Πρόσκληση για Προϊσταμένους Τμημάτων Δ/νσης Οργάνωσης, Φ.Ο.Τ.Α. και Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης

Πρόσκληση για Προϊσταμένους Τμημάτων Δ/νσης Οργάνωσης, Φ.Ο.Τ.Α. και Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Τμήματος της Διεύθυνσης Οργάνωσης (Δ.ΟΡΓ.), της Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας (ΦΟ.Τ.Α.), καθώς και του Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης (Α.Τ.Δ.) και του Αυτοτελούς Τμήματος Υποστήριξης (Α.Τ.Υ.) της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης (Γ.Δ.Α.Δ.Ο.) της Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

Η αίτηση υποψηφιότητας, ως το συνημμένο ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Ι, υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση v.glarou@aade.gr εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την καταχώριση της εν λόγω πρόσκλησης στον ιστότοπο της Α.Α.Δ.Ε.: www.aade.gr. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας ξεκινά στις  22 Μαρτίου 2021 και λήγει στις 05 Απριλίου 2021.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Γ.Δ.Α.Δ.Ο.)

ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.

Α/Α ΠΡΟΚΥΡΗΣΣΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ- ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΣΤΗ Γ.Δ.Α.Δ.Ο
1. Αυτοτελές Τμήμα Διοίκησης (Α.Τ.Δ.) Αυτοτελούς Τμήματος
2. Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης (Α.Τ.Υ.) Αυτοτελούς Τμήματος
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
3. Τμήμα Α’ – Διοικητικής Οργάνωσης Τμήματος
4. Τμήμα Β’ – Συλλογικών Οργάνων Τμήματος
5. Τμήμα Γ’ – Διαδικασιών και Παραγωγικότητας Τμήματος
6. Τμήμα Δ’ – Υποθέσεων Πολιτών Τμήματος
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
7. Τμήμα Α’ – Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Αξιολόγησης Εκπαιδευτικού Έργου Τμήματος
8. Τμήμα Β’ – Υλοποίησης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Τμήματος
9. Τμήμα Γ’ – Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης Εκπαιδευτικού Έργου Τμήματος