ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Γ.Γ.Δ.Ε.: Έτος δράσεων, ελέγχων και φορολογικής συμμόρφωσης το 2016.

epixeirisaiko sxedio GGDE 2016

04/04/2016

epixeirisaiko sxedio GGDE 2016

Διαβάστε το επιχειρησιακό σχέδιο της Γ.Γ.Δ.Ε. για το 2016 εδώ

Για την μεγιστοποίηση των Δημοσίων Εσόδων την ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης και την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής η ΓΓΔΕ εκτός από μία σειρά δράσεις που έχει προγραμματίσει για το επόμενο χρονικό διάστημα, θα προβεί και σε σειρά φορολογικών ελέγχων μέσω όλων των ελεγκτικών υπηρεσιών.


Για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής η ΓΓΔΕ προγραμματίζει:

1. Επαναξιολόγηση των κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου των προς έλεγχο υποθέσεων.
2. Στοχευμένοι έλεγχοι σε κατηγορίες επαγγελματιών και δημοσιοποίηση πρώτων αποτελεσμάτων με σκοπό την περαιτέρω ενίσχυση της συμμόρφωσης.
3. Παροχή κινήτρων για εκτεταμένη χρήση πλαστικού χρήματος στις συναλλαγές.
4. Κατάρτιση Επιχειρησιακών Σχεδίων ελέγχων ανά κλάδο δραστηριότητας.
5. Συνεχής εκπαίδευση των ελεγκτών.
6. Επέκταση της παροχής στοιχείων από τρίτους. Βελτίωση της διεθνούς συνδρομής στην παροχή πληροφοριών.
7. Συνεργασία με Οικονομική Αστυνομία για τη διενέργεια ελέγχων.
8. Μείωση των ελεγκτών ανά εποπτεία για τον αποτελεσματικότερο συντονισμό των διενεργούμενων ελέγχων.
9. Επανεξέταση διατάξεων του Κ.Φ.Α.Σ. (πρόσθετα βιβλία κλπ.).
10. Τυποποίηση διαδικασιών ελέγχου και παροχή κατευθυντήριων οδηγιών από την κεντρική διοίκηση.
11. Πλήρης πρόσβαση των ελεγκτών στο διαδίκτυο και σε όλα τα πληροφοριακά συστήματα.
12. Εξοπλισμός των ελεγκτικών υπηρεσιών με μέσα προηγμένης τεχνολογίας.
13. Διενέργεια προληπτικών ελέγχων σε στοχευμένες κατηγορίες επαγγελματιών.

Βασικοί τομείς της ενίσχυσης των δημοσίων εσόδων για το 2016 αναμένεται να αποτελέσουν:

– Η διαμόρφωση και η υλοποίηση ενός αξιόπιστου πλαισίου στοχοθεσίας των εισπράξεων έναντι των ληξιπρόθεσμων και μη οφειλών. Ο καθορισμός είτε υψηλών (σε σχέση με την τρέχουσα οικονομική κατάσταση) είτε χαμηλών στόχων έχει αποφευχθεί καθόσον πλήττουν την αξιοπιστία της Φορολογικής Διοίκησης με τις προκαλούμενες αρνητικές συνέπειες τους.

– Η δημιουργία του προφίλ κάθε οφειλέτη με όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες εντός και εκτός φορολογικής διοίκησης θα οδηγήσει σε μείωση του λειτουργικού κόστους της διαχείρισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών με απώτερο στόχο την αποτελεσματική υποστήριξη της διαδικασίας λήψης αναγκαστικών μέτρων είσπραξης.

– Η συνεχιζόμενη επέκταση και ολοκλήρωση διαφόρων αυτοματοποιημένων διαδικασιών (η ενσωμάτωση είσπραξης εισφορών κοινωνικής ασφάλισης στη φορολογική διοίκηση, η επέκταση του ειδικού λογισμικού διενέργειας ηλεκτρονικών κατασχέσεων εις χείρας πιστωτικών ιδρυμάτων, η ηλεκτρονική είσπραξη οφειλόμενων ποσών από πωλήσεις ειδών που εκποιούνται από τη Δ.Δ.Δ.Υ. και η διασύνδεση με πληροφοριακά συστήματα εκτός του Υπ. Οικονομικών).

Οι έλεγχοι που σκοπεύει η ΓΓΔΕ να διενεργήσει μέσα στο 2016 είναι αναλυτικά.

ΣΤΟΧΟΣ ΑΡΜΟΔΙΑ/ΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ/ΕΙΣ8
Διενέργεια 400 ελέγχων από το Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.
Βεβαίωση ποσού 500 εκ. € από ελέγχους του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.
Βεβαίωση ποσού 900 εκ. € από ελέγχους του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.
Βεβαίωση τουλάχιστον 30 εκ. € από τη διενέργεια ελέγχων τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών, με χρήση της βάσης AMADEUS. Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.
Διαπίστωση διαφορών προς καταλογισμό τουλάχιστον στο 30% των υποθέσεων έρευνας φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου που ερευνούν οι Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.
Διενέργεια 1.600 μερικών ελέγχων από τις Φ.Α.Ε., με βεβαίωση τουλάχιστον 260 εκ. €. Φ.Α.Ε. (Αθηνών, Πειραιά & Θεσ/νίκης)
Διενέργεια 15.700 μερικών ελέγχων από τις Δ.Ο.Υ. (πλην των Φ.Α.Ε.), με βεβαί- ωση τουλάχιστον 1,3 δισ. €. Δ.Ο.Υ.
Διενέργεια 200 υποθέσεων έρευνας φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου από τις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., εκ των οποίων 100 έρευνες αφορούν απάτη στον Φ.Π.Α. Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.
Διενέργεια 3.400 πλήρων ελέγχων από τις Δ.Ο.Υ. (πλην των Φ.Α.Ε.), με βεβαίω- ση τουλάχιστον 1 δισ. €. Δ.Ο.Υ.
Διενέργεια 300 πλήρων ελέγχων από τις Φ.Α.Ε., με βεβαίωση τουλάχιστον 200 εκ. €. Φ.Α.Ε. (Αθηνών, Πειραιά & Θεσ/νίκης)
Διενέργεια 4 πολυμερών ελέγχων9. Δ/νση Ελέγχων
Διενέργεια 600 ελέγχων από το Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.
Διενέργεια πλήρων και μερικών ελέγχων επί “φρέσκων” υποθέσεων (που αφορούν χρήσεις από το 2011 και μετά), σε ποσοστό 50% επί του συνόλου των πλήρων και μερικών ελέγχων του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. και των Δ.Ο.Υ. Δ/νση Ελέγχων
Διενέργεια τουλάχιστον 2.000 ελέγχων φορολογίας κεφαλαίου από τις Δ.Ο.Υ. Δ.Ο.Υ.
Διενέργεια τουλάχιστον 20 ελέγχων με τη χρήση έμμεσων τεχνικών, από το Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.
Διενέργεια τουλάχιστον 25.000 μερικών επιτόπιων ελέγχων από τις Δ.Ο.Υ. και εντοπισμός παραβάσεων τουλάχιστον στο 15% αυτών. Δ.Ο.Υ.
Διενέργεια τουλάχιστον 3.000 στοχευμένων μερικών επιτόπιων ελέγχων από τις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., με εντοπισμό παραβατικότητας τουλάχιστον στο 40% αυτών. Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.
Εισπραξιμότητα από ελέγχους του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. σε ποσοστό 45%. Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.
Εισπραξιμότητα από ελέγχους του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. σε ποσοστό 22,5%. Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.
Εισπραξιμότητα από πλήρεις και μερικούς ελέγχους των Δ.Ο.Υ. σε ποσοστό άνω του 20%. Δ.Ο.Υ.
Έκδοση Πράξεων Επιβολής Προστίμων (Π.Ε.Π.), το αργότερο εντός 3 μηνών από τη διαπίστωση των παραβάσεων κατά τη διενέργεια ελέγχων πρόληψης, για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της λαθρεμπορίας. Δ.Ο.Υ.
Εντοπισμός διαφυγόντων εσόδων από τη διενέργεια ερευνών των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., ύψους άνω των 80 εκ. €. Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.
Προτεραιοποίηση (βάσει κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου) εκκρεμών υποθέσεων ελέγχου Ελεγκτικών Υπηρεσιών και έκδοση σχετικών οδηγιών προς αυτές, προς επίτευξη των στόχων τους, μέχρι 20/5/2016. Δ/νση Ελέγχων

Πηγή: www.taxheaven.gr