ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΠΟ 31.03.2017 ΕΩΣ 15.05.2017.

tea ypoik 3

03/04/2017

tea ypoik 3 

Tο Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης του Υπουργείου Οικονομικών (ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ) ιδρύθηκε με το ΦΕΚ Β’727/14.05.2004 και αποτελεί το πρώτο Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης που συστάθηκε κατ’ εφαρμογή του Ν.3029/2002 για τη Μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και χορήγησε παροχές στα μέλη του στην Ελλάδα.

Βασικός σκοπός του είναι η παροχή ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ στα μέλη του για τη συμπλήρωση και βελτίωση των παροχών του Κύριου Φορέα Ασφάλισης με διαδικασίες και όρια που διασφαλίζουν την διαφάνεια και την βιωσιμότητα των παροχών. Αποτελεί το μοναδικό εν λειτουργία ΤΕΑ που παρέχει συμπληρωματική δευτεροβάθμια νοσοκομειακή περίθαλψη στα μέλη του.

To TEA-YΠΟΙΚ κατά τη χρονική περίοδο 2004-2011 κάλυψε πάνω από 19.000 περιστατικά νοσηλείας μελών του σε δημόσια νοσοκομεία ή ιδιωτικές κλινικές, ενώ ο συνολικός αριθμός ασφαλισμένων μελών (κύριων και εξαρτώμενων) που αριθμούσε το Ταμείο την 1.1.2012, ημερομηνία αναστολής των παροχών του, ξεπερνούσε τα 33.500 άτομα, καθιστώντας το Ταμείο το πολυπληθέστερο ΤΕΑ της αγοράς.

Το ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ, μετά την αναστολή χορήγησης παροχών την 1.1.2012, ενεργοποιείται εκ νέου εντός του πρώτου εξαμήνου του 2017, εξασφαλίζοντας στα μέλη του υγειονομική περίθαλψη με άκρως προνομιακή εισφορά, πολύ χαμηλότερη από τον μέσο όρο ασφαλίστρου της ιδιωτικής ασφαλιστικής αγοράς και με ιδιαίτερα ελκυστικούς όρους και παροχές.

Τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΤΕΑ):

 • Είναι ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με πλήρη διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, σε αντίθεση με τον αμιγώς οικονομικό χαρακτήρα της ιδιωτικής ασφάλισης
 • Υιοθετούν χρηστή διοίκηση, διασφαλίζουν διαφάνεια και ανταποδοτικότητα των εισφορών
 • Αποσκοπούν στη χορήγηση ασφαλιστικής προστασίας για τους ασφαλιστικούς κινδύνους γήρατος, θανάτου, αναπηρίας, ασθένειας κ.ά
 • Οι εισφορές στα ΤΕΑ απαλλάσσονται από φόρο ασφαλίστρου και αμοιβές διαμεσολαβούντων, εξασφαλίζοντας χαμηλότερη επιβάρυνση για τα μέλη τους έναντι αντίστοιχων εξόδων σε ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες
 • Αποτελούν μορφή ασφάλισης ευρέως διαδεδομένη διεθνώς ενώ στην Ε.Ε. συνιστούν έναν από τους μεγαλύτερους κλάδους συμπληρωματικής ασφάλισης
 • Εξασφαλίζουν σημαντικά φορολογικά κίνητρα βάσει του Ν.4172/2013, με εξαίρεση της εισφοράς από το φορολογητέο εισόδημα του μέλους
 • Υπόκεινται σε αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας, που εναρμονίζεται με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες, από τρεις Κρατικές Εποπτικές Αρχές (Εθνική Αναλογιστική Αρχή, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και Υπουργείο Εργασίας) και έλεγχο από ανεξάρτητους φορείς (Ορκωτούς/Εσωτερικούς ελεγκτές)

Διαβάστε και κατεβάστε τον «ΟΔΗΓΟ ΜΕΛΟΥΣ ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ» εδώ

Διαβάστε και κατεβάστε το «ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ» εδώ

Αρχικό Καταστατικό – ΦΕΚ 727 Β’ (14-05-2004)

Πρώτη Τροποποίηση – ΦΕΚ 452 Β’ (16-04-2010)

Νέο Καταστατικό – ΦΕΚ Β’ 3662 (11-11-2016)

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Υπαγωγή στο Ταμείο

Η Διοίκηση του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ σας ενημερώνει ότι σύμφωνα με τα όσα ορίζει το νέο Τροποποιημένο Καταστατικό του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ (ΦΕΚ Β’ 3662/11.11.2016) στο άρθρο 4, στην ασφάλιση του ΤΕΑ ΥΠΟΙΚ έχουν το δικαίωμα να υπαχθούν:
● Οι συνδεδεμένοι με μόνιμη υπαλληλική σχέση η με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου που απασχολούνται στο Υπουργείο Οικονομικών.
● Οι συνδεόμενοι με μόνιμη υπαλληλική σχέση ή με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου που απασχολούνται σε οιαδήποτε υπηρεσία του στενότερου Δημοσίου Τομέα (Υπουργεία και αμιγώς Δημόσιες Υπηρεσίες).
● Επιπλέον, δικαιούχοι παροχών μπορούν να είναι και τα εξαρτώμενα μέλη του άμεσα ασφαλισμένου – κυρίου μέλους δηλαδή ο/η σύζυγος και τα τέκνα. Εξαρτώμενα μέλη θεωρούνται ο/η σύζυγος, με την προϋπόθεση ότι είναι μέχρι εξήντα πέντε (65) ετών καθώς επίσης και τα φυσικά τέκνα άμεσα ασφαλισμένων, παιδιά που έχουν νομιμοποιηθεί, αναγνωρισθεί ή υιοθετηθεί και ανάδοχα παιδιά, των οποίων την επιμέλεια έχει με δικαστική πράξη ο ανάδοχος ασφαλισμένος, μέχρι την συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους. Μετά το 18ο έτος τους, το δικαίωμα παρατείνεται μέχρι τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας τους, με την προϋπόθεση ότι είναι ασφαλισμένα σε Κύριο Φορέα Ασφάλισης.
Περισσότερα για τις παροχές, τα όρια και ειδικές περιπτώσεις (αναπηρία, στράτευση κλπ) μπορείτε να δείτε αναλυτικά στο προαναφερθέν καταστατικό (Άρθρο 4, παρ. 2).

Κατεβάστε και εκτυπώστε την «ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ»

 

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

Το νέο Τροποποιημένο Καταστατικό του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ (ΦΕΚ Β’ 3662/11.11.2016, Άρθρο 5) ορίζει αναλυτικά στο άρθρο 5ότι η ιδιότητα του ασφαλισμένου χάνεται στις εξής περιπτώσεις: 
1. Όταν ο ασφαλισμένος παραιτείται, συνταξιοδοτείται ή απολύεται. Επιπλέον, όταν ο ασφαλισμένος μετατάσσεται υπηρεσιακά σε φορέα του δημοσίου τομέα που δεν συνεργάζεται με το ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ και ο ίδιος δεν επιθυμεί τη συνέχιση της καταβολής των εισφορών του μέσω της μισθοδοσίας του νέου φορέα στον οποίο έχει μεταταγεί. Στην περίπτωση αυτή ο ασφαλισμένος υποβάλλει προς το Ταμείο αίτημα διαγραφής βάσει της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του ισχύοντος Καταστατικού. 
2. Όταν ο ασφαλισμένος ζητάει τη διαγραφή του από το ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τους όρους του άρθρου 7 παρ. 10 Ν.3029/2002.
3. Όταν ο ασφαλισμένος αποβάλλεται ή διαγράφεται, εφόσον υπάρχει σπουδαίος λόγος με απόφαση του Δ.Σ. ιδίως στις περιπτώσεις που το μέλος:
α) Παύει να πληροί τις προϋποθέσεις που θέτει το παρόν Καταστατικό.
β) Προκαλεί τον ασφαλιστικό κίνδυνο ή δεν φροντίζει για τη μείωση των συνεπειών του.
γ) Προβαίνει σε κλοπή, υπεξαίρεση ή δωροδοκία σε βάρος του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ.
δ) Παραπλανά το ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ ως προς τη συνδρομή των προϋποθέσεων θεμελίωσης δικαιώματος σε παροχές που προβλέπονται από το ισχύον Καταστατικό και τον Εσωτερικό Κανονισμό. 
4. Απώλεια ιδιότητας ασφαλισμένου επέρχεται, εφόσον συντρέχει μεταγενέστερη έκλειψη μιας αναγκαίας, κατά το νόμο ή το ισχύον Καταστατικό, προϋπόθεσης για την απόκτηση ή τη διατήρηση της ιδιότητας του ασφαλισμένου.
5. Τις ίδιες στερήσεις και με τους ίδιους όρους υφίστανται και οι δικαιούχοι παροχών γενικότερα.

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ Τ.Ε.Α. ΥΠ.ΟΙΚ.

Είδος μηνιαίας εισφοράς Ποσό
Εισφορά Κυρίως Μέλους 10 €
Εισφορά Συζύγου (Ως Εξαρτώμενο Μέλος) 7 €
Εισφορά τέκνων (ανεξαρτήτως του αριθμού αυτών) 7 €
Μέγιστη μηνιαία εισφορά ανά οικογένεια 24 €
Εισφορά Εγγραφής Κυρίως Μέλους (εφάπαξ ποσό)* 25 €

*Η εισφορά εγγραφής αφορά στα νέα μέλη που θα εγγραφούν στο Ταμείο μετά την ενεργή επαναλειτουργία του (11.11.2016) και όχι σε όσα μέλη ήταν εγγεγραμμένα στο ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ κατά την ημέρα αναστολής των παροχών του Ταμείου (1.1.2012)

Αναλυτική πληροφόρηση για τις υποχρεώσεις των μελών και την διαδικασία υπαγωγής στο ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ μπορείτε να αντλήσετε από τον Οδηγό Μέλους που υπάρχει αναρτημένος στην αντίστοιχη ενότητα της ιστοσελίδας του Ταμείου (www.teaypoik.gr)

 

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Ποιος είναι ο σκοπός του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ;

Σκοπός του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ είναι η συμπλήρωση και βελτίωση των ασφαλιστικών παροχών που προσφέρονται στα μέλη του από τον Κύριο Φορέα Ασφάλισης (ΚΦΑ). Ως εκ τούτου, το ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ αποσκοπεί στη χορήγηση πρόσθετης, πέραν αυτής του Κύριου Φορέα Ασφάλισης, υγειονομικής περίθαλψης στα μέλη του. H λειτουργία του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ δεν προτίθεται να αντικαταστήσει τομείς ή δραστηριότητες που ήδη καλύπτουν οι Κύριοι Φορείς Ασφάλισης.

Ποιοι μπορούν να γίνουν μέλη του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ;

Το δικαίωμα εγγραφής περιγράφεται αναλυτικά στο Κεφάλαιο 2, παράγραφος 1 του Οδηγού Μέλους. Συνοπτικά επισημαίνεται ότι, δικαίωμα υπαγωγής έχουν όλοι οι εργαζόμενοι του Υπουργείου Οικονομικών και τα εξαρτώμενα μέλη αυτών. Περαιτέρω, και βάσει ορισμένων διαδικασιών, δύνανται να υπάγονται οι συνδεόμενοι με μόνιμη υπαλληλική σχέση ή με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου που απασχολούνται σε οιαδήποτε υπηρεσία του στενότερου Δημόσιου Τομέα (Υπουργεία και αμιγώς Δημόσιες Υπηρεσίες).

Γιατί και από πότε το ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ ανέστειλε τις παροχές του;

Την 24.2.2012 το Ελληνικό Δημόσιο απηύθυνε επίσημη πρόσκληση προς τους κατόχους προσδιορισμένων τίτλων ΟΕΔ ελληνικού δικαίου, για εθελοντική συμμετοχή στο Πρόγραμμα Ανταλλαγής Ομολόγων PSI+. Το Δ.Σ. με ομόφωνη απόφασή του στις 7.3.2012 απέρριψε την εν λόγω πρόταση, αποκλειστικά για λόγους βιωσιμότητας του Ταμείου. Εντούτοις, τo TEA – ΥΠΟΙΚ συμμετείχε υποχρεωτικά (λόγω ενεργοποίησης των Ρητρών Συλλογικής Δράσης CACs από την Ελληνική Κυβέρνηση) στο Πρόγραμμα Ανταλλαγής Ομολόγων PSI+ με το σύνολο των επιλέξιμων ΟΕΔ που είχε στην κατοχή του, η ονομαστική αξία των οποίων ανερχόταν σε 3.000.000,00 €.  Η υποχρεωτική (λόγω ενεργοποίησης των CACs) συμμετοχή του ΤΕΑ – ΥΠΟΙΚ στο Πρόγραμμα Ανταλλαγής Ομολόγων PSI+ που

Το ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ πότε αναμένεται να ξεκινήσει εκ νέου να καλύπτει τα μέλη του; τα τέλη του Α΄ εξαμήνου του 2017.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της περιόδου εγγραφών μελών, την οριστικοποίηση του νέου μητρώου ασφαλισμένων μελών και τη λήψη απόφασης για την άρση αναστολής των παροχών από το διοικητικό του συμβούλιο. Όλη η ανωτέρω διαδικασία εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη του Α΄ εξαμήνου του 2017.

Ήμουν μέλος του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ πριν την αναστολή των παροχών του από 01.01.2012. Είμαι υποχρεωμένος να καταθέσω εκ νέου αίτηση εγγραφής ή θεωρούμαι αυτοδίκαια μέλος του Ταμείου μετά την επαναλειτουργία του;

Όχι δεν θεωρήστε μέλος του Ταμείου μετά την ενεργή επαναλειτουργία του με την δημοσίευση του Νέου Καταστατικού (11.11.2016). Θα πρέπει να καταθέσετε εκ νέου αίτηση εγγραφής μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά αποδεχόμενος και την καταβολή μηνιαίας εισφοράς που θα παρακρατείται από την μισθοδοσία σας. Η διαφορά για όσους ήταν ήδη μέλη πριν από την 01.01.2012 με όσους κάνουν την εγγραφή τους για πρώτη φορά τώρα είναι ότι οι πρώτοι δεν θα χρειαστεί να καταβάλλουν εισφορά εγγραφής κυρίως μέλους ύψους 25€.

Πώς μπορώ να γίνω μέλος στο ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ;

Η υπαγωγή στο Ταμείο είναι προαιρετική. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εγγραφούν στο Ταμείο έπειτα από αίτηση ένταξης και ανεπιφύλακτης αποδοχής του Καταστατικού του Ταμείου και του Οδηγού Μέλους που ισχύει την ημέρα υποβολής της αίτησης ένταξης. Η αίτηση αυτή είναι διαθέσιμη είτε από τα γραφεία του Ταμείου είτε μέσω διαδικτύου (internet) στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ (www.teaypoik.gr). Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε Κεφάλαιο 2, παράγραφος 3 του Οδηγού Μέλους.

Ποιο είναι το ύψος των εισφορών για τα μέλη του Ταμείου;

Σύμφωνα με το Κεφάλαιο 2, παράγραφος 2 του Οδηγού Μέλους επιγραμματικά ισχύουν τα εξής ποσά:

Είδος μηνιαίας εισφοράς Ποσό
Εισφορά Κυρίως Μέλους 10 €
Εισφορά Συζύγου(ως εξαρτώμενου μέλους) 7 €
Εισφορά Τέκνων (ανεξαρτήτως αριθμού αυτών) 7 €
Μέγιστη μηνιαία εισφορά ανά οικογένεια 24 €
Εισφορά Εγγραφής Κυρίως Μέλους (εφάπαξ ποσό)* 25 €

*Η εισφορά εγγραφής αφορά στα νέα μέλη που θα εγγραφούν στο Ταμείο μετά την ενεργή επαναλειτουργία του (11.11.2016) και όχι σε όσα μέλη ήταν εγγεγραμμένα στο ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ κατά την ημέρα αναστολής των παροχών του Ταμείου (1.1.2012)

Από πότε ξεκινάει η παρακράτηση της εισφοράς μου;

Η παρακράτηση της εισφοράς ξεκινά αμέσως μετά την έγκριση της αιτήσεως σας από το Δ.Σ. του Ταμείου και εγγραφής σας στο νέο μητρώο ασφαλισμένων του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ.

Από πότε αρχίζει η ασφαλιστική κάλυψη η δική μου και των προστατευόμενων μελών μου;

Στο Κεφάλαιο 2, παράγραφος 3, περίπτωση γ΄ αναλύεται η χρονική περίοδος κάλυψης καθώς και το τι ισχύει σε έκτακτα περιστατικά (ατυχήματα ή επείγοντα περιστατικά).  Συνοπτικά, αναφέρουμε ότι η ασφαλιστική κάλυψη των μελών του Ταμείου ξεκινά από τη συμπλήρωση του χρονικού διαστήματος έξι (6) μηνών από την ημερομηνία έγκρισης της αίτησης ένταξης τους στο Ταμείο από το Διοικητικό Συμβούλιο. Ωστόσο, σε περιπτώσεις ατυχήματος ή επείγοντος περιστατικού, συνεπεία ασθενείας, η ασφαλιστική κάλυψη των μελών του Ταμείου ξεκινά άμεσα από την ημερομηνία έγκρισης εγγραφής στο ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ από το Δ.Σ.

Τι ισχύει για την εγγραφή στο ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ στην περίπτωση που και οι δύο σύζυγοι έχουν δικαίωμα εγγραφής ως κυρίως μέλη στο Ταμείο;

Στην περίπτωση αυτή υπάρχουν δύο επιλογές για τα παντρεμένα ζευγάρια συναδέλφων εφοριακών. Ή η εγγραφή και των δύο ως κυρίως μέλη και τα προστατευόμενα να τα δηλώσει ο ένας από τους δύο ή ο ένας από τους δύο συζύγους να εγγραφεί ως κυρίως μέλος και να εγγράψει ως εξαρτώμενα- προστατευόμενα μέλη τα παιδιά αλλά και τον/την σύζυγο.

Ο/η σύζυγός μου που ήταν εγγεγραμμένο κυρίως μέλος στο ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ απεβίωσε. Μπορούμε εγώ και τα παιδιά μου να συνεχίσουμε να είμαστε μέλη του Ταμείου;

Φυσικά και μπορείτε. Για λεπτομέρειες συμβουλευτείτε τον Οδηγό Μέλους στο Κεφάλαιο 2, παράγραφος 1, περίπτωση ε΄.

Τι γίνεται εάν παραιτηθώ ή συνταξιοδοτηθώ;

Σε οποιαδήποτε από αυτές τις περιπτώσεις και επιπλέον απόλυσης, το ισχύον Καταστατικό του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ προβλέπει την απώλεια της ιδιότητας του κυρίως μέλους και συνεπώς την κάλυψη από το Ταμείο. Ταυτόχρονα επέρχεται αυτόματη απώλεια της κάλυψης και για τα εξαρτώμενα μέλη αυτού. Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας ανατρέξτε στο Κεφάλαιο 2, παράγραφος 4 του Οδηγού Μέλους του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ.

Ποια θέση νοσηλείας δικαιούμαι σε ιδιωτική κλινική;

Η δικαιούμενη θέση νοσηλείας είναι το τρίκλινο δωμάτιο. Σε περίπτωση αναβάθμισης θέσης επέρχεται μείωση στη συμμετοχή του Ταμείου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ενότητα 3.3 του Οδηγού Μέλους του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ.

Είναι υποχρεωτική η χρήση Κύριου Φορέα Ασφάλισης για να λάβω αποζημίωση από το ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ;

Για νοσηλεία στο εξωτερικό ή σε συμβεβλημένη κλινική εντός Δικτύου, η χρήση ΚΦΑ είναι υποχρεωτική. Για νοσηλεία εκτός Δικτύου, η μη χρήση ΚΦΑ επιφέρει μείωση στη συμμετοχή του Ταμείου (βλ. ενότητα 3.3 Οδηγού Μέλους του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ).

Με ποιες Ιδιωτικές Κλινικές είναι συμβεβλημένο το ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ;

Ως Δίκτυο Συμβεβλημένων Κλινικών με το ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ ορίζονται οι ακόλουθες:

 • Ευρωκλινική Αθηνών
 • Ευρωκλινική Παίδων
 • Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης
 • Όμιλος Βιοκλινικής:
 • Βιοκλινική Αθηνών
 • Βιοκλινική Πειραιά
 • Βιοκλινική Θεσσαλονίκης

H κάλυψη σε περίπτωση νοσηλείας περιορίζεται μόνο σε εντός Δικτύου Συμβεβλημένες Ιδιωτικές Κλινικές;

Όχι, υπάρχει ελεύθερη επιλογή Ιδιωτικής Κλινικής, με τις αντίστοιχες καλύψεις ανά περίπτωση.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα σε περίπτωση νοσηλείας εντός Δικτύου;

 • Μεγαλύτερο ποσοστό κάλυψης των εξόδων από το ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ.
 • Δεν καταβάλλει το μέλος στην Ιδιωτική Κλινική το σύνολο των εξόδων της νοσηλείας του, παρά μόνο την συμμετοχή του στα έξοδα. Η συμμετοχή του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ καλύπτεται απευθείας προς την Κλινική.
 • Ιδιαίτερα χαμηλή κοστολόγηση υπηρεσιών υγείας, με σημαντικές εκπτώσεις στον τιμοκατάλογο ιδιώτη που μειώνουν και τη συμμετοχή του μέλους στο περιστατικό.

Σε ποιες ενέργειες πρέπει να προβώ για να πραγματοποιηθεί η νοσηλεία μου σε κάποια από τις συμβεβλημένες Κλινικές;

Θα πρέπει να προηγηθεί ραντεβού για προγραμματισμένα περιστατικά κατόπιν επικοινωνίας με το συντονιστικό κέντρο στο 215 515 5318.

Η χρήση ΚΦΑ είναι υποχρεωτική για όλα τα περιστατικά.

Πως προκύπτει η συμμετοχή μου αν νοσηλευτώ σε κλινική Δικτύου;

Αναλόγως της θέσης νοσηλείας που θα επιλεγεί, καθώς και του ύψους της συμμετοχής του ΚΦΑ στο σύνολο δαπανών νοσηλείας πλην ιατρικών αμοιβών, σύμφωνα με την ενότητα 3.3 και 3.4.2 του Οδηγού Μέλους του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ.

Το Ταμείο θα συμμετάσχει απευθείας στην κλινική, μετά την αφαίρεση του εκπιπτόμενου ποσού (εφόσον δεν συντρέχουν λόγοι μη παρακράτησης) με βάση το ποσοστό που προκύπτει από τις ως άνω συνθήκες, και το μέλος θα επιβαρυνθεί με τη διαφορά συν το εκπιπτόμενο.

Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η νοσηλεία εντός Δικτύου, λόγω πληρότητας κλινών, τι θα καλύψει το ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ;

Η νοσηλεία θα πραγματοποιηθεί εκτός Δικτύου και το μέλος θα αποζημιωθεί σύμφωνα με τους όρους που ισχύουν για νοσηλείες εντός Δικτύου.

Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η νοσηλεία σε τρίκλινο δωμάτιο εντός Δικτύου, λόγω πληρότητας κλινών, τι θα καλύψει το ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ;

Η νοσηλεία θα πραγματοποιηθεί σε αναβαθμισμένη θέση και θα αποζημιωθεί σύμφωνα με τους όρους που ισχύουν για νοσηλείες εντός Δικτύου σε τρίκλινο Δωμάτιο.

Πως προκύπτει η συμμετοχή του Ταμείου αν νοσηλευτώ σε κλινική εκτός Δικτύου;

Η συμμετοχή σε περιστατικά εκτός Δικτύου περιγράφεται αναλυτικά στις ενότητες 3.3. και 3.4.1 του Οδηγού Μέλους του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ. Σε καμία περίπτωσηη τελική συμμετοχή του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚστις δαπάνες, όπως αυτή αρχικά υπολογίζεται με τους όρους και παραμέτρους που περιγράφονται στον Οδηγού Μέλους του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ,δεν μπορεί να ξεπεράσει την αξία του ή των ΚΕΝπου αντιστοιχούν στο περιστατικό.

Πως προκύπτει η συμμετοχή του Ταμείου αν νοσηλευτώ στο Εξωτερικό;

Η συμμετοχή σε περιστατικά εκτός Δικτύου περιγράφεται αναλυτικά στις ενότητες 3.3. και 3.4.1 του Οδηγού Μέλους του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ. Σε καμία περίπτωσηη τελική συμμετοχή του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚστις δαπάνες, όπως αυτή αρχικά υπολογίζεται με τους όρους και παραμέτρους που περιγράφονται στον Οδηγού Μέλους του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ,δεν μπορεί να ξεπεράσει την αξία του ή των ΚΕΝπου αντιστοιχούν στο περιστατικό.

Τι είναι τα ΚΕΝ;

Τα ΚΕΝ είναι ένας γενικευμένος τιμοκατάλογος νοσηλίων που εφαρμόζει ο ΕΟΠΥΥ (ΚΦΑ), ο οποίος καθορίζει το κόστος και τη μέση διάρκεια νοσηλείας για κάθε περιστατικό νοσηλείας. Τα στοιχεία αυτά ανταποκρίνονται στους μέσους όρους νοσηλίων και χρησιμοποιούνται για την ταχεία και εύκολη τιμολόγηση των περιστατικών, ανεξάρτητα του ακριβούς αριθμού χρεώσεων και του ακριβούς κόστους νοσηλείας που πραγματικά υπήρξε.

Σε καμία περίπτωσηη τελική συμμετοχή του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ στις δαπάνες, όπως αυτή αρχικά υπολογίζεται με τους όρους και παραμέτρους που περιγράφονται στον οδηγό μέλους,δεν μπορεί να ξεπεράσει την αξία του ή των ΚΕΝ που αντιστοιχούν στο περιστατικό.Εξαιρούνται οι περιπτώσεις νοσηλείας σε

Ποια θα είναι η συμμετοχή του Ταμείου αν νοσηλευτώ σε Δημόσιο Νοσοκομείο;

Το Ταμείο χορηγεί ημερήσιο νοσοκομειακό επίδομα ανά διανυκτέρευση, καθώς και χειρουργικό επίδομα, με βάση τους όρους της ενότητας 3.2 του Οδηγού Μέλους του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ.

Τι άλλες παροχές προβλέπονται πέρα από νοσηλεία σε Νοσοκομείο ή ΙδιωτικήΚλινική;

Με βάση τους όρους που περιγράφονται στις ενότητες 3.7 και 3.8 του Οδηγού Μέλους του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ.

 • Επίδομα Χημειοθεραπείας
 • Επίδομα Ακτινοθεραπείας
 • Ημερήσιο Επίδομα Λοιπών Εξόδων
 • Επίδομα Συνοδού
 • Επίδομα Αποκατάστασης Μαστού
 • Επίδομα για νοσηλεία σε Κέντρο Αποκατάστασης
 • Επίδομα Σοβαρών Ασθενειών
 • Παροχές Πρωτοβάθμιας (Εξωνοσοκομειακής) περίθαλψης

Με ποια διαδικασία μπορώ να λάβω την αποζημίωση μου από το ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ;

Για νοσηλείες εντός Δικτύου συμβεβλημένων κλινικών προβλέπεται απευθείας συμμετοχή του Ταμείου στο περιστατικό, και το μέλος επιβαρύνεται μόνο με τη συμμετοχή που του αναλογεί.

Για όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις, το μέλος καταθέτει συμπληρωμένο το έντυπο αίτησης αποζημίωσης που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Ταμείου μαζί με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά. Σε περίπτωση που προκύψει κάποια εκκρεμότητα, οι υπηρεσίες του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ θα επικοινωνήσουν τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά με το μέλος.

Ποια δικαιολογητικά χρειάζεται να προσκομίσω την αποζημίωσή μου από το ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ;

Τα δικαιολογητικά αναφέρονται αναλυτικά στην ενότητα 4.2 του Οδηγού Μέλους του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ.

Ποιες δαπάνες δεν καλύπτονται από το Ταμείο;

Οι εξαιρέσεις αναφέρονται αναλυτικά στην ενότητα 3.9 του Οδηγού Μέλους του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ, όπως επίσης και στο άρθρο 22 του Καταστατικού του Ταμείου.

Έχω πραγματοποιήσει νοσηλεία μετά την αναστολή παροχών του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ την 01.01.2012. Δικαιούμαι αποζημίωσης;

Για το διάστημα από 1.1.2012 και μέχρι την ακριβή ημερομηνία επαναλειτουργίας του Ταμείου (με απόφαση του Δ.Σ. για άρση της αναστολής των παροχών) δεν προβλέπεται καμία κάλυψη σε περιστατικά που έχουν γίνει. Η σχετική ανακοίνωση του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ για την ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΑΡΟΧΩΝ είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Ταμείου, στην ενότητα Ανακοινώσεις.

Για περισσότερες πληρφορίες στην ιστοδελίδα www.teaypoik.gr