Πρόσκληση για ενίσχυση της Επιτελικής Υπηρεσίας Τελωνειακών Ελέγχων (Ε.Υ.Τ.Ε.)

Πρόσκληση για ενίσχυση της Επιτελικής Υπηρεσίας Τελωνειακών Ελέγχων (Ε.Υ.Τ.Ε.)

Παρατείνεται μέχρι και την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2020 η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο της με αριθ. πρωτ. ΔΔΑΔ Β 1009633 ΕΞ 2020/22.01.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για την ενίσχυση της νέας Αποκεντρωμένης Υπηρεσίας με τον τίτλο «Επιτελική Υπηρεσία Τελωνειακών Ελέγχων» (Ε.Υ.Τ.Ε.), της Υποδιεύθυνσης Β’ – «Ελέγχων Δίωξης Κινητών & Θαλάσσιων Ομάδων Ελέγχου (Κ.Ο.Ε. & Θ.Ο.Ε.)» στην ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής, καθώς και της Υποδιεύθυνσης Β’ – «Ελέγχων Δίωξης Κινητών Ομάδων Ελέγχου (Κ.Ο.Ε.)» στην ΕΛ.Υ.Τ. Θεσσαλονίκης.