Πρόσκληση για Γενικούς Δ/ντες της Γ.Δ.Α.Δ.Ο. και Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ.

Πρόσκληση για Γενικούς Δ/ντες της Γ.Δ.Α.Δ.Ο. και Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ.

ΔΔΑΔ Γ 1064737 ΕΞ 2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων των Γενικών Διευθύνσεων:

Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης (Γ.Δ.Α.Δ.Ο.), και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ.),της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)

Η αίτηση υποψηφιότητας, ως το συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση k.chantzara@aade.gr εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την καταχώριση της εν λόγω πρόσκλησης στον ιστότοπο της Α.Α.Δ.Ε.: www.aade.gr. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας ξεκινά στις  6 Μαΐου 2019 και λήγει στις 17 Μαΐου 2019.