Πρόσκληση για στελέχωση του Κέντρου Είσπραξης Οφειλών (Κ.Ε.ΟΦ.) Αττικής

Πρόσκληση για στελέχωση του Κέντρου Είσπραξης Οφειλών (Κ.Ε.ΟΦ.) Αττικής

Ενόψει της σύστασης, από 01/11/2019, στη Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), της Ειδικής Αποκεντρωμένης Υπηρεσίας, επιπέδου Διεύθυνσης, με τίτλο «Κέντρο Είσπραξης Οφειλών (Κ.Ε.ΟΦ.) Αττικής», η οποία θα στεγάζεται προσωρινά στη ΔΟΥ ΙΖ’ Αθηνών, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ του κλάδου Εφοριακών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων να αποστείλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπασή τους στην ως άνω Υπηρεσία, καθώς και βιογραφικό σημείωμα, σύμφωνα με τα συνημμένα υποδείγματα, έως 23/05/2019 στο e-mail i.katsoura@aade.gr.

Το Κέντρο Είσπραξης Οφειλών (Κ.Ε.ΟΦ.) Αττικής είναι αρμόδιο για την επιδίωξη της είσπραξης των οφειλών, με τη λήψη στοχευμένων μέτρων για οφειλές που καθορίζονται, αρμοδίως, με συγκεκριμένα κριτήρια, οπουδήποτε στην επικράτεια, οφειλετών που υπάγονται σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. της Περιφέρειας Αττικής, παράλληλα με τις κατά τόπον αρμόδιες Δ.Ο.Υ., οι οποίες εξακολουθούν να έχουν αρμοδιότητα για την επιδίωξη είσπραξης των οφειλών αρμοδιότητάς τους, καθώς και για τη διαχείριση χαρτοφυλακίου οφειλών ανεπίδεκτων είσπραξης. Οι αρμοδιότητες, η οργάνωση και οι επιχειρησιακοί στόχοι του Κέντρου Είσπραξης Οφειλών (Κ.Ε.ΟΦ.) αναφέρονται αναλυτικά στην υπ’ αριθ. Πρωτ. Δ.ΟΡΓ.Α 1048863 ΕΞ 2019/1-4-19 (ΦΕΚ Β’ 1195/9-4-19 ΑΔΑ: 6Η8Σ46ΜΠ3Ζ-Ν0Χ) Απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, η οποία έχει αναρτηθεί και στους διαδικτυακούς τόπους www.et.gr, www.diavgeia.gov.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι απαιτείται να διαθέτουν τα κάτωθι αναφερόμενα προσόντα:

Τυπικά προσόντα:

  • Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία στο δικαστικό τμήμα τρία (3) χρόνια και συνολική εμπειρία στην Υπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια.

Οι αιτήσεις θα αποσταλούν διαμέσου των Υπηρεσιών στις οποίες ανήκουν οι υπάλληλοι, συνοδευόμενες από διαβιβαστικό της Υπηρεσίας τους, στο οποίο να αναφέρεται η γνώμη του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΔΑΔ Β 1048262 ΕΞ2015/08-04-2015 έγγραφο.

Οι αιτήσεις που θα υποβληθούν με βάση την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν είναι δεσμευτικές για την υπηρεσία και κατά την εξέτασή τους θα ληφθούν υπόψη και οι

υπηρεσιακές ανάγκες των υπηρεσιών προέλευσης των υπαλλήλων.

Του εγγράφου να λάβουν γνώση με ευθύνη των Προϊσταμένων τους όλοι οι υπάλληλοι.