Πρόσκληση για θέσεις Τμηματαρχών της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (Δ.Ε.Δ)

Πρόσκληση για θέσεις Τμηματαρχών της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (Δ.Ε.Δ)
ΔΔΑΔ Γ 1020642 ΕΞ 2022 /10-03-2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Αυτοτελούς Τμήματος/Τμήματος της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (Δ.Ε.Δ) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

Η αίτηση υποψηφιότητας, ως το συνημμένο ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Ι, υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση e.smponia@aade.gr εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την καταχώριση της εν λόγω πρόσκλησης στον ιστότοπο της Α.Α.Δ.Ε.: www.aade.gr. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας ξεκινά στις 14/03/2022 και λήγει στις 28/03/2022.