ΑΑΔΕ: Σε δημόσια διαβούλευση το νέο ΕΝΤΥΠΟ Ε3 – Αλλαγές και επισημάνσεις.

E3 entypo

08/12/2017

E3 entypo

Σε διαβούλευση δημοσιεύτηκε σήμερα στον ιστότοπο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) το νέο έντυπο Ε3.

Πιο συγκεκριμένα, με βάση την αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Β 1053076 ΕΞ2017/05-04-2017, συστάθηκε ομάδα εργασίας στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για τον ανασχεδιασμό του εντύπου Ε3 «Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα», στο πλαίσιο της οποίας αναμορφώθηκε το σχετικό έντυπο με σκοπό την πληρέστερη καταγραφή και αποτύπωση οικονομικών δεδομένων, το οποίο τίθεται σε διαβούλευση έως και τις 17 Δεκεμβρίου 2017.

Για σχόλια, ερωτήσεις, παρατηρήσεις, μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο e3_proposal@aade.gr

Στα γενικά στοιχεία πριν τους πίνακες προστέθηκαν τα εξής πεδία που αφορούν την κατηγορία των οντοτήτων του άρθρου 2 του Ν.4308/2014:

  • Πολύ μικρές αρ. 1 παρ. 2γ
  • Πολύ μικρές αρ. 1 παρ. 2α και 2β
  • Μικρές αρ. 1 παρ. 2γ
  • Μικρές αρ. 1 παρ. 2α και 2β
  • Μεσαίες
  • Μεγάλες
  • Μη ενταγμένες

Παράλληλα αφαιρέθηκαν όλα τα πεδία της κατηγορίας «Αιτία μη τήρησης» με κωδικό 726, με τη μόνη διαφορά του πεδίου Μη υπόχρεοι να μεταφέρεται στην κατηγορία «Κατηγορία βιβλίων».

Στο νέο έντυπο Ε3 που τέθηκε υπό διαβούλευση παρατηρούνται οι παρακάτω αλλαγές:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α΄

Ο ΠΙΝΑΚΑΣ Α’ εμφανίζεται όπως ακριβώς ήτανε και στο παλιό έντυπο Ε3.

ΠΙΝΑΚΑΣ Β’

Ο Πίνακας Β΄ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΟΘΕΝΤΑ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ»του παλιού εντύπου Ε3 καταργήθηκε. Ο νέος Πίνακας Β’ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ» αποτελεί μεταφορά του Πίνακα Γ του παλιού εντύπου Ε3 με προσθήκη νέων στηλών και πεδίων.

Στο νέο έντυπο Ε3 στην πρώτη σελίδα του εντύπου, στον Πίνακα Β΄ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ», προστίθενται δύο νέα πεδία συμπλήρωσης, σχετικά με τη δήλωση των Ενεργών Επαγγελματικών Λογαριασμών Επιχείρησης και των Ενεργών Τερματικών POS.

Υπενθυμίζεται ότι για την πρόσβαση στην εφαρμογή δήλωσης του Επαγγελματικού Λογαριασμού στην ιστοσελίδα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, μπορείτε να εισέλθετε επιλέγοντας εδώ.

Πρέπει να τονιστεί ότι στον Επαγγελματικό Λογαριασμό οι υπόχρεοι αποδέχονται συναλλαγές που πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής όπως, ενδεικτικά, μέσα πληρωμής με κάρτα, εντολές άμεσης χρέωσης, μεταφορές πίστωσης, πάγιες εντολές, καθώς και συναλλαγές με μετρητά. Οι συναλλαγές που διενεργούνται μέσω του Επαγγελματικού Λογαριασμού αφορούν αποκλειστικά την εμπορική, επιχειρηματική ή επαγγελματική δραστηριότητα του υπόχρεου. Σε περίπτωση που οι συναλλαγές διενεργούνται σε πλέον του ενός Επαγγελματικούς Λογαριασμούς, τότε οι δικαιούχοι πληρωμής υποχρεούνται να δηλώσουν το σύνολο των Επαγγελματικών τους Λογαριασμών.

Πλήρη εικόνα για το καθεστώς λειτουργίας του Επαγγελματικού Λογαριασμού και των τερματικών POS μπορείτε να αποκτήσετε, μέσω των σχετικών διατάξεων:

Επαγγελματικός Λογαριασμός

Τερματικά POS

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ΄

Ο ΠΙΝΑΚΑΣ Ε’ «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ – ΔΩΡΕΑΝ ΑΠΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ» του παλιού εντύπου Ε3 μετονομάστηκε σε ΠΙΝΑΚΑ Γ’, ο οποίος διακρίνεται σε ΠΙΝΑΚΑ Γ’1 και ΠΙΝΑΚΑ Γ’2.

Ο ΠΙΝΑΚΑΣ Γ’1 έχει την ονομασία «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ – ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ», περιέχοντας τα πεδία με κωδικούς 901, 902, 903, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913 και 914 του παλιού εντύπου Ε3. Τα πεδία με κωδικούς 681 (σύνολο επιδοτήσεων που εισπράχθηκαν) και 904 (σύνολο επιχορηγήσεων που εισπράχθηκαν) δεν περιλαμβάνονται στο νέο Ε3.

Ο ΠΙΝΑΚΑΣ Γ’2 έχει την ονομασία «ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΛΑ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΆΤΩ ΠΙΝΑΚΑ».

Ουσιαστικά η κατηγορία «ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΛΑ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΆΤΩ ΠΙΝΑΚΑ» του ΠΙΝΑΚΑ Ε’ του παλιού εντύπου Ε3, αποτελεί τον ΠΙΝΑΚΑ Γ’2 του νέου εντύπου Ε3. Προστέθηκε βέβαια, όπως βλέπετε στην παρακάτω φωτογραφία, η στήλη Αριθμός Παροχής Ρεύματος.

ΠΙΝΑΚΑΣ Δ΄

Στον πίνακα Δ του νέου εντύπου παρουσιάζονται, με διαφορετική δομή, οι πληροφορίες που παρέχονταν μέσω του πίνακα ΣΤ και Θ του εντύπου Ε3 του προηγούμενου φορολογικού έτους.

Ο πίνακας συμπληρώνεται τόσο από τις επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία όσο και από τις επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικά. Στον συγκεκριμένο πίνακα προσδιορίζονται τα μικτά κέρδη ανά δραστηριότητα και τα αποτελέσματα προ φόρου.

Οι κυριότερες αλλαγές είναι:

– Δεν διαχωρίζονται πλέον οι πωλήσεις σε χοντρικές/λιανικές και αγορές εσωτερικού εξωτερικού.

– Δημιουργούνται διαφορετικές στήλες για την εμπορική και την παραγωγική δραστηριότητα, σε σχέση με το προηγούμενο έντυπο που υπήρχε στήλη εμπορίας – μεταποίησης (πίνακας ΣΤ).

– Δημιουργείται πεδίο στο οποίο αναγράφονται τα λοιπά έξοδα παραγωγής.

– Κατά τον προσδιορισμό του κόστους πωληθέντων στην εμπορική, παραγωγική και αγροτική-βιολογική δραστηριότητα προστέθηκαν πεδία που αφορούν την απομείωση εμπορευμάτων, πρώτων υλών και υλικών, προϊόντων και παραγωγής σε εξέλιξη και ζώων – φυτών.

ΠΙΝΑΚΕΣ Ε΄ και ΣΤ΄

Ο πίνακας Κ (Διαφορών μεταξύ φορολογικής και Λογιστικής Βάσης) του εντύπου Ε3 του προηγούμενου φορολογικού έτους, στο νέο έντυπο αναφέρεται ως πίνακας Ε. Στα πεδία του συγκεκριμένου πίνακα δεν υφίσταται καμία αλλαγή.

Ο πίνακας ΣΤ του νέου εντύπου Ε3 συμπληρώνεται τόσο από τις επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία όσο και από τις επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικά. Στον συγκεκριμένο πίνακα προσδιορίζονται τα φορολογητέα αποτελέσματα.

ΠΙΝΑΚΑΣ Ζ΄

Ο πίνακας Ζ συμπληρώνεται τόσο από τις επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία όσο και από τις επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικά.

Με τον συγκεκριμένο πίνακα παρέχονται πληροφορίες προς την φορολογική αρχή, αναλύοντας τα έσοδα και τα έξοδα της οντότητας. Ενδεικτικά, αναφέρονται κέρδη από αναστροφή προβλέψεων και απομειώσεων, κέρδη από επιμέτρηση στην εύλογη αξία, ζημιές από επιμέτρηση περιουσιακών στοιχείων και προβλέψεις (εκτός από προβλέψεις για το προσωπικό). Ακόμη, κατά την άποψη μας, για πεδία όπως «Έξοδα και ζημιές» και «Προβλέψεις (εκτός από προβλέψεις για το προσωπικό)» αναμένονται διευκρινίσεις ως προς τον τρόπο συμπλήρωσης τους.

Δείτε το Έντυπο Ε3 σελ. 1 εδώ.

Δείτε το Έντυπο Ε3 σελ. 2 εδώ.

Δείτε το Έντυπο Ε3 σελ. 3 εδώ.