Πρόσκληση για Προϊσταμένους Διεύθυνσης/Υποδιεύθυνσης Ειδικών Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ

Πρόσκληση για Προϊσταμένους Διεύθυνσης/Υποδιεύθυνσης Ειδικών Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης/Υποδιεύθυνσης Ειδικών Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών υπαγόμενων στη Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Α/Α ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ – ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ -ΕΠΙΠΕΔΟΥ
1. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

(Ε.Μ.ΕΙΣ.)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
2. ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

(Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
3. ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ Α΄

ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.)

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
4. ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ Β΄

ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.)

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
5. ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
6. ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ Α΄

ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.)

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
7. ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Γ΄ – ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.) – με έδρα την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

 

Η αίτηση υποψηφιότητας, ως το συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση o.rapti@aade.gr εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την καταχώριση της εν λόγω πρόσκλησης στον ιστότοπο της Α.Α.Δ.Ε.: www.aade.gr. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας ξεκινά στις 31 Ιανουαρίου 2020 και λήγει στις 13 Φεβρουαρίου 2020.

Λήψη πρόσκλησης σε μορφή pdf