ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΙ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΧΡΕΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΠΟ ΤΗΝ 1η ΜΑΪΟΥ 2018.

hlektronikoi plhhsteiriasmoi

12/01/2018

hlektronikoi plhhsteiriasmoi

Κατατέθηκε η τροπολογία στο σ/ν του υπουργείου Οικονομικών «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις» με τίτλο «Τροποποιήσεις του αρ. 75 του Ν.4270/2014 και τροποποίηση/συμπλήρωση διατάξεων περί πλειστηριασμών».

Με τις διατάξεις της υπόψη τροπολογίας:

1. Τροποποιείται το άρθρο 75 τον Ν.4270/2014, σχετικά με την έκθεση επί των φορολογικών δαπανών που συνοδεύει τον κρατικό προϋπολογισμό.

2. Τροποποιούνται και συμπληρώνονται διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ, ν.δ. 356/1974), σχετικά με τους πλειστηριασμούς κινητών και ακινήτων. Ειδικότερα:

  • Ορίζεται ότι οι πλειστηριασμοί διενεργούνται αδαπάνως για το Δημόσιο με ηλεκτρονικά μέσα από πιστοποιημένο για το σκοπό αυτό υπάλληλο τον πλειστηριασμού σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 959 και 998, καθώς και των άρθρων 1001 και επ. τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όπως εκάστοτε ισχύουν, εφόσον δεν αντίκεινται στις διατάξεις τον ΚΕΔΕ.
  • Προβλέπονται μεγαλύτερες προθεσμίες για την κοινοποίηση στον οφειλέτη τον προγράμματος πλειστηριασμού, την αποστολή στον συμβολαιογράφο που ορίζεται ως υπάλληλος τον πλειστηριασμού των σχετικών εγγράφων, την αναγγελία του επισπεύδοντος Δημοσίου για άλλα χρέη τον οφειλέτη προς αυτό κ.λπ..
  • Καθορίζεται το ελάχιστο περιεχόμενο της περίληψης του προγράμματος πλειστηριασμού, το οποίο δημοσιεύεται αδαπάνως για το Δημόσιο, με επιμέλεια δικαστικού επιμελητή, στην ιστοσελίδα δημοσιεύσεων πλειστηριασμών τον Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων τον Τομέα Ασφάλισης Νομικών τον Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (αντί της προβλεπόμενης σήμερα δημοσίευσης σε εφημερίδα).
  • Τροποποιείται το άρθρο 61, σχετικά με την κατάταξη του Δημοσίου σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης κινητού ή ακινήτου κατά οφειλέτη του σύμφωνα με τα οριζόμενα άρθρα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας ή του Πτωχευτικού Κώδικα (σε περίπτωση πτώχευσης τον οφειλέτη), όπως αυτά συμπληρώνονται με τις διατάξεις των άρθρων 176 και 177 του υπό ψήφιση πολυνομοσχεδίου (αλλαγή στη σειρά κατάταξης των γενικών και ειδικών προνομίων και θέσπιση υπερπρονομίου για μη καταβληθέντες μισθούς έως έξι μηνών).

3. Τίθενται μεταβατικού χαρακτήρα διατάξεις, σχετικά με τις κατά τα ανωτέρω τροποποιήσεις και, μεταξύ άλλων ορίζεται ότι, από 1/5/2018, οι διενεργούμενοι κατά ΚΕΔΕ πλειστηριασμοί διεξάγονται αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα.

Από τις προτεινόμενες διατάξεις προκαλούνται τα ακόλουθα οικονομικά αποτελέσματα επί τον κρατικού προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης για τους οποίους εφαρμόζονται οι, κατά περίπτωση, διατάξεις του ΚΕΔΕ:

  • Μείωση εσόδων από τη θεσπιζόμενη αλλαγή (υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις) στη σειρά κατάταξης των γενικών και ειδικών προνομίων στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και τον Πτωχευτικό Κώδικα και τη θέσπιση υπερπρονομίου για μη καταβληθέντες μισθούς έως έξι (6) μηνών.
  • Εξοικονόμηση δαπάνης από την αδάπανη δημοσίευση των περιλήψεων των προγραμμάτων πλειστηριασμών στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων τον Τομέα Ασφάλισης Νομικών του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης.
  • Αύξηση εσόδων από την διευκόλυνση της διενέργειας των πλειστηριασμών με ηλεκτρονικά μέσα.

Το ύψος των ανωτέρω αποτελεσμάτων εξαρτάται από πραγματικές περιστάσεις.

Δείτε την Αιτιολογική Έκθεση

Πηγή: www.e-forologia.gr