ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ.ΕΣ.: Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ.ΕΣ.: Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού.

Με νέα εγκύκλιό του το Υπουργείο Εσωτερικών παρέχει ενημέρωση σχετικά με μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο:

1. Επίπεδα προληπτικών μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας

Σύμφωνα με το άρθρο 1 της ισχύουσας αριθ. Δ1α/ Γ.Π. οικ. 69863/2-11-2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 4829), και στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 ορίζονται από 3/11/2020 έως και 30/11/2020 δύο (2) επίπεδα προληπτικών μέτρων ως εξής:

 • επίπεδο επιτήρησης και
 • επίπεδο αυξημένου κινδύνου

Λαμβάνοντας υπόψη τον Χάρτη Υγειονομικής Ασφάλειας και Προστασίας από τη λοίμωξη covid-19, όπως έχει διαμορφωθεί με βάση τα τρέχοντα επιδημιολογικά δεδομένα και τα μέτρα που ισχύουν ανά επιδημιολογικό επίπεδο, σας γνωρίζουμε τα εξής σε ό,τι αφορά τη λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών από 3/11/2020 έως και 30/11/2020.

2. ΜΕΤΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑ ΕΠΙΠΕΔΟ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ

 • Υποχρεωτική προστασία υπαλλήλων που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου με χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας και παροχή εξ αποστάσεως εργασίας, όπου είναι εφικτό.
 • Υποχρεωτική τηλεργασία στο 50% εφόσον συνάδει προς τη φύση των καθηκόντων, επιπλέον των υπαλλήλων που ανήκουν σε ομάδα αυξημένου κινδύνου και οι οποίοι παρέχουν εξ αποστάσεως εργασία
 • Εξυπηρέτηση κοινού κατά προτίμηση, αλλά όχι αποκλειστικά, κατόπιν ραντεβού.
 • Τήρηση απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου.
 • Διενέργεια συναντήσεων εργασίας υπό τις προϋποθέσεις των συναθροίσεων/εκδηλώσεων

ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΥΞΗΜΕΝΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

 • Υποχρεωτική προστασία υπαλλήλων που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου με χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας και παροχή εξ αποστάσεως εργασίας, όπου είναι εφικτό.
 • Υποχρεωτική τηλεργασία στο 50% εφόσον συνάδει προς τη φύση των καθηκόντων, επιπλέον των υπαλλήλων που ανήκουν σε ομάδα αυξημένου κινδύνου και οι οποίοι παρέχουν εξ αποστάσεως εργασία
 • Εξυπηρέτηση κοινού μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού.
 • Τήρηση απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου.
 • Διενέργεια συναντήσεων εργασίας τηρουμένης της απόστασης του ενάμισι (1,5) μέτρου και με τη συμμετοχή έως εννέα (9) ατόμων

3. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΑΝΑ ΕΠΙΠΕΔΟ

Από τα ως άνω προβλεπόμενα μέτρα ανά επίπεδο, επισημαίνονται και διευκρινίζονται τα εξής:

3.1. Και στα δύο επίπεδα θα πρέπει να τηρείται η απόσταση του ενάμιση (1,5) μέτρου.

3.2. Και στα δύο επίπεδα εξακολουθεί να τίθεται σε προτεραιότητα η προστασία εκείνων των υπαλλήλων του δημοσίου που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου. Οι υπάλληλοι αυτοί δικαιούνται να απουσιάζουν με ειδική άδεια απουσίας, η οποία χορηγείται αρμοδίως και εφόσον τα καθήκοντά τους το επιτρέπουν, θα παρέχουν εξ αποστάσεως εργασία, άλλως θα απουσιάζουν με χρέωση κάθε τέταρτης ημέρας απουσίας με κάθε είδους άδεια που δικαιούνται, πλην της αναρρωτικής. Υπενθυμίζεται σχετικά η αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/126/16136/20- 9-2020 (ΑΔΑ: ΩΩΔΩ46ΜΤΛ6-2ΞΧ) εγκύκλιος.

3.3. Και στα δύο επίπεδα επανακαθορίζεται στο 50% το ποσοστό για την υποχρεωτική εξ αποστάσεως εργασία, εφόσον συνάδει προς τη φύση των καθηκόντων των υπαλλήλων. Διευκρινίζεται εκ νέου ότι για τον υπολογισμό του ποσοστού αυτού λαμβάνονται υπόψη μόνο οι εν τοις πράγμασι δυνάμενοι να παρέχουν εργασία εξ αποστάσεως βάσει των αρμοδιοτήτων και των καθηκόντων που ασκούν. Δεν συμπεριλαμβάνονται στο ποσοστό αυτό οι ανήκοντες σε ομάδες αυξημένου κινδύνου, οι οποίοι απουσιάζουν με ειδική άδεια απουσίας έστω και εάν παρέχουν εξ αποστάσεως εργασία. Δεν συνυπολογίζονται επίσης οι απουσιάζοντες με οποιαδήποτε άλλη άδεια κατά το ως άνω χρονικό διάστημα, συμπεριλαμβανομένων όσων υπαλλήλων του Δημοσίου τελούν σε άδεια ειδικού σκοπού του άρ. 5 της από 11/3/2020 ΠΝΠ, η οποία κυρώθηκε με το αρ.2 του ν. 4862/2020, άδεια η οποία υπενθυμίζεται ότι είναι σε ισχύ στις περιπτώσεις αναστολής λειτουργίας των βρεφονηπιακών σταθμών και των εκπαιδευτικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Στο σημείο αυτό διευκρινίζεται ότι η εφαρμογή του μέτρου αυτού θα τηρείται υποχρεωτικά και απαρεγκλίτως από όλους τους φορείς λαμβάνοντας ωστόσο κατά την εφαρμογή του τις ειδικότερες ανάγκες του φορέα και τις αρμοδιότητές του. Ως εκ τούτου η εφαρμογή του ποσοστού αυτού θα γίνεται, εφόσον αυτό είναι εφικτό, σε επίπεδο Τμήματος ή Διεύθυνσης ή Γενικής Διεύθυνσης, άλλως σε επίπεδο όλου του φορέα, εφόσον δεν είναι δυνατόν να εφαρμοστεί σε κατώτερο οργανωτικό επίπεδο, ιδίως στις περιπτώσεις που λόγω ανωτέρας βίας ή λόγω έκτακτων συνθηκών απαιτείται σε επίπεδο Τμήματος/Διεύθυνσης/ Γενικής Διεύθυνσης η αυτοπρόσωπη παροχή παρουσίας όλου του ανθρώπινου δυναμικού του εν λόγω οργανωτικού επιπέδου.

Ειδικά για τις δημόσιες υπηρεσίες που βρίσκονται σε περιοχές που έχουν ενταχθεί σε επίπεδο αυξημένου κινδύνου τυχόν παροχή εξ αποστάσεως εργασίας σε ποσοστό υψηλότερο του 50% θα μπορούσε να εξεταστεί από τον κάθε φορέα σε συνάρτηση με το αντικείμενο αρμοδιοτήτων του κάθε φορέα και τη δυνατότητα αυτού για απασχόληση μεγαλύτερου αριθμού υπαλλήλων εξ αποστάσεως, εφόσον δεν διαταράσσεται η εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας.

Βάσει όλων των ανωτέρω, καλούνται οι υπηρεσίες για τον επαναπρογραμματισμό της παροχής εξ αποστάσεως εργασίας βάσει του προβλεπόμενου υποχρεωτικού ποσοστού 50%.

3.4. Η εξυπηρέτηση του κοινού ανά επιδημιολογικό επίπεδο πραγματοποιείται ως εξής:

 • Στο επιδημιολογικό επίπεδο επιτήρησης το κοινό εξυπηρετείται κατά προτίμηση, αλλά όχι αποκλειστικά, κατόπιν ραντεβού.
 • Στο επιδημιολογικό επίπεδο αυξημένου κινδύνου το κοινό εξυπηρετείται μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού.

Για την εφαρμογή του εν λόγω μέτρου διευκρινίσεις έχουν παρασχεθεί στην Ενότητα Α.3. της αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ. 69/129/18771/13-10-2020 (ΑΔΑ: 9ΠΨΤ46ΜΤΛ6-ΧΞΤ σχετικής εγκυκλίου.

3.5. Διενέργεια συναντήσεων εργασίας:

Στο επιδημιολογικό επίπεδο επιτήρησης η διενέργεια συναντήσεων εργασίας πραγματοποιείται υπό τις εξής προϋποθέσεις:

 • Μέχρι πενήντα (50) άτομα
 • Τήρηση απόστασης 1,5 μέτρου

Στο επιδημιολογικό επίπεδο αυξημένου κινδύνου η διενέργεια συναντήσεων εργασίας πραγματοποιείται:

 • τηρουμένης της απόστασης του ενάμισι (1,5) μέτρου
 • με τη συμμετοχή έως εννέα (9) ατόμων

Σε κάθε περίπτωση υπενθυμίζεται η αριθ. 429/12-3-2020 Υπουργική Απόφαση (Β’ 850) περί τηλεδιάσκεψης των συλλογικών οργάνων της Διοίκησης.

4. ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 2 της ως άνω Απόφασης επιβάλλεται η υποχρέωση χρήσης μη ιατρικής μάσκας σε όλη την επικράτεια ανεξαρτήτως επιδημιολογικού επιπέδου, σε όλους τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, συμπεριλαμβανομένων και των χώρων εργασίας, εξαιρουμένων όσων εργάζονται σε ατομικό χώρο χωρίς την παρουσία οποιουδήποτε άλλου προσώπου.

Από την υποχρέωση χρήσης μάσκας εξαιρούνται: α) τα άτομα για τα οποία η χρήση μάσκας δεν ενδείκνυται για ιατρικούς λόγους που αποδεικνύονται με τα κατάλληλα έγγραφα, όπως λόγω αναπνευστικών προβλημάτων και β) τα παιδιά ηλικίας κάτω των τεσσάρων (4) ετών.

5. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ – ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου 3 της ως άνω Απόφασης, προβλέπεται περιορισμός της κυκλοφορίας των πολιτών σε ολόκληρη την Επικράτεια από τις 00.00 μέχρι τις 5:00.

Ο περιορισμός δεν καταλαμβάνει μέλη της Κυβέρνησης, Υφυπουργούς, Γενικούς Γραμματείς, Ειδικούς Γραμματείς και Υπηρεσιακούς Γραμματείς, Βουλευτές, Δημάρχους, Αντιδημάρχους, Περιφερειάρχες, Αντιπεριφερειάρχες, Συντονιστές Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για μετακινήσεις που αφορούν στην άσκηση των καθηκόντων τους, όσους υπηρετούν στα σώματα ασφαλείας και τις ένοπλες δυνάμεις, καθώς και το ιατρικό, νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό, το διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό του Υπουργείου Υγείας και των αρμόδιων φορέων προστασίας και παροχής υπηρεσιών υγείας και το εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και των λοιπών ελεγκτικών μηχανισμών του άρθρου 5 της ανωτέρω απόφασης για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους. Ο περιορισμός δεν καταλαμβάνει επίσης τεχνικό προσωπικό κρίσιμων υποδομών για μετακινήσεις που αφορούν στην άσκηση των καθηκόντων τους.

Από τον ως άνω περιορισμό εξαιρούνται μετακινήσεις των πολιτών για τους ακόλουθους περιοριστικά αναφερόμενους λόγους: (α) Μετακίνηση από και προς την εργασία ή κατά τη διάρκεια της εργασίας, (β) μετακίνηση για λόγους υγείας ή άλλης απολύτως επείγουσας ανάγκης που δεν μπορεί να ικανοποιηθεί με άλλον τρόπο. Η συνδρομή της προϋπόθεσης της περ. (α) αποδεικνύεται με την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και βεβαίωσης, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. Η συνδρομή της προϋπόθεσης της περ. (β) αποδεικνύεται με τα κατάλληλα έγγραφα, εφόσον υφίστανται.

Αναφορικά με τους υπαλλήλους του Δημοσίου η βεβαίωση κίνησης χορηγείται μέσω της εφαρμογής του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου στην ιστοσελίδα apografi.gov.gr και κατ’ εξαίρεση μέσω εντύπου που συμπληρώνεται με ευθύνη του αρμόδιου προϊσταμένου προσωπικού. Αναλυτικές οδηγίες σχετικά με το εν λόγω μέτρο έχουν παρασχεθεί στην αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/131/οικ.19907/23-10-2020 (ΑΔΑ: 66Κ046ΜΤΛ6-ΤΙ9) εγκύκλιο.

9. ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΕΡΡΩΝ

Κατόπιν έκδοσης της αριθ. Δ1α/Γ.Π. οικ.69919/2-11-2020 Υπουργικής Απόφασης (Β΄4831) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στις Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης και Σερρών προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» επισημαίνονται τα εξής αναφορικά με τη λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών που βρίσκονται στις εν λόγω Περιφερειακές Ενότητες κατά το χρονικό διάστημα από 3.11.2020 έως και 17.11.2020:
-Σύμφωνα με το άρθρο έκτο κατά τον χρόνο ισχύος της ως άνω απόφασης ισχύουν τα μέτρα του επιδημιολογικού επιπέδου αυξημένου κινδύνου της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.69863/2.11.2020 (Β’ 4829) κοινής υπουργικής απόφασης με τη διαφοροποίηση ότι οι δημόσιες υπηρεσίες λειτουργούν με το αναγκαίο προσωπικό για την παροχή της υπηρεσίας ή την εκπλήρωση του έργου τους σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις. Ειδικότερα, στην περίπτωση αυτή κάθε φορέας καλείται να προβεί σε κατάρτιση πλάνου εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη του ιδίως τα εξής:

 Την αποστολή, τις αρμοδιότητες και το αντικείμενο εκάστης οργανικής μονάδας του φορέα.
 Τις υγειονομικές εξελίξεις, όπως αυτές διαμορφώνονται στο πλαίσιο της εν λόγω έκτακτης κρίσης.

 Την ανάγκη πρόληψης και περιορισμού διάδοσης του κορωνοϊού.
 Την προστασία και ασφάλεια των εργαζομένων.
 Την προστασία και ασφάλεια των ομάδων αυξημένου κινδύνου.
 Την προάσπιση και εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος.
 Τον αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων και κυρίως αυτών που δύνανται να εργαστούν είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία στην υπηρεσία είτε με εξ αποστάσεως παροχή εργασίας (τηλεργασία).

Βάσει των ανωτέρω κριτηρίων ο οικείος Υπουργός ή το αρμόδιο όργανο διοίκησης θα προσδιορίσει για το ως άνω χρονικό διάστημα τον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό υπαλλήλων ανά οργανική μονάδα (σε επίπεδο Τμήματος, όπου είναι εφικτό, άλλως σε επίπεδο Δ/νσης), οι οποίοι θα παρίστανται στην υπηρεσία για αυτοπρόσωπη παροχή εργασίας εκ περιτροπής.

-Για την κατ΄εξαίρεση μετακίνηση των υπαλλήλων που υπηρετούν σε δημόσιες υπηρεσίες στις Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης και Σερρών εκδίδεται βεβαίωση κίνησης μέσω της εφαρμογής του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου στην ιστοσελίδα apografi.gov.gr και κατ’ εξαίρεση μέσω εντύπου που συμπληρώνεται με ευθύνη του αρμόδιου προϊσταμένου προσωπικού. Αναλυτικές οδηγίες σχετικά με το εν λόγω μέτρο έχουν παρασχεθεί στην αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/131/οικ.19907/23-10-2020 (ΑΔΑ: 66Κ046ΜΤΛ6-ΤΙ9) εγκύκλιο. – Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο πέμπτο της αριθ. Δ1α/Γ.Π. οικ.69919/2-11-2020 Υπουργικής Απόφασης (Β΄4831), και ειδικότερα στην παρ. 2 προβλέπεται ότι απαγορεύεται η μετακίνηση εκτός των ορίων της οικείας περιφερειακής ενότητας, εξαιρουμένων των περιπτώσεων μετακίνησης, με οποιοδήποτε τρόπο, μεταξύ άλλων, από και προς την εργασία. Στην περίπτωση αυτή ο εργαζόμενος θα πρέπει να φέρει μαζί του δύο βεβαιώσεις, την βεβαίωση κίνησης (βλ. ανωτέρω ενότητα 5) και την βεβαίωση τύπου Β΄, κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 3 του άρθρου τρίτου της ως άνω απόφασης.

Δείτε αναλυτικά την εδώ