ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ (Δ.Ε.Δ.)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ (Δ.Ε.Δ.)

ΔΔΑΔ Β 1103415 ΕΞ 2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ενίσχυση της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (Δ.Ε.Δ.)

Στο πλαίσιο ενίσχυσης της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (Δ.Ε.Δ.), καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, κλάδου ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ, κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, που υπηρετούν σε Τμήματα Ελέγχου ή Δικαστικού και Νομικής Υποστήριξης, να αποστείλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα, έως 27/10/2022 αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά, στο email: k.giannakopoulos@aade.gr.

Οι αιτήσεις θα αποσταλούν μέσω των Υπηρεσιών στις οποίες ανήκουν οι υπάλληλοι, συνοδευόμενες από διαβιβαστικό της Υπηρεσίας τους, στο οποίο να αναφέρεται η γνώμη του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΔΑΔ Β 1048262 ΕΞ2015/08-04-2015 έγγραφο. Στην περίπτωση που οι υπάλληλοι υπηρετούν για οποιονδήποτε λόγο σε άλλη Υπηρεσία από αυτήν στην οποία ανήκει η οργανική τους θέση, η αίτησή τους θα πρέπει να κοινοποιείται και στην τελευταία, ώστε να λαμβάνει γνώση ο Προϊστάμενος αυτής και να εκφράζει γνώμη.