Πρόσκληση για Προϊσταμένους Διευθύνσεων/Υποδιευθύνσεων Δ.Ο.Υ. της Γ.Δ.Φ.Δ. της Α.Α.Δ.Ε.

Πρόσκληση για Προϊσταμένους Διευθύνσεων/Υποδιευθύνσεων Δ.Ο.Υ. της Γ.Δ.Φ.Δ. της Α.Α.Δ.Ε.

ΔΔΑΔ Γ 1112367 ΕΞ 2020 /21-09-2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης/Υποδιεύθυνσης Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) Α΄ Τάξης της Περιφέρειας Αττικής της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Α/Α ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ – ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ -ΕΠΙΠΕΔΟΥ
1. Δ.Ο.Υ.  Δ΄ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
2. Δ.Ο.Υ. ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΗΜΕΔΑΠΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
3. ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
4. Δ.Ο.Υ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
5. Δ.Ο.Υ. ΠΛΟΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
6. ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

 

Η αίτηση υποψηφιότητας, ως το συνημμένο ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Ι, υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση v.anastopoulou@aade.gr εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την καταχώριση της εν λόγω πρόσκλησης στον ιστότοπο της Α.Α.Δ.Ε.: www.aade.gr. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας ξεκινά στις  23.09.2020 και λήγει στις 06.10.2020.