Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Ενίσχυση Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Ενίσχυση Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ

ΔΔΑΔ Β 1030131 ΕΞ 2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Ενίσχυση Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ (ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ)

Στο πλαίσιο ενίσχυσης Α) του Κέντρου Είσπραξης Οφειλών (Κ.Ε.ΟΦ.) Αττικής και Β) της
Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης (Ε.Μ.ΕΙΣ.) με υπαλλήλους που θα ασχοληθούν, μεταξύ των λοιπών αντικειμένων των ανωτέρω Υπηρεσιών, με την διαχείριση των υποθέσεων κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4738/2020 περί προπτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης και εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών, σε συνδυασμό με την υπ’ αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α
1022821ΕΞ 2021/17.03.2021 (ΦΕΚ 1122Β/23.03.2021) Απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, να αποστείλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και βιογραφικό σημείωμα, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα, έως 20/4/2021 αποκλειστικά και μόνον ηλεκτρονικά, στο e-mail i.katsoura@aade.gr ως εξής:

Α) για το Κ.Ε.ΟΦ. Αττικής υπάλληλοι των κλάδων Εφοριακών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, Διοικητικού ΔΕ, Προσωπικού Η/Υ ΔΕ και ΥΕ Επιμελητών,

Β) για την Ε.Μ.ΕΙΣ. του κλάδου Εφοριακών κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ