Πρόσκληση για τμηματάρχες Προϋπολογισμού & Προμηθειών

Πρόσκληση για τμηματάρχες Προϋπολογισμού & Προμηθειών

ΔΔΑΔ Γ 1072469 ΕΞ 2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων των Τμημάτων Προϋπολογισμού και Προμηθειών των Δ.Ο.Υ. ΙΒ΄ Αθηνών, Γαλατσίου και Ε΄ Θεσσαλονίκης, της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)

Η αίτηση υποψηφιότητας, ως το συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, υποβάλλεται μόνο
ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση e.smponia@aade.gr εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10)
εργάσιμων ημερών από την καταχώριση της εν λόγω πρόσκλησης στον ιστότοπο της Α.Α.Δ.Ε.: www.aade.gr. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας ξεκινά στις 20 Μαΐου 2019 και λήγει στις 31 Μαΐου 2019.