ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ ΑΠΟΧΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 2019 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ)

ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ ΑΠΟΧΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 2019 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ)

Αθήνα 28.9.2020

Αρ. Πρωτ.: 1733

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

ΘΕΜΑ : ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ-ΑΠΟΧΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 2019

 

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι

Εκδόθηκε η υπ΄αριθμ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/4/οικ.14000/15-07-2020 (ΑΔΑ:9Α8Μ46ΜΤΛ6-98Ω) εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Διενέργεια της αξιόλογης του προσωπικού του δημόσιου τομέα για την αξιολογική περίοδο του έτους 2019- Εισαγωγή στοιχείων από τις Διευθύνσεις Διοικητικού -Προσωπικού».

            Σας ενημερώνουμε ότι το Γενικό Συμβούλιο της ΑΔΕΔΥ της 19ης Μαρτίου 2019 αποφάσισε την συνέχιση της Απεργίας-Αποχής από την αξιολόγηση.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα ένα υπόδειγμα δήλωσης συμμετοχής στην απεργία-αποχή από την ηλεκτρονική  αξιολόγηση που έχει προκηρύξει η ΑΔΕΔΥ και στην οποία συμμετέχει η ΠΟΕ-ΔΟΥ.

Η συγκεκριμένη διαδικασία αφορά μόνο όσους υπηρετούν σε υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών (ΣΔΟΕ-Κτηματικές).

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

      Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ             Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

    ΥΦΑΝΤΗ ΕΙΡΗΝΗ  ΑΡΣΕΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ………………….

    ΑΡ. ΠΡΩΤ.:……………………  

ΠΡΟΣ:Την Υπηρεσία ………………………………………

 ΚΟΙΝ : Το Δ.Σ. του Συλλόγου ………………………………

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΑΠΕΡΓΙΑ – ΑΠΟΧΗ

            Ο/Η κάτωθι υπογεγραμμένος/η __________________, που υπηρετώ εις το/τη _____________________________ δηλώνω, ότι συμμετέχω στην απεργία –αποχή, που έχει προκηρύξει η ΑΔΕΔΥ από κάθε διαδικασία ή ενέργεια, που συνδέεται με την διαδικασία αξιολόγησης και ως εκ τούτου δεν δύναμαι να υποβάλλω καμία έκθεση αξιολόγησης ως αξιολογητής ή αξιολογούμενος.

Σημειώνεται, ότι η συμμετοχή μου στην ως άνω νομίμως προκηρυχθείσα απεργιακή κινητοποίηση αποτελεί νόμιμο και συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα μου και συνεπεία αυτού δεν μπορεί να επιφέρει εις βάρος μου καμία έμμεση ή άμεση μορφή διοικητικής ή άλλης συνέπειας.  Με την επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματος μου.

 

_______, ../ /2020

Ο υπάλληλος

 

Εκτυπώστε την ανακοίνωση της ΠΟΕ-ΔΟΥ για τη συνέχιση της απεργίας – αποχής από την αξιολόγηση και την δήλωση συμμετοχής εδώ