατά περίπτωση από το Βασικό Φάκελο Τεκμηρίωσης και τον Ελληνικό Φάκελο Τεκμηρίωσης, καταρτίζεται έως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και συνοδεύεται από Συνοπτικό Πίνακα Πληροφοριών, ο οποίος υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη Φορολογική Διοίκηση μέσα στην ίδια προθεσμία. Τα υπόχρεα πρόσωπα της παραγράφου 1 υποβάλλουν Συνοπτικό Πίνακα Πληροφοριών για κάθε φορολογικό έτος, εφόσον δεν εμπίπτουν στις εξαιρετικές περιπτώσεις α’ και β’ της παραγράφου 2 του παρόντος.)

Παρατείνεται και η προθεσμία υποβολής του Συνοπτικού πίνακα ενδοομιλικών συναλλαγών για τα νομικά πρόσωπα στα οποία ισχύει η παράταση της  ΠΟΛ.1094, έως τις 17.7.2017 .

Με τη νέα παράταση που δόθηκε στις 14-7-2017 παρατείνονται ως εξής:

α) Οι δηλώσεις φυσικών προσώπων του άρθρου 3 του νόμου 4172/2013 . Η νέα καταληκτική ημερομηνία είναι η 21η Ιουλίου 2017, ημέρα Παρασκευή.

β) Οι δηλώσεις των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013, έως 21η Ιουλίου 2017, ημέρα Παρασκευή.

γ) Επιπλέον σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 21 του ν.4174/2016 (3. Ο Φάκελος Τεκμηρίωσης, που αποτελείται κατά περίπτωση από το Βασικό Φάκελο Τεκμηρίωσης και τον Ελληνικό Φάκελο Τεκμηρίωσης, καταρτίζεται έως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και συνοδεύεται από Συνοπτικό Πίνακα Πληροφοριών, ο οποίος υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη Φορολογική Διοίκηση μέσα στην ίδια προθεσμία. Τα υπόχρεα πρόσωπα της παραγράφου 1 υποβάλλουν Συνοπτικό Πίνακα Πληροφοριών για κάθε φορολογικό έτος, εφόσον δεν εμπίπτουν στις εξαιρετικές περιπτώσεις α’ και β’ της παραγράφου 2 του παρόντος.) Παρατείνεται και η προθεσμία υποβολής του Συνοπτικού πίνακα ενδοομιλικών συναλλαγών για τα νομικά πρόσωπα στα οποία ισχύει η παράταση, έως τις 21.7.2017.

Σημ.  Οι δηλώσεις φυσικών προσώπων που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες τα οποία τηρούν απλογραφικά βιβλία δεν παρατείνονται και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αυτών παραμένει η 16η Αυγούστου 2017, ημέρα Τετάρτη.


Ας δούμε πως διαμορφώνονται οι ημερομηνίες υποβολής, αλλά και καταβολής του φόρου μετά την παράταση που δόθηκε:

Ι. Πίνακας προθεσμιών υποβολής φορολογικών δηλώσεων φυσικών προσώπων

Υπόχρεοι

 

Νέα καταληκτική ημερομηνία
υποβολής της δήλωσης
 
Φυσικά πρόσωπα που δεν συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες 1η παράταση – έως 17.7.2017
2η παράταση – έως 21-7-2017
Φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα/οντότητες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία 1η παράταση – έως 17.7.2017
2η παράταση – έως 21-7-2017
Φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα/οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία 16.08.2017 (δεν επηρεάζεται από τη δεύτερη παράταση)
 

 

ΙΙ. Προθεσμία υποβολής δηλώσεων εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων

Υπόχρεοι

 

Νέα καταληκτική ημερομηνία
υποβολής της δήλωσης
Νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες άρθρου 45 ν.4172/2013 1η παράταση – έως 17.07.2017
2η παράταση – έως 21-7-2017

 

ΙΙΙ. Προθεσμίες πληρωμής δόσεων φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων

α) Δόσεις φόρου για δηλώσεις που θα υποβληθούν εμπρόθεσμα έως τη νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής δηλώσεων χωρίς περαιτέρω έλεγχο

Μήνας

 

Ημερομηνία

 

Δόσεις

 

Ιούλιος 31.07.2017 1η δόση
Σεπτέμβριος 29.09.2017 2η δόση
Νοέμβριος 30.11.2017 3η δόση

β) Δόσεις φόρου για δηλώσεις φορολογούμενων που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία, οι οποίοι μπορούν να υποβάλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος μέχρι το πρώτο δεκαπενθήμερο του επόμενου μήνα από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων.

Μήνας

 

Ημερομηνία

 

Δόσεις

 

Σεπτέμβριος 29.09.2017 1η δόση
Νοέμβριος 30.11.2017 2η δόση

IV. Προθεσμίες πληρωμής δόσεων φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων (δείτε και το δελτίο τύπου της Α.Α.Δ.Ε.)

Νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες

Μήνας Ημερομηνία Δόσεις
Ιούλιος 31.7.2017 1η δόση
Αύγουστος 31.08.2017 2η δόση
Σεπτέμβριος 29.09.2017 3η δόση
Οκτώβριος 31.10.2017 4η δόση
Νοέμβριος 30.11.2017 5η δόση
Δεκέμβριος 29.12.2017 6η δόση

Πηγή: www.taxheaven.gr