ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ & ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΑΔΕ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ & ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΑΔΕ

Θεσσαλονίκη, 02/05/2023

Αρ. πρωτ:      5

ΠΡΟΣ: 1) Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.  κ. Πιτσιλή Γεώργιο 

            2) Προϊστάμενο Γενικής Δ/νσης Ανθ.

Δυναμικού & Οργάνωσης κ. Σαΐτη Ευθύμιο

             3) Προϊστάμενο Γενικής Δ/νσης Φορολογικών

Λειτουργιών κ. Παπαδόπουλο Τιμολέων

                    4) Προϊστάμενο Γενικής Δ/νσης Φορολογίας

                κ. Φάκο Γεώργιο

             5) Συμβούλιο Διοίκησης ΑΑΔΕ 

 ΚΟΙΝ: 1) Πρόεδρο ΠΟΕ-ΔΟΥ  κα Υφαντή Ειρήνη

              

Θέμα: «Σημαντικές αλλαγές που απαιτούνται & Προτάσεις στα Σχέδια Κανονιστικών Αποφάσεων Μετακίνησης των Υπαλλήλων της ΑΑΔΕ που τέθηκαν προς διαβούλευση»  

Κύριε Διοικητά,

σας παραθέτουμε τις αλλαγές που απαιτούνται στα υπό διαβούλευση σχέδια κανονιστικών αποφάσεων μετακινήσεων των υπαλλήλων της ΑΑΔΕ, καθώς και τις προτάσεις μας, προκειμένου να θεσπιστεί ένα δίκαιο, αντικειμενικό, αξιοκρατικό και διαφανές σύστημα μετακινήσεων.

Α. Διαβούλευση για την Κανονιστική Απόφαση:

«Καθορισμός Συστήματος Κινητικότητας των Υπαλλήλων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)»

Η απόφαση για ένα μοριακό σύστημα μετακινήσεων ήταν ένα πάγιο αίτημά μας μετά την κατάργηση του προηγούμενου μοριακού συστήματος και η θεσμοθέτηση αυτή θα πρέπει να στηρίζεται σε ένα αντικειμενικό και δίκαιο σύστημα μεταθέσεων και αποσπάσεων.

Όμως, πρέπει να γίνουν σημαντικές αλλαγές προκειμένου να διασφαλιστεί η αντικειμενική και αξιοκρατική μετακίνηση των συναδέλφων. Συγκεκριμένα:

  1. Η χαμηλή στελέχωση της υπηρεσίας προέλευσης (κάτω από 65%) δεν θα μπορεί να αποτελεί λόγο απόρριψης αίτησης μετάθεσης ή απόσπασης. Η φορολογική διοίκηση της ΑΑΔΕ οφείλει να μεριμνά με πρόγραμμα και σχεδιασμό για την επαρκή στελέχωση των υπηρεσιών μέσω μόνιμων προσλήψεων.
  2. Ο αριθμός υπηρεσιών προτίμησης από 3 θα πρέπει να αυξηθεί τουλάχιστον μέχρι 6, για την παροχή ευρύτερης επιλογής των συναδέλφων.
  3. Οι πίνακες των μορίων κινητικότητας όλων των υπαλλήλων θα πρέπει να κοινοποιούνται ηλεκτρονικά σε όλους τους συναδέλφους, μαζί με πινάκες των κενών οργανικών θέσεων ανά υπηρεσία, προκειμένου να λαμβάνουν γνώση όλοι οι συνάδελφοι για λόγους διαφάνειας και εκ παραδρομής λαθών. Επιπλέον, επιβάλλεται να προβλέπεται συγκεκριμένη διαδικασία αδιάβλητης εξέτασης των ενστάσεων.
  4. Για έκτακτες ανάγκες αντί των άρθρων 7, 8 και 11 της κανονιστικής, θα πρέπει να εφαρμόζεται απαράκλητα το αρ. 68 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα στο οποίο ορίζεται ότι «Η απόσπαση, ήτοι η απομάκρυνση του υπαλλήλου για ορισμένο χρονικό διάστημα από την υπηρεσία στην οποία ανήκει η οργανική θέση που κατέχει και η ανάθεση σε αυτόν καθηκόντων σε άλλη υπηρεσία, διενεργείται για την κάλυψη επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών προσωρινού χαρακτήρα». Σε καμία περίπτωση η μόνιμη υποστελέχωση των υπηρεσιών μας δεν αποτελεί επείγουσα και προσωρινή ανάγκη. Εξάλλου οι δύο (2) κύκλοι κινητικότητας συμβάλλουν στην καλύτερη οργάνωση και κάλυψη των οργανικών θέσεων. Επιπλέον, όταν παραστεί επείγουσα ανάγκη προσωρινού χαρακτήρα θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η μοριοδότηση και το γεωγραφικό κριτήριο, καθώς και να καλύπτονται τα επιπλέον έξοδα που προκύπτουν για όλο το χρονικό διάστημα της υποχρεωτικής απόσπασης. Τέλος, θα διενεργείται μία φορά στο εργασιακό βίο του υπαλλήλου.
  5. Αύξηση των οικογενειακών κριτηρίων προς ενίσχυση του θεσμού της οικογένειας και των τέκνων, δεδομένου ότι οι συνάδελφοι με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω μετακινούνται κατά παρέκκλιση των γενικών διατάξεων σύμφωνα με την κανονιστική. Προτείνεται:
Β. Κοινωνικά κριτήρια Αριθμός μορίων
1. Οικογενειακά κριτήρια
1.1 Έγγαμος/η – σύμφωνο συμβίωσης, χωρίς προστατευόμενα τέκνα 40
1.2. Υπάλληλος με ένα προστατευόμενο τέκνο 60
1.3. Μονογονεϊκή οικογένεια με ένα προστατευόμενο τέκνο 80
1.4. Αριθμός προστατευόμενων τέκνων (πλέον του ενός) 20 επιπλέον,

ανά τέκνο,

για τις περιπτώσεις

Β.1.2 και Β.1.3

 

Β. Διαβούλευση για την Κανονιστική Απόφαση:

«Καθορισμός της διαδικασίας κινητικότητας και κατάταξης των υπαλλήλων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) σε Θέσεις Εργασίας Ειδικής Βαρύτητας, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 10 της Δ.Δ.Α.Δ. Ε 1045945 ΕΞ 2021 (Β΄2316, Β΄2385) και του άρθρου 28 του Ν.4389/2016 (Α΄94)»

Το εν λόγω σχέδιο της κανονιστικής απόφασης δεν διασφαλίζει την ίση συμμετοχή και τις ίσες ευκαιρίες σε όλους τους συναδέλφους, και την  αντικειμενικότητα στον τρόπο επιλογής.

Συγκεκριμένα απαιτούνται οι παρακάτω αλλαγές:

  1. Σε αντιδιαστολή με την πολυδιάσπαση του τρόπου επιλογής που προκρίνεται για τις ειδικές θέσεις βαρύτητας από το σχέδιο της κανονιστικής (γραπτός διαγωνισμός, συνέντευξη, ειδική διαδικασία αρ. 13), απαιτείται ένας ενιαίος και αντικειμενικός τρόπος επιλογής για όλες τις θέσεις εργασίας ειδικής βαρύτητας (ελεγκτές βεβαίωσης και είσπραξης, εμπειρογνώμονες, κ.α.) που δεν αφήνει σκιές για τον τρόπο επιλογής. Συγκεκριμένα, ένας αντικειμενικός, διαφανής, αποτελεσματικός και ισορροπημένος τρόπος επιλογής θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τυπικά και ουσιαστικά κριτήρια, την εμπειρία, καθώς και μια διαγωνιστική διαδικασία ως ακολούθως:
Α. ΣΠΟΥΔΕΣ

Α1. ΠΤΥΧΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ/ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

          Α2. ΣΥΝΑΦΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ

          Α3. ΣΥΝΑΦΕΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ

Β. ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ

         Β1. ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΑΑΔΕ ΑΝΑ ΕΤΟΣ

          Β2. ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ/ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΑΝΑ ΕΤΟΣ

Γ. ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ/ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

          Γ1. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ

          Γ2. ΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ

           Γ3. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ (ΦΟΤΑ) ΕΛΕΓΧΟΥ/ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ

Δ. ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ

Διασφάλιση του αδιάβλητου και του απορρήτου των γραπτών εξετάσεων με την διεξαγωγή τους στον ίδιο χώρο για όλους τους υποψηφίους και με φυσική επιτήρηση.

2. Οι παραπάνω πίνακες κατάταξης όλων των υποψηφίων θα πρέπει να κοινοποιούνται ηλεκτρονικά σε όλους τους συναδέλφους προκειμένου να λαμβάνουν γνώση όλοι οι συνάδελφοι για λόγους διαφάνειας και εκ παραδρομής λαθών. Επιπλέον, επιβάλλεται να προβλέπεται συγκεκριμένη διαδικασία αδιάβλητης εξέτασης των ενστάσεων.

3. Όλες οι θέσεις ειδικής βαρύτητας θα πρέπει να έχουν το ίδιο βαθμό, χωρίς διακρίσεις μεταξύ τους, και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να ξεπερνούν το βαθμό του ελεγκτή.

4. Η χαμηλή στελέχωση της υπηρεσίας προέλευσης (κάτω από 65%) δεν θα μπορεί να αποτελεί λόγο μη μετακίνησης σε θέση ειδικής βαρύτητας. Η φορολογική διοίκηση οφείλει να μεριμνά με πρόγραμμα και σχεδιασμό για την επαρκή στελέχωση των υπηρεσιών μέσω προσλήψεων.

5. Μείωση σε ένα έτος της θητείας του Βοηθού Ελεγκτή Βεβαίωσης και Είσπραξης, δεδομένου ότι:

α) η ίδια η διοίκηση με την μη τήρηση του περιγράμματος καταστρατηγεί στην πράξη το περίγραμμα του Βοηθού, αφού έχει ακριβώς τις ίδιες αρμοδιότητες με τον έμπειρο ελεγκτή,

β) για να γίνει o συνάδελφος Βοηθός έχει περάσει μια αξιολογική και διαγωνιστική διαδικασία,

γ) έχει περάσει επιτυχώς από πρόγραμμα εκπαίδευσης της ΦΟΤΑ

  1. Οι σχέσεις συνάφειας δημιουργούν στεγανά μεταξύ των Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ. Αποδεκτός μπορεί να γίνει μόνο ο διαχωρισμός μεταξύ των κλάδων μας δηλαδή εφοριακών, τελωνειακών, χημικών, πληροφορικής. Δεν υπήρχαν ποτέ στο παρελθόν και δεν πρέπει να υπάρξουν και τώρα στεγανά. Η προτεινόμενη από εμάς διαδικασία επιλογής αποτελεί εχέγγυο ότι θα επιλέγονται πάντα οι κατάλληλοι που θα μπορούν να υπηρετούν αποτελεσματικά σε όλες τις θέσεις ειδικής βαρύτητας. Επομένως, η ελεύθερη μετακίνηση μεταξύ των θέσεων ειδικής βαρύτητας επιβάλλεται, διότι αποτελεί εγγύηση αποτελεσματικότητας και ευελιξίας.
  1. Αναλογική εφαρμογή και για τους συναδέλφους εκπροσώπους, που έχουν δικαίωμα πλήρης άδειας για όσο διαρκεί η θητεία τους και κατέχουν θέσεις ειδικής βαρύτητας, με τους αποσπασμένους συναδέλφους σε γραφεία βουλευτών ή πολιτικών κομμάτων, οι οποίοι εξακολουθούν να λαμβάνουν το βαθμό της θέσης ειδικής βαρύτητας, καθώς και των συναδέλφων με μακροχρόνιες άδειες με αποδοχές, χωρίς να απαιτείται κανένας χρονικός περιορισμός, προκειμένου να πληρείται η συνταγματική αρχή της ισότητας και της συνδικαλιστικής ελευθερίας.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ – ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ & ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΑΔΕ