Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΖΗΜΙΩΝ παρελθουσών χρήσεων και η υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων

metafora zhmivn 1

27/04/2017

metafora zhmivn 1

Mε το αρ. πρωτ. ΔΕΑΦ Β 1054541 ΕΞ 2017/14.3.2017 έγγραφο της ΑΑΔΕ με θέμα «Υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για τη μεταφορά ζημιών παρελθουσών χρήσεων στο φορολογικό έτος 2015, όταν τα αποτελέσματα είναι μηδενικά», δίνεται ατομική απάντηση σε σχετική ερώτηση επιχείρησης.

Σύμφωνα με το Διοικητικό έγγραφο, από τη Διοίκηση έχει γίνει δεκτό ότι ανώνυμη εταιρεία που στις φορολογικές δηλώσεις οικονομικών ετών 2010, 2011, 2012, 2013 και 2014 που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα, δήλωσε τις ζημίες των αντίστοιχων (τρεχουσών) χρήσεων,χωρίς ωστόσο να δηλωθούν οι ζημίες παρελθουσών χρήσεων,θα πρέπει να υποβάλει τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για τα αντίστοιχα οικονομικά έτη, προκειμένου για την ορθή απεικόνιση του σωρευμένου υπολοίπου των ζημιών παρελθουσών χρήσεων στο φορολογικό έτος 2014 (κωδικός 039 του εντύπου Ν) (σχετ. το αριθ. ΔΕΑΦ Β 1135983 ΕΞ 2015/20.10.2015 έγγραφο).

Στην εξεταζόμενη περίπτωση, ενώ η αιτούσα επιχείρηση υπέβαλε τις φορολογικές δηλώσεις για τα οικονομικά έτη 2012 (1.07.2011 – 30.06.2012) και 2013 (1.07.2012 – 30.06.2013) με μηδενικά αποτελέσματα και μετέφερε την εν λόγω ζημία, στο οικονομικό έτος 2014 (1.07.2013 – 30.06.2014) και στο φορολογικό έτος 2014 (1.07.2014 – 30.06.2015), που η εν λόγω Ε.Π.Ε. συνέχιζε να εμφανίζει μηδενικά αποτελέσματα, δε μετέφερε την παραπάνω ζημία στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που υπέβαλε για τις χρήσεις αυτές, με αποτέλεσμα να μην είναι εφικτός ο συμψηφισμός της με τα κέρδη (…………….. ευρώ) που εμφάνισε στο φορολογικό έτος 2015 (1.07.2015 – 30.06.2016).

Σύμφωνα με το ανωτέρω ιστορικό, η εν λόγω Ε.Π.Ε. πρέπει να υποβάλει τροποποιητικές δηλώσεις τόσο για το οικονομικό έτος 2014 όσο και για το φορολογικό έτος 2014, προκειμένου για την ορθή απεικόνιση των ζημιών παρελθουσών χρήσεων στο φορολογικό έτος 2015 (1.07.2015 – 30.06.2016) (κωδικός 039 του εντύπου Ν), κατ΄ ανάλογη εφαρμογή των όσων έχουν γίνει δεκτά από τη Διοίκηση για χρήσεις με ζημιογόνα αποτελέσματα.

Δείτε το σύνολο του με αρ. πρωτ. ΔΕΑΦ Β 1054541 ΕΞ 2017/14.3.2017 Διοικητικού εγγράφου εδώ