Πρόσκληση για τη στελέχωση του Αυτοτελούς Τμήματος Συντονισμού Μεταρρυθμιστικών Δράσεων & Επικοινωνίας

Πρόσκληση για τη στελέχωση του Αυτοτελούς Τμήματος Συντονισμού Μεταρρυθμιστικών Δράσεων & Επικοινωνίας

Στο πλαίσιο ενίσχυσης του Αυτοτελούς Τμήματος Συντονισμού Μεταρρυθμιστικών Δράσεων και Επικοινωνίας, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, να αποστείλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και βιογραφικό σημείωμα, σύμφωνα με τα συνημμένα υποδείγματα, έως 29/11/19 στο e-mail i.katsoura@aade.gr

Οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι απαιτείται να διαθέτουν τα κάτωθι αναφερόμενα προσόντα:
 Ικανότητα σύνταξης κειμένων
 Άριστη γνώση Αγγλικών
 Γνώση χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών (MS OFFICE)
 Γνώση διαχείρισης του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης

Οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι είναι επιθυμητό να διαθέτουν τα κάτωθι αναφερόμενα προσόντα:
 Κατοχή Πτυχίου ή/και Μεταπτυχιακού Πανεπιστημιακής Σχολής με αντικείμενο νομικό
ή marketing ή επικοινωνίας ή οικονομικό ή αγγλικής φιλολογίας
 Γνώση του φορολογικού ή του τελωνειακού αντικειμένου
 Γνώση προγραμμάτων video editing, γραφιστικής

Κατεβάστε ολόκληρη την πρόκληση και την αίτηση εδώ