Πρόσκληση για Προϊσταμένους Τμημάτων Κ.Υ. και Αυτοτελούς Τμήματος Υποστήριξης της Γ.Δ.Φ.Δ. της Α.Α.Δ.Ε.

Πρόσκληση για Προϊσταμένους Τμημάτων Κ.Υ. και Αυτοτελούς Τμήματος Υποστήριξης της Γ.Δ.Φ.Δ. της Α.Α.Δ.Ε.
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Τμήματος των Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας, καθώς και του Αυτοτελούς Τμήματος Υποστήριξης της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.) της Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Γ.Δ.Φ.Δ.) ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.
Α/Α ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ
1. Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης (Α.Τ.Υ.) Προϊστάμενος Αυτοτελούς Τμήματος
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ (Δ.ΕΙΣ.) ΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ
2. Τμήμα Α΄- Εκούσιας Είσπραξης Προϊστάμενος Τμήματος
3. Τμήμα Β΄- Αναγκαστικής Είσπραξης Προϊστάμενος Τμήματος
4. Τμήμα Γ΄- Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου Οφειλών Προϊστάμενος Τμήματος
5. Τμήμα Δ΄- Λογιστικής Τακτοποίησης, Στόχευσης και Παρακολούθησης Εσόδων και Επιστροφών Προϊστάμενος Τμήματος
6. Τμήμα Ε’ – Οφειλετών υπό Καθεστώς Αφερεγγυότητας και Άλλων Ειδικών Κατηγοριών Προϊστάμενος Τμήματος
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ (Δ.Ε.Α.Φ.) ΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ
7. Τμήμα Α΄- Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων Προϊστάμενος Τμήματος
8. Τμήμα Β΄- Φόρου Εισοδήματος Νομικών Προσώπων Προϊστάμενος Τμήματος
9. Τμήμα Γ΄- Φόρου Πλοίων και Ναυτιλιακών Εταιρειών Προϊστάμενος Τμήματος
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ (Δ.Ε.Ε.Φ.) ΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ
10. Τμήμα Α΄ – Φ.Π.Α. Προϊστάμενος Τμήματος
11. Τμήμα Β΄ – Τελών και Ειδικών Φορολογιών (T.& Ε.Φ.) Προϊστάμενος Τμήματος
12. Τμήμα Γ΄- Επιστροφής Φ.Π.Α. σε Επιχειρήσεις Εγκατεστημένες εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προϊστάμενος Τμήματος
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟΥ (Δ.Ε.Φ.Κ. & Π) ΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ
13. Τμήμα Α΄- Φορολογίας Ακίνητης Περιουσίας και Περιουσιολογίου Προϊστάμενος Τμήματος
14. Τμήμα Β΄ – Φορολογίας Μεταβίβασης Κεφαλαίου Προϊστάμενος Τμήματος

 

Η αίτηση υποψηφιότητας, ως το συνημμένο ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Ι, υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση e.makrina@aade.gr   εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την καταχώριση της εν λόγω πρόσκλησης στον ιστότοπο της Α.Α.Δ.Ε.: www.aade.gr. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας ξεκινά στις  15/9/2020   και λήγει στις   28/9/2020.