Πρόσκληση για Tμηματάρχες Δ.Ο.Υ. Κεντρικής Μακεδονίας και Δυτικής Μακεδονίας

Πρόσκληση για τμηματάρχες Δ.Ο.Υ. Κεντρικής Μακεδονίας και Δυτικής Μακεδονίας

ΔΔΑΔ Γ 1044972 ΕΞ 2023 /31-03-2023

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Tμήματος των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) Α’ και Α’- Β’ Τάξης των Περιφερειών Κεντρικής Μακεδονίας και Δυτικής Μακεδονίας, που υπάγονται στη Φορολογική Περιφέρεια Θεσσαλονίκης, της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Λειτουργιών (Γ.Δ.Φ.Λ.) της Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)

Η αίτηση υποψηφιότητας, ως το συνημμένο ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Ι, υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση s.vardaki@aade.gr εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την καταχώριση της εν λόγω πρόσκλησης στον ιστότοπο της ΑΑΔΕ.: www.aade.gr. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας ξεκινά στις 4 Απριλίου 2023 και λήγει στις 19 Απριλίου 2023

Οι υποψήφιοι μπορούν να αιτηθούν κατ’ ανώτατο όριο μέχρι και τρεις (3) θέσεις ευθύνης συνολικά.

ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

 ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

  ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Δ.Ο.Υ.) Α΄ και Α΄- Β΄ ΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ (Γ.Δ.Φ.Λ.) ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ  ΑΡΧΗΣ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΕΣΟΔΩΝ (ΑΑΔΕ)

  ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
   Α/Α ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ- ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
                                                         Δ.Ο.Υ. ΒΕΡΟΙΑΣ (Α΄Τάξης)
1. Τμήμα Α΄Ελέγχων Προϊστάμενος Τμήματος
2. Τμήμα Β΄Δικαστικό και Νομικής Υποστήριξης Προϊστάμενος Τμήματος
3. Τμήμα Γ΄Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογουμένους Προϊστάμενος Τμήματος
4. Τμήμα Δ΄Εσόδων Προϊστάμενος Τμήματος
5. Τμήμα Ε΄Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης Προϊστάμενος Τμήματος
     Δ.Ο.Υ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ (Α΄- Β΄Τάξης)
6. Τμήμα Α΄Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογουμένους Προϊστάμενος Τμήματος
7. Τμήμα Β΄Εσόδων Προϊστάμενος Τμήματος
8. Τμήμα Γ΄Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης Προϊστάμενος Τμήματος
Δ.Ο.Υ. ΕΔΕΣΣΑΣ (Α΄Τάξης)
9. Τμήμα Α΄Ελέγχων Προϊστάμενος Τμήματος
10. Τμήμα Β΄Δικαστικό και Νομικής Υποστήριξης Προϊστάμενος Τμήματος
11. Τμήμα Γ΄Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογουμένους Προϊστάμενος Τμήματος
12. Τμήμα Δ΄Εσόδων Προϊστάμενος Τμήματος
13. Τμήμα Ε΄Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης Προϊστάμενος Τμήματος
Δ.Ο.Υ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (Α΄Τάξης)
14. Τμήμα Α΄Ελέγχων Προϊστάμενος Τμήματος
15. Τμήμα Β΄Δικαστικό και Νομικής Υποστήριξης Προϊστάμενος Τμήματος
16. Τμήμα Γ΄Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογουμένους Προϊστάμενος Τμήματος
17. Τμήμα Δ΄Εσόδων Προϊστάμενος Τμήματος
18. Τμήμα Ε΄Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης Προϊστάμενος Τμήματος
Δ.Ο.Υ. ΚΙΛΚΙΣ (Α΄-Β΄Τάξης)
19. Τμήμα Α΄Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογουμένους Προϊστάμενος Τμήματος
       20. Τμήμα Β΄Εσόδων Προϊστάμενος Τμήματος
       21. Τμήμα Γ΄Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης Προϊστάμενος Τμήματος
Δ.Ο.Υ. Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ (Α΄-Β΄Τάξης)
22. Τμήμα Α΄Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογουμένους Προϊστάμενος Τμήματος
23. Τμήμα Β΄Εσόδων Προϊστάμενος Τμήματος
24. Τμήμα Γ΄Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης Προϊστάμενος Τμήματος
                                                   Δ.Ο.Υ. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ (Α΄Τάξης)
25. Τμήμα Α΄Ελέγχων Προϊστάμενος Τμήματος
26. Τμήμα Β΄Δικαστικό και Νομικής Υποστήριξης Προϊστάμενος Τμήματος
27. Τμήμα Γ΄Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογουμένους Προϊστάμενος Τμήματος
28. Τμήμα Δ΄Εσόδων Προϊστάμενος Τμήματος
29. Τμήμα Ε΄Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης Προϊστάμενος Τμήματος
                                                       Δ.Ο.Υ. ΣΕΡΡΩΝ (Α΄Τάξης)
30. Τμήμα Α1 Ελέγχων Προϊστάμενος Τμήματος
31. Τμήμα Α2 Ελέγχων Προϊστάμενος Τμήματος
32. Τμήμα Β΄Δικαστικό και Νομικής Υποστήριξης Προϊστάμενος Τμήματος
33. Τμήμα Γ΄Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογουμένους Προϊστάμενος Τμήματος
34. Τμήμα Δ΄Εσόδων Προϊστάμενος Τμήματος
35. Τμήμα Ε΄Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης Προϊστάμενος Τμήματος
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
                                                   Δ.Ο.Υ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ (Α΄- Β΄Τάξης)
36. Τμήμα Α΄Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογουμένους Προϊστάμενος Τμήματος
37. Τμήμα Β΄Εσόδων Προϊστάμενος Τμήματος
38. Τμήμα Γ΄Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης Προϊστάμενος Τμήματος
                                                   Δ.Ο.Υ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (Α΄Τάξης)
39. Τμήμα Α΄Ελέγχων Προϊστάμενος Τμήματος
40. Τμήμα Β΄Δικαστικό και Νομικής Υποστήριξης Προϊστάμενος Τμήματος
41. Τμήμα Γ΄Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογουμένους Προϊστάμενος Τμήματος
42. Τμήμα Δ΄Εσόδων Προϊστάμενος Τμήματος
43. Τμήμα Ε΄Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης Προϊστάμενος Τμήματος
                                                    Δ.Ο.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ ( Α΄Τάξης)
44. Τμήμα Α1 Ελέγχων Προϊστάμενος Τμήματος
45. Τμήμα Α2 Ελέγχων Προϊστάμενος Τμήματος
46. Τμήμα Β΄Δικαστικό και Νομικής Υποστήριξης Προϊστάμενος Τμήματος
47. Τμήμα Γ΄Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογουμένους Προϊστάμενος Τμήματος
48. Τμήμα Δ΄Εσόδων Προϊστάμενος Τμήματος
49. Τμήμα Ε΄Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης Προϊστάμενος Τμήματος
        Δ.Ο.Υ.ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ (Α΄-Β΄Τάξης)  
50. Τμήμα Α΄Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογουμένους Προϊστάμενος Τμήματος
51. Τμήμα Β΄Εσόδων Προϊστάμενος Τμήματος
52. Τμήμα Γ΄Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης Προϊστάμενος Τμήματος
                                                  Δ.Ο.Υ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ (Α΄-Β΄Τάξης)
53. Τμήμα Α΄Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογουμένους Προϊστάμενος Τμήματος
54. Τμήμα Β΄Εσόδων Προϊστάμενος Τμήματος
55. Τμήμα Γ΄Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης Προϊστάμενος Τμήματος