Πρόσκληση για Προϊσταμένους Τμημάτων Γεν. Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε.

Πρόσκληση για Προϊσταμένους Τμημάτων Γεν. Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε.

ΔΔΑΔ Γ 1112450 ΕΞ 2020 /21-09-2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Τμήματος των Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Γ.Δ.Ο.Υ.) ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ (Δ.Π. και Δ.Α.)

ΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ
1.      Τμήμα Β΄- Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) και Λοιπών Οικονομικών θεμάτων Προϊστάμενος Τμήματος
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (Δ.Ο.Δ.) ΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ
2.      Τμήμα Γ΄ – Πληρωμών Προϊστάμενος Τμήματος
3.      Τμήμα Δ’ – Ελέγχου και Εκκαθάρισης Προμηθειών, Π.Δ.Ε. και Λοιπών Δαπανών Προϊστάμενος Τμήματος
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ

ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (Δ.Π. και Κ.Υ.)

ΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ
4.      Τμήμα Α’ – Εκτέλεσης Προμηθειών Προϊστάμενος Τμήματος
5.      Τμήμα Γ’ – Κτιριακών Υποδομών και Τεχνικών Υπηρεσιών Προϊστάμενος Τμήματος

 

Η αίτηση υποψηφιότητας, ως το συνημμένο ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Ι, υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση o.rapti@aade.gr εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την καταχώριση της εν λόγω πρόσκλησης στον ιστότοπο της Α.Α.Δ.Ε.: www.aade.gr. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας ξεκινά στις 23.09.2020 και λήγει στις 06.10.2020.