Καθορισμός διαδικασίας αξιολόγησης Οργανικών μονάδων της Α.Α.Δ.Ε. για την εφαρμογή της παρ. 4 του αρ. 23 του ν. 4389/2016.

bonus aade

11/12/2017

bonus aade

Αριθμ. πρωτ.: Δ.Σ.Σ. 159238 ΕΞ 2017 ΕΜΠ
Καθορισμός διαδικασίας αξιολόγησης Οργανικών μονάδων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) για την εφαρμογή της παρ. 4 του αρ. 23 του ν. 4389/2016

Αθήνα, 6 Δεκεμβρίου 2017

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:Δ.Σ.Σ. 159238 ΕΞ2017 ΕΜΠ

(ΦΕΚ Β’ 4284/07.12.2017)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός διαδικασίας αξιολόγησης Οργανικών μονάδων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) για την εφαρμογή της παρ. 4 του αρ. 23 του ν. 4389/2016».

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) και ειδικότερα της παραγράφου 4 του άρθρου 23, της παραγράφου 1 του άρθρου 2, των περιπτώσεων ε΄, ζ΄ και ια΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 2, του άρθρου 7, της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2, της περίπτωσης ββ΄ της υποπαραγράφου θ΄ της παραγράφου 4 και των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 14, των άρθρων 21 και 22, και του άρθρου 41 αυτού.

2. Την υπ’ αριθ. Δ. ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017 (Β΄968) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».

3. Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β΄ 130 και Β΄ 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» και την αριθ. Δ6Α 1145867 ΕΞ 2013/25.9.2013 (Β΄ 2417) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α΄ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

4. Την αριθ. 1 της 20-1-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

5. Το επιχειρησιακό σχέδιο της Α.Α.Δ.Ε, όπως αυτό διαμορφώνεται κατ’ έτος.

6. Την ανάγκη έκδοσης της παρούσας, η οποία συμβάλλει στην αντικειμενική αξιολόγηση των υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε. με σκοπό τη βράβευση αυτών μετά την εφαρμογή κριτηρίων μέτρησης της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητάς τους, με γνώμονα την αναγνώριση της συνεισφοράς τους στο συνολικό έργο της Αρχής, όπως αυτό αποτυπώνεται στους εκάστοτε στρατηγικούς της στόχους.

7. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.),

αποφασίζουμε:

Τον καθορισμό της διαδικασίας Αξιολόγησης των Οργανικών μονάδων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) για την εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 23 του ν. 4389/2016, βάσει κριτηρίων μέτρησης της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας αυτών, με σκοπό τη βράβευση αυτών.

Άρθρο 1
Ορισμοί

Οργανικές μονάδες, για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης, είναι οι μονάδες επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης, Τμήματος, Αυτοτελούς τμήματος, Γραφείου ή Αυτοτελούς Γραφείου της Α.Α.Δ.Ε.

Αποτελεσματικότητα είναι ο βαθμός στον οποίο κάθε Οργανική Μονάδα επιτυγχάνει τους στόχους της, βάσει του επιχειρησιακού σχεδίου της Αρχής.

Αποδοτικότητα είναι ο βαθμός επίτευξης του αποτελέσματος της Οργανικής Μονάδας σε συνάρτηση με τους πόρους αυτής και ιδίως το ανθρώπινο δυναμικό της.

Στόχοι είναι οι ποσοτικοί, οι μη ποσοτικοί και οι υποχρεώσεις κάθε Οργανικής Μονάδας (που λογίζονται ως στόχοι) όπως αυτοί αναγράφονται στο εκάστοτε επιχειρησιακό σχέδιο. Οι μη ποσοτικοί στόχοι και υποχρεώσεις, για την εφαρμογή της παρούσας, αξιολογούνται με βάση το ποσοστό υλοποίησής τους κατά την 31/12.
Επιχειρησιακό Σχέδιο είναι η διαδικασία επιμερισμού των στρατηγικών στόχων της Αρχής σε ετήσιους στόχους, δράσεις και έργα.

Στόχοι Εσόδων είναι οι ποσοτικοί στόχοι, όπως προσδιορίζονται από τον κρατικό προϋπολογισμό (φορολογικά και τελωνειακά έσοδα) και αναγράφονται στο εκάστοτε επιχειρησιακό σχέδιο.

Άρθρο 2
Σκοπός της Αξιολόγησης

Η αξιολόγηση των Οργανικών μονάδων της Αρχής, με σκοπό τη βράβευση αυτών, αποβλέπει στη μέτρηση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας αυτών βάσει της συνεισφοράς τους στον επιχειρησιακό σχεδιασμό και στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων, καθώς και στην επιτυχέστερη υλοποίηση του έργου της Αρχής. Επίσης, συμβάλλει στην καλλιέργεια πνεύματος ευγενούς άμιλλας, στην ενίσχυση της υπευθυνότητας και στην βελτίωση των επιδόσεων και της αποτελεσματικότητας όλων των Οργανικών μονάδων.

Άρθρο 3
Κριτήρια Αξιολόγησης γενικού βραβείου αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας Οργανικών Μονάδων της Αρχής.

Τα κριτήρια με βάση τα οποία αξιολογούνται οι Οργανικές μονάδες αντιστοιχούν σε βαθμούς αξιολόγησης μόρια.

Τα συνολικά μόρια κάθε οργανικής μονάδας, εφόσον εμπίπτει σε περισσότερα από ένα κριτήρια, προκύπτουν από το άθροισμα των μορίων των επί μέρους κριτηρίων αξιολόγησης.

Για την αξιολόγηση λαμβάνονται τα ακόλουθα κριτήρια:

Α. ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1: Αποτελεσματικότητα στην επίτευξη των τεθέντων στόχων του επιχειρησιακού σχεδίου της Αρχής Ο βαθμός αποτελεσματικότητας των Οργανικών μονάδων, υπολογίζεται ως ακολούθως:
• Για Οργανικές μονάδες με ποσοτικούς στόχους μόνο, ως ο ισοσταθμισμένος μέσος όρος των ποσοστών επίτευξης των επιμέρους ποσοτικών στόχων.
• Για Οργανικές μονάδες με ποσοτικούς και μη ποσοτικούς στόχους ή/και υποχρεώσεις: ο ισοσταθμισμένος μέσος όρος των ποσοστών επίτευξης των επιμέρους ποσοτικών στόχων και του μέσου όρου των ποσοστών επίτευξης των μη ποσοτικών στόχων και υποχρεώσεων.
• Για Οργανικές μονάδες με μη ποσοτικούς στόχους ή/και υποχρεώσεις: ο ισοσταθμισμένος μέσος όρος των ποσοστών επίτευξης των επιμέρους μη ποσοτικών στόχων ή/και υποχρεώσεων.
Σε περίπτωση υπέρβασης ποσοτικού στόχου από Οργανική μονάδα, το ποσοστό επίτευξής της για τη μέτρηση της παρούσας απόφασης, αξιολογείται ως 100%.

ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 1

 

Επιτευχθέν ποσοστό αποδοτικότητας Βαθμός αξιολόγησης-Μόρια
Μεγαλύτερο ή ίσο με 100% 8
Μικρότερο του 100% και μεγαλύτερο ή ίσο του 95% 7
Μικρότερο του 95% και μεγαλύτερο ή ίσο του 80% 6

Ειδικά, για τα Γραφεία Υποστήριξης των Προϊσταμένων των Γενικών Διευθύνσεων, τις οργανικές μονάδες της Κεντρικής Υπηρεσίας και τις Αυτοτελείς Διευθύνσεις, Τμήματα και Γραφεία, Κεντρικές και Ειδικές Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες, που υπάγονται απευθείας στον Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., τα μόρια του πρώτου κριτηρίου προσαυξάνονται κατά 50%.

Ο ανωτέρω συνολικός βαθμός αποδοτικότητας της Οργανικής μονάδας (μόνο για το κριτήριο 1) προσδιορίζεται από το συνολικό βαθμό αποτελεσματικότητας και το συντελεστή στελέχωσης. Ειδικότερα, ο συντελεστής στελέχωσης προκύπτει από το γινόμενο δύο επιμέρους συντελεστών υποστελέχωσης:
Συντελεστής υποστελέχωσης 1: αφορά στο ποσοστό στελέχωσης της Οργανικής μονάδας στο τέλος του έτους (το πηλίκο του πλήθους των πραγματικά υπηρετούντων στο τέλος έτους προς το πλήθος των οργανικών θέσεων) και διαβαθμίζεται ως εξής:

Μικρότερο ή ίσο του 50% 1,4
Άνω του 50% και έως και 60% 1,3
Μεγαλύτερο του 60% και έως και 70% 1,2
Μεγαλύτερο του 70% και έως και 80% 1,1

Συντελεστής υποστελέχωσης 2: αφορά στο ποσοστό
μεταβολής του προσωπικού της Οργανικής μονάδας (μείωση) εντός του υπό αξιολόγηση έτους, σε σχέση με το συνολικό προσωπικό της στην αρχή του έτους (το πηλίκο της απόλυτης τιμής της διαφοράς «προσωπικό στο τέλος έτους μείον προσωπικό στην αρχή έτους» προς το συνολικό προσωπικό στην αρχή του έτους) και διαβαθμίζεται ως εξής:

Μεγαλύτερο ή ίσο του 20% 1,2
Μικρότερο του 20% και έως και 10% 1,1

Β. ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2: Αποτελεσματικότητα στην επίτευξη των στόχων Εσόδων του επιχειρησιακού σχεδίου της Αρχής Ο συνολικός βαθμός αποτελεσματικότητας κάθε Οργανικής μονάδας προσδιορίζεται από το ποσοστό επίτευξης του ετησίου στόχου εσόδων που τους είχε
κατανεμηθεί.

Περιπτώσεις οργανικών μονάδων στις οποίες δεν κατανέμεται στόχος εσόδων και επιτυγχάνουν έσοδα, αντιμετωπίζονται όπως οι οργανικές μονάδες με επιτευχθέν ποσοστό επί του στόχου εσόδων 100%.

ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 2
 

Επιτευχθέν ποσοστό επί του στόχου εσόδων Βαθμός αξιολόγησης – Μόρια
Μεγαλύτερο ή ίσο με 100% – 9
Μικρότερο του 100% και μεγαλύτερο ή ίσο του 95% – 8
Μικρότερο του 95% και μεγαλύτερο ή ίσο του 80% – 7

Γ. ΚΡΙΤΗΡΙΟ 3: Αποδοτικότητα στη διενέργεια μερικών επιτόπιων ελέγχων και ελέγχων δίωξης.

Ο συνολικός βαθμός αποδοτικότητας κάθε Οργανικής μονάδας προσδιορίζεται:

α) Για τις Δ.Ο.Υ., ως προς τη διενέργεια μερικών επιτόπιων ελέγχων, από την επίτευξη του στόχου εντοπισμού παραβατικότητας βάσει του ετήσιου επιχειρησιακού σχεδίου κατά τη διενέργεια των μερικών επιτόπιων ελέγχων συγκριτικά με το πλήθος των μερικών επιτόπιων ελέγχων που διενεργήθηκαν ανά ελεγκτή της Οργανικής μονάδας ως προς το μέσο όρο πλήθους μερικών επιτόπιων ελέγχων ανά ελεγκτή στην επικράτεια.

Για τον υπολογισμό του κριτηρίου ως ελεγκτής λαμβάνεται ο αριθμός των υπαλλήλων της Οργανικής μονάδας που συμμετείχαν ενεργά στη διενέργεια προληπτικών ελέγχων.

Ως μέσος όρος λαμβάνεται το πηλίκο του συνολικού αριθμού διενεργηθέντων μερικών επιτόπιων ελέγχων στην επικράτεια προς το συνολικό αριθμό ελεγκτών που συμμετείχαν στη διενέργεια αυτών στην επικράτεια.

Αποδοτικότητα διενέργειας μερικών επιτόπιων ελέγχων

Κλίμακα Α: Επίτευξη του στόχου παραβατικότητας και πραγματοποίηση μέσου όρου μερικών επιτόπιων ελέγχων ανά ελεγκτή της Οργανικής μονάδας μεγαλύτερη ή ίση του μέσου όρου ελέγχων ανά ελεγκτή στο σύνολο των Υπηρεσιών, βάσει ετησίου αποτελέσματος.

Κλίμακα Β: Επίτευξη του στόχου παραβατικότητας και πραγματοποίηση μέσου όρου μερικών επιτόπιων ελέγχων ανά ελεγκτή της Οργανικής μονάδας μικρότερη του μέσου όρου και μεγαλύτερη ή ίση του 70% του μέσου όρου ελέγχων ανά ελεγκτή στο σύνολο των Υπηρεσιών, βάσει ετησίου αποτελέσματος.

Κλίμακα Γ: Επίτευξη του στόχου παραβατικότητας και πραγματοποίηση μέσου όρου μερικών επιτόπιων ελέγχων ανά ελεγκτή της Οργανικής μονάδας μικρότερη του 70% του μέσου όρου, βάσει ετησίου αποτελέσματος.

β) Για τα Τελωνεία, ως προς τη διενέργεια ελέγχων δίωξης, από την επίτευξη του στόχου πλήθους ελέγχων δίωξης ανά Οργανική μονάδα και την επίτευξη του στόχου εντοπισμού παραβατικότητας βάσει του ετήσιου επιχειρησιακού σχεδίου κατά τη διενέργεια των ελέγχων δίωξης συγκριτικά με το πλήθος των ελέγχων δίωξης που διενεργήθηκαν ανά ελεγκτή της οργανικής μονάδας ως προς το μέσο όρο πλήθους ελέγχων δίωξης ανά ελεγκτή στην επικράτεια.

Για τον υπολογισμό του κριτηρίου ως ελεγκτής λαμβάνεται ο αριθμός των υπαλλήλων της Οργανικής μονάδας με στόχο διενέργειας ελέγχων δίωξης, κατά το τέλος του υπό αξιολόγηση έτους.

Ως μέσος όρος λαμβάνεται το πηλίκο του συνολικού αριθμού διενεργηθέντων ελέγχων δίωξης στην επικράτεια προς το συνολικό αριθμό υπαλλήλων των Οργανικών μονάδων με στόχο ελέγχων δίωξης στην επικράτεια.

Αποδοτικότητα διενέργειας ελέγχων δίωξης Κλίμακα Α: Επίτευξη του στόχου πλήθους ελέγχων δίωξης ανά οργανική μονάδα και του στόχου ποσοστού παραβατικότητας και πραγματοποίηση μέσου όρου ελέγχων δίωξης ανά ελεγκτή της οργανικής μονάδας μεγαλύτερη ή ίση του μέσου όρου ελέγχων ανά ελεγκτή στο σύνολο των Υπηρεσιών, βάσει ετησίου αποτελέσματος.

Κλίμακα Β: Επίτευξη του στόχου πλήθους ελέγχων δίωξης ανά Οργανική μονάδα και του στόχου ποσοστού παραβατικότητας και πραγματοποίηση μέσου όρου ελέγχων ανά ελεγκτή της Οργανικής μονάδας μικρότερη του μέσου όρου και μεγαλύτερη ή ίση του 70% του μέσου όρου ελέγχων δίωξης ανά ελεγκτή στο σύνολο των Υπηρεσιών, βάσει ετησίου αποτελέσματος.

Κλίμακα Γ: Επίτευξη του στόχου πλήθους ελέγχων δίωξης ανά Οργανική μονάδα και του στόχου ποσοστού παραβατικότητας και πραγματοποίηση μέσου όρου ελέγχων ανά ελεγκτή της Οργανικής μονάδας μικρότερη του 70% του μέσου όρου, βάσει ετησίου αποτελέσματος. γ) Για τις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., ως προς τη διενέργεια μερικών επιτόπιων ελέγχων, από την επίτευξη του στόχου πλήθους μερικών επιτόπιων ελέγχων ανά Οργανική μονάδα και την επίτευξη του στόχου εντοπισμού παραβατικότητας βάσει του ετήσιου επιχειρησιακού σχεδίου κατά τη διενέργεια των μερικών επιτόπιων ελέγχων, συγκριτικά με το πλήθος των μερικών επιτόπιων ελέγχων που διενεργήθηκαν ανά ελεγκτή της Οργανικής μονάδας ως προς το μέσο όρο πλήθους ελέγχων ανά ελεγκτή στην επικράτεια.

Για τον υπολογισμό του κριτηρίου ως ελεγκτής λαμβάνεται ο αριθμός των υπαλλήλων της Οργανικής μονάδας με στόχο διενέργειας μερικών επιτόπιων ελέγχων, κατά το τέλος του υπό αξιολόγηση έτους.

Ως μέσος όρος λαμβάνεται το πηλίκο του συνολικού αριθμού διενεργηθέντων μερικών επιτόπιων ελέγχων στην επικράτεια προς το συνολικό αριθμό υπαλλήλων των Οργανικών μονάδων με στόχο μερικών επιτόπιων ελέγχων στην επικράτεια.

Αποδοτικότητα διενέργειας μερικών επιτόπιων ελέγχων

Κλίμακα Α: Επίτευξη του στόχου πλήθους μερικών επιτόπιων ελέγχων ανά Οργανική μονάδα και του στόχου ποσοστού παραβατικότητας και πραγματοποίηση μέσου όρου μερικών επιτόπιων ελέγχων ανά ελεγκτή της Οργανικής μονάδας μεγαλύτερη ή ίση του μέσου όρου ελέγχων ανά ελεγκτή στο σύνολο των Υπηρεσιών, βάσει ετησίου αποτελέσματος.

Κλίμακα Β: Επίτευξη του στόχου πλήθους μερικών επιτόπιων ελέγχων ανά Οργανική μονάδα και του στόχου ποσοστού παραβατικότητας και πραγματοποίηση μέσου όρου ελέγχων ανά ελεγκτή της Οργανικής μονάδας μικρότερη του μέσου όρου και μεγαλύτερη ή ίση του 70% του μέσου όρου μερικών επιτόπιων ελέγχων ανά ελεγκτή στο σύνολο των Υπηρεσιών, βάσει ετησίου αποτελέσματος.

Κλίμακα Γ: Επίτευξη του στόχου πλήθους μερικών επιτόπιων ελέγχων ανά Οργανική μονάδα και του στόχου ποσοστού παραβατικότητας και πραγματοποίηση μέσου όρου μερικών επιτόπιων ελέγχων ανά ελεγκτή της Οργανικής μονάδας μικρότερη του 70% του μέσου όρου, βάσει ετησίου αποτελέσματος.

ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 3
 

Επιτευχθέν ποσοστό αποδοτικότητας Βαθμός αξιολόγησης – Μόρια
ΚΛΙΜΑΚΑ Α 4
ΚΛΙΜΑΚΑ Β 3
ΚΛΙΜΑΚΑ Γ 2


Άρθρο 4
Κριτήρια Αξιολόγησης ειδικών βραβείων Οργανικών Μονάδων της Αρχής

α) Ειδικά βραβεία για την υψηλή απόδοση και την ιδιαίτερη συνεισφορά των Οργανικών Μονάδων στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων της Αρχής και στην εκπλήρωση της αποστολής της ή για την αποκάλυψη σημαντικών περιπτώσεων φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου. Μόρια 25

Ως κριτήρια για την απονομή του συγκεκριμένου ειδικού βραβείου, λαμβάνονται ενδεικτικά:

• Η υψηλή απόδοση έναντι στόχων και η ιδιαίτερη συνεισφορά των Οργανικών Μονάδων στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων της Αρχής.

• Ο χειρισμός υποθέσεων ιδιαίτερης πολυπλοκότητας εντός ασφυκτικών χρονικών πλαισίων-προθεσμιών, με παράλληλη εκπλήρωση κρίσιμων δεικτών απόδοσης της φορολογικής και τελωνειακής διοίκησης σε ποσοστό άνω του 100%.

• Ο επιτυχής συντονισμός Οργανικών Μονάδων στην υλοποίηση στόχων, επιχειρησιακών σχεδίων ή προγραμμάτων, με σημαντικά και μετρήσιμα αποτελέσματα στο έργο της Αρχής.

• Η αποκάλυψη σημαντικών περιπτώσεων φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου, κάτω από ιδιαίτερα επικίνδυνες συνθήκες, με ουσιαστική βαρύτητα στο έργο της Αρχής.
β) Ειδικά βραβεία για τη συμμετοχή των Οργανικών Μονάδων στην υλοποίηση σημαντικών έργων, ή στην ανταπόκριση τους σε έκτακτα γεγονότα, εντός και εκτός Επιχειρησιακού Σχεδίου της Αρχής. Μόρια 25 Ως κριτήρια για την απονομή του συγκεκριμένου ειδικού βραβείου, λαμβάνονται ενδεικτικά:

• Η επιτυχής υλοποίηση έργων Επιχειρησιακού Σχεδίου, ιδιαίτερης σημαντικότητας και πολυπλοκότητας, σε αυστηρά χρονικά πλαίσια-προθεσμίες, είτε η εκπλήρωση έκτακτων και επειγόντων ή κατ’ ανάθεση έργων εκτός Επιχειρησιακού Σχεδίου, σε αυστηρά χρονικά πλαίσια-προθεσμίες και με επιτυχή ανταπόκριση των εμπλεκομένων Οργανικών Μονάδων.

γ) Ειδικά βραβεία για την ανάληψη πρωτοβουλιών οργανικών μονάδων, με αποτέλεσμα που προάγει το έργο της Αρχής. Μόρια 25

Οι πρωτοβουλίες αξιολογούνται σύμφωνα με την πρωτοτυπία της ιδέας και την αποτελεσματικότητα της σε συνδυασμό με το πολλαπλασιαστικό όφελος που επιφέρουν.

Ως πρωτοβουλίες μπορεί να εκλαμβάνονται:

• Η υλοποίηση ή βελτίωση ηλεκτρονικής εφαρμογής (εκτός Επιχειρησιακού Σχεδίου), η οποία μειώνει σημαντικά το διοικητικό κόστος για τον φορολογούμενο και την Αρχή.

• Οι καινοτόμες πρακτικές οργανικής μονάδας που οδηγούν σε σημαντική βελτίωση της εξυπηρέτησης των συναλλασσόμενων με αυτή.

• Η υποβολή τεκμηριωμένης πρότασης κατόπιν μελέτης, η οποία μπορεί να οδηγεί σε αύξηση των δημοσίων εσόδων.

• Η υποβολή πρότασης μελέτης, η οποία θα εισηγείται νέο πλαίσιο λειτουργίας σε συγκεκριμένους τομείς, ή μεθόδους προς βελτίωση υφιστάμενων διαδικασιών (ελεγκτικών ή μη) και θα προάγει το έργο της Αρχής.

δ) Ειδικά βραβεία για τη διαχείριση υποθέσεων ιδιαίτερης βαρύτητας ή υπό ιδιαίτερες συνθήκες εργασίας. Μόρια 15

Ως κριτήρια για την απονομή του συγκεκριμένου ειδικού βραβείου, λαμβάνονται ενδεικτικά:

• Ο χειρισμός υποθέσεων ιδιαίτερης βαρύτητας (ως προς το αποτέλεσμα αυτών σε εισπραχθέντα ανά ελεγκτή Οργανικής Μονάδας έσοδα από καταλογισμό φόρων, δασμών ή τελών, κατόπιν ελέγχων).

• Η επιτυχής λειτουργία κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες εργασίας, όπως ενδεικτικά σε συνοριακά (χερσαία) ή απομακρυσμένα σημεία, εκτός ωραρίου λειτουργίας ή εκτός έδρας και με παράλληλη εμπλοκή σε υποθέσεις που ενέχουν κινδύνους για τους υπαλλήλους της οργανικής μονάδας.

ε) Ειδικά βραβεία κοινωνικής προσφοράς και περιβαλλοντικής ευαισθησίας. Μόρια 15

Ως κριτήρια για την απονομή του συγκεκριμένου ειδικού βραβείου, λαμβάνονται ενδεικτικά:

• Η αποδεδειγμένη συμμετοχή Οργανικών Μονάδων σε δράσεις κοινωνικής προσφοράς ή αλληλεγγύης ή σε δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθησίας, κατόπιν πρωτοβουλίας, και οι οποίες έχουν ιδιαίτερο κοινωνικό αντίκτυπο και ενισχύουν το κοινωνικό πρόσωπο της Αρχής.

Άρθρο 5
Διαδικασία Αξιολόγησης

Τα κριτήρια του άρθρου 3 της παρούσας, με βάση τα οποία αξιολογούνται οι Οργανικές μονάδες, εφαρμόζονται επί των ετησίων απολογιστικών αποτελεσμάτων κάθε Οργανικής μονάδας και συγκρίνονται με τα συνολικά αποτελέσματα της Αρχής, όπως αυτά καταγράφονται στην αναλυτική ετήσια έκθεση απολογισμού και προγραμματισμού δραστηριοτήτων, η οποία υποβάλλεται στον Πρωθυπουργό, στον Πρόεδρο της Βουλής και στον Υπουργό Οικονομικών, αναρτάται στην ιστοσελίδα της Αρχής και συζητείται δημοσιοποιείται και υποβάλλεται και συζητείται στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, κατά τα οριζόμενα στον κανονισμό της.

Κατόπιν αυτών, συντάσσεται πίνακας αξιολόγησης με τα αποτελέσματα κάθε Οργανικής μονάδας και τα συνολικά μόρια αυτής, ανά κριτήριο, όπως αυτά έχουν υπολογισθεί σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 4 της παρούσας.

Σε περίπτωση απονομής χρηματικού βραβείου, σε κάθε μόριο αντιστοιχεί ένα χρηματικό ποσό σε ευρώ.

Ο πίνακας υποβάλλεται από την αρμόδια Υπηρεσία προς τον Διοικητή της Αρχής και τους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων προς οριστικοποίηση.
Μετά την οριστικοποίηση ακολουθεί η διαδικασία βράβευσης.

Άρθρο 6
Διαδικασία απονομής μη χρηματικών βραβείων

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και τον ορισμό των προς βράβευση Υπηρεσιών, δύναται να απονέμονται στις διακριθείσες Οργανικές Μονάδες, πιστοποιητικά βράβευσης, σε ειδική τελετή.

Άρθρο 7
Διαδικασία απονομής χρηματικών βραβείων

Το γενικό και τα ειδικά βραβεία λειτουργούν διαζευκτικά για την κάθε Οργανική Μονάδα και σε κάθε περίπτωση η Οργανική Μονάδα λαμβάνει το μεγαλύτερο εκ των δύο (γενικό ή ειδικό).

Σε Οργανικές μονάδες που αξιολογούνται βάσει των άρθρων 3 και 4 της παρούσας και διακρίνονται για τα αποτελέσματά τους δύνανται να απονέμονται χρηματικά βραβεία.

Το συνολικό ποσό κατανέμεται εντός της Οργανικής Μονάδας στο σύνολο των υπηρετούντων και ανάλογα με το κύριο και βοηθητικό προσωπικό αυτής.

Ως κύριο προσωπικό ορίζεται το προσωπικό όλων των υπόλοιπων κλάδων πλην του βοηθητικού προσωπικού. Ως βοηθητικό προσωπικό ορίζεται το προσωπικό που ανήκει στους κλάδους: επιμελητών, εργατών, προσωπικό καθαριότητας/καθαριστριών, οδηγών, τεχνικών, τυπογράφων, φυλάκων νυχτοφυλάκων.

Το χρηματικό βραβείο κάθε Οργανικής Μονάδας (συνολικό ποσό) προκύπτει από το γινόμενο του πλήθους των υπαλλήλων της επί του αριθμού των μορίων της επί του χρηματικού ποσού ανά μόριο, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη και τους παρακάτω κανόνες κατανομής του χρηματικού βραβείου εντός της Οργανικής Μονάδας.

Α) Κανόνας απόδοσης του χρηματικού ποσού βάσει της ιδιότητας του προσωπικού ως κύριου (100%) ή βοηθητικού (40%).

Β) Κανόνας απόδοσης του χρηματικού ποσού με βάση την ενεργό άσκηση καθηκόντων μέσα στο έτος, στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι ημέρες: κανονικών αδειών, ειδικών αδειών άρθρου 50 του ΥΚ, γονικών αδειών άρθρου 53 παρ. 6 του ΥΚ, βραχυχρόνιων αναρρωτικών αδειών μέχρι 8 ημερών άρθρου 55 παρ. 2 του ΥΚ, αδειών για εισαγωγική εκπαίδευση και επιμόρφωση στην Ελλάδα άρθρων 47 και 59 του ΥΚ και αδειών λόγω συνδικαλιστικής ιδιότητας.

Άρθρο 8
Αρμόδιες Υπηρεσίες για την εφαρμογή της διαδικασίας Αξιολόγησης

Αρμόδια Υπηρεσία για την εφαρμογή του άρθρου 4 της παρούσας, ορίζεται η Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού της Α.Α.Δ.Ε.

Στην περίπτωση απονομής χρηματικών βραβείων αρμόδιες για την υλοποίηση είναι η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και η Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού της Α.Α.Δ.Ε.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Γεώργιος Πιτσιλής

https://www.taxheaven.gr