Πρόσκληση για ενίσχυση Τμημάτων Ψηφιακής Υποστήριξης και Οργάνωσης των ΕΛ.ΚΕ. Αττικής και Θεσσαλονίκης.

Πρόσκληση για ενίσχυση Τμημάτων Ψηφιακής Υποστήριξης και Οργάνωσης των ΕΛ.ΚΕ. Αττικής και Θεσσαλονίκης.

ΔΔΑΔ Β 1035825 ΕΞ 2023 /15-03-2023

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ενίσχυση των Αυτοτελών Τμημάτων Ψηφιακής Υποστήριξης και Οργάνωσης των έξι (6) Ελεγκτικών Κέντρων (ΕΛ.ΚΕ.) Αττικής και Θεσσαλονίκης.

Στο πλαίσιο ενίσχυσης των Αυτοτελών Τμημάτων Ψηφιακής Υποστήριξης και Οργάνωσης των έξι (6) Ελεγκτικών Κέντρων (ΕΛ.ΚΕ.) Αττικής και Θεσσαλονίκης, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι του κλάδου ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, να αποστείλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάθεση, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα, έως 24/3/2023, αποκλειστικά και μόνο στο email: k.giannakopoulos@aade.gr.

Οι αιτήσεις θα αποσταλούν μέσω των Υπηρεσιών στις οποίες ανήκουν οι υπάλληλοι,
συνοδευόμενες από διαβιβαστικό της Υπηρεσίας τους, στο οποίο να αναφέρεται η γνώμη του
Προϊσταμένου της Υπηρεσίας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΔΑΔ Β
1048262 ΕΞ2015/08-04-2015 έγγραφο.

Στην περίπτωση που οι υπάλληλοι υπηρετούν για οποιονδήποτε λόγο σε άλλη Υπηρεσία από
αυτήν στην οποία ανήκει η οργανική τους θέση, η αίτησή τους θα πρέπει να κοινοποιείται και στην τελευταία, ώστε να λαμβάνει γνώση ο Προϊστάμενος αυτής και να εκφράζει γνώμη.
Οι αιτήσεις που θα υποβληθούν με βάση την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
δεν είναι δεσμευτικές για την Υπηρεσία και κατά την εξέτασή τους θα ληφθούν υπόψη και οι
υπηρεσιακές ανάγκες των Υπηρεσιών προέλευσης των υπαλλήλων.

Λήψη πρόσκλησης (pdf)