Πρόσκληση για Προϊσταμένους Τμημάτων σε Δ.ΕΣ.ΥΠ. και σε Δ.ΕΣ.ΕΛ.

Πρόσκληση για Προϊσταμένους Τμημάτων σε Δ.ΕΣ.ΥΠ. και σε Δ.ΕΣ.ΕΛ.

ΔΔΑΔ Γ 1026805 ΕΞ 2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Τμήματος της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων (Δ.ΕΣ.ΥΠ.) και της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου (Δ.ΕΣ.ΕΛ.) της Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)

Η αίτηση υποψηφιότητας, ως το συνημμένο ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Ι, υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση e.smponia@aade.gr εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την καταχώριση της εν λόγω πρόσκλησης στον ιστότοπο της Α.Α.Δ.Ε.: www.aade.gr. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας ξεκινά στις   01 Απριλίου 2021 και λήγει στις 14 Απριλίου 2021.

 ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Α/Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (Δ.ΕΣ.ΥΠ.)

(Ειδική Αποκεντρωμένη Υπηρεσία απευθείας υπαγόμενη στο Διοικητή της ΑΑΔΕ)

   ΤΜΗΜΑΤΑ ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ
1 Αυτοτελές Τμήμα Α’ – Ελέγχου Ποινικών Αδικημάτων και Πειθαρχικών Παραπτωμάτων Προϊστάμενος Αυτοτελούς Τμήματος
2. Αυτοτελές Τμήμα Β’ – Ελέγχου Περιουσιακής Κατάστασης Προϊστάμενος Αυτοτελούς Τμήματος
3.  Αυτοτελές Τμήμα Γ’ – Διαχείρισης Πληροφοριακών Συστημάτων και Στρατηγικής Προϊστάμενος Αυτοτελούς Τμήματος
4.  Αυτοτελές Τμήμα Δ’ – Στοχευμένων Οικονομικών και Διαχειριστικών Ελέγχων και Εξέτασης Καταγγελιών επί Ελεγμένων Φορολογικών Υποθέσεων Προϊστάμενος Αυτοτελούς Τμήματος
   

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  με έδρα στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης

 

ΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

5. Τμήμα Ε’ – Ελέγχου Ποινικών Αδικημάτων και Πειθαρχικών Παραπτωμάτων Προϊστάμενος Τμήματος
6. Τμήμα ΣΤ’ – Ελέγχου Περιουσιακής Κατάστασης Προϊστάμενος Τμήματος
     
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (Δ.ΕΣ.ΕΛ.)

 (Ειδική Αποκεντρωμένη Υπηρεσία απευθείας υπαγόμενη στο Διοικητή της ΑΑΔΕ)

ΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ
7. Τμήμα Α’ – Μεθοδολογίας και Σχεδιασμού Προϊστάμενος Τμήματος
8. Τμήμα Β’ – Υλοποίησης Εσωτερικών Ελέγχων και Παροχής Συμβουλευτικών Έργων Προϊστάμενος Τμήματος
9. Τμήμα Γ’ – Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Εσωτερικών Ελέγχων Προϊστάμενος Τμήματος
10. Τμήμα Δ’- Υλοποίησης Εσωτερικών Ελέγχων και Παροχής Συμβουλευτικών Έργων, με έδρα την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης Προϊστάμενος Τμήματος