Διευκρινήσεις Νομικού Συμβούλου ΠΟΕ-ΔΟΥ για τη διεκδίκηση αναδρομικών

poedoy

carouzos

 

 

 

 

Ακαδημίας 35 Κολωνάκι, 10672 Αθήνα, τηλ. +302103838412, fax +302103634617          e-mail: karouzos@otenet.gr, www.karouzoslawoffice.gr

 

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου 2019

ΠΡΟΣ: ΠΟΕ ΔΟY

 

Θέμα: Διευκρινήσεις για τη διεκδίκηση αναδρομικών

Σε απάντηση ερωτήσεων που μου θέσατε αναφορικά με τη διεκδίκηση αναδρομικών των συναδέλφων εφοριακών, θέτω υπόψη σας τα εξής:

1)Σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 6 ν. 3845/2010 (με βάση το οποίο διεκδικούμε τα δωροεπιδόματα) προβλέπει ότι: 

Τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας που προβλέπονται από οποιαδήποτε γενική ή ειδική διάταξη ή ρήτρα ή όρο συλλογικής σύμβασης εργασίας, διαιτητική απόφαση ή με ατομική σύμβαση εργασίας ή συμφωνία, για λειτουργούς, υπαλλήλους και μισθωτούς που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των παραγράφων 1 έως και 4, καθώς και για τα πρόσωπα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 5, καθορίζονται ως εξής:  α) Το επίδομα εορτών Χριστουγέννων σε πεντακόσια (500) ευρώ.  β) Το επίδομα εορτών Πάσχα σε διακόσια πενήντα (250) ευρώ.  γ) Το επίδομα αδείας, σε διακόσια πενήντα (250) ευρώ.  Τα επιδόματα του προηγούμενου εδαφίου καταβάλλονται εφόσον οι πάσης φύσεως τακτικές αποδοχές, επιδόματα και αμοιβές, συμπεριλαμβανομένων και των επιδομάτων του προηγούμενου εδαφίου, δεν υπερβαίνουν κατά μήνα, υπολογιζόμενες σε δωδεκάμηνη βάση, τα τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ. Αν με την καταβολή των επιδομάτων του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής, οι πάσης φύσεως τακτικές αποδοχές, επιδόματα και αμοιβές υπερβαίνουν το ύψος αυτό, τα επιδόματα του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής καταβάλλονται μέχρι του ορίου των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ, με ανάλογη μείωση τους.

Το όριο των 3.000,00 ευρώ νοείται επί των μικτών αποδοχών του εργαζομένου 

2)Η διεκδίκηση θα αφορά στο χρονικό διάστημα που φορέας απασχόλησής τους ήταν το Υπουργείο Οικονομικών (Ελληνικό Δημόσιο) καθώς επίσης κα στο χρονικό διάστημα που φορέας απασχόλησης είναι η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Με εκτίμηση

Γιάννης Καρούζος

Νομικός Σύμβουλος ΠΟΕ- ΔΟY