Πρόσκληση για Τμηματάρχες σε ΥΕΔΔΕ Θεσσαλονίκης, Αττικής, Πάτρας και Ηρακλείου

Πρόσκληση για Τμηματάρχες σε ΥΕΔΔΕ Θεσσαλονίκης, Αττικής, Πάτρας και Ηρακλείου

ΔΔΑΔ Γ 1045042 ΕΞ 2023 /31-03-2023

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Αυτοτελούς Τμήματος και Τμήματος των Διευθύνσεων των Υπηρεσιών Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.), Περιφερειακών Υπηρεσιών που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Λειτουργιών (Γ.Δ.Φ.Λ.) της ΑΑΔΕ.

Η αίτηση υποψηφιότητας, ως το συνημμένο ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Ι, υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση e.makrina@aade.gr εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την καταχώριση της εν λόγω πρόσκλησης στον ιστότοπο της Α.Α.Δ.Ε.: www.aade.gr. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας ξεκινά στις 04 Απριλίου 2023  και  λήγει  στις 19 Απριλίου 2023.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αιτηθούν κατ’ ανώτατο όριο μέχρι και τρεις (3) θέσεις ευθύνης συνολικά.

Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.)

Περιφερειακές Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Λειτουργιών (Γ.Δ.Φ.Λ.)

της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)

α/α Προκηρυσσόμενες θέσεις – Οργανικές μονάδες Θέση Ευθύνης

Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ

  Υποδιεύθυνση Α΄-  Προληπτικών Ελέγχων
1. Τμήμα  Α1-  Προληπτικών Ελέγχων Προϊστάμενος Τμήματος
2. Τμήμα  Α2-  Προληπτικών Ελέγχων Προϊστάμενος Τμήματος
3. Τμήμα  Α3-  Προληπτικών Ελέγχων Προϊστάμενος Τμήματος
  Υποδιεύθυνση Β΄-  Ερευνών
4. Τμήμα  Β1-  Ερευνών Προϊστάμενος Τμήματος
5. Τμήμα Β5 Ερευνών και καταπολέμησης της απάτης στον ΦΠΑ Προϊστάμενος Τμήματος
  Υποδιεύθυνση Γ’ – Δικαστικού και Διοικητικής Μέριμνας
6. Τμήμα Γ1 Δικαστικό Προϊστάμενος Τμήματος
7. Τμήμα Γ2 Προγραμματισμού και Πληροφορικής Υποστήριξης Προϊστάμενος Τμήματος
8. Τμήμα Γ3 Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης Προϊστάμενος Τμήματος
  Υποδιεύθυνση Δ’-Προληπτικών Ελέγχων (με έδρα ΛΑΜΙΑ)
9. Τμήμα Δ1 Προληπτικών Ελέγχων Προϊστάμενος Τμήματος
10. Τμήμα Δ2 Προληπτικών Ελέγχων Προϊστάμενος Τμήματος

Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Υποδιεύθυνση Α΄-  Προληπτικών Ελέγχων
11. Τμήμα Α1 Προληπτικών Ελέγχων Προϊστάμενος Τμήματος
12. Τμήμα Α2 Προληπτικών Ελέγχων Προϊστάμενος Τμήματος
13. Τμήμα Α3 Προληπτικών Ελέγχων Προϊστάμενος Τμήματος
14. Τμήμα Α5 Προληπτικών Ελέγχων (έδρα ΚΟΖΑΝΗ) Προϊστάμενος Τμήματος
  Υποδιεύθυνση Β΄-  Ερευνών
15. Τμήμα Β1 Ερευνών Προϊστάμενος Τμήματος
16. Τμήμα Β2 Ερευνών Προϊστάμενος Τμήματος
17. Τμήμα Β3 Ερευνών και Καταπολέμησης της απάτης στον ΦΠΑ Προϊστάμενος Τμήματος
  Υποδιεύθυνση Γ’ – Δικαστικού και Διοικητικής Μέριμνας
18. Τμήμα Γ1 Δικαστικό Προϊστάμενος Τμήματος
19. Τμήμα Γ2 Προγραμματισμού και Πληροφορικής

Υποστήριξης

Προϊστάμενος Τμήματος
20. Τμήμα Γ3 Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης Προϊστάμενος Τμήματος
  Υποδιεύθυνση Δ’-Προληπτικών Ελέγχων (με έδρα ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
21. Τμήμα Δ1 ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Προϊστάμενος Τμήματος
22. Τμήμα Δ2 Προληπτικών Ελέγχων

(Έδρα ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ)

Προϊστάμενος Τμήματος
  Υποδιεύθυνση Ε’-Προληπτικών Ελέγχων (με έδρα τη Λάρισα)
23. Τμήμα Ε1 Προληπτικών Ελέγχων Προϊστάμενος Τμήματος
24. Τμήμα Ε2 Προληπτικών Ελέγχων Προϊστάμενος Τμήματος

Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. ΠΑΤΡΑΣ

25. Αυτοτελές Τμήμα Α1 Προληπτικών Ελέγχων Προϊστάμενος Αυτοτελούς Τμήματος
26. Αυτοτελές Τμήμα Α2 Προληπτικών Ελέγχων Προϊστάμενος Αυτοτελούς Τμήματος
27. Αυτοτελές Τμήμα Β – Δικαστικό, Προγραμματισμού, Πληροφορικής, Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης Προϊστάμενος Αυτοτελούς Τμήματος
  Υποδιεύθυνση Α΄-  Προληπτικών Ελέγχων (έδρα ΤΡΙΠΟΛΗ)
28. Τμήμα Γ1 Προληπτικών Ελέγχων Προϊστάμενος Τμήματος
29. Τμήμα Γ2 Προληπτικών Ελέγχων Προϊστάμενος Τμήματος
              Υποδιεύθυνση Β΄-  Προληπτικών Ελέγχων (έδρα ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
30. Τμήμα Δ1 Προληπτικών Ελέγχων Προϊστάμενος Τμήματος
31. Τμήμα Δ2 Προληπτικών Ελέγχων Προϊστάμενος Τμήματος

Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

32. Τμήμα Α1 Προληπτικών Ελέγχων Προϊστάμενος Τμήματος
33. Τμήμα Α2 Προληπτικών Ελέγχων Προϊστάμενος Τμήματος
34. Τμήμα Β – Δικαστικού, Προγραμματισμού, Πληροφορικής, Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης  

Προϊστάμενος Τμήματος