Πρόσκληση για Προϊσταμένους Τμημάτων σε K.E.ME.EΠ. και K.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.

Πρόσκληση για Προϊσταμένους Τμημάτων σε K.E.ME.EΠ. και K.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.

ΔΔΑΔ Γ 1035759 ΕΞ 2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Αυτοτελούς Τμήματος/Τμήματος του Κέντρου  Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.) και του Κέντρου Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.), Ειδικές Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.) της Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων έως και 21 Μαϊου 2021.

Η αίτηση υποψηφιότητας, ως το συνημμένο ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Ι, υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση e.smponia@aade.gr  εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την καταχώριση της εν λόγω πρόσκλησης στον ιστότοπο της Α.Α.Δ.Ε.: www.aade.gr. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας ξεκινά στις  28 Απριλίου 2021   και λήγει στις  14 Μαΐου 2021.  Λόγω τεχνικού προβλήματος στο Livelink  η προθεσμία υποβολής αιτήσεων παρατείνεται έως και 21  Μαΐου 2021.

ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ/ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Α/Α ΚΕΝΤΡΟ  ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.)

Ειδική Αποκεντρωμένη Υπηρεσία  της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.) της Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)

  ΤΜΗΜΑΤΑ ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ
1 Αυτοτελές Τμήμα Δικαστικού και Νομικής Υποστήριξης, Προϊστάμενος Αυτοτελούς Τμήματος
2. Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης Προϊστάμενος Αυτοτελούς Τμήματος
3. Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Σχέσεων με τους Μεγάλους Φορολογουμένους Προϊστάμενος Αυτοτελούς Τμήματος
  ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ Α’
4. Τμήμα  Ελέγχου Α’ Προϊστάμενος Τμήματος
5. Τμήμα  Ελέγχου Β’ Προϊστάμενος Τμήματος
6. Τμήμα  Ελέγχου Γ’ Προϊστάμενος Τμήματος
7. Τμήμα  Ελέγχου Δ’ Προϊστάμενος Τμήματος
8. Τμήμα  Ελέγχου Ε’ Προϊστάμενος Τμήματος
  ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ Β’
9. Τμήμα  Ελέγχου ΣΤ’ Προϊστάμενος Τμήματος
10. Τμήμα  Ελέγχου Ζ’ Προϊστάμενος Τμήματος
11. Τμήμα  Ελέγχου Η’ Προϊστάμενος Τμήματος
12 Τμήμα  Ελέγχου Θ’ Προϊστάμενος Τμήματος
13. Τμήμα  Ελέγχου Ι’ Προϊστάμενος Τμήματος
14. Τμήμα Ελέγχου ΙΑ’, με έδρα την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης. Προϊστάμενος Τμήματος
   

 

  ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.)

Ειδική Αποκεντρωμένη Υπηρεσία  της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.) της Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)

  ΤΜΗΜΑΤΑ ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ
15. Αυτοτελές Τμήμα Κεφαλαίου Αθηνών Προϊστάμενος Τμήματος
16. Αυτοτελές Τμήμα Δικαστικού και Νομικής Υποστήριξης Προϊστάμενος Τμήματος
17. Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης Προϊστάμενος Τμήματος
  ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ Α’
18. Τμήμα  Ελέγχου Α’ Προϊστάμενος Τμήματος
19. Τμήμα  Ελέγχου Β’ Προϊστάμενος Τμήματος
20. Τμήμα  Ελέγχου Γ’ Προϊστάμενος Τμήματος
21. Τμήμα  Ελέγχου Δ’ Προϊστάμενος Τμήματος
22. Τμήμα  Ελέγχου Ε’ Προϊστάμενος Τμήματος
23. Τμήμα  Ελέγχου ΣΤ’ Προϊστάμενος Τμήματος
24. Τμήμα  Ελέγχου Ζ’ Προϊστάμενος Τμήματος
  ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ Β’
25. Τμήμα  Ελέγχου Η’ Προϊστάμενος Τμήματος
26. Τμήμα  Ελέγχου Θ’ Προϊστάμενος Τμήματος
27. Τμήμα  Ελέγχου Ι’ Προϊστάμενος Τμήματος
28. Τμήμα Ελέγχου ΙΑ’ Προϊστάμενος Τμήματος
29. Τμήμα Ελέγχου ΙΒ’ Προϊστάμενος Τμήματος
30. Τμήμα Ελέγχου ΙΓ’ Προϊστάμενος Τμήματος
  ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Γ’-ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ,

(με έδρα την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης)

31. Τμήμα Ελέγχου ΙΔ’ Προϊστάμενος Τμήματος
32. Τμήμα Ελέγχου ΙΕ’ Προϊστάμενος Τμήματος
33. Τμήμα Κεφαλαίου Θεσσαλονίκης Προϊστάμενος Τμήματος