8.570 ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΔΟΕ ΣΤΗΝ ΑΑΔΕ.

metafora ypothesewn apo SDOE se AADE

13/12/2017

metafora ypothesewn apo SDOE se AADE

Αριθμ. ΣΔΟΕ Δ.ΣΤΡ. ΣΧΕΔ. 00632 ΕΞ 2017
Μεταφορά υποθέσεων από την Ειδική Γραμματεία του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

Αριθμ. ΣΔΟΕ Δ.ΣΤΡ. ΣΧΕΔ. 00632 ΕΞ2017 ΕΜΠ

(ΦΕΚ Β’ 4333/12-12-2017)

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του άρθρου 61 του ν. 4410/2016 (Α΄ 141) «Τροποποιήσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα προς ενίσχυση της καταπολέμησης της παράνομης εμπορίας καπνού και βιομηχανοποιημένων καπνών και Ίδρυση Συντονιστικού Κέντρου για την Καταπολέμηση του λαθρεμπορίου, εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς την απόφαση 2009/917/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 30ής Νοεμβρίου 2009 για τη χρήση της πληροφορικής για τελωνειακούς σκοπούς και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία των άρθρων 15, 16 και 18 της οδηγίας 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Απριλίου 2014 για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών – μελών σχετικά με την κατασκευή, την παρουσίαση και την πώληση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων και την κατάργηση της οδηγίας 2001/37/ΕΚ και άλλες διατάξεις».

β) Της υποπαραγράφου Δ7 του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις – Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης».

γ) Των άρθρων 13-15 του ν. 2690/1999 (Α΄45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».

δ) Των άρθρων 41 παρ. 3 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

ε) Του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181), όπως αυτό ισχύει.

δ) Του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α΄94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις».

στ) Του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄210).

ζ) Την αριθμ. ΥΠΟΙΚ 0010218 ΕΞ 2016/14.11.2016 κοινή απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου» (Β΄3696/2016).

η) Του άρθρου 5 «Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και απόρρητα» του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».

θ) Την με αριθμ. ΕΜΠ 2238/25.7.2017 απόφαση της Υφυπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Β΄2713/02-08-2017) «Μεταφορά υποθέσεων από την Ειδική Γραμματεία του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων».

2. Το Ενημερωτικό Σημείωμα της Ομάδας Εργασίας που συστάθηκε βάσει της Α.Υ.Ο ΑΝ.ΥΠ.ΟΙΚ.00022 14ΕΞ2016/02-09-2016 (ΦΕΚ Β΄2773) σχετικά με την έκδοση διαπιστωτικής πράξης των ταυτοποιημένων υποθέσεων από τις αρμόδιες Δ/νσεις των εμπλεκόμενων υπηρεσιών.

3. Το με αριθμ. πρωτ. ΕΜΠ3605/10-11-2017 εμπιστευτικό έγγραφο της Δ/νσης Σχεδιασμού και Ερευνών της Κεντρικής Υπηρεσίας της Ε.Γ ΣΔΟΕ και το με αριθμ. πρωτ. ΔΕΛΑ157408ΕΞ2017ΕΜΠ/29-11-2017 εμπιστευτικό έγγραφο της Δ/νσης Ελέγχων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με συνημμένο το ηλεκτρομαγνητικό μέσο (CD) κρυπτογραφημένο και προσυπογεγραμμένο και από τις δύο υπηρεσίες.

4. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Την μεταφορά οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα (8.570) υποθέσεων από τη Ειδική Γραμματεία του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτές καταγράφονται στο προσαρτώμενο κρυπτογραφημένο και προσυπογεγραμμένο ηλεκτρομαγνητικό μέσο (CD), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 61 του ν. 4410/2016.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 7 Δεκεμβρίου 2017

Η Υφυπουργός
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ