Πρόσκληση για ενίσχυση της Δ/νσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Πρόσκληση για ενίσχυση της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ενίσχυση της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Δ.ΗΛΕ.Δ.)»

Στο πλαίσιο ενίσχυσης της «Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης(Δ.ΗΛΕ.Δ.)» καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων που πληρούν τις
παρακάτω προϋποθέσεις, να αποστείλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα και βιογραφικό σημείωμα έως 19/04/2019 στα fax 2103375233, 2103375058 ή στο e-mail c.marathaki@aade.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι απαιτείται να διαθέτουν τα κάτωθι αναφερόμενα προσόντα:
ΠΕ/ΤΕ Εφοριακών
– Επαρκής γνώση σε θέματα Φορολογίας και ειδικότερα Εισοδήματος Φ.Π. & Ν.Π., Φ.Π.Α.,
Οχημάτων, Μητρώου και Κεφαλαίου.
– Επαρκής γνώση σε θέματα Εισπράξεων (Έσοδα, Δικαστικό).
– Επαρκής γνώση σε θέματα Ελέγχου.
– Γνώση των σχετικών εφαρμογών του TAXIS, TAXISnet & ELENXIS με προϋπηρεσία σε
φορολογικά αντικείμενα.
– Σφαιρική γνώση των επιχειρησιακών θεμάτων και των φορολογικών αντικειμένων της
Α.Α.Δ.Ε., καθώς και των πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών που τα
υποστηρίζουν.

Οι αιτήσεις θα αποσταλούν διαμέσου των Υπηρεσιών στις οποίες ανήκουν οι υπάλληλοι,
συνοδευόμενες από διαβιβαστικό της Υπηρεσίας τους, στο οποίο να αναφέρεται η γνώμη του
Προϊσταμένου της Υπηρεσίας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΔΑΔ Β 1048262 ΕΞ2015 / 08-04-2015 έγγραφο.