ΠΟΙΕΣ ΦΟΡΟ-ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΠΗΚΑΝ ΣΤΟ ΑΡΧΕΙΟ: Ποιοι είναι οι παράγοντες που οδήγησαν στην παραγραφή σημαντικών υποθέσεων φοροδιαφυγής!!!

soma dioksis oikonomikou egklimatos sdoe ktirio
ΣΔΟΕ: Απάτη τύπου carousel από καταστήματα e-shop με πάνω από 30 εκατ. ευρώ ζημιά για το ελληνικό Δημόσιο

27/02/2018

soma dioksis oikonomikou egklimatos sdoe ktirio 

Χιλιάδες εκθέσεις ελέγχου που είχαν συνταχθεί από το Σώμα Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ) τα έτη 2012, 2013, 2014 και 2015 για σημαντικές υποθέσεις φοροδιαφυγής της περιόδου 2001-2011 ακυρώθηκαν εξαιτίας μιας διάταξης που ψηφίστηκε τον Αύγουστο του 2015.

Στην εξέλιξη αυτή συνέβαλαν και οι εξαιρετικά αργοί ρυθμοί με τους οποίους οι υποθέσεις αυτές μεταφέρθηκαν από το ΣΔΟΕ στις αρμόδιες ΔΟΥ, καθώς και οι δύο αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικράτειας που περιόρισαν αυστηρά στην πενταετία την περίοδο παραγραφής των περισσότερων φορολογικών υποθέσεων.

Με μια διάταξη που περιελήφθη στον ν. 4336/2015, ο οποίος ψηφίστηκε τον Αύγουστο του 2015 μαζί με το Μνημόνιο III, όλες οι εκθέσεις ελέγχου του ΣΔΟΕ για τις οποίες η συγκεκριμένη υπηρεσία δεν είχε προλάβει μέχρι τότε να εκδώσει πράξεις καταλογισμού φόρων και προστίμων μετατράπηκαν σε απλά «δελτία πληροφοριών» τα οποία έπρεπε να αποσταλούν στις αρμόδιες ΔΟΥ για να ξεκινήσουν από την αρχή οι σχετικοί έλεγχοι. Τους μήνες που ακολούθησαν, η αποστολή των υποθέσεων αυτών από το ΣΔΟΕ στις ΔΟΥ καθυστέρησε τόσο πολύ, ώστε όταν πλέον ολοκληρώθηκε είχε επέλθει ήδη η παραγραφή τους.

Είχε μεσολαβήσει άλλωστε και το Συμβούλιο της Επικράτειας, το οποίο με τις δύο γνωστές πλέον αποφάσεις του περιόρισε την περίοδο παραγραφής όλων σχεδόν των φορολογικών υποθέσεων στα πέντε έτη, οπότε όλες οι εκκρεμείς εκθέσεις ελέγχου του ΣΔΟΕ που μεταφέρθηκαν τελικά στις ΔΟΥ ως «δελτία πληροφοριών» και αφορούσαν τα έτη 2001-2011 τέθηκαν στο αρχείο.

Το χρονικό της υπόθεσης

Ειδικότερα, με τη διάταξη των περιπτώσεων ε’ και στ’ της υποπαραγράφου Δ7 της παραγράφου Δ του ν. 4336/2015 αναβίωσαν παλαιές οδηγίες για τον τρόπο χειρισμού των φορολογικών υποθέσεων αρμοδιότητας του ΣΔΟΕ, οι οποίες είχαν περιληφθεί σε μία εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων που είχε εκδοθεί στις 2 Μαΐου 2014 (στην εγκύκλιο υπ’ αριθμόν Πρωτοκόλλου ΔΕΛ A 1069048 2014/2.5.2014). Οι οδηγίες εκείνες ανέφεραν ότι: «Στις περιπτώσεις που στις ΔΟΥ έχουν διαβιβασθεί εκθέσεις ελέγχου από το ΣΔΟΕ με ημερομηνία θεώρησης μέχρι 31/12/2013 και δεν έχουν εκδοθεί καταλογιστικές πράξεις μέχρι την ως άνω ημερομηνία, επειδή από 1/1/2014 έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του ν. 4174/2013, οι εκθέσεις ελέγχου θα θεωρούνται από τη ΔΟΥ δελτία πληροφοριών, θα εκδίδεται νέα εντολή ελέγχου από τη ΔΟΥ (σ.σ.: θα ξεκινάει δηλαδή εκ νέου έλεγχος), θα κοινοποιείται στον φορολογούμενο σημείωμα διαπιστώσεων και προσωρινή πράξη προσδιορισμού του φόρου ή προσωρινή πράξη επιβολής προστίμου και γενικά θα ακολουθείται χωρίς παρέκκλιση η διαδικασία που προβλέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 28 και 62 του ν. 4174/2013 λαμβάνοντας σε κάθε περίπτωση υπ’ όψιν τις απόψεις του φορολογούμενου. Τα αναφερόμενα στο προηγούμενο εδάφιο έχουν εφαρμογή και για τις εκθέσεις ελέγχου του ΣΔΟΕ με ημερομηνία θεώρησης μετά την 1η Ιανουάριου 2014 εφόσον δεν τηρήθηκε η διαδικασία που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 28 και 62 του ν. 4174/2013».

Οι παραπάνω οδηγίες είχαν ακυρωθεί εν μέρει με τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 25 του ν. 4321/2015 που ψηφίστηκε από τη Βουλή τον Μάρτιο του 2015. Συγκεκριμένα, με τη διάταξη εκείνη ορίστηκε ότι: «Στις περιπτώσεις που προβλέπονται στην υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΕΛ A 1069048 ΕΞ 2014 από 2/5/2014 εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων και εφόσον μέχρι 30/4/2015 η προβλεπόμενη στα ανωτέρω διαδικασία δεν έχει ολοκληρωθεί και δεν έχει βεβαιωθεί ο αναλογούν φόρος, η διαδικασία ολοκληρώνεται με τα εκδοθέντα από το ΣΔΟΕ φύλλα ελέγχου».

Ουσιαστικά, με τη διάταξη του ν. 4321/2015, οι εκθέσεις ελέγχου του ΣΔΟΕ ανέκτησαν το κύρος τους και με βάση αυτές ήταν εφικτό να ολοκληρωθούν άμεσα οι εκκρεμείς έλεγχοι, πριν επέλθει η παραγραφή των υποθέσεων.

Προκειμένου, μάλιστα, να επιταχυνθούν οι διαδικασίες ολοκλήρωσης των ελέγχων του ΣΔΟΕ και να επιβληθούν σύντομα οι πρόσθετοι φόροι και τα προβλεπόμενα πρόστιμα, είχε νομοθετηθεί τότε και η διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 25 του ν. 4321/2015 με την οποία είχε δοθεί στο ΣΔΟΕ η δυνατότητα να εκδίδει κι αυτό προσωρινές και οριστικές πράξεις διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου, καθώς επίσης και αποφάσεις επιβολής προστίμων για τους ελέγχους που το ίδιο διενεργούσε.

Με διάταξη του ν. 4321/2015, που ψηφίστηκε τον Μάρτιο του 2015, ήταν εφικτό να ολοκληρωθούν οι εκκρεμείς έλεγχοι πριν παραγραφούν. Τον Αύγουστο του 2015, όμως, με τη διάταξη του ν. 4336/2015 επανενεργοποιήθηκαν οι οδηγίες της ΓΓΔΕ (εγκύκλιος 2/5/2014) περί μεταφοράς των υποθέσεων από το ΣΔΟΕ και έκδοσης νέας εντολής ελέγχου από τις ΔΟΥ.

Η επίμαχη διάταξη

Πέντε μήνες αργότερα, όμως, τον Αύγουστο του 2015, ψηφίστηκε και τέθηκε σε ισχύ η διάταξη των περιπτώσεων ε’ και στ’ της υποπαραγράφου Δ7 του ν. 4336/2015 με την οποία καταργήθηκαν αναδρομικά από τον Μάρτιο του 2015 οι παραπάνω διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 4321/2015 και επανενεργοποιήθηκαν οι οδηγίες της εγκυκλίου της 2ας Μάϊου 2014 που είχε εκδώσει η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων.

Το αποτέλεσμα για όσες υποθέσεις είχαν διενεργηθεί φορολογικοί έλεγχοι από το ΣΔΟΕ -για τις οποίες είχαν εκδοθεί εκθέσεις ελέγχου, αλλά δεν είχαν εκδοθεί ακόμη πράξεις προσδιορισμού του φόρου και αποφάσεις επιβολής προστίμων- ήταν να ισχύσει πλέον ξανά η διαδικασία της μετατροπής των εκθέσεων αυτών σε «πληροφοριακά δελτία» και της αποστολής των υποθέσεων στις αρμόδιες ΔΟΥ, οι οποίες θα έπρεπε να εκδώσουν εκ νέου εντολές ελέγχου και να ξεκινήσουν τους ελέγχους εκείνους ξανά από την αρχή.

Ουσιαστικά, η παραπάνω διάταξη του ν. 4336/2015 αποτέλεσε την «ταφόπλακα» όλων αυτών των σημαντικών υποθέσεων, καθώς μόνο η διαδικασία μεταφοράς των υποθέσεων από το ΣΔΟΕ στις αρμόδιες ΔΟΥ κράτησε στη συνέχεια πάνω από δυόμισι χρόνια και όταν πλέον κάποια στιγμή οι υποθέσεις αυτές έφθασαν στις αρμόδιες ΔΟΥ είχαν ήδη παραγράφει, καθώς εν τω μεταξύ εκδόθηκαν και οι γνωστές πλέον αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικράτειας που περιόρισαν τις περιόδους παραγραφής στην πενταετία.

Πηγή: Εφημερίδα “Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ”

Διαβάστε το άρθρo εδώ